STUDIA II STOPNIA

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO

Rodzaje prowadzonych studiów II stopnia:

 • stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 • niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE pdf

 

Opis studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” będzie dobrze przygotowany do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego  realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze.

Poprzez naukę wybranego języka obcego absolwent będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, analizowania, przetwarzania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym zagadnień wynikających z funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej (na przykład dotyczących Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w tym Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE; Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, europejskich instrumentów bezpieczeństwa tj. Klauzula i Fundusz Solidarności, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, Strefa Schengen, itp., a także europejskich agencji bezpieczeństwa np. FRONTEX, EUROPOL, itp.)

Przekazana wiedza ogólna pozwoli absolwentowi na rozumienie mechanizmów i warunków tworzących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.

Szczególnie cechy w zakresie znajomości zasad zarządzania systemami bezpieczeństwa, absolwent kierunku zdobędzie w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, jednostkach mundurowych i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.

Program studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne doskonale wpisuje się w założone cechy absolwenta Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i jest wzbogaceniem możliwości ich ukształtowania. Absolwent kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne realizowanych na drugim stopniu kształcenia będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, wg obowiązujących zasad w szkolnictwie wyższym.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie ponadto przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia dokumentacji opisującej stan bezpieczeństwa, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń, a także przygotowywania i realizacji projektów naukowych i rozwojowych w przedmiotowym obszarze.

Cechy absolwenta kierunku będą osiągnięte w oparciu o przekazaną wiedzę obejmującą wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Dla realizacji powyższych założeń, zasad, norm i priorytetów koncepcja kształcenia przewiduje jego realizację w dwóch specjalnościach zawodowych:

 • Specjalność zawodowa: Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kierowaniem i kontrolą. Umie ją zastosować do zwiększenia efektywności procesów zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
 •  
 • Specjalność zawodowa: Ochrona ludności i mienia – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem człowieka i infrastrukturą dla niego kluczową. Posiada wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwie i jego otoczeniu. Umie ją zastosować do efektywnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lokalnych społeczności, a także w wymiarze państwowym.

W ramach specjalności zarządzanie systemami bezpieczeństwa oraz ochrona ludności i mienia absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego i prywatnego. Ich umiejętności będą cenione w służbach mundurowych, systemach zarządzania kryzysowego, formacjach szeroko rozumianej ochrony ludności, organizacjach pozarządowych operujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego i pomocy humanitarnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji bezpieczeństwa. Mogą szkolić i inspirować członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb i inspekcji tj. GOPR, TOPR, itd. Mogą wreszcie rozwijać i szkolić sieć jednostek organizacyjnych działających w strukturach Obrony Cywilnej Kraju.

Zgodnie z prakseologią działań przyjętą na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pierwsze trzy semestry studiów wszyscy studenci będą studiować wspólnie. Po trzecim semestrze nastąpi podział na dwie specjalności, zgodnie z wyborem zainteresowanych studentów. Na poszczególnych specjalnościach studenci będą realizowali odrębny program zgodny z ich wyborem i zainteresowaniami. Nad jakością kształcenia na poszczególnych specjalnościach pieczę będą sprawowali wyznaczeni opiekunowie.

STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Rodzaje prowadzonych studiów II stopnia:

 • na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:
  •     stacjonarne II stopnia,
  •     niestacjonarne II stopnia.

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Studia trwają trzy semestry. Po drugim semestrze nastąpi podział na specjalności.

 • specjalność inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • specjalność inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Studia trwają trzy semesty, podział na specjalności nastąpi po II semestrze.

 • specjalność inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • specjalność inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

Tytuły zawodowe wydawane w SGSP reguluje „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, poz. 279)”