Publikacje

Wydawnictwo SGSP, oprócz wydawania kwartalnika Zeszyty Naukowe SGSP, wydaje również skrypty, podręczniki, monografie.

Informacje dla autorów przygotowujących publikacje do wydania

Informacje dotyczące przygotowania maszynopisu

 

 

W 2019 r. ukazały się:

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne"

Bernard Wiśniewski, Tomasz Zwęgliński (red. nauk)
2019 r., ss. 296 To już kolejny, czwarty tom serii wydawniczej pt. Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne poświęcony doskonaleniu formacji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dziś intensywnie eksplorowanym obszarem bezpieczeństwa państwa. Trudno się temu dziwić. To właśnie jego dotyczą głównie pojawiające się zagrożenia. Sprawia to, że poszukuje się nowych, naukowo uzasadnionych rozwiązań przeciwdziałających im oraz minimalizujących skutki ich wystąpienia. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają formacje przywołane w tytule niniejszego opracowania. Zarówno środowisko bezpieczeństwa, jak i wspomniane formacje w nim funkcjonujące, ulegają ciągłym przeobrażeniom, a w ślad za nimi – również procesom doskonalącym. Te ostatnie skierowane są na rozwój ich funkcjonariuszy i żołnierzy oraz całości ich organizacji. [ze wstępu]

"Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych"

Józef Stępak
2019 r., ss. 262

„Bezpieczeństwo wewnętrzne jest jednym z rodzajów bezpieczeństwa w odniesieniu do bezpieczeństwa państwa. Teoria różnie definiuje pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego i stosuje różne typologie jego podziału. Niemniej co do jednego jest zgoda, że wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mają odniesienie do aktywności normatywnej jednostek organizacyjnych struktur organizacyjnych aparatu administracji publicznej. W praktyce badawczej i działalności dydaktycznej bezpieczeństwo wewnętrzne jest rozpatrywane zwykle w ujęciu węższym, obejmującym zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa ustrojowego oraz sprowadzane do działalności wybranych organów i urzędów administracyjnych. W opracowaniu przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W związku z tym pojawił się następujący problem badawczy: Jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek struktur organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych. W systemie administracji publicznej w Polsce działają organy władzy państwowej o odrębnym statusie, wyposażone przez ustawę w kompetencje do wykonywania pewnych zadań publicznych i prowadzenia w związku z tym działalności organizatorskiej. Organy te mają swoje urzędy administracyjne i zostały określone jako autonomiczne organy i urzędy państwowe." [ze wstępu]

"Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa "

Aneta Majkowska, Izabella Grabowska-Lepczak, Monika Wojakowska
2019 r., ss. 142

Monografia stanowi opis istotnych elementów społeczno-humanistycznych aspektów kształtowania bezpieczeństwa, dlatego poddano w niej analizie proces komunikowania społecznego. Uwzględniono uniwersalizm podejść do potrzeb społecznych. Kontekst komunikowania medialnego wyrażający się w skutecznej współpracy służb ratowniczych ze społeczeństwem omówiono na przykładzie działalności Państwowej Straży Pożarnej. Zagadnienia związane z kształtowaniem bezpieczeństwa poprzez wdrażanie różnych form edukacyjnych również

zaprezentowano na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej. W monografii przedstawiono istotę komunikowania społecznego, które pełni ważną funkcję w procesie kształtowania bezpieczeństwa indywidulnego i zbiorowego. Wymiana informacji pomiędzy służbami ratowniczymi a społeczeństwem przybiera formę dialogu społecznego. Wykazano, że dialog społeczny przyczynia się do minimalizowania zagrożeń oraz do wzrostu odporności społecznej. [ze wstępu]

"Multisimulation: Stochastic Simulations for the Assessment of Building Fire Safety"

Adam Krasuski
2019 r., ss. 218

„In the vast majority of available literature related to the fire safety of buildings, a deterministic approach is used. This is related to the fact that it is much simpler than the probabilistic approach, despite the fact that the fire is by its nature rather stochastic than deterministic. The reviewed monograph is one of the few items in which the author used the method of multiple simulations using deterministic models for various scenarios for a specific type of building, in order to obtain a risk assessment for various alternative solutions in the field of building construction and fire protection systems. The author uses for this purpose a computer tool developed by himself and his colleagues, using, among others, the Monte Carlo method known in probability theory. The work described above can be regarded as innovative”. [Jerzy Gałaj, The Main School of Fire Service]

„The monograph, which is a summary of the authors research achievements, provides a compendium of knowledge of the methodology for fire

risk assessment. The application of the quantitative analysis of fire risk is now limited because of a lack of the integrated methodology, a lack of the data enabling the determination of statistical variability of the risk factors, high costs of calculations resulting from the complexity, problems with communicating the risk due to a lack of defined absolute or reference value of acceptable risk, and a lack of tools for the development of global and practical analyses. Considering all above, the ambitious goal of the work was to propose a comprehensive methodology for the fire risk assessment in buildings, based on a quantitative approach and decision theory accounting for the uncertainty. A particular highlight is the implementation of an original method based on Aamks software and its validation based on actual case studies of fire safety. I wish to underline the high scientific quality of the reviewed monograph and its content which is consistent with the current problems of fire safety of civil structures”. [Grzegorz Majewski,  Warsaw University of Life Sciences]

W 2018 r. ukazały się:


"Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej"

