W 2020 r. ukazały się:

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" t. 8

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Magdalena Gikiewicz, Rafał Kochańczyk 2021, ss. 180
"Ósmy tom serii wydawniczej pt. Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne wskazuje na nieustającą potrzebę prowadzenia dyskusji w zakresie zmian, jakie zachodzą w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym naszego kraju. Ciągłe zmiany w otaczającej nas rzeczywistości, a także kaskadowość zagrożeń stawiają jednoliteformacje umundurowane przed wyzwaniem doskonalenia, co determinuje rozwój oraz poszukiwanie metod pozwalających likwidować lub minimalizować zagrożenia. (...) niniejsza monografi a została poświęcona toczącym się dyskusjom dotyczącym obszarów doskonalenia kooperacji elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, dostrzegając w działaniu systemowym działanie zespołowe, które nie tylko gwarantuje sprawność działania (w tym jego skuteczność), lecz również jako jedyne może wywoływać efekt organizacyjny i facylitacyjny, a w konsekwencji efekt synergii". [ze wstępu]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" t. 7

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Robert Gwardyński, Tomasz Zwęgliński, 2021, ss. 166
"Niniejsze opracowanie jest siódmym z kolei tomem serii pt. Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. Jest ono próbą znalezienia naukowo uzasadnionych rozwiązań usprawniających działania tych podmiotów, które będąc elementami systemu, mają wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym szczególnie na utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa powszechnego. Oddawana do rąk Czytelników publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów odnoszących się do takich podstawowych obszarów, jak: – organizacja działań formacji umundurowanych; – kształtowanie zachowań ludności na rzecz bezpieczeństwa; – doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy formacji umundurowanych; – przygotowanie funkcjonariuszy do działań warunkach stresogennych". [ze wstępu]

"Ochrona ludności. Miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych"

Piotr Kolmann, 2021, ss. 290
"Ochrona ludności to cykl monografii naukowych odnoszących się do problematyki projektowania, kluczowego z systemów bezpieczeństwa ustanawianych w ramach organizacji państwa, powszechnego systemu ochrony ludności – nie tylko w ujęciu uniwersalnym, ale i w optyce wybranych rozwiązań krajowych i zagranicznych. Zakresy zapowiadanych publikacji należy rozpatrywać przede wszystkim w świetle dyscypliny nauk o bezpieczeństwie umiejscowionej w dziedzinie nauk społecznych. Na potrzeby prowadzonych badań własnych skupiono się na właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu procesów poznania naukowego oraz zapewnieniu strukturalizacji zawartości opracowań będących ich efektem, co jest istotne wobec planowanego wykorzystywania tych materiałów m.in. na potrzeby dydaktyczne. Pozycje wchodzące w skład cyklu pisane są w układzie problemowym, a poprzez zaproponowane układy treści zaplanowano zrealizować założone we wspomnianych procesach cele badań. Autor dążył do tego, by opracowywane monografie stanowiły tematycznie powiązane, wewnętrznie spójne i konsekwentne w wywodzie całości, nakierowane na odnalezienie odpowiedzi na postawione problemy (pytania) badawcze nurtujące autora. Uwzględniono przy tym wymóg sporządzenia poszczególnych szkiców monograficznych z zachowaniem ich autonomiczności". [fragment przedmowy]

W 2020 r. ukazały się:

"Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG"

Jerzy Wolanin, Adrian Bralewski, 2020 r., ss. 163,
"Zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie charakteryzują się dużą dynamiką i często towarzyszy im swoista nieprzewidywalność. Wraz ze zmianą otaczającego nas świata pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania, przed jakimi stanąć muszą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Oddawana w Państwa ręce książka powstała jako efekt prac w projekcie nr DOB-BIO9/15/02/2018 pt. „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe «Trenażer LNG» służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Doświadczenie i potrzeby funkcjonariuszy PSP zmusiły uczestników projektu do tego, aby w pewnej części projektu przyjrzeć się zagrożeniom wynikającym ze stosowania LNG, a docelowo stworzyć środowisko umożliwiające strażakom trening z tym medium. Publikacja stanowi efekt pierwszego etapu badań, w którym duże znaczenie miało zapoznanie się z aktualnie funkcjonującymi na świecie podejściami do zagrożeń LNG oraz oceny ryzyka LNG. Co za tym idzie, niniejsza praca stanowi próbę zbioru najbardziej wartościowych z punktu widzenia funkcjonariuszy PSP informacji o LNG oraz wskazuje potencjalną drogę do dokonania oceny ryzyka zagrożeń ze stosowaniem LNG". [ze wstępu]

"Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego"

red. nauk. Tomasz Zwęgliński, 2020 r., ss. 266
Celem monografii było przedstawienie wyników badań prowadzonych współcześnie w zakresie kształtowania kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego. Osoby te, z racji zajmowania się jednym z najistotniejszych wymiarów ludzkiego życia, pełnią godną uwagi rolę społeczną i zawodową. Dlatego też autorzy poszczególnych rozdziałów tej monografii, jak i jej redaktor, zadali sobie trud poznania naukowego wyodrębnionych wycinków rzeczywistości celem poszukania odpowiedzi na wymagające pytanie o wpływ badań i edukacji realizowanych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie na kształtowanie kompetencji u specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego.

"Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych". Tom I

red. nauk. Monika Wojakowska, Magdalena Gikiewicz, 2020 r., ss. 125
(…) państwo za pośrednictwem administracji publicznej w swoich działaniach powinno dążyć do stworzenia warunków do kreowania kultury bezpieczeństwa oraz uregulowania stosunków społecznych w taki sposób, by każdy obywatel czuł się bezpiecznie w swoim środowisku oraz mógł funkcjonować w poczuciu poszanowania jego praw, wartości i dóbr osobistych. Na potrzeby przedmiotowych rozważań, które oscylują wokół bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w kontekście kultury bezpieczeństwa społeczności lokalnych, przeanalizowano kluczowe czynniki determinujące poziom bezpieczeństwa indywidualnego w obliczu zagrożeń. Autorki monografii, promując ideę podmiotowego podejścia do kwestii bezpieczeństwa, dowiodły, że podstawą efektywnie funkcjonującego systemu bezpieczeństwa są silne i odporne mikrosystemy, tj. jednostka, rodzina, społeczność lokalna. Odporne jednostki, a tym samym odporne mikro- i makrosystemy, zdecydowanie szybciej rozpoznają symptomy zagrożeń oraz sprawniej podejmą reakcję odpowiedzi, wykazując wysoką gotowość adaptacyjną i skuteczność działania. Takie podejście w sposób jednoznaczny podkreśla rolę kapitału ludzkiego w zarządzaniu bezpieczeństwem, a w szczególności w zarządzaniu bezpieczeństwem społeczności lokalnych.

"Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego"

Tomasz Zwęgliński Marcin Smolarkiewicz Paweł Gromek, 2020 r., ss. 118
Charakter współczesnych zagrożeń, ich wielowymiarowość i wzajemne przenikanie się wskazuje na potrzebę możliwie wczesnej identyfikacji ich źródeł oraz podjęcia działań zapobiegawczych i skutecznego reagowania. Prognoza i analiza zagrożeń stają się jednym z najbardziej priorytetowych obszarów poznania, gdyż ściśle wiążą się z bezpieczeństwem, w pewnym sensie są jego antonimem. (…) Autorzy monografii podjęli wysiłek badawczej eksploracji efektu kaskadowego i możliwych metod wsparcia procesów zarządzania tym efektem w ramach zarządzania kryzysowego. Celem opracowania jest wyjaśnienie mechanizmów zjawiska efektu kaskadowego oraz przedstawienie koncepcji jego analizy w oparciu o wyniki najnowszych badań prowadzonych w ramach projektów badawczych Unii Europejskiej. Ponadto autorzy przedstawiają koncepcje teoretycznego i praktycznego zastosowania nowoczesnych metod zarządzania efektem kaskadowym w kontekście funkcjonującego systemu zarządzania kryzysowego. Do rozwiązania poszczególnych problemów badawczych i osiągnięcia założonych celów autorzy użyli adekwatnych do wymagań przedmiotu badań metod badawczych. Uznać należy, że z metod tych korzystali umiejętnie, stosując ze zrozumieniem różne metody analizy i syntezy, a także właściwie, na drodze indukcji i dedukcji wspartej analogią i uogólnieniem, wyciągali trafne i wielce konstruktywne dla pracy wnioski. [z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Sobolewskiego]
Proponowany problem badawczy dotyczy efektu kaskadowego jako wyzwania dla systemu zarządzania kryzysowego, który jest rozumiany przez autorów jako „wywołany zdarzeniem inicjującym, np. katastrofą, łańcuch powiązanych ze sobą sekwencyjnych zdarzeń niekorzystnych, materializujących w sposób równoległy i następczy różnorodne zagrożenia o trudno przewidywalnej dynamice i zasięgu, których skutki destrukcyjnie oddziałują na wiele systemów (w tym ich podmioty takie jak obiekty, urządzenia, instalacje oraz świadczone przez nie usługi) powiązanych ze sobą funkcjonalnie lub obszarowo”. Jest to nowatorskie rozumienie, zwłaszcza w systemie bezpieczeństwa państwa, które jako problem badawczy wymaga swoistego „wzmocnienia”, bowiem zdolność do przewidywania efektu kaskadowego może posłużyć wdrażaniu skutecznych środków ratowniczych.(…) Monografia wpisuje się w nowatorskie podejście do zwiększenia efektywności działań w przypadku wystąpienia szeregu sytuacji kryzysowych. [z recenzji dr. hab. inż. Bogdana Kosowskiego, prof. UJ]

