Nowe inwestycje – unowocześnienie bazy dydaktycznej SGSP

Nowe inwestycje – unowocześnienie bazy dydaktycznej SGSP

 

Uwzględniając potrzebę ciągłego utrzymania wysokiego poziomu kształcenia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) nieustannie dąży do polepszania bazy dydaktycznej. Przejawem tejże działalności jest doposażenie pracowni i zakładów SGSP w stanowiska dydaktyczne służące poprawie jakości kształcenia. Doposażenie, łącznie na kwotę 1 miliona 388 tysięcy złotych, zostało sfinansowane ze środków dotacji celowej przyznanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. „Zakup środków trwałych – w celu doposażenia pracowni i zakładów prowadzących kształcenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz sali gimnastycznej Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie”. Równocześnie informujemy, że zakończono remont sali gimnastycznej i dokonano zakupu jej wyposażenia.

Lista rodzajowa sprzętu zakupionego w ramach celowej dotacji przyznanej SGSP dostępna jest na stronie https://www.sgsp.edu.pl/wp-content/uploads/2020/12/opis.pdf oraz https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=4600.

Wierząc, że w niedalekiej przyszłości zakończą się ograniczenia związane z pandemią, mamy nadzieję, że niniejsze inwestycje budowlane oraz zakupy stanowisk i narzędzi dydaktycznych poprawią jakość kształcenia i umożliwią dalszy rozwój Uczelni.