Józef Stępak

2018 r.,  s. 192

"Rozwiązanie problemu badawczego będącego treścią monografii i można uznać za nowatorskie z trzech powodów. Po pierwsze – zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego zostały rozszerzone do trzydziestu czterech dziedzin. Po drugie – jedną dziedzinę nazwano instytucjonalną. Odnosi się ona do bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe dziedziny mają odniesienie do bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie ogólnym. Po trzecie – procesem badawczym zostały objęte jednostki i struktury organizacyjne Sejmu, Senatu, sadów i trybunałów, których rola i znaczenie w realizacji spraw bezpieczeństwa wewnętrznego są marginalizowane lub nawet pomijane.” [z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Ścibiorka, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu]

„Monografia jest poświęcona zakresowi spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej w Polsce. Autor w bardzo dokładny i przejrzysty sposób opisuje powyższą problematykę. Mimo istnienia publikacji zajmujących się podobną tematyką, po raz pierwszy mamy do czynienia z tak dokładnym i przystępnie przedstawionym opisem struktur i mechanizmów wraz z oceną ich działania.” [z recenzji dr hab. Weroniki Jakubczak, prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej]

"W sieci ratownictwa"

Paweł Gromek

2018 r.,  s. 706

"W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa niemilitarnego. Znajduje to swoje pozytywne odniesienie w rozwiązaniach organizacyjnych, prawnych i zadaniowych w obszarze ochrony życia i zdrowia ludzi, środowiska i ratownictwa. Istniejący potencjał ratowniczy w ocenie niektórych środowisk wydaje się być rozproszony, a zatem mało skuteczny w obliczu gwałtownych, niespodziewanych zagrożeń. (…) Należy podkreślić, że założeniem Autora jest opracowanie i zaprezentowanie teorii pomagającej lepiej, dogłębniej zrozumieć czym ratownictwo jest w swojej istocie i jakie mechanizmy w nim funkcjonują oraz jakie zbiory oddziaływań determinują to funkcjonowanie. Realizacja powyższego wymaga skupienia się na wielu zagadnieniach powiązanych ze sobą w mniejszym lub większym stopniu. Znalezienie złotego środka w przedmiotowej sprawie, między teorią a praktyką, jak zauważa Autor, pozwoli, iż formułowana koncepcja sieci w ratownictwie będzie nosiła znamiona teorii naukowej oraz pozwoli rozwiązać problemy natury praktycznej". [z recenzji prof. dr hab. Romualda Kalinowskiego]
"Początek XXI wieku charakteryzuje się niespotykaną w historii dynamiką zmian. Odnoszą się one zarówno do warunków zewnętrznych funkcjonowania organizacji, rozumianych jako otoczenie techniczno-technologiczne, prawno-polityczne, ekonomiczne czy socjalno-kulturowe, jak i do warunków wewnętrznych podyktowanych rewolucyjnymi przemianami organizacyjno-technologicznymi wynikającymi z rozwoju nauk. Nieustanne zmiany w otoczeniu oraz przewidywania, że w przyszłości organizacja w coraz większym stopniu będzie uzależniona od tych zmian, wymagają nowoczesnego podejścia opartego przede wszystkim na obserwacji praktyki, a ściślej tych rozwiązań, które się sprawdzają. Dzisiaj o sukcesie organizacji decydują niepowtarzalne jednostki ludzkie, złożone z nich zespoły oraz technika i technologia. (…) Autor udowodnił, że ratownictwo to zagadnienie niezwykle złożone. Wyniki analizy literatury przedmiotu dowodzą, że może być ono różnie definiowane i dotyka wielu aspektów funkcjonowania ludzi oraz podmiotów odpowiadających za ich ochronę. Przeprowadzone badania naukowe umożliwiły pokonanie barier poznawczych związanych ze współczesnymi dylematami natury teoretycznej, jak: integracja i ocena potencjału, a także praktycznej, czyli zapewnianie ciągłości działania i komunikacja kryzysowa. Zwieńczeniem naukowych rozważań Autora było wykorzystanie elementów instrumentarium koncepcji sieci w ratownictwie i sformułowanie ogólnych założeń metodycznych służących rozwiązaniu współczesnych jego problemów". [z recenzji prof. dr hab. Arkadiusza Letkiewicza]

"Współdziałanie międzyorganizacyjne w ochronie ludności (ujęcie retrospektywne)"

Andrzej Józef Włodarski

2018 r.,  s. 212

"Publikacja wypełnia lukę na rynku wydawniczym omawiając tematykę dotyczącą „usprawnienia” procesu współdziałania wielu podmiotów angażowanych w akcje ratownicze, nie tylko z mocy prawa, a także tych, które dobrowolnie chciałyby się w te akcje włączyć. Opisuje również organizacje, które z reguły uczestniczą w akcjach ratowniczych, na zasadzie oddolnego przekonania o słuszności takich działań. Z tego też względu monografia może się przyczynić do ożywienia dyskusji wśród teoretyków, ale i praktyków zajmujących się problematyką ratownictwa i ochrony ludności. Studentom monografia będzie istotną pomocą w zrozumieniu trudnych meandrów procesu współpracy i współdziałania międzyorganizacyjnego w ochronie ludności". [z recenzji dr. hab. inż. Marka Zbigniewa Kulisza, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie]

