Wizyta delegacji ukraińskiej w SGSP

Wizyta delegacji ukraińskiej w SGSP

 

Ważną formą działalności Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), pozwalającą na systematyczne analizy kierunku jej rozwoju są stale rozwijające się kontakty z zagranicą. Dotychczasowe osiągnięcia naukowo-badawcze Uczelni oraz zastosowane rozwiązania organizacyjne są również dobrą sposobnością, by zdobytą wiedzą i doświadczeniami podzielić się z zagranicznymi partnerami. W dniach 20-24 stycznia 2020 r. w Polsce, w wybranych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (PSP), wizytuje delegacja ukraińska – Zastępca Szefa Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (PSSN Ukrainy) Pan Mykola Ilchenko oraz przedstawiciele administracji publicznej strony ukraińskiej. 

21 stycznia 2020 r. delegacja i opiekunowie wraz z Zastępcą Komendanta Głównego PSP Panem mł. bryg. mgr. Arkadiuszem Przybyłą oraz Zastępcą Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej PSP (KG PSP) Panem bryg. mgr. inż. Krzysztofem Pietrasikiem odwiedzili SGSP.

Spotkanie dotyczyło omówienia charakterystyki funkcjonowania PSP: m. in. struktury systemu edukacji w dziedzinie ochrony ludności, struktury systemu edukacji w PSP, finansowania placówek edukacyjnych i struktury kadrowej instytucji edukacyjnych oraz zapoznania się z działalnością SGSP przy równoczesnym zwiedzaniu wybranych pracowni.

Przedstawiciele Uczelni zaprezentowali m. in. następujące zagadnienia:

  • statystyki edukacyjne: liczba kształconych rocznie specjalistów, liczba prac naukowych rocznie, liczba studentów;
  • systemy oceny jakości kształcenia: procedury i sposoby przeprowadzenia egzaminów, wykorzystanie technologii informatycznych;
  • organizacja pracy naukowej,
  • edukacja wyższego kierownictwa i innych przedstawicieli władz wykonawczych i samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za kwestie ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej.

W spotkaniu ze strony SGSP obecni byli: Rektor-Komendant Pan nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. uczelni, Prorektor-Zastępca Komendanta ds. operacyjnych Pan st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia Pan st. kpt. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności Pan mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel oraz pozostali przedstawiciele wybranych jednostek organizacyjnych Uczelni.