Zaproszenie na konferencję „Zarządzanie bezpieczeństwem na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Zaproszenie na konferencję

„Zarządzanie bezpieczeństwem na rzecz zrównoważonego rozwoju”

 

Serdecznie zapraszamy na

I KONFERENCJĘ NAUKOWĄ 

„ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM
NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”!

 

UWAGA!

Kierując się bezpieczeństwem zdrowotnym w związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym,

konferencja przesunięta na inny termin w 2020 r. (nowy termin wkrótce)

Liczymy na zrozumienie ze strony wszystkich.

 

Jednocześnie informujemy, że niezależnie od tego czy konferencja będzie przesunięta/odwołana to nabór artykułów do czasopisma
SUSTAINABILITY (70 pkt. w NoB i ISEiG) pod redakcją: T. Zwęgliński, J. Wolanin, B. Wiśniewski

jest realizowany w trybie ciągłym.

 

TERMIN

4 czerwca (czwartek) 2020 r.

 

ORGANIZATOR

Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)

 

KOMITET NAUKOWY 

Przewodniczący:

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

st. kpt. dr hab. inż.Paweł Gromek, prof. uczelni (SGSP)

 

Zastępca Przewodniczącego

Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński

Członkowie:

Prorektor ds. Rozwoju dr hab. Anna Gołębiowska, prof. uczelni (SGSP)

prof. dr hab. Jerzy Wolanin

prof. dr hab. inż. Bernard Wiśniewski

prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski

dr hab. Józef Stępak, prof. uczelni (SGSP)

dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. uczelni (SGSP)

dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni (SGSP)

dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni (SGSP)

dr inż. Magdalena Gikiewicz

dr inż. Tadeusz Kęsoń

dr inż. Piotr Kolmann

 dr inż. Tadeusz Terlikowski

dr Monika Wojakowska

dr Wojciech Wróblewski

dr inż. Rafał Wróbel

 

KOMITET ORGANIZACYJNY 

dr inż. Magdalena Gikiewicz – Przewodnicząca

dr inż. Tadeusz Kęsoń – Z-ca przewodniczącej

dr Monika Wojakowska

dr Barbara Szykuła-Piec

dr inż. Piotr Kolmann

mgr inż. Joanna Kozioł

mgr inż. Dominik Duralski

mgr Patrycja Strzyga – Sekretarz

 

MIEJSCE

Aula A2

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. J. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa

 

 

WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONFERENCJI

Problematyka konferencji związana jest z dynamicznie zmieniającym się światem XXI wieku, w którym obok zidentyfikowanych zagrożeń, pojawiają się nowe. Są one związane głównie z procesami globalizacji, np. zmianami klimatu, nowymi technologiami, radykalizacją społeczną i fundamentalizm. Owe zagrożenia mogą działać, jako czynnik wywołujący klęski żywiołowe i katastrofy spowodowane przez człowieka. Takie zagrożenia mogą zdecydowanie spowolnić, a nawet, w przypadku czarnych scenariuszy, całkowicie uniemożliwić realizację ambitnej i humanistycznej agendy dla celów zrównoważonego rozwoju, przyjętych przez świat w rezolucji ONZ  70/1 w 2015 r.

W związku z powyższym, badania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, w tym zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem, wydają się niezastąpionym obszarem badań naukowych w celu zbudowania odpornych społeczeństw i systemów na takie zagrożenia. Na całym świecie istnieje wiele różnych podejść i metod zbadanych i wdrożonych, które ułatwiają społeczeństwom i systemom zapobieganie, przygotowywanie się i reagowanie na takie poważne sytuacje kryzysowe. Co więcej, największe organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ i UE, od lat przeznaczają znaczny wkład finansowy na programy badawcze mające na celu badanie nowych sposobów budowania odporności.

Krótka argumentacja przedstawiona powyżej prowadzi do wniosku, że istnieje głęboki sens naukowej eksploracji wspólnych dziedzin i relacji istniejących między zrównoważonymi i odpornymi społeczeństwami i systemami na poziomie lokalnym, regionalnym oraz globalnym.

W tym kontekście konferencja naukowa ma na celu zaproponowanie zbioru badań, które łączą koncepcje w pryzmacie celów zrównoważonego rozwoju dotyczących metodologii, wyników projektów badawczych, studiów przypadków i / lub innych badań dotyczących:

 • analizy i wyjaśnienia najnowszych osiągnięć w dziedzinie zarządzania kryzysowego i katastrof;
 • oceny ryzyka, zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności redukcji ryzyka,
 • ochrony ludności i obrony cywilnej;
 • ochrony infrastruktury istotnej dla funkcjonowania gminy, powiatu, czy województwa;
 • testowania nowych technologii i wykorzystania w celu poprawy zarządzania kryzysowego/ zarządzania katastrofami;
 • dobrych praktyk i zdobytych doświadczeń w zakresie współpracy i koordynacji międzynarodowej i między agencyjnej w przypadku kryzysu i / lub katastrofy;
 • procesu oceny i badania kryzysów, konfliktów, katastrof, a także ćwiczenia gotowości;
 • instytucji i systemów bezpieczeństwa i ochrony na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego do 4 maja (poniedziałek) 2020 r.
 • Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/AZg2gdTcjbknHRhW8
 • Udział w konferencji jest bezpłatny – liczba miejsc ograniczona (maks. 150 osób).

 

 • Konferencja naukowa jest jednym z kanałów naboru artykułów do uruchomionego wydania specjalnego czasopisma SUSTAINABILITY (70 pkt. w NoB i ISEiG) pod redakcją: T. Zwęgliński, J. Wolanin, B. Wiśniewski.

Link do czasopisma: https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Recent_developments_field_risk

 

PROCES PUBLIKACYJNY

1. Rejestracja do systemu

2. Instrukcja dla autorów

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/instructions

3. Informacje o opłatach za przetwarzanie artykułów (APC)

https://www.mdpi.com/about/apc

4. Otwarty dostęp 1800 CHF (franków szwajcarskich)

https://www.mdpi.com/about/openaccess

5. Serwis edycyjny

https://www.mdpi.com/authors/english

 

UWAGA!

 • Publikacje będą poddane recenzji zgodnie z terminami oraz wymogami ww. czasopisma.
 • Koszty publikacji w ww. czasopiśmie są kosztami dodatkowymi (nie uwzględnia się ich przy konferencji).

 

Podstawowym warunkiem opublikowania artykułów są: pozytywne recenzje oraz dostarczenie wszystkich wymaganych oświadczeń.

 • Rezerwacja noclegów we własnym zakresie.
 • Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany uczestnikom do 28 maja (czwartek) 2020 r.
 • Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 

mgr Patrycja Strzyga

st. ref. administracyjny

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

ul. J. Słowackiego 52/54

01-629 Warszawa

 

tel. +48 (22) 56 17 674

pstrzyga@sgsp.edu.pl

sgsp@sgsp.edu.pl