Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne dla pracowników i studentów – Program Erasmus+

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne dla pracowników i studentów – Program ERASMUS+

Erasmus+_logo

Zapraszamy pracowników i studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) na wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS + w roku akademickim 2019/2020.

 

WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW

W ramach Programu Erasmus+ zapraszamy wykładowców/pracowników administracyjnych, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2020 r. włącznie.

 

Wyjazdy pracowników uczelni:

Cel wyjazdu

Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w jednostce macierzystej, doskonaleniem kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, ”work shadowing” itp.

Pracownicy muszą znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chcą się wybrać lub język, w którym zorganizowane będzie szkolenie.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich:

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej (8 godzin zajęć tygodniowo lub 4 godziny zajęć dydaktycznych i udział w 4 godzinach zajęć organizowanych dla wykładowców przez uczelnie przyjmującą) oraz dodatkowo monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów SGSP w uczelni zagranicznej, zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Nauczyciel akademicki musi znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chce się wybrać lub język, w którym będzie prowadził zajęcia dydaktyczne.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Programie ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020, które przeznaczone są na opłatę kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Osoby zakwalifikowane na taki wyjazd otrzymują również dofinansowanie kosztów podróży.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji dot. udziału w ww. mobilnościach Erasmus+ mogą kontaktować się bezpośrednio z Koordynatorami Wydziałowymi:

  • Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ – p. Marią Ceglińską, email: mceglinska@sgsp.edu.pl;
  • Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus + – p. Szymonem Ptakiem, email: sptak@sgsp.edu.pl.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Koordynatora Uczelnianego (oraz w kopii do danego Koordynatora Wydziałowego) w terminie do 28.02.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:

  1. formularz zgłoszeniowy dla pracownika administracyjnego
  2. formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela akademickiego

 

WYJAZDY  DLA STUDENTÓW cywilnych

W ramach Programu Erasmus+ organizujemy wyjazdy zagraniczne na:

  • praktyki (2-3 miesięczne) w roku akadem. 2019/2020;
  • studia semestralne (semestr zimowy 2020/2021),

 

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 28.02.2020 r.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE  odbędą się w drugiej połowie marca 2020 r. (szczegóły podamy w późniejszym terminie).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ /kopia do odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego/: mceglinska@sgsp.edu.pl w terminie do 28.02.2020 r. włącznie.

 

Zgłoszenie zostaje przyjęte po otrzymaniu maila zwrotnego.

Wszyscy studenci, którzy nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenia będą brali udział w rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim i/lub niemieckim.

O terminie rozmowy studenci zostaną powiadomieni drogą mailową.