WIBiOL

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW:

Poniedziałek: 8:00-11:00
Wtorek: 11:00 – 14:00
Środa: praca własna dziekanatu
Czwartek: 11:00 – 14:00
Piątek: 7:45 – 10:00 oraz 13:30 – 15:00
Sobota: 7:45 – 13:00 (tylko w dni zjazdów)
Niedziela: nieczynne

Adres e-mail Dziekana i Prodziekanów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności: dziekan@sgsp.edu.pl

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia stacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej  SP-PK i SP-K

mgr Sylwia Figaszewska – sfigaszewska@sgsp.edu.pl / 22 561 75 10

Studia stacjonarne I stopnia SP-PC i SP-IB

mgr inż. Marlena Dytrych – mdytrych@sgsp.edu.pl / 22 561 73 80

Studia stacjonarne II stopnia SD-P i SD-IB

mgr inż. Katarzyna Kamińska – kkaminska@sgsp.edu.pl / 22 561 77 32

Studia niestacjonarne I stopnia NP-PC i NP-IB

mgr inż. Katarzyna Kamińska – kkaminska@sgsp.edu.pl / 22 561 77 32

Studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej NP-PS i NP-S

mgr inż. Barbara Smolińska – bsmolinska@sgsp.edu.pl / 22 561 76 34

Studia niestacjonarne II stopnia ND-P i ND-IB

mgr Bożena Sobielarska – bsobielarska@sgsp.edu.pl / 22 561 77 34

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia  SP-C

mgr Katarzyna Sota – ksota@sgsp.edu.pl / 22 561 76 79

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia stacjonarne I i II stopnia SP-CBW i SP-BW, SD-BW

lic. Monika Osiewicz – mosiewicz@sgsp.edu.pl / 22 561 76 11

Studia niestacjonarne I i II stopnia NP-BW, ND-BW

mgr Katarzyna Sota – ksota@sgsp.edu.pl / 22 561 76 79

Rekrutacja

rekrutacja@sgsp.edu.pl / 22 561 79 92

 
Uwaga!

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego

Na podstawie Art. 51b. ust. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r.) W przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis stosuje się również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie jest uczelnią służb państwowych nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2021 r., poz. 1784 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni służb państwowych w okresie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r. ogranicza się funkcjonowanie uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez zawieszenie kształcenia (…)”.

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Studia I stopnia dla strażaków

Absolwent osiągnął VI poziom wiedzy, umiejętności oraz postaw według Krajowej Ramy Kwalifikacji. Absolwent jest przygotowany do wykonywania funkcji organizacyjnych, kontrolnych, nadzorczych, analitycznych i dowódczych w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej. Umie planować i organizować działalność jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz kierować ich działalnością, analizować i dokonywać oceny zagrożenia pożarowego obiektów, procesów technologicznych obszarów leśnych, wsi, osiedli i miast oraz innych zagrożeń miejscowych. Przygotowuje decyzje z zakresu rozpoznawania zagrożeń pożarowych oraz innych o charakterze zagrożeń lokalnych. Absolwent posiada umiejętności kierowania zespołami ludzkimi, ustalania przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożarów, organizowania i prowadzenia szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Umie projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Umie: organizować i prowadzić akcje ratownicze, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarzadzania bezpieczeństwem oraz prowadzić dokumentację związaną z bezpieczeństwem. Umie współdziałać w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, opracowywać i posługiwać się przepisami i instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Absolwent jest przygotowany do oceniania przydatności i doboru systemów automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych, alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne. Absolwent posiada wiedzę w zakresie przestrzegania zasad ekonomiki działań, ochrony przed pożarami oraz skutkami innych zagrożeń, zasad racjonalnego wykorzystania wyposażenia technicznego w akcjach ratowniczo – gaśniczych. Posiada umiejętności organizowania pracy związanej z utrzymaniem i bieżącą eksploatacją pojazdów pożarniczych oraz ich wyposażenia technicznego. Absolwent umie posługiwać się komputerowymi systemami informatycznymi oraz programami związanymi z wykonywaną pracą. Umie posługiwać się językiem obcym z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, ochrony ludności oraz międzynarodowej pomocy humanitarnej, nawiązującym do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ze szczególnym naciskiem na język specjalistyczny. Absolwent jest przygotowany do udzielania wsparcia psychologicznego osobom poszkodowanym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351), polegające na zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru.

