WIBiOL

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

ROK AKADEMICKI 2021/2022

Uwaga!

Studenci studiów niestacjonarnych poniższych roczników informujemy, że I i IV zjazd będzie realizowany zdalnie (on-line) 1:1 wg planu zajęć  z wykorzystaniem komunikatora TEAMS.

NP-S21A, NP-S21B, NP-IB21;

NP-PS48A, NP-PS48B, NP-PC23;

NP-PS47A, NP-PS47B, NP-PC22;

W poniższych rocznikach tylko I  zjazd będzie realizowany zdalnie (on-line) 1:1 wg planu zajęć  z wykorzystaniem komunikatora TEAMS.

NP-PS46A, NP-PS46B, NP-PC21;

Dla pozostałych roczników studiów niestacjonarnych wszystkie zjazdy będą odbywały się tradycyjnie w siedzibie Uczelni.

Studenci pierwszych roczników, nastąpiła zmiana symboli studiów.

LP.         BYŁO                    JEST
1             SP-PK21               SP-K21
2             SP-PC21               SP-IB21
3             SD-P16                 SD-IB21
4             ND-P38                ND-IB21
5             NP-PS49              NP-S21
6             NP-PC24              NP-IB21
7             SP-CBW9             SP-BW21
8             NP-CBW9            NP-BW21
9             SD-BW7               SD-BW21
10           ND-BW7              ND-BW21

 

MICROSOFT TEAMS dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Zajęcia zdalne będą prowadzone za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams  w liczbie godzin i terminach zgodnych z planem zajęć dla danej grupy. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa na zasadach podanych przez prowadzącego przedmiot, analogicznych do obowiązujących dla zajęć prowadzonych bezpośrednio w uczelni.

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW:

Poniedziałek: 8:00-11:00
Wtorek: 11:00 – 14:00
Środa: praca własna dziekanatu
Czwartek: 11:00 – 14:00
Piątek: 7:45 – 10:00 oraz 13:30 – 15:00
Sobota: 7:45 – 13:00 (tylko w dni zjazdów)
Niedziela: nieczynne

PREFEROWANY KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej  SP-PK i SP-K

mgr Sylwia Figaszewska – sfigaszewska@sgsp.edu.pl / 22 561 75 10

Studia stacjonarne I stopnia SP-PC i SP-IB

mgr inż. Marlena Dytrych – mdytrych@sgsp.edu.pl / 22 561 76 34

Studia stacjonarne II stopnia SD-P i SD-IB

mgr inż. Katarzyna Kamińska – kkaminska@sgsp.edu.pl / 22 561 77 32

Studia niestacjonarne I stopnia NP-PC i NP-IB

mgr inż. Katarzyna Kamińska – kkaminska@sgsp.edu.pl / 22 561 77 32

Studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej NP-PS i NP-S

mgr inż. Barbara Smolińska – bsmolinska@sgsp.edu.pl / 22 561 76 34

Studia niestacjonarne II stopnia ND-P i ND-IB

mgr Bożena Sobielarska – bsobielarska@sgsp.edu.pl / 22 561 77 34

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia  SP-C

mgr Katarzyna Sota – ksota@sgsp.edu.pl / 22 561 76 79

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia stacjonarne I i II stopnia SP-CBW i SP-BW, SD-BW

lic. Monika Osiewicz – mosiewicz@sgsp.edu.pl / 22 561 76 11

Studia niestacjonarne I i II stopnia NP-BW, ND-BW

mgr Katarzyna Sota – ksota@sgsp.edu.pl / 22 561 76 79

 

Rekrutacja

rekrutacja@sgsp.edu.pl / 693 001 298

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia I stopnia dla strażaków

Absolwent osiągnął VI poziom wiedzy, umiejętności oraz postaw według Krajowej Ramy Kwalifikacji. Absolwent jest przygotowany do wykonywania funkcji organizacyjnych, kontrolnych, nadzorczych, analitycznych i dowódczych w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Umie planować i organizować działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz kierować ich działalnością, analizować i dokonywać oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych. Przygotowuje decyzje z zakresu rozpoznawania zagrożeń pożarowych oraz innych o charakterze zagrożeń lokalnych. Absolwent posiada umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, ustalania przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowania i prowadzenia szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Umie projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Umie: organizować i prowadzić akcje ratownicze, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem oraz prowadzić dokumentację związaną z bezpieczeństwem. Umie współdziałać w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, opracowywać i posługiwać się przepisami i instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Absolwent jest przygotowany do oceniania przydatności i doboru systemów automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych, alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne. Absolwent posiada wiedzę w zakresie przestrzegania zasad ekonomiki działań, ochrony przed pożarami oraz skutkami innych zagrożeń, zasad racjonalnego wykorzystania wyposażenia technicznego w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Posiada umiejętności organizowania pracy związanej z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją pojazdów pożarniczych oraz ich wyposażenia technicznego. Absolwent umie posługiwać się komputerowymi systemami informatycznymi oraz programami związanymi z wykonywaną pracą. Umie posługiwać się językiem obcym z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, ochrony ludności oraz międzynarodowej pomocy humanitarnej, nawiązującym do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ze szczególnym naciskiem na język specjalistyczny. Absolwent jest przygotowany do udzielania wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351), polegające na zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru.