"Autor podjął się bardzo aktualnego i ciekawego, a jednocześnie niezwykle złożonego i trudnego problemu. Problem prowadzenia skutecznych, wielopodmiotowych akcji ratowniczych w ochronie ludzi, mienia i środowiska, a więc zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa egzystencjalnego i behawioralnego w otaczającej nas rzeczywistości oczekuje na gruntowne i całościowe rozpracowanie naukowe. (…) Podjęty temat opracowania mieści się w dziedzinie nauk społecznych i w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Zadeklarowany zbiór metod osiągnięcia celu i zweryfikowania hipotezy w niniejszej publikacji należy uznać za właściwy". [z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Edwarda Dworeckiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej]

"Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych"

Waldemar Wnęk

2018 r.,  s. 317

"Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych kojarzą się z urządzeniami, które mają za zadanie nadzorowanie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom pożarowym w obiekcie budowlanym. Dobierając rozwiązania aktywne, projektanci obiektów budowlanych zastanawiają się, jak sprostać wymaganiom wobec konstrukcji czy doboru materiałów, aby odpowiadały też wymaganiom stawianym przez przepisy oraz normy i pozostawały w zgodzie z wytycznymi inwestora, często odbiegającymi od przyjętych standardów. Rodzi się tu pytanie, czy w dzisiejszych czasach tak intensywnie rozwijającej się technologii budowlanej jest możliwe powstawanie budynków bez wykorzystania instalacji przeciwpożarowych? (...) Celem monografii jest wskazanie wpływu technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych poprzez wskazanie rozwiązań mających wpływ na czas i skuteczność działania wybranych urządzeń przeciwpożarowych. W literaturze światowej brak jest opracowań o podobnym charakterze − nowatorskich, z zastosowaniem często nieznanych i nieprezentowanych przez krajowych i zagranicznych badaczy metod pomiarowych". [z wprowadzenia]

"Wpływ włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze"

Tomasz Drzymała

2018 r.,  s. 236

„Głównym celem monografii było wykazanie w jaki sposób dodatek włókien polipropylenowych wpływa na cechy wytrzymałościowe i strukturę zaczynu cementowego (w tym na przemiany cieplne zachodzące w zaprawach cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi) oraz czy dodatek włókien PP do tych kompozytów przyczyni się do ochrony konstrukcji betonowych przed eksplozyjnym spallingiem w czasie pożaru. (…) Monografia zawiera obszerny opis i przegląd badań poświęconych kompozytom cementowym modyfikowanym włóknami PP pod kątem zmian cech wytrzymałościowych i strukturalnych”. [z recenzji prof. dr hab. inż. Mariana Abramowicza]
"Podjęta tematyka jest bardzo aktualna, a zaprezentowane wyniki badań mają charakter nowatorski oraz istotne znaczenie praktyczne. Zaprezentowane wyniki badań wskazują na możliwość poprawy cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w warunkach oddziaływania wysokich temperatur poprzez zastosowanie włókien polipropylenowych. (...) Z uwagi na bardzo duży zakres badań wytrzymałościowych i strukturalnych badanych kompozytów cementowych oraz staranność przeprowadzonych badań, monografia charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym". [z recenzji dr hab. Marka Koneckiego, prof. SGSP]

Zeszyty Studenckie "Pro Publico Bono"

praca zbiorowa

2018 r.,  s. 314

„To kolejne, drugie wydanie rocznika „Pro Publico Bono”. Pisma, które jest dowodem aktywności studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studentów z zaprzyjaźnionych Uczelni.Podobnie jak pierwszemu, tak i temu wydaniu towarzyszyło wiele wysiłku i pozytywnych emocji młodych ludzi, którzy rozpoczynają swą naukową drogę. Z dużą satysfakcją Kolegium Redakcyjne pochylało się nad pracą autorów zmagających się z przelaniem na papier swej wiedzy zdobytej w trakcie studiów, jej interpretacji i autorskich spojrzeń na problemy pojawiające się w toku badań bezpieczeństwa. Lektura studenckich wypowiedzi napawa optymizmem. Autorzy dowodzą samodzielności w prezentowaniu swych poglądów. Z kolei, ich nauczyciele akademiccy mają możliwość obserwować wzrastający poziom dojrzałości swych podopiecznych w ferowaniu sądów i opinii”. [ze wstępu]

„Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji”

praca zbiorowa pod red. Marka Kwiatkowskiego

2018 r.,  s. 138

„Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga stałego doskonalenia kadr, które będą efektywnie realizowały zadania na rzecz służb i jednostek współpracujących podczas działań zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie”. [ze wstępu]​

„Stopnie alarmowe w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej"
Rafał Wróbel
2018 r., 266 s.

"Monografia podejmuje jakże istotny obszar naszego życia, jakim jest bezpieczeństwo. Szczególnie traktuje o przygotowaniach administracji publicznej, ze znacznym uwypukleniem administracji rządowej, jej dążeniach do sprawnego przygotowania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Przedmiotem rozważań Autor uczynił problematykę stopni alarmowych w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej. Należy podkreślić, że rozważania o charakterze teoretycznym, zostały uzupełnione o praktyczne przykłady. Monografię cechuje pragmatyzm naukowy, gdyż treści poszczególnych fragmentów są wzajemnie powiązane, co wskazuje, że następne wynikają z poprzednich, jako wynik nakreślonego sposobu przedstawiania poszczególnych zagadnień i prezentacji uzyskanych wyników badań. Przywołane uzasadnienie świadczy o dojrzałości naukowej Autora dzieła". [z recenzji podinsp. dr hab. Mariusza Nepelskiego, prof. SGSP]

