Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

 

                                                                              
Vivat Academia, vivant professores!                                              Niechaj żyje Akademia, niech żyją profesorowie,
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,                niech żyje każdy członek [naszej społeczności]
semper sint in flore, semper sint in flore!                                    niech żyją wszyscy [członkowie] z osobna,
                                                                                                         niechaj kwitną zawsze, niechaj kwitną zawsze!

Fragm. najstarszej pieśni żaków Gaudeamus Igitur (łac. Radujmy się więc)

 

W sobotę 28 września 2019 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2019/2020 ­– kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania przedsięwzięć, które ułatwią przyszłym absolwentom rozpoczęcie pracy i służby oraz kształtowanie kariery zawodowej. Uroczystość zapoczątkowała Msza Święta, którą odprawiono w Bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP było ceremonialne Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej (PSP) gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu przez dowódcę uroczystości – Pana mł. bryg. dr. inż. Tomasza Klimczaka. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, głos zabrał Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni. – „(…) Droga, którą wybierają ci młodzi ludzie przynosi wiele satysfakcji, szacunku społecznego, ale czasem okupiona jest ciężką pracą i trudem. Choć należy pamiętać, że to nie jest praca – to jest służba. Służba dla drugiego człowieka. Ciężka praca i trud, jaki wkłada kadra dowódcza, dydaktyczna i naukowa w aktualny wizerunek naszej Uczelni wskazuje na ciągły rozwój. SGSP ma już pierwszych doktorów, co jest także hołdem i uczczeniem 80. rocznicy pierwszego kursu oficerskiego w murach naszej Uczelni (…)” – podkreślił. Życzył, by akt ślubowania:

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia − nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej

był przesłaniem na dalsze życie kandydatów. Zwracając się do immatrykulowanych wyraził nadzieję, że studenci cywilni i mundurowi odnajdą swoją ścieżkę rozwoju.

Słowa ślubowania na studenta wypowiedziało 90 osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne I-go stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, które ukończyły przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawiciele osób zakwalifikowanych na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Strażacy w służbie kandydackiej mają za sobą trudny i długotrwały proces rekrutacyjny, nastawiony na wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, którzy w przyszłości zasilą szeregi oficerów PSP. Jak co roku, o przyjęciu decydujące znaczenie miały wyniki matur oraz – w przypadku strażaków w służbie kandydackiej – wyniki z egzaminu sprawnościowego. W kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego przyjęci do służby kandydackiej musieli pomyślnie przejść niespełna dwumiesięczne szkolenie przygotowawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzone w warunkach poligonowych w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym. Jego celem było przygotowanie uczestników do udziału w akcjach ratowniczych oraz do pełnienia służby w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej SGSP i w warunkach skoszarowania. Najwyższą średnią z przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej uzyskał str. Rafał Banasiak. Dowódcą Kompanii K-2019 jest Pani mł. bryg. mgr inż. Agnieszka Laszczyńska-Giza. Wszyscy nowo przyjęci po immatrykulacji oficjalnie dołączyli do grona studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, a strażacy w służbie kandydackiej dodatkowo otrzymali tytuł podchorążego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Wykład inauguracyjny pt. „Rola prewencji terrorystycznej w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego” wygłosił przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) Pan mjr Artur Sybicki z Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW. Podczas uroczystości odczytano list przekazany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę oraz złożono podziękowania za długoletnią pracę i zaangażowanie na rzecz rozwoju SGSP Panu prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Dworeckiemu z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne. Błogosławieństwa udzielił Biskup Piotr Jarecki.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych w osobach: Dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Pana Marka Surmańskiego, Dyrektora Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Andrzeja Świderka, Dyrektora Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Piotra Ziółkowskiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Pana gen. brygadiera Leszka Suskiego oraz reprezentanci jednostek organizacyjnych PSP, środowiska akademickiego i zaprzyjaźnionych instytucji.

Ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej obecni byli: Rektor-Komendant SGSP – Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych – Pan st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki, Prorektor ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich Pan dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP, Kanclerz – Pani bryg. mgr inż. Aneta Zawadzka, Dziekan WIBC – Pani mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka, Dziekan WIBP – Pan st. kpt. dr inż. Piotr Tofiło oraz przedstawiciele Senatu, kadry i studentów SGSP, a ponadto rodziny i znajomi strażaków w służbie kandydackiej.

Uroczystą oprawę artystyczną zapewniły Chór „Schola Cantorum Maximilianum” i Orkiestra OSP Nadarzyn.

W rozpoczynającym się roku akademickim studentom życzymy wytrwałości w zdobywaniu kompleksowej wiedzy połączonej z praktyką, a kadrze życzymy efektywnej aktywizacji naukowej i intensyfikacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.