Studia I stopnia dla osób cywilnych

Absolwent osiągnął VI poziom wiedzy, umiejętności oraz postaw według Krajowej Ramy Kwalifikacji. Posiada wiedzę ogólną z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa pożarowego obiektów, lasów, zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i naturalnym, urządzeń i instalacji technicznych. Posiada umiejętności korzystania
z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Umie projektować i monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Umie: organizować akcje ratownicze, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności pożarów, awarii i wypadków, prowadzić szkolenia, pełnić funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzić dokumentację związaną z bezpieczeństwem. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami. Umie współdziałać w projektowaniu obiektów budowlanych w zakresie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, opracowywać i posługiwać się przepisami i instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Absolwent jest przygotowany do oceniania przydatności i doboru systemów automatycznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz środków gaśniczych, alarmowych i wykrywających zagrożenie pożarowe, wybuchowe i inne. Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Absolwent jest przygotowany do pracy w sektorze gospodarczym. Umie posługiwać się językiem obcym
z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, ochrony ludności oraz międzynarodowej pomocy humanitarnej, nawiązującym do poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy ze szczególnym naciskiem na język specjalistyczny. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent posiada uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351), polegające na zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru.

Studia II stopnia

Absolwent osiągnął VII poziom wiedzy, umiejętności oraz postaw według Krajowej Ramy Kwalifikacji. Absolwent posiada – rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę z obszaru nauk matematycznych, technicznych i ekonomicznych oraz umiejętności rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Potrafi korzystać z profesjonalnego oprogramowania, prowadzić badania, analizować, oceniać i porównywać alternatywne rozwiązania, proponować i optymalizować nowe rozwiązania oraz samodzielnie analizować problemy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa. Absolwent jest przygotowany do projektowania oraz realizacji operacji i procesów w sferze bezpieczeństwa ludzi, w sytuacjach zagrożeń. Umie uwzględniać ryzyko i przewidywać skutki podejmowanych decyzji – szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania. Absolwent jest przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na jednostki organizacyjne służb publicznych odpowiedzialne za bezpieczeństwo, a także za gospodarkę. Jest przygotowany do podejmowania decyzji z uwzględnieniem uwarunkowań technicznych, prawnych, administracyjnych i logistycznych – w warunkach zagrożenia i stresu. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia I stopnia

Studia pierwszego stopnia są przeznaczone dla osób gotowych związać się zawodowo z bezpieczeństwem wewnętrznym, w szczególności pragnących rozszerzyć swoje kompetencje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zainteresowanych pracą w resorcie spraw wewnętrznych i administracji publicznej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach publicznych – dyrektorów i naczelników w instytucjach rządowych, samorządowych oraz innych instytucjach publicznych, prywatnych i sektora pozarządowego. Wymagane są również: ogólna wiedza i umiejętności, m.in.  w obszarze nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz ogólna wiedza w obszarze nauk humanistycznych. Szczególnie istotne są treści z zakresu wiedzy o społeczeństwie, historii, edukacji dla bezpieczeństwa itp. Ponadto, pożądane są umiejętności: współpracy z ludźmi, rozumowania logicznego, a także wyobraźnia i zdolność twórczego podchodzenia do rozwiązywania pojawiających się problemów. Przydatne cechy to: samodzielność, niezależność, odporność na stres.

Studia II stopnia

Studia drugiego stopnia są przeznaczone dla osób związanych zawodowo z bezpieczeństwem wewnętrznym, bądź planujących podjąć współpracę z podmiotami funkcjonującymi w obszarze bezpieczeństwa,
w szczególności osób pragnących poznać praktyczny wymiar pracy zawodowej w tej dziedzinie oraz rozszerzyć dotychczas zdobyte kompetencje w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są przygotowywani do obejmowania stanowisk zarówno w instytucjach sektora publicznego, jak i prywatnego, a zwłaszcza w komórkach organizacyjnych zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Mogą znaleźć zatrudnienie jako dydaktycy edukacji dla bezpieczeństwa; szkolić i inspirować członków ochotniczych straży pożarnych oraz innych służb, inspekcji, czy też społecznych organizacji ratowniczych, takich jak GOPR, TOPR itp.

