Porozumienie o współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem

Porozumienie o współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem

 

W celu efektywnego współdziałania w wykorzystaniu potencjału naukowego, badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego na rzecz potęgowania wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, ochrony środowiska naturalnego i rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw w wymiarze międzynarodowym, 31 października 2019 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) i Polski Czerwony Krzyż (PCK) zawarły porozumienie o współpracy.

Współpraca obejmuje m.in. następujące obszary:

  • wymianę wiedzy i doświadczeń na rzecz prowadzenia prac badawczych,
  • wspólne prowadzenie badań naukowych,
  • współorganizację i udział w konferencjach, warsztatach, seminariach i innych formach popularyzacji wiedzy,
  • działalność dydaktyczną i organizacyjną,
  • wspólną realizację projektów i innych przedsięwzięć rozwojowych.

Sygnatariuszem niniejszego porozumienia ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej był Rektor-Komendant SGSP Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, natomiast Polski Czerwony Krzyż reprezentowały: Dyrektor Generalna Pani Dorota Małecka oraz Główna Księgowa Pani Marzena Jurczak.

 

Polski Czerwony Krzyż jest częścią Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Działania prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż to: upowszechnianie międzynarodowego prawa humanitarnego; prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań; promocja honorowego krwiodawstwa; niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą; opieka i pomoc socjalna; promocja właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych; szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy zgodne ze standardami UE; działalność edukacyjna wśród dzieci i młodzieży, wolontariat.