Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ – rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu Erasmus+  rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022

Zapraszamy pracowników i studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + w roku akademickim 2020/2021 oraz w roku akademickim 2021/2022.

 

WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW

W ramach Programu Erasmus+ zapraszamy wykładowców/pracowników administracyjnych, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2021 r. włącznie.

 

Wymagany jest komplet dokumentów, tj.:

1. formularz zgłoszeniowy;

2. program szkolenia/nauczania (szczegóły poniżej);

3. oświadczenie związane z zagrożeniem SARS-CoV-2.

 

Wyjazdy pracowników uczelni:

Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w jednostce macierzystej, doskonaleniem kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, ”work shadowing” itp.

Pracownicy muszą znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chcą się wybrać lub język, w którym zorganizowane będzie szkolenie.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

  • Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie szkolenia (”Staff Mobility for Training – Mobility Agreement”), zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego pod względem zgodności z profilem zawodowym pracownika lub kierunkiem jego rozwoju.

 

Wyjazdy nauczycieli akademickich:

 Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych
w uczelni zagranicznej (8 godzin zajęć tygodniowo lub 4 godziny zajęć dydaktycznych i udział w 4 godzinach zajęć organizowanych dla wykładowców przez uczelnie przyjmującą) oraz dodatkowo monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów SGSP w uczelni zagranicznej, zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Nauczyciel akademicki musi znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chce się wybrać lub język w którym będzie prowadził zajęcia dydaktyczne.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

  • Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie nauczania (”Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement”), zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej SGSP, w której jest zatrudniony ubiegający się o wyjazd dany nauczyciel akademicki.

 

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Programie ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020, które przeznaczone są na opłatę kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Osoby zakwalifikowane na wyjazd Erasmus+ otrzymują także dofinansowanie kosztów podróży.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji dot. udziału w ww. mobilnościach Erasmus+ mogą kontaktować się bezpośrednio z:

  • Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ – p. Marią Ceglińską, e-mail: mceglinska@sgsp.edu.pl;
  • Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ – p. Szymonem Ptakiem, e-mail: sptak@sgsp.edu.pl.

 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Koordynatora Uczelnianego (oraz w kopii do Koordynatora Wydziałowego) w terminie do 26 lutego 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:

  1. formularz zgłoszeniowy dla pracownika administracyjnego;
  2. formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela akademickiego.

 

Uwaga: zgodnie z zapisami uchwały Senatu SGSP 16/09/2020, wyjazdy erasmusowe są uwzględniane w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego.

 

WYJAZDY  DLA STUDENTÓW CYWILNYCH

 W ramach Programu Erasmus+ organizujemy wyjazdy zagraniczne na:

  • praktyki (2-3 miesięczne) w roku akademickim 2020/2021;
  • studia semestralne (semestr zimowy 2021/2022).

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2021 r.

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE  odbędą się w pierwszej połowie marca 2021 r. (szczegóły podamy w późniejszym terminie), w związku z sytuacją epidemiczną, za pośrednictwem technologii informatycznych.

 

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj. Należy wypełnić także oświadczenie związane z bezpieczeństwem epidemicznym, które znajduje się tutaj.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ /kopia do Koordynatora Wydziałowego/: mceglinska@sgsp.edu.pl w terminie do 26 lutego 2021 r. włącznie.

Zgłoszenie zostaje przyjęte po otrzymaniu maila zwrotnego.

 

Wszyscy studenci, którzy nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenia będą brali udział w rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim i/lub niemieckim.

O terminie rozmowy studenci zostaną powiadomieni drogą mailową.