WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalnościach:

– inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,

 – inżynieria bezpieczeństwa pracy,

 – inżynieria ciągłości działania.

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA pdf

Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w  specjalnościach:

– zarządzanie bezpieczeństwem,

– ochrona ludności,

– ochrona infrastruktury krytycznej

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE pdf

Opis studiów

Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla osób cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego powinien posiadać ogólną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-fizycznych oraz technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego powinien:

 • rozumieć i umieć analizować procesy dokonujące się w społecznościach lokalnych, państwie i przyrodzie oraz badać wpływ relacji: człowiek – środowisko – infrastruktura.
 • posiadać umiejętności aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą, łącznie z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa, działalności służb, straży i inspekcji oraz działalności gospodarczej.
 • znać podstawowe procesy technologiczne, mające wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa.Absolwent winien posiadać umiejętność korzystania z tej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, wewnętrznym w zakresie niezbędnym dla skutecznego zrealizowania swojej misji społecznej i pomocowej, jaką jest ochrona życia i zdrowia człowieka, środowiska, infrastruktury, w tym krytycznej.

Absolwent kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa spełnia nowoczesne wymagania zawodowe, które predysponują go do wykonywania funkcji kierowniczych, doradczych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej (rządowej i samorządowej) zarządzania bezpieczeństwem. Posiada kompleksowe przygotowanie do prowadzenia i realizacji wszystkich elementów i procedur zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, ochroną ludności i zarządzania ryzykiem w każdej jednostce administracyjnej i każdym przedsiębiorstwie. Jest także przygotowany do stosowania nowych dyrektyw, zasad i procedur obowiązujących w Polsce i wynikających z dostosowania tego obszaru problemowego do wymagań Unii Europejskiej i standardów światowych.

Szeroka interdyscyplinarność problemowa kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa powoduje, że Absolwenci tego kierunku wszechstronnie łączą wiedzę techniczną z umiejętnościami i technikami humanistycznego skutecznego kierowania zespołami oraz nabędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne między innymi w takich obszarach, jak:

 • identyfikacja i inwentaryzacja zagrożeń oraz określenie ich źródeł,
 • analizy ryzyka zagrożeń i prognozy ich potencjalnych skutków,
 • projektowanie i wdrażanie nowoczesnych i skutecznych systemów zarządzania bezpieczeństwem w jednostkach administracji państwowej,
 • identyfikacja, prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń oraz opracowywanie metod zapobiegania, przeciwdziałania i przygotowania działań na wypadek niekorzystnych zdarzeń i sytuacji kryzysowych,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania infrastruktury krytycznej,
 • planowanie działań zapobiegawczych,
 • projektowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem, obsługiwanie oraz doskonalenie procedur tego systemu,
 • współpraca z ogniwami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i instytucjami porządku publicznego,
 • uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom,
 • tworzenie warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych sprawnego zarządzania kryzysowego,
 • organizacja systemów łączności i monitorowania,
 • organizacja i utrzymywanie systemów ostrzegania i alarmowania,
 • tworzenie warunków przetrwania ludności w sytuacjach kryzysowych,
 • tworzenie warunków zapewniających ciągłość funkcjonowania administracji publicznej,
 • szacowanie szkód i strat powstałych w wyniku katastrof i sytuacji kryzysowych,
 • prognozowanie sytuacji nadzwyczajnych i opracowywanie środków i sposobów przeciwdziałania,
 • współpraca z instytucjami porządku publicznego,
 • wykorzystanie znajomości prawa cywilnego, administracyjnego i karnego.

Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się komputerowymi technikami wspomagania prognozowania zdarzeń niekorzystnych, takimi jak np. Aloha, Marplot, Effects, itp. Absolwent uzyskuje także umiejętność wykonywania częściowych projektów z przedmiotów zawodowych. Celem naszej Uczelni jest kształcenie młodzieży w specjalnościach umożliwiających przygotowanie do wykonywania zawodów niezbędnych dla rozwoju i bezpieczeństwa państwa.

Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętności integralnego stosowania wiedzy technicznej, organizacyjnej oraz prawnej, niezbędnej do wykonywania zawodu współczesnego inżyniera bezpieczeństwa.

Nabyte przez Absolwenta umiejętności pozwalają:

 • projektować i zarządzać bezpieczeństwem,
 • efektywnie stosować programy komputerowe w pracach prognostycznych i projektowych oraz w zarządzaniu,
 • stosować systemy informatyczne w zagadnieniach planowania i organizacji działań zmierzających do minimalizacji skutków sytuacji kryzysowych,
 • rozwijać innowacyjność w zakresie bezpieczeństwa.

Tytuły zawodowe wydawane w SGSP reguluje „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, poz. 279)”.

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

 Rodzaje prowadzonych studiów I stopnia:

 • na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:
  •     stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej,
  •     stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
  •     niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej,
  •     niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
 • na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria projektowania systemów bezpieczeństwa:
  •     stacjonarne I stopnia dla osób cywilnych,
  •     niestacjonarne I stopnia dla osób cywilnych.

Wykształcenie naszych absolwentów bazuje na szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy technicznej i społecznej o bezpieczeństwie pożarowym w obiektach budowlanych oraz zakładach przemysłowych. Nasz absolwent to człowiek o rozległej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa obywateli oraz diagnozowania i zwalczania zagrożeń.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom – strażakom podjąć służbę w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. Jednocześnie mogą pełnić obowiązki specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w zakładach przemysłowych, biurach projektowych i innych przedsiębiorstwach, potrzebujących pracowników o takich kwalifikacjach.

Absolwenci studiów cywilnych mogą podejmować pracę w jednostkach organizacyjnych PSP, na stanowiskach cywilnych, komórkach jednostek administracji publicznej zajmujących się problemami bezpieczeństwa, w biurach projektowych i konsultingowych, w zakładach przemysłowych, zakładowych strażach pożarnych, placówkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji publicznej różnego szczebla, a także w wyższym i średnim szkolnictwie technicznym. Nasi absolwenci są poszukiwanymi pracownikami w kraju i za granicą.

Tytuły zawodowe wydawane w SGSP reguluje „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, poz. 279)”.