HISTORIA I PROFIL CZASOPISMA
Szkoła Główna Służby Pożarniczej wydaje Zeszyty Naukowe SGSP od 1983 r. Są one kontynuacją Zeszytów Naukowych WOSP, wydawanych w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej w latach 1977-1981.
To czasopismo akademickie o zasięgu ogólnokrajowym, w którym prezentowane są wyniki prac badawczych oraz osiągnięcia naukowo-badawcze pracowników SGSP z dziedziny ochrony przeciwpożarowej, ochrony ludności i ochrony środowiska naturalnego. Łamy czasopisma udostępniamy również naukowcom z innych uczelni.

 

PUNKTACJA MNiSW
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego SGSP z 29 lutego 2008 r. zostały wpisane na listę czasopism punktowanych w dziedzinie nauk ścisłych.
Za publikację artykułu w czasopiśmie autor otrzymuje 7 punktów.
W poprzednich latach punktacja wyglądała następująco: 6 punktów (2010), 4 punkty (2011-2012), 3 punkty (2013-2014), 7 punktów (od 2015 r.).

 

JĘZYK PUBLIKACJI
Publikujemy prace w języku polskim i językach obcych (angielskim, rosyjskim, ukraińskim itd.).

LICENCJE
Wszystkie artykuły opublikowane w „Zeszytach Naukowych SGSP  są udostępniane na licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 ( CC BY-NC-ND 3.0).

PROCEDURA ANTYPAGIATOWA
Artykuły zamieszczone w Zeszytach Naukowych SGSP są sprawdzane przy pomocy Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac (ASAP).

INDEKSACJA W BAZACH DANYCH
Obecnie „Zeszyty Naukowe SGSP” są indeksowane w:

BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki i Biblioteki Nauki. Metadane są indeksowane przez Google ScholarGoogle i WorldWideScience.org

INFORMACJE DODATKOWE
Wersją pierwotną jest wersja elektroniczna, dostępna na stronie: www.sgsp.edu.pl/zeszyty

PROCEDURA RECENZYJNA

  1. Każdy artykuł zamieszczany w ,,Zeszytach Naukowych SGSP” jest recenzowany przez dwóch specjalistów, samodzielnych pracowników, afiliowanych w instytucjach innych niż te, w których afiliowani są autorzy artykułu.
  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  3. Zarówno autor, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości zgodnie z zasadą double-blind review (podwójnie ślepa recenzja).
  4. Recenzja dokonywana jest pisemnie w oparciu o formularz recenzji. Zawiera jednoznaczny wniosek, co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Dwie pozytywne recenzje dokonywane przez recenzentów zewnętrznych decydują o przyjęciu artykułu do publikacji, dwie negatywne o odrzuceniu. W przypadku, gdy recenzje są sprzeczne, powoływany jest trzeci recenzent, a jego ocena jest decydująca.
  5. Po zakończeniu recenzowania autor jest informowany o wynikach oceny. Otrzymuje wgląd do oceny, aby poprawić artykuł zgodnie ze wskazaniami recenzentów.
  6. Raz do roku publikowana jest na stronie kwartalnika zbiorcza lista recenzentów z danego roku kalendarzowego.

PRZESYŁANIE ARTYKUŁÓW
Artykuły prosimy przesyłać w wersji elektronicznej w formacie word na adres: wydawnictwo@sgsp.edu.pl wraz z deklaracją autora.
Prosimy zapoznać się z wytycznymi redakcyjnymi dotyczącymi przygotowania artykułu do druku.

 

Rada Programowa

dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis

 

Rada Naukowa

dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. SGSP (Redaktor Naczelny)

prof. dr hab. Jerzy Wolanin

bryg. dr hab. Marzena Półka, prof. SGSP
Prof. Ing. Karol Balog, PhD. (Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie)
Prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. (VSB Uniwersytet Techniczny w Ostrawie)
Prof. Bogdan Długogorski (Uniwersytet w Newcastle)
Prof. Dr Aleksandar Jovanovic (Steinbeis Instytut Transferowy Zaawansowanych Technologii Ryzyka w Stuttgarcie)
Prof. Simo Hostikka (Uniwersytet Techniczny w Aalto, Finlandia)
Dr Elisabeth Banchard (CSTB  – Francuskie Centrum Badań  Naukowo-Technicznych)
Prof. Michael Delichatsios (Uniwersytet Ulster, Irlandia Północna)
Dr Päivi Kuosmanen (Uniwersytet Laurea, Finlandia)
Prof. Brian Meacham (Worcester Polytechnic Institute, USA)
Assoc. Prof. Ing. Jozef Ristvej, PhD. (Uniwersytet Żyliński)

 

Zespół redakcyjny

Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego
mł. bryg. dr inż. Tomasz Drzymała
st. bryg. dr inż. Wojciech Jarosz
dr hab. Marek Konecki, prof. SGSP
mł. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz
bryg. dr inż. Mirosław Sobolewski

Inżynieria Bezpieczeństwa Cywilnego
dr hab. Aneta Majkowska
mł. bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński

mł. ogn. dr inż. Rafał Wróbel

 

Redakcja językowa 

Kamil Gorlicki (język polski)

tłumacz przysięgły mgr Ewa Hadyniak (język angielski)

 

ISSN 0239-5223

Wydawca
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
ul. J. Słowackiego 52/54
01-629 Warszawa

Redakcja
Wydawnictwo SGSP
tel. 22 561 73 83
e-mail: wydawnictwo@sgsp.edu.pl

Pliki do pobrania:

Oświadczenie dla autorów
Wytyczne redakcyjne dotyczące przygotowania artykułu do druku
Arkusz recenzji artykułu złożonego do wydania w ZN SGSP