"W monografii poruszane są najbardziej aktualne problemy z zakresu wprowadzania, zmiany i odwoływania stopni alarmowych w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych. Autor przedstawił problematykę stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej oraz skonfrontował to ze stosowanymi stopniami alarmowymi i działaniami antyterrorystycznymi w wybranych państwach europejskich. (…) Wielką zaletą publikacji jest fakt, że jest dobrze udokumentowana źródłowo. W całej pełni bazuje na obowiązujących dokumentach normatywnych, a wykaz i sposób wykorzystania bibliografii nie budzą zastrzeżeń. Znaczącym walorem są opracowane przez Autora procedury wprowadzania, zmiany lub odwołania stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP przez organy administracji publicznej oraz opracowanie formularza umożliwiającego kontrolę realizacji zadań w czasie wprowadzenia, zmiany lub odwołania stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP". [z recenzji kmdr por. dr hab. Andrzeja Bursztyńskiego]

„Wykorzystanie recyklingowych materiałów ceramicznych w konstrukcjach budowlanych odpornych na warunki pożarowe”

Paweł Ogrodnik

2018 r.,  s. 176

"Monografia stanowi autorskie ujęcie problematyki wybranych aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym. Autor, skupiając się w swojej pracy naukowej na badaniach wykorzystania odpadowych materiałów ceramicznych, jako kruszyw do betonu odpornego na wysokie temperatury, zebrał obszerny materiał badawczy, starając się dokonać oceny, na ile ceramika odpadowa może stanowić alternatywę dla wykorzystywanych obecnie naturalnych kruszyw, stosowanych jako dodatki do betonów. Ze względu na znaczące strumienie odpadów, jakie powstają obecnie z materiałów ceramicznych, analiza możliwości ich ponownego wykorzystania staje się ważnym elementem gospodarki cyrkularnej. Przedstawione w pracy wyniki badań i analiz Autora, mają zdecydowanie charakter wdrożeniowy i mogą posłużyć do opracowania materiałów budowlanych (w szczególności betonu), wykorzystujących pochodzącą z recyklingu ceramikę, odpornych na wysokie temperatury, w szczególności takie, jakie rejestruje się w warunkach pożarów konstrukcji budowlanych, co ma szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa”. [z recenzji dr hab. inż. Artura Badydy, prof. PW] "Tematyka monografii jest związana z wykorzystaniem recyklingowych materiałów ceramicznych jako kruszywa do betonów specjalnych odpornych na wysokie temperatury. Jest ona szczególnie aktualna m.in. ze względu na obecne trendy w gospodarce światowej polegające na stopniowym przechodzeniu z gospodarki linearnej do gospodarki w obiegu zamkniętym, w której odpady są traktowane jako surowce wtórne. W pierwszej części pracy w ramach przeglądu literatury omówiono kruszywa stosowane w kompozytach betonowych, w tym odpady ceramiki czerwonej i szlachetnej. W kolejnych rozdziałach bardziej szczegółowo scharakteryzowano odpady białej ceramiki szlachetnej, których autor użył jako kruszywa do skomponowania mieszanek betonowych poddanych badaniom. Kolejne trzy rozdziały zostały poświęcone autorskim badaniom. Opis postawionego problemu jest poprawny i stanowi logiczną i spójną całość. Opis samych badań jest czytelny i bogato ilustrowany schematami i zdjęciami, a otrzymane wyniki zostały podane w sposób przystępny w postaci tabelarycznej i graficznej (wykresy histogramowe i liniowe)". [z recenzji dr hab. inż. Jerzego Gałaja, prof. SGSP]

„Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego”

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko, Paweł Lubiewski

2018 r.,  s. 335

„Niemal codziennie media informują o rozgrywających się w różnych częściach naszego globu tragediach spowodowanych klęskami żywiołowymi, katastrofami technicznymi lub ekologicznymi oraz epidemiami. Wszystkie te zdarzenia potęgują w nas poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, które odgrywa niezmiernie ważną rolę w naszym rozwoju, bo przecież dopiero „stan niezagrożenia, spokoju, pewności” pozwala prawidłowo się rozwijać. (…) Publikacja dotyka wielu aspektów kreowania poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zagadnienia w niej poruszane podzielono na cztery obszary: wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne”. [ze wstępu]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne". T. 3
red. nauk. Bernard Wiśniewski
2018 r., 204 s.

„Nieustanne zmiany towarzyszące bezpieczeństwu wewnętrznemu, ograniczony potencjał instytucji państwowych przeznaczonych do troski o to bezpieczeństwo wiążą się z potrzebą permanentnych poszukiwań skutecznych rozwiązań prawno-organizacyjnych służących zapewnieniu niezagrożonego bytu i możliwości rozwoju państw. Permanentny, ponieważ nigdy nie będzie tak, aby relacje między zagrożeniami i wyzwaniami a bezpieczeństwem wewnętrznym były przynajmniej zrównoważone. (…) trzeci tom opracowania poświęcony został kwestiom: podstawowych problemów powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jako determinantów doskonalenia działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, przeglądowi realizacji strategii bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego w kontekście racjonalizacji stosowanych rozwiązań, organizacji działań ratowniczych i pomocowych w warunkach wystąpienia zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, usuwania substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych, współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z wybranymi elementami systemu bezpieczeństwa państwa w warunkach wystąpienia zagrożeń biologicznych, doskonaleniu i optymalizacji ochrony przeciwpożarowej, harmonizacji organizacji działań ratowniczych, doskonaleniu działań straży miejskich w sytuacjach kryzysowych, wpływowi edukacji na sprawność systemu zarządzania kryzysowego, korzyści oraz zagrożeń związanych z rozwojem i dostępnością bezzałogowych statków powietrznych oraz prawnym aspektom organizacji uroczystości religijnych”. [ze wstępu]

„Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki w pożarnictwie”
Szymon Ptak, Piotr Kustra
2018 r.,  s. 211

„Jest to skrypt wartościowy w swym wymiarze, zawierający zbiór tematycznych zagadnień opisanych w sposób nowatorski i jest przeznaczony dla studentów i Słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jako pomoc w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu elektrotechnika i elektronika w pożarnictwie. Skrypt zawiera rozszerzone informacje niezbędne dla zrozumienia istoty realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych, poprawności ich wykonywania i opracowania wyników”. [z recenzji st. bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego]

„Skrypt stanowi kompendium wiedzy niezbędnej dla każdego strażaka biorącego czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zagrożenia, jakie wynikają z pracy instalacji i urządzeń elektrycznych, stanowią poważny problem naszych czasów. Każdy strażak powinien posiadać odpowiedni zakres wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przepływowi prądu. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom możliwe będzie dostrzeżenie zagrożeń pożarowych i ich eliminacja. Informacje zawarte w skrypcie ukierunkowane są na specyfikę pracy strażaków PSP i OSP, co niewątpliwie stanowi novum w dziedzinie elektrotechniki”. [Z recenzji dr inż. Barasińskiego]

„Wpływ biomasy na parametry palności i wybuchowości pyłu węgla kamiennego”
Szymon Ptak, Marzena Półka
2018 r.,  s. 204

„W monografii opisano eksperymentalne metody badania właściwości pyłów i zaprezentowano sposób ich zastosowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku oznaczania parametrów zapalności i wybuchowości pyłów, ponieważ wartości tych parametrów są zgodne z metodologią zawartą w aktualnych normach europejskich. Zastosowano też zaawansowane metody badania zjawiska pirolizy cząstek pyłu i oceny ich kształtu. Główną zaletą monografii jest uchwycenie charakterystycznych różnic we właściwościach pyłów biomas w stosunku do pyłu węglowego. Bardzo ciekawym wynikiem badań jest jakościowa analiza produktów pirolizy poszczególnych pyłów. Monografia stanowi przyczynek do lepszego poznania właściwości wybuchowych i mechanizmu zapłonu i spalania pyłów biomas. Wyniki w niej zawarte mogą przyczynić się do poprawy jakości ocen ryzyka wybuchu w instalacjach nawęglania elektrowni i elektrociepłowni”. [z recenzji dr hab. inż. Krzysztofa Cybulskiego, prof. GIG]

„W monografii opisano zjawiska wybuchu mieszaniny pyłów palnych z powietrzem, zwracając uwagę na znaczenie fizykochemicznych właściwości wytypowanych do badań biomas. Przedstawiono technologię produkcji biomasy i zagadnienia związane z technicznymi problemami wynikającymi ze współspalania, a także aspekty bezpieczeństwa wybuchowego. Ukazano różnice w podstawowych parametrach palności i wybuchowości wytypowanych do badań próbek pyłu biomasy i węgla kamiennego. W odniesieniu do wytypowanych pyłów biomasy, powyższa tematyka nie była dotychczas podejmowana”. [z recenzji prof. dr hab. inż. Stanisława Biedugnisa]

„Szkice pedagogiczne”
Konrad Waloszczyk
2018 r.,  s. 96

Główny problem badawczy niniejszej monografii skupia się na wskazaniu dostępnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, rozwojowej i kulturowej, szczególnie w obszarze wychowania historycznego (starożytność, średniowiecze, oświecenie) oraz współczesnego z dość silnym nakierowaniu na niektóre aspekty psychologii rozwoju i inteligencji dziecka, a także zagadnienia Nowego Wychowania i edukacji w dobie nowoczesnych mediów. Sformułowane treści stanowią umiejętne porównanie poglądów na temat wychowania wielu znaczących pedagogów, a także wpływ poszczególnych epok historycznych na kwestie edukacji i rozwoju człowieka. Problemy zawarte w publikacji opisane są zgodnie z kanonami nauk humanistycznych i odpowiadają  metodologii stosowanej w naukach pedagogicznych. Dominują metody opisowe, porównawcze, metody indukcyjno-dedukcyjne. Monografia stanowi niezwykle wartościową pozycję z zakresu wychowania człowieka. Autor dokonał w niej dość szerokiej analizy rozwoju pedagogiki. Zaprezentowane stanowiska w tym zakresie autorytetów zajmujących się wychowaniem człowieka podkreślają jej interdyscyplinarny charakter. Dobrze został ujęty wątek charakteru rozwoju poszczególnych epok historycznych oddziałujących na życie człowieka. [Z recenzji dr. hab. Andrzeja Pieczywoka]

Publikacja wnosi nowe spojrzenie na opis sensu wychowania, kształcenia w pedagogice w zmieniającym się społeczeństwie. Wypełnia

lukę w literaturze naukowej, ważnej w przygotowaniu pedagogicznym studentów uczelni technicznych, powinna być lekturą również studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich. (…)  jest wartościowa dla poznawania podstawowych zagadnień pedagogicznych oraz inspirująca do ich pogłębiania przez autoedukację. [Z recenzji dr hab. Ewy Szadzińskiej]

.

Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych”
Aneta Majkowska
2018 r., 120 s.

Monografia wykorzystuje osiągnięcia nauk społecznych w zakresie badań nad poznaniem i komunikacją społeczną, wiedzę dotyczącą komunikacji w sytuacjach kryzysowych. (…) odnosi się do problematyki lingwistycznej, do strukturalnych, pragmatycznych, socjolingwistycznych, dyskursywnych i genologicznych aspektów komunikowania. [ze wstępu] Główny problem pracy stanowi opisanie i interpretacja wpływu i roli różnych form komunikowania społecznego na organizację i skuteczność działań antykryzysowych współczesnego społeczeństwa. Stanowi klarowny wkład czym jest i na czym polega wykorzystanie w działaniach antykryzysowych lingwistycznych form komunikowania, szczególnie w relacjach odbiorca-nadawca oraz organizacji tematycznej i poznawczej wydarzenia komunikacyjnego. Autorka, wykorzystując wyniki badań nad komunikacją społeczną oraz nad zjawiskami kryzysowymi, stworzyła zwarty, klarowny opis funkcjonowania elementów komunikacji społecznej w procesach zarządzania kryzysem. Wzbogaciła ten wykład opisem uwarunkowań prawnych i społecznych komunikowania alternatywnego i wspomagającego oraz aneksem w postaci serii zdjęć ilustrujących przekładowe gesty polskiego języka migowego. [z recenzji]

„Ochrona obiektów kluczowych. Zarządzanie kryzysowe, ryzykiem i ciągłością działania”
Paweł Gromek, Rafał Wróbel
2018 r., 237 s.

Monografia wnosi istotny wkład w proces poszukiwania skutecznych form ochrony obiek­tów kluczowych i zapewnienia ciągłości działania w ich ochronie, który odnosi się zarów­no do sfery poznawczej, jak i utylitarnej. O tej ostatniej decyduje, między innymi, ujęcie modelów wdrożeniowych zarządzania ciągłością działania (…). (…) Recenzowany materiał zaliczyć należy do wartościowych opracowań z obszaru nauk społecznych, w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. W monografii można dostrzec logiczną spójność, która przejawia się jednolitym ciągiem myślowym, podporządkowanym przyję­tym założeniom. Lektura publikacji przekonuje do stwierdzenia, że między tytułem a jej poszczególnymi częściami zachodzą ścisłe związki przyczynowo-skutkowe w sferze mery­torycznej. Ponadto monografia posiada liczne autorskie konkluzje, mające swoje głębokie uzasadnienie poznawcze i utylitarne. Uważam, że prezentowane przez Autorów poglądy zostały poparte wnikliwą analizą i oceną przepisów prawa oraz literatury przedmiotu. [z recenzji dr. hab. Janusza Leona Faleckiego]
Monografia odnosi się do ważnych zagadnień bezpieczeństwa powszechnego jako fila­ru systemu bezpieczeństwa narodowego we współczesnych uwarunkowaniach. Publikacja posiada wartość poznawczą i użytkową. Poznawczą – ponieważ w oparciu o metody na­ukowe rozwiązuje istotne problemy niemające dotychczas pełnego, oddzielnego opraco­wania. Wartości utylitarne opracowania – wyrażone w postaci założeń ochrony obiektów kluczowych jako integralnej części bezpieczeństwa narodowego w aktualnych uwarunko­waniach. Praca stanowi niepodważalny wkład Autorów w rozwój nauk o bezpieczeństwie w warstwie problematyki zarządzania kryzysowego. [z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Sobolewskiego]

„Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa”
Cezary Rutkowski
2018 r., 352 s.

„Monografia obejmuje wybrane zagadnienia naukoznawstwa w zakresie koniecznym dla percepcji kolejnych zagadnień, problemy nauk o bezpieczeństwie, teorii bezpieczeństwa, naświetlane przez pryzmat głównych podejść, nurtów i szkół, w całym ich zróżnicowaniu, odmienności przyjmowanych założeń, stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badań. Zgłębianie tejże różnorodności naukowych poszukiwań i wiedzy o bezpieczeństwie jest istotą nauki i studiów, tworzy podstawę konieczną do podejmowania wszelkich skonkretyzowanych problemów specjalistycznych, prowadzi do mądrości w pracy zawodowej i w życiu. To publikacja łączącą w swoich treściach dwa nierzadko bardzo różne podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym zarządzaniem kryzysowym. Starano się ukazać, że podmioty państwowe i organizacje for profit, mimo iż używają nieco odmiennego jakościowo języka wypowiedzi na temat zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej, mają na myśli praktycznie tożsame kwestie”. [ze wstępu]

„Pedagogical process and effective possibilities of modern teaching and learning with digital support”

Peter Polakovič, Marzena Półka, Marcela Hallová

2018 r., 124 s.

„Niemal codziennie media informują o rozgrywających się w różnych częściach naszego globu tragediach spowodowanych klęskami żywiołowymi, katastrofami technicznymi lub ekologicznymi oraz epidemiami. Wszystkie te zdarzenia potęgują w nas poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, które odgrywa niezmiernie ważną rolę w naszym rozwoju, bo przecież dopiero „stan niezagrożenia, spokoju, pewności” pozwala prawidłowo się rozwijać. (…) Publikacja dotyka wielu aspektów kreowania poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zagadnienia w niej poruszane podzielono na cztery obszary: wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne”. [ze wstępu]

„Bezpieczeństwo pożarowe lasów”
Jarosław Zarzycki
2018 r., 223 s.