"Poradnik do procesu kształcenia służb ratowniczych z wykorzystaniem trenażera wielokontenerowego" w jęz. gruzińskim

Rafał Antosik, Dariusz Olcen, Zdzisław Salamonowicz, Marcin Łapicz, Rafał Matuszkiewicz, 2020 r., ss. 68
Poradnik jest zapisem działań prowadzonych w ramach projektu pt. „Gruzińskie Centrum Szkolenia Ratowniczego”. Projekt był realizowany przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz Akademię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Gruzji w latach 2019-2020 w ramach programu „Polska Pomoc Rozwojowa” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Nadrzędnym celem projektu był rozwój krajowych i regionalnych systemów zarządzania kryzysowego oraz wzrost zdolności operacyjnych, zwłaszcza w zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof wynikających z działalności człowieka. Poruszone w nim zagadnienia ukierunkowane zostały na dobór i użycie sprzętu specjalistycznego do szkoleń praktycznych, zasady przeprowadzenia szkoleń, potencjalne możliwości wykorzystania trenażera w procesie kształcenia służb ratowniczych oraz zasady i warunki bezpiecznej pracy ze sprzętem specjalistycznym.

"Inżynieria w bezpieczeństwie wewnętrznym"

Jerzy Wolanin, 2020 r., ss. 320
„W recenzowanej monografii Autor podejmuje bardzo atrakcyjny i niełatwy teoretycznie z punktu widzenia poznawczego problem identyfikowania, analizowania i wartościowania rozmytej kategorii ryzyka za pomocą ścisłych narzędzi analitycznych, stricte na gruncie sztuki inżynierskiej. Prezentowana w pracy tematyka mocno związana z teorią bezpieczeństwa, choć lokowana jest w obszarze nauk społecznych posługuje się bardzo sprawnie sformalizowanym aparatem matematycznym – w sposób nowatorski, a jednocześnie przystępny i bardzo użyteczny (…). Odważnym krokiem jest zaproponowana w monografii próba opisania wielowątkowego, interdyscyplinarnego ryzyka za pomocą metodologii z pogranicza sztuki inżynierskiej, w której specjalizuje się od lat Autor tego dzieła”. [ recenzji prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Ficonia]
„Spośród problemów podjętych w monografii jako główny można przyjąć »zarządzanie ryzykiem na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym«. Należy z pewnością do problemów o charakterze podstawowym dla rozwoju teorii i inżynierii systemów bezpieczeństwa, a zatem mające znaczenie dla rozwoju nauk o bezpieczeństwie. Problematyka interdyscyplinarna i transdyscyplinarna wymaga wyboru właściwych sposobów opisu problemów z metodologicznego punktu widzenia, a zarazem właściwych z poznawczego i edukacyjnego punktu widzenia. Autor przyjął perspektywę holistyczno-systemową, właściwą dla podjętej problematyki, łącząc zagadnienia ogólne (opisowe) z konkretnymi (ilościowymi) modelami matematycznymi. Uzyskał efekt końcowy w istocie nowatorski, prezentując syntezę istotnych problemów, w znacznej mierze wykorzystując własne, wieloletnie doświadczenia naukowe oraz pragmatyczne w obszarze inżynierii systemów bezpieczeństwa wewnętrznego”. [z recenzji prof. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza]

"Wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego. Wartości funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej"

Wojciech Wróblewski, 2020 r., ss. 342
Podjęty przez autora problem wartości w podsystemie ochronnym systemu bezpieczeństwa narodowego (państwa) ze szczególnym uwzględnieniem kwestii podejścia do tych wartości w Policji i Służbie Więziennej należy uznać za ważny i interesujący naukowo. Analizy przeprowadzone w ramach ocenianej monografii stanowią przyczynek do głębszego rozpoznania tego zagadnienia. Wnioski i oceny z nich wypływające mogą być wykorzystane w działalności na rzecz doskonalenia rozwiązań odnoszących się do systemów naboru, szkolenia i kształtowania właściwych postaw funkcjonariuszy. (…) można uznać, że opracowanie przyczynia się do wzbogacenia dyskursu naukowego wokół problemu wartości jako czynnika wpływającego na jakość funkcjonowania systemu ochronnego jako całości, a także jego poszczególnych składników instytucjonalnych. [z recenzji dr. hab. Włodzimierza Fehlera, prof. UPH] Monografia podejmuje kilka niezwykle ważnych obszarów osadzonych w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie. Autor opracowania poddaje naukowej dyskusji system bezpieczeństwa narodowego, a szczególnie podsystem ochronny, w którym eksploruje dwie formacje bezpieczeństwa – Policję i Służbę Więzienną. Szeroko opisuje wartości, dowodząc ich znaczenia w organizacjach bezpieczeństwa, by wreszcie zbadać ich wpływ na podejmowane przez policjantów i strażników więziennych codzienne czynności służbowe. (…) Autor za cel monografii uczynił identyfikację wartości wśród funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej oraz podjął próbę wykazania wpływu wartości na sprawność tych organizacji będących częścią podsystemu ochronnego wchodzącego w skład systemu bezpieczeństwa narodowego. Wysiłek badawczy ukierunkował na wykazanie: „czy, a jeżeli tak, to jakie wartości wpływają na organizacje bezpieczeństwa w ujęciu przedmiotowych formacji oraz które z wartości regulują jej sprawność z perspektywy bezpieczeństwa”. (…) zawartość monografii, a w szczególności sposób przedstawienia problemu naukowego, przeprowadzone analizy i formułowane wnioski wykazują oryginalny charakter i nowatorskie podejście do poruszanych w publikacji zagadnień mieszczących się w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie. [z recenzji dr. hab. Mariusza Nepelskiego, prof. uczelni].

"Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa. Pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych"

Jerzy Wolanin, Adrian Bralewski, Barbara Szykuła-Piec, Izabella Grabowska-Lepczak, Dominik Duralski, 2020 r., ss. 196
Książka została poświęcona zagadnieniom dotyczącym kształtowania bezpieczeństwa w aspekcie technicznym, społecznym i humanistycznym. Wskazuje na konieczność holistycznego podejścia do zagadnienia. Zawarte w niej dociekania oscylują wokół potrzeb człowieka, budowania odporności w społeczeństwie wielokulturowym, postrzegania ryzyka, czynników systemowych oraz wykorzystywania kampanii społecznej, a także wizerunku medialnego w kreowaniu świadomości jednostek. (…) Przedstawione aspekty kształtowania bezpieczeństwa skłaniają do refleksji nad systemowym traktowaniem bezpieczeństwa, wskazują na konieczność podejmowania badań na gruncie wymiaru inżynierskiego i społecznego, a wyniki badań są wyzwaniem dla współczesnej nauki. [ze wstępu]

"Zakresy spraw bezpieczeństwa spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych Urzędu Prezydenta i Rady Ministrów"

Jerzy Stępak, 2020 r., ss. 226
W monografii przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. Dla tej potrzeby został sformułowany następujący problem badawczy: jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek organizacyjnych Urzędu Prezydenta, Rady Ministrów i organów pomocniczych Rządu? Przez pojęcie Rady Ministrów zostały przyjęte struktury organizacyjne i zadaniowe Prezesa Rady Ministrów, ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Praca stanowi kontynuację badań, których wyniki zostały przedstawione w dwóch innych książkach autora. [ze wstępu]

"Siły Zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa"