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynającyh studia od roku akademickiego 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne 

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

 

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Plany i programy studiów dla osób rozpoczynających studia przed rokiem akademickim 2019/2020:

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

 • Zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów dla kierunków studiów prowadzonych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej:

https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/prawo/zarzadzenia-rektora-kom/2020/13737,4420-w-sprawie-ustalenia-zakresow-dla-kierunkow-studiow-prowadzonych-w-Szkole-Gl.html

 • Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad wyboru zakresu kształcenia przez studentów:
 
 • Wnioski dotyczące wyboru zakresu do pobrania:
 
 LISTY PRZYDZIAŁU STUDENTÓW DO ZAKRESÓW KSZTAŁCENIA
Studia pierwszego stopnia:
3) studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
4) studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
 
Studia drugiego stopnia:
3) studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
4) studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Harmonogramy roku akademickiego 2022/2023

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

 

Harmonogramy roku akademickiego 2021/2022

Uwaga!

Studenci pierwszych roczników , nastąpiła zmiana symboli studiów.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

 

Harmonogramy roku akademickiego 2020/2021

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

Harmonogramy roku akademickiego 2019/2020

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Studia stacjonarne:

Studia niestacjonarne:

 
 

Rok akademicki 2022/2023

Sesja zimowa

Rok akademicki 2021/2022

Sesja letnia

Sesja zimowa

Rozdzielniki semestr zimowy

Rozdzielniki semestr letni

 

Informujemy, że od 1 października 2022 r. (od roku akademickiego 2022/2023) obowiązuje nowy Regulamin dyplomowania.

Do oprawienia prac dyplomowych należy zastosować ujednolicone wzory okładek:

 

Informacja dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed rokiem akademickim 2019/2020:

Opłaty za dyplom i odpis w języku obcym należy wpłacać na odpowiedni numer konta:

 • 08 1600 1374 1845 2512 5000 0030 – kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa
 • 78 1600 1374 1845 2512 5000 0031 – kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Opłata za dyplom: 60 zł
Opłata za odpis dyplomu w tłumaczeniu na j. obcy: 40 zł

Opłata tytułem: imię nazwisko/numer albumu/symbol studiów/opłata za dyplom/opłata za odpis w języku obcym

Imię i nazwisko

Symbol studiów

Rodzaj studiów

st. kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz

SP-IB

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

st. kpt. mgr inż. Łukasz Kucmin

SP-K

Stacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

kpt. mgr inż. Małgorzata Ciuka-Witrylak

NP-IB

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

st. kpt mgr inż. Wiktor Wąsik

NP-S

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia dla strażaków w służbie stałej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

st. kpt. mgr inż. Rafał Matuszkiewicz

SD-IB

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

st. kpt. mgr inż. Andrzej Krauze

ND-IB

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa

st. kpt. dr Monika Wojakowska

SP-BW

Stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

dr inż. Jan Berny

SD-BW

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

st. kpt. dr Monika Wojakowska

NP-BW

Niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

dr inż. Jan Berny

ND-BW

Niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierownicy studenckich praktyk zawodowych

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa

Kierunek Inżynieria Bezpieczeństwa:

 • kpt. mgr Adrianna Krzemińska – dla studentów – podchorążych w służbie kandydackiej studiów I i II stopnia (akrzeminska@sgsp.edu.pl / 22 561 79 88)
 • bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla strażaków w służbie stałej studiów niestacjonarnych I stopnia (pkowalczyk@sgsp.edu.pl / 22 561 77 06)
 • mgr inż. Aleksandra Powęzka – dla studentów cywilnych studiów I stopnia (apowezka@sgsp.edu.pl / 22 561 73 92)
 • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Kowalczyk – dla strażaków w służbie stałej studiów II stopnia (pkowalczyk@sgsp.edu.pl / 22 561 77 06)
 • mł. bryg. mgr inż. Przemysław Bylica – dla studentów cywilnych studiów II stopnia (pbylica@sgsp.edu.pl / 22 561 75 72)

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne:

 • mł. bryg. mgr. inż Marek Kwiatkowski – dla studentów cywilnych studiów I i II stopnia (mkwiatkowski@sgsp.edu.pl / 22 561 73 82)

Załączniki

Opłat należy dokonywać na poniższy numer konta bankowego

08 1600 1374 1845 2512 5000 0030

Microsoft Imagine Premium dawniej DreamSpark jest aplikacją firmy Microsoft skierowaną do pracowników naukowych i studentów WIBP. W ramach DreamSpark użytkownicy mogą bezpłatnie korzystać z części oprogramowania firmy Microsoft, w tym z najnowszych wersji niektórych produktów oraz wersji testowych.

Program nie obejmuje Microsoft Office.

Zainteresowani studenci WIBP mogą się kontaktować z koordynatorem: slazowy@sgsp.edu.pl