„(…) podejmuje problemy znajdujące odzwierciedlenie zarówno w teorii, jak i w praktyce. Oba aspekty postrzegane są w kontekście kwestii dotyczących ogólnego bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa pożarowego traktowanego jako interdyscyplinarna perspektywa badawcza”. „Monografia jest wielowątkową analizą opracowaną na podstawie dostępnego piśmiennictwa w której przybliżono główne filary bezpieczeństwa pożarowego z ich elementami składowymi. Zaprezentowanie w niej wielu składowych bezpieczeństwa pożarowego lasów stanowi również próbę nowego zdefiniowania tego pojęcia i wskazanie na te elementy, które pozwalają prognozować poziom bezpieczeństwa”. [ze wstępu]

W 2017 r. ukazały się:

Zeszyty Studenckie „Pro Publico Bono”

praca zbiorowa

2017 r., 323 s.

Zeszyty Studenckie są wydawane przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP. Zakres tematyczny obejmuje dorobek nauk społecznych, a także zagadnienia inter- i transdyscyplinarne.

Celem ZS jest umożliwienie studentom i doktorantom prezentacji ich pierwszych, samodzielnych prac naukowych.

„Bezpieczeństwo energetyki jądrowej”
Marcin Smolarkiewicz , Robert Piec, Aneta Chmielewska-Łukaszek
2017 r., 370 s.

Monografia porusza zagadnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej w ujęciu praktycznym i teore­tycznym, podaje przykłady badań naukowych z zakresu ochrony radiolo­gicznej oraz najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa energetyki jądrowej, w tym również te stosowane obecnie w strefie zamkniętej po wypadku w Czarnobylskiej EJ. Jest to logiczny, konsekwentny i w zasadzie wystarczający zbiór zagadnień oma­wiających bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów energetyki jądrowej.

„Interdyscyplinarność bezpieczeństwa. Teoria. Praktyka. Edukacja”
Gikiewicz Magdalena, Tryboń Monika, Prędecka Anna, Bralewski Adrian
2017 r., 172 s.

Opracowanie prezentuje szerokie spektrum zagadnień, szczególnie istotnych z punktu widzenia teoretycznych i praktycznych aspektów z zakresu różnych dyscyplin naukowych w bezpieczeństwie. Dotyka ono problemów bezpieczeństwa z wielu zróżnicowanych i wzajemnie uzupełniających się perspektyw. Rozważania naukowe cechuje tu wielobranżowość, poszukiwanie różnorodnych rozwiązań związanych z realizacją specjalistycznych działań w aspekcie bezpieczeństwa, przedstawienie problemów aktualnych, wymagających rutynowych decyzji lub podejmowania działań niestandardowych.

"Termowizja w ochronie przeciwpożarowej"
Anna Szajewska
2017 r., 178 s.


W monografii przedstawiono podstawy fizyczne termowizji oraz jej zastosowań. Opisano historię rozwoju termowizji w PSP. Dokonano oceny doboru i wykorzystania sprzętu termowizyjnego, z którego korzystają strażacy. ​

"Awaryjne uwolnienia substancji palnych do środowiska"
Rafał Porowski
2017 r., 341 s.


W monografii poruszono tematykę awarii przemysłowych związanych z palnymi cieczami, gazami i pyłami. Autor zamieścił w niej obszerne i spójne wprowadzenie do tematu, wyjaśnił podstawowe i ważne pojęcia z tej dziedziny.

"Ochrona obiektów kluczowych. Perspektywa bezpieczeństwa powszechnego"
Gromek Paweł, Wróbel Rafał
2017 r., 197 s.

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki ochrony obiektów kluczowych w perspektywie bezpieczeństwa powszechnego. Autorzy podjęli trud udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób chronić obiekty kluczowe w świetle zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w Polsce? Sformułowanie jej wymagało uprzednich scharakteryzowania problematyki bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, a także analizy współczesnych trendów rozwojowych w zakresie zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania. [ze wstępu]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne". T. 1
red. nauk. Bernard Wiśniewski
2017 r., 192 s.

„(…) opracowano materiały odnoszące się w swej treści do zagadnień, tj.: reguły organizacji działań jednolitych formacji umundurowanych, potrzeby i możliwości doskonalenia działań zorganizowanych, organizacja działań Policji, a proces legislacyjny, dowodzenie w Policji, współpraca transgraniczna, a efektywność ochrony granic państwowych, współpraca terytorialna w zakresie ochrony granic państwowych, organizacja działań ratowniczych, kierowania działaniami ratowniczymi, doświadczenia zagraniczne w organizacji ochrony przeciwpożarowej, racjonalizacja działań KSRG, doskonalenie kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpraca elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie edukacji młodzieży.” [ze wstępu]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne". T. 2
red. nauk. Bernard Wiśniewski
2017 r., 259 s.