Grzegorz Sobolewski, 2020 r., ss. 178
Sposób prezentowania Sił Zbrojnych w RP w niniejszej monografii jest wysoce nowatorski i w dodatku aktualizuje dotychczasowe poglądy na te siły. Jest to o tyle ważne, gdyż stanowią one, w przyjętej przez nasz kraj polityce bezpieczeństwa, zasadnicze jej narzędzie w wymiarze zarówno narodowym, jak i międzynarodowym, będąc wyspecjalizowanym organem państwa przeznaczonym do ochrony i obrony w głównej mierze jego żywotnych interesów (niepodległość, integralność terytorialna i suwerenność) oraz wsparcia społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych. (…) Monografia stanowi zwarty treściowo materiał świadczący o wnikliwym i wysoce użytecznym dla nauki polskiej (w naukach społecznych – bezpieczeństwo narodowe) dorobku jej Autora, który obrazuje ważny problem – funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa narodowego.[z recenzji prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka] Problem wyartykułowany przez Autora monografii dotyczy umiejscowienia strukturalnego i funkcjonalnego Sił Zbrojnych RP w systemie bezpieczeństwa państwa. Nawiązuje do kluczowych, współczesnych determinantów bezpieczeństwa Polski, w tym do najważniejszych organizacji międzynarodowych, w ramach których Polska partycypuje. Przyjęto, że rozwiązanie problemu zostanie osiągnięte poprzez odniesienie do współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa państwa (jako tła poznawczego do identyfikacji czynników warunkujących funkcjonowanie SZ RP w systemie bezpieczeństwa państwa i tego systemu), systemu bezpieczeństwa państwa (w kontekście jego aspektów organizacyjnych), charakterystyki SZ RP oraz ich roli w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa w wymiarach wewnętrznym i międzynarodowym. (…) Autorowi nie można odmówić nowatorskiego podejścia badawczego, zauważalnie wykraczającego poza dotychczasowe punkty widzenia i stanowiska naukowców. Nowatorskość przejawia się w szerokim i kompleksowym ujęciu umiejscowienia strukturalnego i funkcjonalnego SZ RP w systemie bezpieczeństwa państwa, wraz z wpisaniem go w kluczowe trendy rozwoju środowiska bezpieczeństwa państwa, w tym rozwoju SZ RP. [z recenzji mł. bryg. dr. hab. inż. Pawła Gromka, prof. uczelni

"Dowodzenie zorganizowanymi działaniami Policji"

Mariusz Nepelski, 2020 r., ss. 156
Monografia przedstawia organizację dowodzenia zorganizowanymi działaniami Policji w razie zagrożeń naruszenia porządku publicznego lub zbiorowego zakłócenia porządku publicznego. Naukową eksplorację zagadnienia poprzedzono teoretyczną podbudową problematyki dowodzenia w odniesieniu do Policji, będącej umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego1. Zwrócono także uwagę na przygotowanie kadry dowódczej w polskiej Policji. [ze wstępu]

"Ocena skuteczności gaśniczej wybranego sprzętu rozpylającego podczas gaszenia pożarów wewnętrznych grupy A"

Jerzy Gałaj, 2020 r., ss. 166

Liczba publikacji związanych ze skutecznością gaśniczą różnych urządzeń gaśniczych jest jak do tej pory niewielka. Brakuje w nich przede wszystkim próby wyznaczenia w miarę uniwersalnego kryterium, przy pomocy którego można by szacować skuteczność gaśniczą w danych sytuacjach pożarowych. Jego zdefiniowanie pomogłoby w przyjęciu takiej metody gaszenia, która przy określonych warunkach zapewniałaby maksymalną efektywność gaszenia, co z kolei prowadziłoby do skrócenia czasu gaszenia i zmniejszenia zagrożeń związanych z pożarem, a także strat popożarowych. W niniejszym opracowaniu uwzględniono urządzenia gaśnicze o różnych konstrukcjach i zastosowaniu, takie jak dysza mgłowa, prądownica, lanca i system hybrydowy. W badaniach ograniczono się do najczęściej występujących w praktyce pożarów wewnętrznych zaliczanych do grupy A.

"Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych"

red. nauk. Anna Gołębiowska, Piotr Benedykt Zientarski, 2020 r., ss. 272

Autorzy monografii zatytułowanej Prasa lokalna i samorządowa. Propozycje zmian legislacyjnych podjęli się trudnego zadania określenia roli, jaką odgrywa prasa lokalna i samorządowa w polityce informacyjnej. Aby można było tego dokonać, przybliżyli warunki prawne dotyczące procesu informowania, wskazując przy tym na dostępne narzędzia stosowane w polityce informacyjnej. Niniejsze opracowanie ukazuje, że w dalszym ciągu szuka się rozwiązań, które mogłyby instytucjonalnie wzmocnić prasę lokalną i samorządową z uwzględnieniem nowych mediów. Publikacja przedstawia wypowiedzi naukowców z różnych ośrodków akademickich w Polsce, a także praktyków zajmujących się tą problematyką. Ubogacają ją rozważania Autorów oraz prezentacja poszczególnych rozwiązań prawnych.

"Zagrożenia elektroenergetyczne w środowisku pracy"

Szymon Ptak, 2020 r., ss. 290

Podręcznik dotyczy niezwykle ważnych, m.in. dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zagadnień bezpieczeństwa. Pozwoli studentom lepiej zrozumieć podstawy zjawisk fizycznych związanych z powszechnie występującą elektrycznością. Autor skupił się w szczególności na aspekcie zagrożeń elektroenergetycznych występujących w środowisku pracy i dlatego połączył ze sobą wiedzę z zakresu elektrotechniki i bezpieczeństwa i higieny pracy.(...) Należy podkreślić, że podręcznik został napisany w sposób nowoczesny. W odróżnieniu od klasycznego podejścia pisania podręczników akademickich, oprócz wiedzy, przykładów oraz pytań kontrolnych, autor uzupełnił publikację o analogie (odniesienie do rzeczywistych przypadków) i odnośniki w postaci kodów QR do źródeł zewnętrznych (animacji i haseł wyszukiwanych w wyszukiwarce google). [z recenzji dr. ha. inż. Alberta Smalcerza, prof. PŚ]

Publikacja traktuje o problematyce zagrożeń elektroenergetycznych w środowisku pracy. W konsekwencji dotyka zagadnień współkonstytuujących zakres wiedzy wymaganej od absolwentów studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa posiadających uprawnienia do pracy w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy (służbie BHP), a także absolwentów studiów podyplomowych z zakresu BHP. Wypełnia istotną i zauważalną lukę w materiałach dydaktycznych znajdujących się na rynku wydawniczym w Polsce. Materiały te w dominującej większości przypadków cechują się poziomem szczegółowości utrudniającym indukowanie i dedukowanie w procesach wnioskowania studentów i uczestników studiów podyplomowych w operacjonalizacji przyswajanych informacji z zakresu bezpieczeństwa w środowisku pracy. [z recenzji dr. hab. inż. Pawła Gromka, prof. uczelni]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" Tom V

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Paweł Lubiewski, Tomasz Zwęgliński, 2020 r., ss. 140
Tom ten poświęcony został dwóm zakresom wspomnianego bezpieczeństwa, a mianowicie bezpieczeństwu publicznemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu. Sprawiło to, że w sposób naturalny poszczególne rozważania odnoszą się w zasadniczej mierze do doskonalenia działań Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także z uwagi na obecność w ich strukturach również szkół wyższych i ośrodków badawczych. W konsekwencji tego na ten tom złożyły się wypowiedzi odnoszące się w swej treści do problemów: teoretycznych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego, bezpieczeństwa powszechnego, zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego, kształtowania bezpiecznego środowiska przez polskie uczelnie, współpracy jednostek naukowych w kontekście racjonalizacji działań formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, współpracy Państwowej Straży Pożarnej z Policją, genezowania rozwoju zakresu podmiotowo-przedmiotowego działalności polskich formacji policyjnych w perspektywie ich społecznych funkcji, potrzeb doskonalenia organizacji działań policji (z uwzględnieniem poziomu lokalnego organizacji) oraz działań tej formacji w stanie wojennym. [ze wstępu]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne" Tom VI

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Andrzej Czupryński, Magdalena Gikiewicz, 2020 r., ss. 194
Monografia została poświęcona toczącym się dyskusjom na temat: kulturowego wymiaru bezpieczeństwa, wskazując na złożoność powiązań między nimi, wymiaru imigracji i praw człowieka, w tym konsekwencji dla bezpieczeństwa publicznego, problemów organizacji długotrwałych działań ratowniczych, jak i ich zabezpieczenia logistycznego, nowych rozwiązań prawnych i możliwości ich implementacji w kontekście zdarzeń radiacyjnych, a także możliwości doskonalenia działań uczestników zarządzania kryzysowego, doskonalenia współpracy Państwowej Straży Pożarnej z centrami powiadamiania ratunkowego, wybranych aspektów i problemów gospodarki transportowo-sprzętowej w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego determinujące sprawne i skuteczne funkcjonowanie, doskonalenia współdziałania instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu szkolenia funkcjonariuszy Policji jako element doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi oraz racjonalizacji działań w obszarze szkolnictwa oficerskiego z perspektywy 30 lat funkcjonowania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. [ze wstępu]

"Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe"

red. nauk. Anna Gołębiowska, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, 2020 r., ss. 274
Oddajemy do rąk Czytelników publikację, która stanowi zbiór artykułów dotyczących aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi międzynarodowe prawo kosmiczne. Publikacja nawiązuje również tematycznie do ogólnopolskiej konferencji pt. Aktualne wyzwania prawa kosmicznego a bezpieczeństwo międzynarodowe, która odbyła się w Warszawie 15 listopada 2019 r. i była powiązana z uroczystością przekazania przez Uniwersytet Warszawski prezydencji w Polskim Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa − Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II oraz z przyjęciem w jego poczet nowych członków − Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. [ze wstępu]

"Procesy planowania obronnego i cywilnego w administracji. Planowanie obronne. Plany, programy i inne dokumenty planistyczne oraz ich zawartość " Cz. I

