Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne dla pracowników i studentów w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne dla pracowników i studentów w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021

Zapraszamy pracowników i studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP) na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + w roku akademickim 2020/2021.

 

WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW

W ramach Programu Erasmus+ zapraszamy wykładowców/pracowników administracyjnych, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 6.11.2020 r. włącznie.

Wymagany jest komplet dokumentów, tj.:

1) formularz zgłoszeniowy,

2) program szkolenia/nauczania (szczegóły poniżej),

3) oświadczenie związane z zagrożeniem SARS-CoV-2.

 

Wyjazdy pracowników uczelni

Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w jednostce macierzystej, doskonaleniem kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, ”work shadowing” itp.

Pracownicy muszą znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chcą się wybrać lub język, w którym zorganizowane będzie szkolenie.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej (8 godzin zajęć tygodniowo lub 4 godziny zajęć dydaktycznych i udział w 4 godzinach zajęć organizowanych dla wykładowców przez uczelnię przyjmującą) oraz dodatkowo monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów SGSP w uczelni zagranicznej, zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Nauczyciel akademicki musi znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chce się wybrać lub język, w którym będzie prowadził zajęcia dydaktyczne.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Programie ERASMUS+ na rok akademicki 2020/2021, które przeznaczone są na opłatę kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Osoby zakwalifikowane na taki wyjazd otrzymują również dofinansowanie kosztów podróży.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji dot. udziału w ww. mobilnościach Erasmus+ mogą kontaktować się bezpośrednio z Koordynatorami Wydziałowymi:

  • Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ – p. Marią Ceglińską, email: mceglinska@sgsp.edu.pl;
  • Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus + – p. Szymonem Ptakiem, email: sptak@sgsp.edu.pl.

 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Koordynatora Uczelnianego (oraz w kopii do danego Koordynatora Wydziałowego) w terminie do 6.11.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:

  1. formularz zgłoszeniowy dla pracownika administracyjnego
  2. formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela akademickiego

Uwaga: zgodnie z zapisami Uchwały nr 16/09/2020 Senatu SGSP z dnia 29 września 2020 r., wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ są uwzględniane w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego.

 

WYJAZDY  DLA STUDENTÓW cywilnych

W ramach Programu Erasmus+ organizujemy wyjazdy zagraniczne na:

  • praktyki (2-3 miesięczne) w roku akademickim 2020/2021;
  • studia semestralne (semestr letni 2020/2021),

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 6.11.2020 r.

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE  odbędą się w pierwszej połowie listopada 2020 r. (szczegóły podamy w późniejszym terminie), w związku z sytuacją epidemiczną, za pośrednictwem technologii informatycznych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Należy wypełnić także oświadczenie związane z bezpieczeństwem epidemicznym, które znajduje się tutaj.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ /kopia do odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego/: mceglinska@sgsp.edu.pl w terminie do 6.11.2020 r. włącznie.

 

Zgłoszenie zostaje przyjęte po otrzymaniu maila zwrotnego.

Wszyscy studenci, którzy nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenia będą brali udział w rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim i/lub niemieckim.

O terminie rozmowy studenci zostaną powiadomieni drogą mailową.