Umowa użytkowania Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Umowa użytkowania Przeciwpożarowej Bazy Leśnej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

W celu dalszego użytkowania gruntu, budynków i obiektów budowlanych na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN), wykorzystywanych jako Przeciwpożarowa Baza Leśna Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (PBL SGSP) w Zamczysku Nowym, 14 lipca 2020 r. pomiędzy SGSP a KPN zawarto umowę użyczenia.

Realizacja celu użyczenia obejmuje m.in. następujące obszary:

  • prowadzenie szkoleń, w tym ćwiczeń, warsztatów i pokazów ratowniczych w zakresie gaszenia pożarów oraz w zakresie ratownictwa: technicznego, wodno-nurkowego, chemicznego, ekologicznego oraz wysokościowego i działań poszukiwawczo-ratowniczych,
  • prowadzenie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i współpraca z medycznymi zespołami ratunkowymi,
  • organizacja sympozjów, konferencji i seminariów poświęconych ochronie przeciwpożarowej, w tym ochronie środowiska,
  • gaszenie pożarów na terenie KPN w okresie zgrupowań szkoleniowych, z wykorzystaniem wydzielonych sił i środków ratowniczych oraz pojazdów i sprzętu pożarniczego, znajdującego się na terenie PBL SGSP.

Sygnatariuszem niniejszej umowy ze strony Szkoły Głównej Służby Pożarniczej był Rektor-Komendant Pan bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski, natomiast Kampinoski Park Narodowy reprezentował Dyrektor Parku Pan mgr inż. Mirosław Markowski.

 

PBL SGSP w Zamczysku Nowym została utworzona w 1970 r. na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jest wyjątkowym miejscem dla każdego oficera Państwowej Straży Pożarnej (wcześniej Straży Pożarnej), który jest absolwentem stacjonarnych studiów „mundurowych” SGSP, a wcześniej absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP), gdyż właśnie na tym terenie każdy z Nich odbywał dwumiesięczne szkolenie kandydackie, a wcześniej absolwentem Szkoły Oficerów Pożarnictwa (SOP). Miejsce to ze swoją infrastrukturą socjalno-gospodarczą i stanowiskami ćwiczebnymi jest wkładem kolejnych pokoleń oficerów Państwowej Straży Pożarnej (wcześniej Straży Pożarnej) oraz pracowników i studentów (podchorążych) SGSP (wcześniej WOSP i SOP). Życie PBL SGSP składa się z corocznie powtarzających się, ale jakże ważnych dla przyszłych absolwentów wydarzeń, do których każdy oficer z sentymentem wraca po latach.