Tadeusz Józef Kęsoń, 2020 r., ss. 296
Zapewnianie bezpieczeństwa państwa i obywateli, stosownie do postanowień art. 5 Konstytucji RP, wymaga skutecznego przygotowania struktur kraju do działania nie tylko w różnych dynamicznie zmieniających się warunkach, czy też sytuacjach kryzysowych, ale również w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa oraz konstytucyjnych stanach nadzwyczajnych. Wymusza to zapewnienie, z formalno-prawnego punktu widzenia, skutecznego i zorganizowanego systemu przygotowania się do aktywności struktur administracyjnych na każdym szczeblu podziału administracyjnego państwa. Jednocześnie nie wolno zapominać, że zapewnianie bezpieczeństwa to nie tylko powinność struktur państwa, ale również wielu podmiotów. (...) Przedmiotem badań niniejszej monografii są: procesy planowania obronnego i cywilnego, a także związane z nimi tematycznie i merytorycznie działania planistyczne, na bazie których opracowywane są plany, programy, wytyczne, instrukcje; podstawy prawne opracowywania planów, programów, wytycznych, instrukcji, ich zawartości i formy oraz podmiotów zobowiązanych do ich wykonania. [ze wstępu]


W 2019 r. ukazały się:

"Laboratorium. Sprzęt ratowniczy i gaśniczy" Część I

Piotr Chudy, Wiktor Wąsik 2019 r., ss. 222
Skrypt jest przeznaczony dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (mundurowych i cywilnych), słuchaczy studiów podyplomowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Opracowanie ma na celu umożliwienie przygotowania teoretycznego do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Skrypt zawiera teoretyczne wprowadzenie do analizy błędów pomiarowych oraz sześć ćwiczeń (instrukcji), których tematyka jest powiązana z zagadnieniami poruszanymi podczas zajęć audytoryjnych. [z przedmowy]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne"

Bernard Wiśniewski, Tomasz Zwęgliński (red. nauk)
2019 r., ss. 296 To już kolejny, czwarty tom serii wydawniczej pt. Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne poświęcony doskonaleniu formacji odpowiedzialnych za to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo wewnętrzne jest dziś intensywnie eksplorowanym obszarem bezpieczeństwa państwa. Trudno się temu dziwić. To właśnie jego dotyczą głównie pojawiające się zagrożenia. Sprawia to, że poszukuje się nowych, naukowo uzasadnionych rozwiązań przeciwdziałających im oraz minimalizujących skutki ich wystąpienia. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają formacje przywołane w tytule niniejszego opracowania. Zarówno środowisko bezpieczeństwa, jak i wspomniane formacje w nim funkcjonujące, ulegają ciągłym przeobrażeniom, a w ślad za nimi – również procesom doskonalącym. Te ostatnie skierowane są na rozwój ich funkcjonariuszy i żołnierzy oraz całości ich organizacji. [ze wstępu]

"Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych"

Józef Stępak
2019 r., ss. 262

„Bezpieczeństwo wewnętrzne jest jednym z rodzajów bezpieczeństwa w odniesieniu do bezpieczeństwa państwa. Teoria różnie definiuje pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego i stosuje różne typologie jego podziału. Niemniej co do jednego jest zgoda, że wszelkie działania dotyczące bezpieczeństwa wewnętrznego państwa mają odniesienie do aktywności normatywnej jednostek organizacyjnych struktur organizacyjnych aparatu administracji publicznej. W praktyce badawczej i działalności dydaktycznej bezpieczeństwo wewnętrzne jest rozpatrywane zwykle w ujęciu węższym, obejmującym zagadnienia bezpieczeństwa publicznego, bezpieczeństwa powszechnego i bezpieczeństwa ustrojowego oraz sprowadzane do działalności wybranych organów i urzędów administracyjnych. W opracowaniu przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W związku z tym pojawił się następujący problem badawczy: Jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek struktur organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych. W systemie administracji publicznej w Polsce działają organy władzy państwowej o odrębnym statusie, wyposażone przez ustawę w kompetencje do wykonywania pewnych zadań publicznych i prowadzenia w związku z tym działalności organizatorskiej. Organy te mają swoje urzędy administracyjne i zostały określone jako autonomiczne organy i urzędy państwowe." [ze wstępu]

"Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa "

Aneta Majkowska, Izabella Grabowska-Lepczak, Monika Wojakowska
2019 r., ss. 142

Monografia stanowi opis istotnych elementów społeczno-humanistycznych aspektów kształtowania bezpieczeństwa, dlatego poddano w niej analizie proces komunikowania społecznego. Uwzględniono uniwersalizm podejść do potrzeb społecznych. Kontekst komunikowania medialnego wyrażający się w skutecznej współpracy służb ratowniczych ze społeczeństwem omówiono na przykładzie działalności Państwowej Straży Pożarnej. Zagadnienia związane z kształtowaniem bezpieczeństwa poprzez wdrażanie różnych form edukacyjnych również

zaprezentowano na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej. W monografii przedstawiono istotę komunikowania społecznego, które pełni ważną funkcję w procesie kształtowania bezpieczeństwa indywidulnego i zbiorowego. Wymiana informacji pomiędzy służbami ratowniczymi a społeczeństwem przybiera formę dialogu społecznego. Wykazano, że dialog społeczny przyczynia się do minimalizowania zagrożeń oraz do wzrostu odporności społecznej. [ze wstępu]

"Multisimulation: Stochastic Simulations for the Assessment of Building Fire Safety"

Adam Krasuski
2019 r., ss. 218

W 2018 r. ukazały się:


"Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej"

Józef Stępak

2018 r.,  s. 192

"Rozwiązanie problemu badawczego będącego treścią monografii i można uznać za nowatorskie z trzech powodów. Po pierwsze – zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego zostały rozszerzone do trzydziestu czterech dziedzin. Po drugie – jedną dziedzinę nazwano instytucjonalną. Odnosi się ona do bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych jednostek organizacyjnych. Pozostałe dziedziny mają odniesienie do bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie ogólnym. Po trzecie – procesem badawczym zostały objęte jednostki i struktury organizacyjne Sejmu, Senatu, sadów i trybunałów, których rola i znaczenie w realizacji spraw bezpieczeństwa wewnętrznego są marginalizowane lub nawet pomijane.” [z recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Ścibiorka, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu]

„Monografia jest poświęcona zakresowi spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych władzy wykonawczej i władzy sądowniczej w Polsce. Autor w bardzo dokładny i przejrzysty sposób opisuje powyższą problematykę. Mimo istnienia publikacji zajmujących się podobną tematyką, po raz pierwszy mamy do czynienia z tak dokładnym i przystępnie przedstawionym opisem struktur i mechanizmów wraz z oceną ich działania.” [z recenzji dr hab. Weroniki Jakubczak, prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej]

"W sieci ratownictwa"

Paweł Gromek

2018 r.,  s. 706

"W ostatnich latach obserwujemy coraz większe zainteresowanie kwestiami bezpieczeństwa niemilitarnego. Znajduje to swoje pozytywne odniesienie w rozwiązaniach organizacyjnych, prawnych i zadaniowych w obszarze ochrony życia i zdrowia ludzi, środowiska i ratownictwa. Istniejący potencjał ratowniczy w ocenie niektórych środowisk wydaje się być rozproszony, a zatem mało skuteczny w obliczu gwałtownych, niespodziewanych zagrożeń. (…) Należy podkreślić, że założeniem Autora jest opracowanie i zaprezentowanie teorii pomagającej lepiej, dogłębniej zrozumieć czym ratownictwo jest w swojej istocie i jakie mechanizmy w nim funkcjonują oraz jakie zbiory oddziaływań determinują to funkcjonowanie. Realizacja powyższego wymaga skupienia się na wielu zagadnieniach powiązanych ze sobą w mniejszym lub większym stopniu. Znalezienie złotego środka w przedmiotowej sprawie, między teorią a praktyką, jak zauważa Autor, pozwoli, iż formułowana koncepcja sieci w ratownictwie będzie nosiła znamiona teorii naukowej oraz pozwoli rozwiązać problemy natury praktycznej". [z recenzji prof. dr hab. Romualda Kalinowskiego]
"Początek XXI wieku charakteryzuje się niespotykaną w historii dynamiką zmian. Odnoszą się one zarówno do warunków zewnętrznych funkcjonowania organizacji, rozumianych jako otoczenie techniczno-technologiczne, prawno-polityczne, ekonomiczne czy socjalno-kulturowe, jak i do warunków wewnętrznych podyktowanych rewolucyjnymi przemianami organizacyjno-technologicznymi wynikającymi z rozwoju nauk. Nieustanne zmiany w otoczeniu oraz przewidywania, że w przyszłości organizacja w coraz większym stopniu będzie uzależniona od tych zmian, wymagają nowoczesnego podejścia opartego przede wszystkim na obserwacji praktyki, a ściślej tych rozwiązań, które się sprawdzają. Dzisiaj o sukcesie organizacji decydują niepowtarzalne jednostki ludzkie, złożone z nich zespoły oraz technika i technologia. (…) Autor udowodnił, że ratownictwo to zagadnienie niezwykle złożone. Wyniki analizy literatury przedmiotu dowodzą, że może być ono różnie definiowane i dotyka wielu aspektów funkcjonowania ludzi oraz podmiotów odpowiadających za ich ochronę. Przeprowadzone badania naukowe umożliwiły pokonanie barier poznawczych związanych ze współczesnymi dylematami natury teoretycznej, jak: integracja i ocena potencjału, a także praktycznej, czyli zapewnianie ciągłości działania i komunikacja kryzysowa. Zwieńczeniem naukowych rozważań Autora było wykorzystanie elementów instrumentarium koncepcji sieci w ratownictwie i sformułowanie ogólnych założeń metodycznych służących rozwiązaniu współczesnych jego problemów". [z recenzji prof. dr hab. Arkadiusza Letkiewicza]