„(…) na niniejszą pracę złożyły się wypowiedzi dotyczące zagadnień doskonalenia zadań realizowanych w ramach: troski o bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo powszechne, zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych, edukacji dla bezpieczeństwa oraz procesu podejmowania decyzji.” [ze wstępu]

"Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego"

Maciej Rafałowski
2017 r., s. 227


Intencją autora podręcznika było zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z wykorzystywaniem funkcjonalnym, jak również utrzymaniem sprawności oraz gotowości użytkowej sprzętu ratowniczego, szczególnie w obszarze sprzętu przeznaczonego do użycia w akcjach ratowniczych służb pożarniczych. Warunki eksploatacji oraz obciążenie takiego sprzętu – określane jako charakter eksploatacji – określone są również, między innymi, poprzez warunki klimatyczne oraz szereg specyficznych uwarunkowań, zależnych od umiejscowienia środowiskowego podejmowanych ratowniczych. Problematyka racjonalnej eksploatacji tych urządzeń: zarówno pojazdów, technicznych urządzeń specjalizowanych, sprzętu, jak i innego wyposażenia materialnego jest zagadnieniem złożonym. Specyficznym aspektem procesów eksploatacyjnych jest oczywiście usytuowanie akcji w czasie i miejscu – które są zdeterminowane zdarzeniami losowymi, z reguły o charakterze katastrof o różnym zasięgu.

"Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych"
red. nauk. Bernard Wiśniewski, Anna Prędecka, Janusz Bryk , Artur Szela
2017 r.

Publikacja jest drugim, uzupełnionym wydaniem książki, która ukazała się w 2016 r. O jej ostatecznym kształcie zdecydowały kryteria natury poznawczej i praktycznej. Adresatami tej monografii są, tak jak w przypadku wydania pierwszego, organizatorzy uroczystości religijnych. Zarówno ci, którzy reprezentują środowisko duszpasterskie (na którym spoczywa główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników), jak i ci, którzy z racji wykonywanego zawodu parają się problematyką bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego. Nie bez znaczenia na decyzję o podjęciu prac nad uzupełnieniem wydania pierwszego miało to, że zagadnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości religijnych są problemami niepodejmowanymi w literaturze naukowej. Autorzy publikacji założyli, że w efekcie prac podjętych nad wydaniem drugim zostanie, między innymi, wypracowany jednolity aparat pojęciowy mogący być wykorzystany w kolejnych pracach tego typu i jednocześnie służący skutecznemu porozumiewaniu się wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym.

"Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu"
praca zbiorowa pod red. Anny Szajewskiej
2017 r., 548 s.

Autorami publikacji są szanowani specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej lasu. W książce zebrano najważniejsze informacje z zakresu przepisów, wiedzy praktycznej, fizycznego opisu zjawisk, metod gaszenia oraz stosowanych środków ochrony przeciwpożarowej. Zawarta wiedza odnosi się nie tylko do samego zjawiska występowania pożarów lasów, ale również do ich źródeł, metod akwizycji danych i komputerowych metod wspomagania decyzji wraz z oceną zagrożenia. Poruszane problemy podyktowane są praktycznym zapotrzebowaniem na coraz to nowsze, bardziej skuteczne metody zapobiegania i zwalczania pożarów. Tematyka opracowania czerpie z różnych dziedzin nauki: począwszy od przepisów prawnych a na zagadnieniach technicznych skończywszy. Wspólnym mianownikiem tak bogatego spektrum zagadnień jest ochrona przeciwpożarowa lasu

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne”
Izabella Grabowska-Lepczak
2017 r., 211 s.

„(…) podjęto próbę usystematyzowania dostępnej wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Przedstawione badania pokazują rzeczywisty obraz uzyskanych efektów. Jej autorka słusznie stwierdza, że liczba publikacji przedstawiająca badania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa jest niewielka. Główny problem badawczy monografii skupia się na usystematyzowaniu dostępnej wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze empirycznym. Sformułowane problemy badawcze wskazują na ich ważność i aktualność”. [z recenzji] „(…) zawiera nie tylko analizę i syntezę tego, co zostało już zrobione w kwestii edu­kacji dla bezpieczeństwa, ale przede wszystkim stanowi źródło wiedzy i rekomendacji od­nośnie tego, co jeszcze powinno być zrobione. Warto zgodzić się z autorką, że edukacja dla bezpieczeństwa to najbardziej efektywna i jedna z najtańszych form przeciwdziałania zagrożeniom”. [z recenzji]

„Komunikacja kryzysowa w ratownictwie”
red. nauk. Paweł Gromek, Dominik Hryszkiewicz
2017 r., 209 s.


W monografii za fundament merytorycznego wywodu przyjęto tematykę sytuacji kryzysowych i kryzysów w podmiotach zhierarchizowanych. Wychodząc od kwestii definicyjnych, omówiono pojęcia sytuacji kryzysowej i kryzysu w przedmiotowym zakresie, skupiono się na zaprezentowaniu dwóch ściśle powiązanych ze sobą podejść poznawczych – zewnętrznego i wewnętrznego sposobu pojmowania sytuacji kryzysowych i kryzysów w funkcjonowaniu podmiotów zhierarchizowanych. Całość tej części rozważań podsumowano omówieniem kwestii wychodzenia z kryzysów w rozpatrywanych okolicznościach. To publikacja łączącą w swoich treściach dwa nierzadko bardzo różne podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym zarządzaniem kryzysowym. Starano się ukazać, że podmioty państwowe i organizacje for profit, mimo iż używają nieco odmiennego jakościowo języka wypowiedzi na temat zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej, mają na myśli praktycznie tożsame kwestie.

error: