STUDIA II STOPNIA

 

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA CYWILNEGO

Rodzaje prowadzonych studiów II stopnia:

 • stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 • niestacjonarne na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE pdf

 

Opis studiów

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” będzie dobrze przygotowany do wykonywania zadań w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego  realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospodarcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statutowymi obowiązkami w tym obszarze.

Poprzez naukę wybranego języka obcego absolwent będzie przygotowany do zrozumiałego komunikowania się w zakresie skutecznego pozyskiwania, analizowania, przetwarzania, przekazywania i stosowania wiedzy i informacji z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym zagadnień wynikających z funkcjonowania Polski w Unii Europejskiej (na przykład dotyczących Europejskiej Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości w tym Strategii Bezpieczeństwa Wewnętrznego UE; Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, europejskich instrumentów bezpieczeństwa tj. Klauzula i Fundusz Solidarności, Unijny Mechanizm Ochrony Ludności, Strefa Schengen, itp., a także europejskich agencji bezpieczeństwa np. FRONTEX, EUROPOL, itp.)

Przekazana wiedza ogólna pozwoli absolwentowi na rozumienie mechanizmów i warunków tworzących bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, które kształtują procesy i stan bezpieczeństwa, prawa człowieka, zasad funkcjonowania państwa w ochronie żywotnych jego interesów oraz interesu jednostek: życia, zdrowia, mienia, środowiska, itp.

Szczególnie cechy w zakresie znajomości zasad zarządzania systemami bezpieczeństwa, absolwent kierunku zdobędzie w systemie praktyk zawodowych, które będą organizowane w organach państwowych i samorządowych, jednostkach mundurowych i służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz w instytucjach gospodarczych i pozarządowych, które wykonują zadania na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.

Program studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne doskonale wpisuje się w założone cechy absolwenta Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i jest wzbogaceniem możliwości ich ukształtowania. Absolwent kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne realizowanych na drugim stopniu kształcenia będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia oraz studiów podyplomowych, wg obowiązujących zasad w szkolnictwie wyższym.

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie ponadto przygotowany do aktywnego uczestnictwa w badaniach stanu bezpieczeństwa wewnętrznego, tworzenia dokumentacji opisującej stan bezpieczeństwa, wyciągania krytycznych wniosków i formułowania nowych założeń, a także przygotowywania i realizacji projektów naukowych i rozwojowych w przedmiotowym obszarze.

Cechy absolwenta kierunku będą osiągnięte w oparciu o przekazaną wiedzę obejmującą wieloaspektowe problemy bezpieczeństwa wewnętrznego, jak i praktyczne umiejętności niezbędne do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

Dla realizacji powyższych założeń, zasad, norm i priorytetów koncepcja kształcenia przewiduje jego realizację w dwóch specjalnościach zawodowych:

 • Specjalność zawodowa: Zarządzanie systemami bezpieczeństwa – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa, które są wspomagane funkcjami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kierowaniem i kontrolą. Umie ją zastosować do zwiększenia efektywności procesów zarządzania systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
 •  
 • Specjalność zawodowa: Ochrona ludności i mienia – absolwent uzyskuje wiedzę i doświadczenie do kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem człowieka i infrastrukturą dla niego kluczową. Posiada wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w społeczeństwie i jego otoczeniu. Umie ją zastosować do efektywnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa lokalnych społeczności, a także w wymiarze państwowym.

W ramach specjalności zarządzanie systemami bezpieczeństwa oraz ochrona ludności i mienia absolwenci są przygotowani do obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego i prywatnego. Ich umiejętności będą cenione w służbach mundurowych, systemach zarządzania kryzysowego, formacjach szeroko rozumianej ochrony ludności, organizacjach pozarządowych operujących w obszarze bezpieczeństwa publicznego i pomocy humanitarnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji bezpieczeństwa. Mogą szkolić i inspirować członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych służb i inspekcji tj. GOPR, TOPR, itd. Mogą wreszcie rozwijać i szkolić sieć jednostek organizacyjnych działających w strukturach Obrony Cywilnej Kraju.

Zgodnie z prakseologią działań przyjętą na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pierwsze trzy semestry studiów wszyscy studenci będą studiować wspólnie. Po trzecim semestrze nastąpi podział na dwie specjalności, zgodnie z wyborem zainteresowanych studentów. Na poszczególnych specjalnościach studenci będą realizowali odrębny program zgodny z ich wyborem i zainteresowaniami. Nad jakością kształcenia na poszczególnych specjalnościach pieczę będą sprawowali wyznaczeni opiekunowie.

STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Rodzaje prowadzonych studiów II stopnia:

 • na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego:
  •     stacjonarne II stopnia,
  •     niestacjonarne II stopnia.

Studia stacjonarne drugiego stopnia

Studia trwają trzy semestry. Po drugim semestrze nastąpi podział na specjalności.

 • specjalność inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • specjalność inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

Studia niestacjonarne drugiego stopnia

Studia trwają trzy lub cztery semestry, podział na specjalności nastąpi po II semestrze (w przypadku studiów trzysemestralnych) lub po III semestrze (w przypadku studiów czterosemestralnych).

 • specjalność inżynieria bezpieczeństwa pożarowego
 • specjalność inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

Tytuły zawodowe wydawane w SGSP reguluje „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, poz. 279)”