"Współdziałanie międzyorganizacyjne w ochronie ludności (ujęcie retrospektywne)"

Andrzej Józef Włodarski

2018 r.,  s. 212

"Publikacja wypełnia lukę na rynku wydawniczym omawiając tematykę dotyczącą „usprawnienia” procesu współdziałania wielu podmiotów angażowanych w akcje ratownicze, nie tylko z mocy prawa, a także tych, które dobrowolnie chciałyby się w te akcje włączyć. Opisuje również organizacje, które z reguły uczestniczą w akcjach ratowniczych, na zasadzie oddolnego przekonania o słuszności takich działań. Z tego też względu monografia może się przyczynić do ożywienia dyskusji wśród teoretyków, ale i praktyków zajmujących się problematyką ratownictwa i ochrony ludności. Studentom monografia będzie istotną pomocą w zrozumieniu trudnych meandrów procesu współpracy i współdziałania międzyorganizacyjnego w ochronie ludności". [z recenzji dr. hab. inż. Marka Zbigniewa Kulisza, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie]

"Autor podjął się bardzo aktualnego i ciekawego, a jednocześnie niezwykle złożonego i trudnego problemu. Problem prowadzenia skutecznych, wielopodmiotowych akcji ratowniczych w ochronie ludzi, mienia i środowiska, a więc zapewnienia społeczeństwu bezpieczeństwa egzystencjalnego i behawioralnego w otaczającej nas rzeczywistości oczekuje na gruntowne i całościowe rozpracowanie naukowe. (…) Podjęty temat opracowania mieści się w dziedzinie nauk społecznych i w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Zadeklarowany zbiór metod osiągnięcia celu i zweryfikowania hipotezy w niniejszej publikacji należy uznać za właściwy". [z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Edwarda Dworeckiego, Szkoła Główna Służby Pożarniczej]

"Wpływ technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych"

Waldemar Wnęk

2018 r.,  s. 317

"Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych kojarzą się z urządzeniami, które mają za zadanie nadzorowanie bezpieczeństwa pożarowego i przeciwdziałanie ewentualnym zagrożeniom pożarowym w obiekcie budowlanym. Dobierając rozwiązania aktywne, projektanci obiektów budowlanych zastanawiają się, jak sprostać wymaganiom wobec konstrukcji czy doboru materiałów, aby odpowiadały też wymaganiom stawianym przez przepisy oraz normy i pozostawały w zgodzie z wytycznymi inwestora, często odbiegającymi od przyjętych standardów. Rodzi się tu pytanie, czy w dzisiejszych czasach tak intensywnie rozwijającej się technologii budowlanej jest możliwe powstawanie budynków bez wykorzystania instalacji przeciwpożarowych? (...) Celem monografii jest wskazanie wpływu technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na bezpieczeństwo obiektów budowlanych poprzez wskazanie rozwiązań mających wpływ na czas i skuteczność działania wybranych urządzeń przeciwpożarowych. W literaturze światowej brak jest opracowań o podobnym charakterze − nowatorskich, z zastosowaniem często nieznanych i nieprezentowanych przez krajowych i zagranicznych badaczy metod pomiarowych". [z wprowadzenia]

"Wpływ włókien polipropylenowych na kształtowanie cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w wysokiej temperaturze"

Tomasz Drzymała

2018 r.,  s. 236

„Głównym celem monografii było wykazanie w jaki sposób dodatek włókien polipropylenowych wpływa na cechy wytrzymałościowe i strukturę zaczynu cementowego (w tym na przemiany cieplne zachodzące w zaprawach cementowych modyfikowanych włóknami polipropylenowymi) oraz czy dodatek włókien PP do tych kompozytów przyczyni się do ochrony konstrukcji betonowych przed eksplozyjnym spallingiem w czasie pożaru. (…) Monografia zawiera obszerny opis i przegląd badań poświęconych kompozytom cementowym modyfikowanym włóknami PP pod kątem zmian cech wytrzymałościowych i strukturalnych”. [z recenzji prof. dr hab. inż. Mariana Abramowicza]
"Podjęta tematyka jest bardzo aktualna, a zaprezentowane wyniki badań mają charakter nowatorski oraz istotne znaczenie praktyczne. Zaprezentowane wyniki badań wskazują na możliwość poprawy cech fizyko-mechanicznych kompozytów cementowych w warunkach oddziaływania wysokich temperatur poprzez zastosowanie włókien polipropylenowych. (...) Z uwagi na bardzo duży zakres badań wytrzymałościowych i strukturalnych badanych kompozytów cementowych oraz staranność przeprowadzonych badań, monografia charakteryzuje się wysokim poziomem naukowym". [z recenzji dr hab. Marka Koneckiego, prof. SGSP]

Zeszyty Studenckie "Pro Publico Bono"

praca zbiorowa

2018 r.,  s. 314

„To kolejne, drugie wydanie rocznika „Pro Publico Bono”. Pisma, które jest dowodem aktywności studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studentów z zaprzyjaźnionych Uczelni.Podobnie jak pierwszemu, tak i temu wydaniu towarzyszyło wiele wysiłku i pozytywnych emocji młodych ludzi, którzy rozpoczynają swą naukową drogę. Z dużą satysfakcją Kolegium Redakcyjne pochylało się nad pracą autorów zmagających się z przelaniem na papier swej wiedzy zdobytej w trakcie studiów, jej interpretacji i autorskich spojrzeń na problemy pojawiające się w toku badań bezpieczeństwa. Lektura studenckich wypowiedzi napawa optymizmem. Autorzy dowodzą samodzielności w prezentowaniu swych poglądów. Z kolei, ich nauczyciele akademiccy mają możliwość obserwować wzrastający poziom dojrzałości swych podopiecznych w ferowaniu sądów i opinii”. [ze wstępu]

„Logistyka w bezpieczeństwie kraju. Rozwiązania praktyczne stosowane w resorcie spraw wewnętrznych i administracji”

praca zbiorowa pod red. Marka Kwiatkowskiego

2018 r.,  s. 138

„Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga stałego doskonalenia kadr, które będą efektywnie realizowały zadania na rzecz służb i jednostek współpracujących podczas działań zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie”. [ze wstępu]​

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
„Stopnie alarmowe w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej"
Rafał Wróbel
2018 r., 266 s.

"Monografia podejmuje jakże istotny obszar naszego życia, jakim jest bezpieczeństwo. Szczególnie traktuje o przygotowaniach administracji publicznej, ze znacznym uwypukleniem administracji rządowej, jej dążeniach do sprawnego przygotowania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Przedmiotem rozważań Autor uczynił problematykę stopni alarmowych w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej. Należy podkreślić, że rozważania o charakterze teoretycznym, zostały uzupełnione o praktyczne przykłady. Monografię cechuje pragmatyzm naukowy, gdyż treści poszczególnych fragmentów są wzajemnie powiązane, co wskazuje, że następne wynikają z poprzednich, jako wynik nakreślonego sposobu przedstawiania poszczególnych zagadnień i prezentacji uzyskanych wyników badań. Przywołane uzasadnienie świadczy o dojrzałości naukowej Autora dzieła". [z recenzji podinsp. dr hab. Mariusza Nepelskiego, prof. SGSP]

"W monografii poruszane są najbardziej aktualne problemy z zakresu wprowadzania, zmiany i odwoływania stopni alarmowych w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych. Autor przedstawił problematykę stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w działaniach antyterrorystycznych organów administracji publicznej oraz skonfrontował to ze stosowanymi stopniami alarmowymi i działaniami antyterrorystycznymi w wybranych państwach europejskich. (…) Wielką zaletą publikacji jest fakt, że jest dobrze udokumentowana źródłowo. W całej pełni bazuje na obowiązujących dokumentach normatywnych, a wykaz i sposób wykorzystania bibliografii nie budzą zastrzeżeń. Znaczącym walorem są opracowane przez Autora procedury wprowadzania, zmiany lub odwołania stopni alarmowych lub stopni alarmowych CRP przez organy administracji publicznej oraz opracowanie formularza umożliwiającego kontrolę realizacji zadań w czasie wprowadzenia, zmiany lub odwołania stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP". [z recenzji kmdr por. dr hab. Andrzeja Bursztyńskiego]

„Wykorzystanie recyklingowych materiałów ceramicznych w konstrukcjach budowlanych odpornych na warunki pożarowe”

Paweł Ogrodnik

2018 r.,  s. 176

"Monografia stanowi autorskie ujęcie problematyki wybranych aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym. Autor, skupiając się w swojej pracy naukowej na badaniach wykorzystania odpadowych materiałów ceramicznych, jako kruszyw do betonu odpornego na wysokie temperatury, zebrał obszerny materiał badawczy, starając się dokonać oceny, na ile ceramika odpadowa może stanowić alternatywę dla wykorzystywanych obecnie naturalnych kruszyw, stosowanych jako dodatki do betonów. Ze względu na znaczące strumienie odpadów, jakie powstają obecnie z materiałów ceramicznych, analiza możliwości ich ponownego wykorzystania staje się ważnym elementem gospodarki cyrkularnej. Przedstawione w pracy wyniki badań i analiz Autora, mają zdecydowanie charakter wdrożeniowy i mogą posłużyć do opracowania materiałów budowlanych (w szczególności betonu), wykorzystujących pochodzącą z recyklingu ceramikę, odpornych na wysokie temperatury, w szczególności takie, jakie rejestruje się w warunkach pożarów konstrukcji budowlanych, co ma szczególne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa”. [z recenzji dr hab. inż. Artura Badydy, prof. PW] "Tematyka monografii jest związana z wykorzystaniem recyklingowych materiałów ceramicznych jako kruszywa do betonów specjalnych odpornych na wysokie temperatury. Jest ona szczególnie aktualna m.in. ze względu na obecne trendy w gospodarce światowej polegające na stopniowym przechodzeniu z gospodarki linearnej do gospodarki w obiegu zamkniętym, w której odpady są traktowane jako surowce wtórne. W pierwszej części pracy w ramach przeglądu literatury omówiono kruszywa stosowane w kompozytach betonowych, w tym odpady ceramiki czerwonej i szlachetnej. W kolejnych rozdziałach bardziej szczegółowo scharakteryzowano odpady białej ceramiki szlachetnej, których autor użył jako kruszywa do skomponowania mieszanek betonowych poddanych badaniom. Kolejne trzy rozdziały zostały poświęcone autorskim badaniom. Opis postawionego problemu jest poprawny i stanowi logiczną i spójną całość. Opis samych badań jest czytelny i bogato ilustrowany schematami i zdjęciami, a otrzymane wyniki zostały podane w sposób przystępny w postaci tabelarycznej i graficznej (wykresy histogramowe i liniowe)". [z recenzji dr hab. inż. Jerzego Gałaja, prof. SGSP]

„Instytucje publiczne i prywatne w systemie zarządzania kryzysowego”

red. nauk. Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko, Paweł Lubiewski

2018 r.,  s. 335

„Niemal codziennie media informują o rozgrywających się w różnych częściach naszego globu tragediach spowodowanych klęskami żywiołowymi, katastrofami technicznymi lub ekologicznymi oraz epidemiami. Wszystkie te zdarzenia potęgują w nas poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, które odgrywa niezmiernie ważną rolę w naszym rozwoju, bo przecież dopiero „stan niezagrożenia, spokoju, pewności” pozwala prawidłowo się rozwijać. (…) Publikacja dotyka wielu aspektów kreowania poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zagadnienia w niej poruszane podzielono na cztery obszary: wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne”. [ze wstępu]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne". T. 3
red. nauk. Bernard Wiśniewski
2018 r., 204 s.

„Nieustanne zmiany towarzyszące bezpieczeństwu wewnętrznemu, ograniczony potencjał instytucji państwowych przeznaczonych do troski o to bezpieczeństwo wiążą się z potrzebą permanentnych poszukiwań skutecznych rozwiązań prawno-organizacyjnych służących zapewnieniu niezagrożonego bytu i możliwości rozwoju państw. Permanentny, ponieważ nigdy nie będzie tak, aby relacje między zagrożeniami i wyzwaniami a bezpieczeństwem wewnętrznym były przynajmniej zrównoważone. (…) trzeci tom opracowania poświęcony został kwestiom: podstawowych problemów powszechności zagrożeń dla ludzi i środowiska, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jako determinantów doskonalenia działań instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, przeglądowi realizacji strategii bezpieczeństwa lokalnego na przykładzie wybranych miast województwa śląskiego w kontekście racjonalizacji stosowanych rozwiązań, organizacji działań ratowniczych i pomocowych w warunkach wystąpienia zagrożeń hydrologiczno-meteorologicznych, usuwania substancji ropopochodnych z wód powierzchniowych, współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z wybranymi elementami systemu bezpieczeństwa państwa w warunkach wystąpienia zagrożeń biologicznych, doskonaleniu i optymalizacji ochrony przeciwpożarowej, harmonizacji organizacji działań ratowniczych, doskonaleniu działań straży miejskich w sytuacjach kryzysowych, wpływowi edukacji na sprawność systemu zarządzania kryzysowego, korzyści oraz zagrożeń związanych z rozwojem i dostępnością bezzałogowych statków powietrznych oraz prawnym aspektom organizacji uroczystości religijnych”. [ze wstępu]

„Pracownia podstaw elektrotechniki i elektroniki w pożarnictwie”
Szymon Ptak, Piotr Kustra
2018 r.,  s. 211

„Jest to skrypt wartościowy w swym wymiarze, zawierający zbiór tematycznych zagadnień opisanych w sposób nowatorski i jest przeznaczony dla studentów i Słuchaczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jako pomoc w realizacji ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu elektrotechnika i elektronika w pożarnictwie. Skrypt zawiera rozszerzone informacje niezbędne dla zrozumienia istoty realizowanych ćwiczeń laboratoryjnych, poprawności ich wykonywania i opracowania wyników”. [z recenzji st. bryg. dr inż. Jarosława Zarzyckiego]

„Skrypt stanowi kompendium wiedzy niezbędnej dla każdego strażaka biorącego czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Zagrożenia, jakie wynikają z pracy instalacji i urządzeń elektrycznych, stanowią poważny problem naszych czasów. Każdy strażak powinien posiadać odpowiedni zakres wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przepływowi prądu. Dzięki przeprowadzonym ćwiczeniom możliwe będzie dostrzeżenie zagrożeń pożarowych i ich eliminacja. Informacje zawarte w skrypcie ukierunkowane są na specyfikę pracy strażaków PSP i OSP, co niewątpliwie stanowi novum w dziedzinie elektrotechniki”. [Z recenzji dr inż. Barasińskiego]

„Wpływ biomasy na parametry palności i wybuchowości pyłu węgla kamiennego”
Szymon Ptak, Marzena Półka
2018 r.,  s. 204

„W monografii opisano eksperymentalne metody badania właściwości pyłów i zaprezentowano sposób ich zastosowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku oznaczania parametrów zapalności i wybuchowości pyłów, ponieważ wartości tych parametrów są zgodne z metodologią zawartą w aktualnych normach europejskich. Zastosowano też zaawansowane metody badania zjawiska pirolizy cząstek pyłu i oceny ich kształtu. Główną zaletą monografii jest uchwycenie charakterystycznych różnic we właściwościach pyłów biomas w stosunku do pyłu węglowego. Bardzo ciekawym wynikiem badań jest jakościowa analiza produktów pirolizy poszczególnych pyłów. Monografia stanowi przyczynek do lepszego poznania właściwości wybuchowych i mechanizmu zapłonu i spalania pyłów biomas. Wyniki w niej zawarte mogą przyczynić się do poprawy jakości ocen ryzyka wybuchu w instalacjach nawęglania elektrowni i elektrociepłowni”. [z recenzji dr hab. inż. Krzysztofa Cybulskiego, prof. GIG]

„W monografii opisano zjawiska wybuchu mieszaniny pyłów palnych z powietrzem, zwracając uwagę na znaczenie fizykochemicznych właściwości wytypowanych do badań biomas. Przedstawiono technologię produkcji biomasy i zagadnienia związane z technicznymi problemami wynikającymi ze współspalania, a także aspekty bezpieczeństwa wybuchowego. Ukazano różnice w podstawowych parametrach palności i wybuchowości wytypowanych do badań próbek pyłu biomasy i węgla kamiennego. W odniesieniu do wytypowanych pyłów biomasy, powyższa tematyka nie była dotychczas podejmowana”. [z recenzji prof. dr hab. inż. Stanisława Biedugnisa]

„Szkice pedagogiczne”
Konrad Waloszczyk
2018 r.,  s. 96

Główny problem badawczy niniejszej monografii skupia się na wskazaniu dostępnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej, rozwojowej i kulturowej, szczególnie w obszarze wychowania historycznego (starożytność, średniowiecze, oświecenie) oraz współczesnego z dość silnym nakierowaniu na niektóre aspekty psychologii rozwoju i inteligencji dziecka, a także zagadnienia Nowego Wychowania i edukacji w dobie nowoczesnych mediów. Sformułowane treści stanowią umiejętne porównanie poglądów na temat wychowania wielu znaczących pedagogów, a także wpływ poszczególnych epok historycznych na kwestie edukacji i rozwoju człowieka. Problemy zawarte w publikacji opisane są zgodnie z kanonami nauk humanistycznych i odpowiadają  metodologii stosowanej w naukach pedagogicznych. Dominują metody opisowe, porównawcze, metody indukcyjno-dedukcyjne. Monografia stanowi niezwykle wartościową pozycję z zakresu wychowania człowieka. Autor dokonał w niej dość szerokiej analizy rozwoju pedagogiki. Zaprezentowane stanowiska w tym zakresie autorytetów zajmujących się wychowaniem człowieka podkreślają jej interdyscyplinarny charakter. Dobrze został ujęty wątek charakteru rozwoju poszczególnych epok historycznych oddziałujących na życie człowieka. [Z recenzji dr. hab. Andrzeja Pieczywoka]

Publikacja wnosi nowe spojrzenie na opis sensu wychowania, kształcenia w pedagogice w zmieniającym się społeczeństwie. Wypełnia

lukę w literaturze naukowej, ważnej w przygotowaniu pedagogicznym studentów uczelni technicznych, powinna być lekturą również studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich. (…)  jest wartościowa dla poznawania podstawowych zagadnień pedagogicznych oraz inspirująca do ich pogłębiania przez autoedukację. [Z recenzji dr hab. Ewy Szadzińskiej]

.

Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych”
Aneta Majkowska
2018 r., 120 s.

Monografia wykorzystuje osiągnięcia nauk społecznych w zakresie badań nad poznaniem i komunikacją społeczną, wiedzę dotyczącą komunikacji w sytuacjach kryzysowych. (…) odnosi się do problematyki lingwistycznej, do strukturalnych, pragmatycznych, socjolingwistycznych, dyskursywnych i genologicznych aspektów komunikowania. [ze wstępu] Główny problem pracy stanowi opisanie i interpretacja wpływu i roli różnych form komunikowania społecznego na organizację i skuteczność działań antykryzysowych współczesnego społeczeństwa. Stanowi klarowny wkład czym jest i na czym polega wykorzystanie w działaniach antykryzysowych lingwistycznych form komunikowania, szczególnie w relacjach odbiorca-nadawca oraz organizacji tematycznej i poznawczej wydarzenia komunikacyjnego. Autorka, wykorzystując wyniki badań nad komunikacją społeczną oraz nad zjawiskami kryzysowymi, stworzyła zwarty, klarowny opis funkcjonowania elementów komunikacji społecznej w procesach zarządzania kryzysem. Wzbogaciła ten wykład opisem uwarunkowań prawnych i społecznych komunikowania alternatywnego i wspomagającego oraz aneksem w postaci serii zdjęć ilustrujących przekładowe gesty polskiego języka migowego. [z recenzji]

„Ochrona obiektów kluczowych. Zarządzanie kryzysowe, ryzykiem i ciągłością działania”
Paweł Gromek, Rafał Wróbel
2018 r., 237 s.

Monografia wnosi istotny wkład w proces poszukiwania skutecznych form ochrony obiek­tów kluczowych i zapewnienia ciągłości działania w ich ochronie, który odnosi się zarów­no do sfery poznawczej, jak i utylitarnej. O tej ostatniej decyduje, między innymi, ujęcie modelów wdrożeniowych zarządzania ciągłością działania (…). (…) Recenzowany materiał zaliczyć należy do wartościowych opracowań z obszaru nauk społecznych, w dziedzinie nauk o bezpieczeństwie. W monografii można dostrzec logiczną spójność, która przejawia się jednolitym ciągiem myślowym, podporządkowanym przyję­tym założeniom. Lektura publikacji przekonuje do stwierdzenia, że między tytułem a jej poszczególnymi częściami zachodzą ścisłe związki przyczynowo-skutkowe w sferze mery­torycznej. Ponadto monografia posiada liczne autorskie konkluzje, mające swoje głębokie uzasadnienie poznawcze i utylitarne. Uważam, że prezentowane przez Autorów poglądy zostały poparte wnikliwą analizą i oceną przepisów prawa oraz literatury przedmiotu. [z recenzji dr. hab. Janusza Leona Faleckiego]
Monografia odnosi się do ważnych zagadnień bezpieczeństwa powszechnego jako fila­ru systemu bezpieczeństwa narodowego we współczesnych uwarunkowaniach. Publikacja posiada wartość poznawczą i użytkową. Poznawczą – ponieważ w oparciu o metody na­ukowe rozwiązuje istotne problemy niemające dotychczas pełnego, oddzielnego opraco­wania. Wartości utylitarne opracowania – wyrażone w postaci założeń ochrony obiektów kluczowych jako integralnej części bezpieczeństwa narodowego w aktualnych uwarunko­waniach. Praca stanowi niepodważalny wkład Autorów w rozwój nauk o bezpieczeństwie w warstwie problematyki zarządzania kryzysowego. [z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Sobolewskiego]

„Podstawy nauk o bezpieczeństwie z elementami naukoznawstwa”
Cezary Rutkowski
2018 r., 352 s.

„Monografia obejmuje wybrane zagadnienia naukoznawstwa w zakresie koniecznym dla percepcji kolejnych zagadnień, problemy nauk o bezpieczeństwie, teorii bezpieczeństwa, naświetlane przez pryzmat głównych podejść, nurtów i szkół, w całym ich zróżnicowaniu, odmienności przyjmowanych założeń, stosowanych metod i uzyskiwanych wyników badań. Zgłębianie tejże różnorodności naukowych poszukiwań i wiedzy o bezpieczeństwie jest istotą nauki i studiów, tworzy podstawę konieczną do podejmowania wszelkich skonkretyzowanych problemów specjalistycznych, prowadzi do mądrości w pracy zawodowej i w życiu. To publikacja łączącą w swoich treściach dwa nierzadko bardzo różne podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym zarządzaniem kryzysowym. Starano się ukazać, że podmioty państwowe i organizacje for profit, mimo iż używają nieco odmiennego jakościowo języka wypowiedzi na temat zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej, mają na myśli praktycznie tożsame kwestie”. [ze wstępu]

„Pedagogical process and effective possibilities of modern teaching and learning with digital support”

Peter Polakovič, Marzena Półka, Marcela Hallová

2018 r., 124 s.

„Niemal codziennie media informują o rozgrywających się w różnych częściach naszego globu tragediach spowodowanych klęskami żywiołowymi, katastrofami technicznymi lub ekologicznymi oraz epidemiami. Wszystkie te zdarzenia potęgują w nas poczucie zagrożenia bezpieczeństwa, które odgrywa niezmiernie ważną rolę w naszym rozwoju, bo przecież dopiero „stan niezagrożenia, spokoju, pewności” pozwala prawidłowo się rozwijać. (…) Publikacja dotyka wielu aspektów kreowania poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zagadnienia w niej poruszane podzielono na cztery obszary: wybrane aspekty funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego, system ratowniczo-gaśniczy, bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne”. [ze wstępu]

„Bezpieczeństwo pożarowe lasów”
Jarosław Zarzycki
2018 r., 223 s.

„(…) podejmuje problemy znajdujące odzwierciedlenie zarówno w teorii, jak i w praktyce. Oba aspekty postrzegane są w kontekście kwestii dotyczących ogólnego bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa pożarowego traktowanego jako interdyscyplinarna perspektywa badawcza”. „Monografia jest wielowątkową analizą opracowaną na podstawie dostępnego piśmiennictwa w której przybliżono główne filary bezpieczeństwa pożarowego z ich elementami składowymi. Zaprezentowanie w niej wielu składowych bezpieczeństwa pożarowego lasów stanowi również próbę nowego zdefiniowania tego pojęcia i wskazanie na te elementy, które pozwalają prognozować poziom bezpieczeństwa”. [ze wstępu]

W 2017 r. ukazały się:

Zeszyty Studenckie „Pro Publico Bono”

praca zbiorowa

2017 r., 323 s.

Zeszyty Studenckie są wydawane przez Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP. Zakres tematyczny obejmuje dorobek nauk społecznych, a także zagadnienia inter- i transdyscyplinarne.

Celem ZS jest umożliwienie studentom i doktorantom prezentacji ich pierwszych, samodzielnych prac naukowych.

„Bezpieczeństwo energetyki jądrowej”
Marcin Smolarkiewicz , Robert Piec, Aneta Chmielewska-Łukaszek
2017 r., 370 s.

Monografia porusza zagadnienia bezpieczeństwa energetyki jądrowej w ujęciu praktycznym i teore­tycznym, podaje przykłady badań naukowych z zakresu ochrony radiolo­gicznej oraz najnowsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa energetyki jądrowej, w tym również te stosowane obecnie w strefie zamkniętej po wypadku w Czarnobylskiej EJ. Jest to logiczny, konsekwentny i w zasadzie wystarczający zbiór zagadnień oma­wiających bezpieczeństwo przeciwpożarowe obiektów energetyki jądrowej.

„Interdyscyplinarność bezpieczeństwa. Teoria. Praktyka. Edukacja”
Gikiewicz Magdalena, Tryboń Monika, Prędecka Anna, Bralewski Adrian
2017 r., 172 s.

Opracowanie prezentuje szerokie spektrum zagadnień, szczególnie istotnych z punktu widzenia teoretycznych i praktycznych aspektów z zakresu różnych dyscyplin naukowych w bezpieczeństwie. Dotyka ono problemów bezpieczeństwa z wielu zróżnicowanych i wzajemnie uzupełniających się perspektyw. Rozważania naukowe cechuje tu wielobranżowość, poszukiwanie różnorodnych rozwiązań związanych z realizacją specjalistycznych działań w aspekcie bezpieczeństwa, przedstawienie problemów aktualnych, wymagających rutynowych decyzji lub podejmowania działań niestandardowych.

"Termowizja w ochronie przeciwpożarowej"
Anna Szajewska
2017 r., 178 s.


W monografii przedstawiono podstawy fizyczne termowizji oraz jej zastosowań. Opisano historię rozwoju termowizji w PSP. Dokonano oceny doboru i wykorzystania sprzętu termowizyjnego, z którego korzystają strażacy. ​

"Awaryjne uwolnienia substancji palnych do środowiska"
Rafał Porowski
2017 r., 341 s.


W monografii poruszono tematykę awarii przemysłowych związanych z palnymi cieczami, gazami i pyłami. Autor zamieścił w niej obszerne i spójne wprowadzenie do tematu, wyjaśnił podstawowe i ważne pojęcia z tej dziedziny.

"Ochrona obiektów kluczowych. Perspektywa bezpieczeństwa powszechnego"
Gromek Paweł, Wróbel Rafał
2017 r., 197 s.

Przedmiotem rozważań niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki ochrony obiektów kluczowych w perspektywie bezpieczeństwa powszechnego. Autorzy podjęli trud udzielenia odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób chronić obiekty kluczowe w świetle zapewniania bezpieczeństwa powszechnego w Polsce? Sformułowanie jej wymagało uprzednich scharakteryzowania problematyki bezpieczeństwa powszechnego w Polsce, a także analizy współczesnych trendów rozwojowych w zakresie zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem i zarządzania ciągłością działania. [ze wstępu]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne". T. 1
red. nauk. Bernard Wiśniewski
2017 r., 192 s.

„(…) opracowano materiały odnoszące się w swej treści do zagadnień, tj.: reguły organizacji działań jednolitych formacji umundurowanych, potrzeby i możliwości doskonalenia działań zorganizowanych, organizacja działań Policji, a proces legislacyjny, dowodzenie w Policji, współpraca transgraniczna, a efektywność ochrony granic państwowych, współpraca terytorialna w zakresie ochrony granic państwowych, organizacja działań ratowniczych, kierowania działaniami ratowniczymi, doświadczenia zagraniczne w organizacji ochrony przeciwpożarowej, racjonalizacja działań KSRG, doskonalenie kierowania działaniami ratowniczymi oraz współpraca elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w zakresie edukacji młodzieży.” [ze wstępu]

"Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne". T. 2
red. nauk. Bernard Wiśniewski
2017 r., 259 s.

„(…) na niniejszą pracę złożyły się wypowiedzi dotyczące zagadnień doskonalenia zadań realizowanych w ramach: troski o bezpieczeństwo publiczne oraz bezpieczeństwo powszechne, zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych, edukacji dla bezpieczeństwa oraz procesu podejmowania decyzji.” [ze wstępu]

"Specyficzne problemy eksploatacji sprzętu ratowniczego"

Maciej Rafałowski
2017 r., s. 227


Intencją autora podręcznika było zwrócenie uwagi na podstawowe problemy związane z wykorzystywaniem funkcjonalnym, jak również utrzymaniem sprawności oraz gotowości użytkowej sprzętu ratowniczego, szczególnie w obszarze sprzętu przeznaczonego do użycia w akcjach ratowniczych służb pożarniczych. Warunki eksploatacji oraz obciążenie takiego sprzętu – określane jako charakter eksploatacji – określone są również, między innymi, poprzez warunki klimatyczne oraz szereg specyficznych uwarunkowań, zależnych od umiejscowienia środowiskowego podejmowanych ratowniczych. Problematyka racjonalnej eksploatacji tych urządzeń: zarówno pojazdów, technicznych urządzeń specjalizowanych, sprzętu, jak i innego wyposażenia materialnego jest zagadnieniem złożonym. Specyficznym aspektem procesów eksploatacyjnych jest oczywiście usytuowanie akcji w czasie i miejscu – które są zdeterminowane zdarzeniami losowymi, z reguły o charakterze katastrof o różnym zasięgu.

"Bezpieczeństwo uczestników zgromadzeń religijnych"
red. nauk. Bernard Wiśniewski, Anna Prędecka, Janusz Bryk , Artur Szela
2017 r.

Publikacja jest drugim, uzupełnionym wydaniem książki, która ukazała się w 2016 r. O jej ostatecznym kształcie zdecydowały kryteria natury poznawczej i praktycznej. Adresatami tej monografii są, tak jak w przypadku wydania pierwszego, organizatorzy uroczystości religijnych. Zarówno ci, którzy reprezentują środowisko duszpasterskie (na którym spoczywa główny ciężar zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestników), jak i ci, którzy z racji wykonywanego zawodu parają się problematyką bezpieczeństwa, głównie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego. Nie bez znaczenia na decyzję o podjęciu prac nad uzupełnieniem wydania pierwszego miało to, że zagadnienia bezpieczeństwa uczestników uroczystości religijnych są problemami niepodejmowanymi w literaturze naukowej. Autorzy publikacji założyli, że w efekcie prac podjętych nad wydaniem drugim zostanie, między innymi, wypracowany jednolity aparat pojęciowy mogący być wykorzystany w kolejnych pracach tego typu i jednocześnie służący skutecznemu porozumiewaniu się wszystkich podmiotów zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym.

"Wybrane zagadnienia z ochrony przeciwpożarowej lasu"
praca zbiorowa pod red. Anny Szajewskiej
2017 r., 548 s.

Autorami publikacji są szanowani specjaliści zajmujący się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej lasu. W książce zebrano najważniejsze informacje z zakresu przepisów, wiedzy praktycznej, fizycznego opisu zjawisk, metod gaszenia oraz stosowanych środków ochrony przeciwpożarowej. Zawarta wiedza odnosi się nie tylko do samego zjawiska występowania pożarów lasów, ale również do ich źródeł, metod akwizycji danych i komputerowych metod wspomagania decyzji wraz z oceną zagrożenia. Poruszane problemy podyktowane są praktycznym zapotrzebowaniem na coraz to nowsze, bardziej skuteczne metody zapobiegania i zwalczania pożarów. Tematyka opracowania czerpie z różnych dziedzin nauki: począwszy od przepisów prawnych a na zagadnieniach technicznych skończywszy. Wspólnym mianownikiem tak bogatego spektrum zagadnień jest ochrona przeciwpożarowa lasu

„Edukacja dla bezpieczeństwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne”
Izabella Grabowska-Lepczak
2017 r., 211 s.

„(…) podjęto próbę usystematyzowania dostępnej wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Przedstawione badania pokazują rzeczywisty obraz uzyskanych efektów. Jej autorka słusznie stwierdza, że liczba publikacji przedstawiająca badania w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa jest niewielka. Główny problem badawczy monografii skupia się na usystematyzowaniu dostępnej wiedzy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze empirycznym. Sformułowane problemy badawcze wskazują na ich ważność i aktualność”. [z recenzji] „(…) zawiera nie tylko analizę i syntezę tego, co zostało już zrobione w kwestii edu­kacji dla bezpieczeństwa, ale przede wszystkim stanowi źródło wiedzy i rekomendacji od­nośnie tego, co jeszcze powinno być zrobione. Warto zgodzić się z autorką, że edukacja dla bezpieczeństwa to najbardziej efektywna i jedna z najtańszych form przeciwdziałania zagrożeniom”. [z recenzji]

„Komunikacja kryzysowa w ratownictwie”
red. nauk. Paweł Gromek, Dominik Hryszkiewicz
2017 r., 209 s.


W monografii za fundament merytorycznego wywodu przyjęto tematykę sytuacji kryzysowych i kryzysów w podmiotach zhierarchizowanych. Wychodząc od kwestii definicyjnych, omówiono pojęcia sytuacji kryzysowej i kryzysu w przedmiotowym zakresie, skupiono się na zaprezentowaniu dwóch ściśle powiązanych ze sobą podejść poznawczych – zewnętrznego i wewnętrznego sposobu pojmowania sytuacji kryzysowych i kryzysów w funkcjonowaniu podmiotów zhierarchizowanych. Całość tej części rozważań podsumowano omówieniem kwestii wychodzenia z kryzysów w rozpatrywanych okolicznościach. To publikacja łączącą w swoich treściach dwa nierzadko bardzo różne podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem, w tym zarządzaniem kryzysowym. Starano się ukazać, że podmioty państwowe i organizacje for profit, mimo iż używają nieco odmiennego jakościowo języka wypowiedzi na temat zarządzania kryzysowego i komunikacji kryzysowej, mają na myśli praktycznie tożsame kwestie.