Studia I stopnia dla osób cywilnych

Absolwent osiągnął VI poziom wiedzy, umiejętności oraz postaw według Krajowej Ramy Kwalifikacji. Posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa pożarowego obiektów, lasów, zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i naturalnym, urządzeń i instalacji technicznych. Posiada umiejętności korzystania
z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Umie projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Umie: organizować akcje ratownicze, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności pożarów, awarii i wypadków, prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzić dokumentację związaną z bezpieczeństwem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami. Umie współdziałać w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, opracowywać i posługiwać się przepisami i instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Absolwent jest przygotowany do oceniania przydatności i doboru systemów automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych, alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne. Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze gospodarczym. Umie posługiwać się językiem obcym
z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, ochrony ludności oraz międzynarodowej pomocy humanitarnej, nawiązującym do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ze szczególnym naciskiem na język specjalistyczny. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351), polegające na zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru.

Studia II stopnia

Absolwent osiągnął VII poziom wiedzy, umiejętności oraz postaw według Krajowej Ramy Kwalifikacji. Absolwent posiada – rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z obszaru nauk matematycznych, technicznych i ekonomicznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Absolwent jest przygotowany do projektowania oraz realizacji operacji i procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi, w sytuacjach zagrożeń. Umie uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji – szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania. Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę. Jest przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych – w warunkach zagrożenia i stresu. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia są przeznaczone dla osób gotowych związać się zawodowo z bezpieczeństwem wewnętrznym, w szczególności pragnących rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zainteresowanych pracą w resorcie spraw wewnętrznych i administracji publicznej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach publicznych – dyrektorów i naczelników w instytucjach rządowych, samorządowych oraz innych instytucjach publicznych, prywatnych i sektora pozarządowego. Wymagane są również: ogólna wiedza i umiejętności, m.in.  w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz ogólna wiedza w obszarze nauk humanistycznych. Szczególnie istotne są treści z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii, edukacji dla bezpieczeństwa itp. Ponadto, pożądane są umiejętności: współpracy z ludźmi, rozumowania logicznego, a także wyobraźnia i zdolność twórczego podchodzenia do rozwiązywania pojawiających się problemów. Przydatne cechy to: samodzielność, niezależność, odporność na stres.

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia są przeznaczone dla osób związanych zawodowo z bezpieczeństwem wewnętrznym, bądź planujących podjąć współpracę z podmiotami funkcjonującymi w obszarze bezpieczeństwa,
w szczególności osób pragnących poznać praktyczny wymiar pracy zawodowej w tej dziedzinie oraz rozszerzyć dotychczas zdobyte kompetencje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowywani do obejmowania stanowisk zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji dla bezpieczeństwa; szkolić i inspirować członków ochotniczych straży pożarnych oraz innych służb, inspekcji, czy też społecznych organizacji ratowniczych, takich jak GOPR, TOPR itp.

 

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynającyh studia od roku akademickiego 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Harmonogramy roku akademickiego 2021/2022

Uwaga!

Studenci pierwszych roczników , nastąpiła zmiana symboli studiów.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

 

Harmonogramy roku akademickiego 2020/2021

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

 

Harmonogramy roku akademickiego 2019/2020

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2019/2020:

Opłaty za dyplom i odpis w języku obcym należy wpłacać na odpowiedni numer konta:

 • 08 1600 1374 1845 2512 5000 0030 – kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
 • 78 1600 1374 1845 2512 5000 0031 – kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłata za dyplom: 60 zł
Opłata za odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. obcy: 40 zł

Opłata tytułem: imię nazwisko/numer albumu/symbol studiów/opłata za dyplom/opłata za odpis w języku obcym

 • EGZAMINY DYPLOMOWE PRZEPROWADZANE BĘDĄ Z UŻYCIEM APLIKACJI MS TEAMS – PROŚBA O ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEWODNIKIEM DO EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH W TRYBIE ZDALNYM.
 • TESTY PRZED EGZAMINAMI DYPLOMOWYMI DLA DYPLOMANTÓW ODBĘDĄ SIĘ: 13.09.2021 r o godz 13:00
 • TESTY PRZED EGZAMINAMI DYPLOMOWYMI DLA WYKŁADOWCÓW ODBĘDĄ SIĘ: 13.09.2021 r o godz 14:00
 • TESTY ORAZ EGZAMINY ODBĘDĄ SIĘ Z WYKORZYSTANIEM LINKÓW DEDYKOWANYCH KAŻDEMU PRZEWODNICZĄCEMU KOMISJI EGZAMINACYJNEJ ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM.

Egzamin dyplomowy studiów studiów stacjonarnych I i II stopnia oraz  niestacjonarnych I i II  stopnia w roku akademickim 2020/2021 WIBiOL 14.09.2021 r. ; 21-22.09.2021

 

 

MOŻLIWE PYTANIA EGZAMINACYJNE:

KODY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Opiekunowie studiów – kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa:

 • STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla osób cywilnych SP-PC:  kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz (rmatuszkiewicz@sgsp.edu.pl / 22 561 79 90)
 • STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla strażaków w służbie kandydackiej SP-PK: kpt. mgr inż. Łukasz Kucmin (lkucmin@sgsp.edu.pl / 22 561 76 29)
 • NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla osób cywilnych NP-PC:  mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak (mciuka@sgsp.edu.pl / 22 561 77 36)
 • NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla strażaków w służbie stałej NP-PS: kpt. mgr inż. Wiktor Wąsik (wwasik@sgsp.edu.pl / 22 561 76 45)
 • STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA SD-P:  kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz (rmatuszkiewicz@sgsp.edu.pl / 22 561 79 90)
 • NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA ND-P: kpt. dr inż. Szymon Ptak (sptak@sgsp.edu.pl / 22 561 76 99)
 • STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla osób cywilnych SP-C:  dr Aneta Kułakowska (akulakowska@sgsp.edu.pl / 22 561 76 25)
 • NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA dla osób cywilnych NP-C: bryg. dr inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni (jrakowska@sgsp.edu.pl / 22 561 76 41)

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opiekunowie studiów – kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

 • STACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA SP-CBW: dr inż. Piotr Kolmann (pkolmann@sgsp.edu.pl / 22 561 77 39)
 • NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO STOPNIA NP-CBW: dr inż. Piotr Kolmann (pkolmann@sgsp.edu.pl / 22 561 77 39)
 • STACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA SD-BW: dr inż. Jan Berny (jberny@sgsp.edu.pl / 22 561 77 33)
 • NIESTACJONARNYCH DRUGIEGO STOPNIA ND-BW: dr inż. Jan Berny (jberny@sgsp.edu.pl / 22 561 77 33)

Kierownicy studenckich praktyk zawodowych

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa:

 • kpt. mgr Adrianna Krzemińska – dla studentów – podchorążych w służbie kandydackiej studiów I i II stopnia (akrzeminska@sgsp.edu.pl / 22 561 79 88)
 • bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla strażaków w służbie stałej studiów niestacjonarnych I stopnia (pkowalczyk@sgsp.edu.pl / 22 561 77 06)
 • mgr inż. Aleksandra Powęzka – dla studentów cywilnych studiów I stopnia (apowezka@sgsp.edu.pl / 22 561 73 92)
 • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla strażaków w służbie stałej studiów II stopnia (pkowalczyk@sgsp.edu.pl / 22 561 77 06)
 • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Bylica – dla studentów cywilnych studiów II stopnia (pbylica@sgsp.edu.pl / 22 561 75 72)

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

 • mł. bryg. mgr. inż Marek Kwiatkowski – dla studentów cywilnych studiów I i II stopnia (mkwiatkowski@sgsp.edu.pl / 22 561 73 82)

Załączniki

Microsoft Imagine Premium dawniej DreamSpark jest aplikacją firmy Microsoft skierowaną do pracowników naukowych i studentów WIBP. W ramach DreamSpark użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z części oprogramowania firmy Microsoft, w tym z najnowszych wersji niektórych produktów oraz wersji testowych.

Program nie obejmuje Microsoft Office.

Zainteresowani studenci WIBP mogą się kontaktować z koordynatorem: slazowy@sgsp.edu.pl