Zaproszenie do przesyłania artykułów do wydania specjalnego „Zeszytów Naukowych SGSP”


Zaproszenie do przesyłania artykułów do wydania specjalnego „Zeszytów Naukowych SGSP”

Bieżące doświadczenia i dobre praktyki w redukcji ryzyka katastrof.

Rozwiązania lokalne i globalne

 

Motywacja

Pierwsze dwie dekady XXI w. udowodniły, że życie codzienne może ulegać poważnym zakłóceniom przez liczne czynniki. Niektóre z nich mogą przekroczyć zdolności społeczeństw do radzenia sobie z epidemiami, powodziami, pożarami lasów, huraganami, trzęsieniami ziemi, powodziami błotnymi, osuwiskami, wypadkami przemysłowymi, konsekwencjami zmian klimatycznych, atakami terrorystycznymi oraz innymi rodzajami zagrożeń o potencjale wystarczającym do zainicjowania katastrofy (UNDRR, 2020). Co więcej, zagrożenia mogą występować równocześnie, co w rezultacie może prowadzić do tzw. multi-katastrof, wywierających dodatkowe i znacznie poważniejsze wpływy na ludzi, grupy społeczne i całe społeczeństwa (Pescaroli & Alexander, 2015; Alexander, 2018).

Globalna wszechobecność katastrof zmusza do poszukiwania rozwiązań (organizacyjnych, politycznych, technicznych itd.), celem zmniejszenia ryzyka katastrof w różnych miejscach na całym świecie. Międzynarodowe instytucje (jak na przykład UNDRR, WHO, CDC, DG ECHO) zapewniają szeroki dostęp do dokumentów strategicznych zawierających informacje o możliwych do przyjęcia rozwiązaniach w wielorakich perspektywach (m.in. epidemia, powódź, atak terrorystyczny). Niemniej, każda realizacja ogólnej koncepcji winna być dokonana w odpowiednio określony sposób, aby zapewnić jej dostosowanie do lokalnych warunków (Collins et al., 2015) oraz dla umożliwienia najbardziej efektywnej poprawy odporności i zdolności do radzenia sobie społeczeństwa w obliczu zagrożeń (Vázquez-González et al., 2021).

Redukcja ryzyka katastrof jest pojęciem ogólnie znanym i wdrażanym na arenie międzynarodowej, przeważnie na strategicznym poziomie zarządzania bezpieczeństwem. W rezultacie może zaistnieć ryzyko, że niektóre lokalne rozwiązania (jak np. teoretyczne, organizacyjne i proceduralne) mogą nie mieć szans na przełamanie dobrze znanych i/lub globalnie stosowanych praktyk w zakresie redukcji ryzyka zagrożenia. Stanowi to inspirację do skatalogowania ogólnych koncepcji redukcji ryzyka katastrof (biorąc pod uwagę bieżące doświadczenia, dobre praktyki i perspektywy rozwojowe) oraz do przedstawienia praktycznych przykładów ich realizacji na poziomie lokalnym.

Celem niniejszego wydania specjalnego „ZN SGSP” jest stworzenie miejsca na dyskusję dotyczącą bieżących doświadczeń i dobrych praktyk w redukcji ryzyka katastrof. Jesteśmy otwarci na artykuły, które zaprezentują podejście odgórne i/lub oddolne, odzwierciedlające podejścia i rozwiązania globalne i/lub lokalne w redukcji ryzyka katastrof (teoretyczne i/lub praktyczne). Jesteśmy przekonani, że tego rodzaju podejście umożliwi zainspirowanie szerokiego spektrum naszych czytelników do odpowiedniego realizowania i/lub oceniania bieżących podejść i koncepcji mających na celu globalne i lokalne redukowanie ryzyka katastrof.

 

Zakres tematyczny

Zakresy tematyczne obejmują między innymi następujące zagadnienia:

 • Temat 1: Katastrofy w czasach współczesnych (studia przypadków, raporty, analizy statystyczne, tendencje rozwojowe itp.), obejmujące m.in. epidemie, powodzie, pożary lasów, huragany, trzęsienia ziemi, powodzie błotne, osuwiska, wypadki przemysłowe, konsekwencje zmian klimatycznych oraz ataki terrorystyczne.
 • Temat 2: Podstawy teoretyczne redukcji ryzyka katastrof.
 • Temat 3: Praktyczna realizacja podstaw teoretycznych redukcji ryzyka katastrof na poziomie globalnym i/lub lokalnym.
 • Temat 4: Bieżące doświadczenia w budowaniu odporności i/lub zdolności do radzenia sobie z epidemiami, powodziami, pożarami lasów, huraganami, trzęsieniami ziemi, powodziami błotnymi, osuwiskami, wypadkami przemysłowymi, konsekwencjami zmian klimatycznych, atakami terrorystycznymi itp.
 • Temat 5: Systemy zarządzania kryzysowego, systemy reagowania na katastrofy, systemy bezpieczeństwa wewnętrznego, systemy bezpieczeństwa narodowego oraz inne rodzaje systemów organizacyjnych w ramach redukcji ryzyka katastrof.
 • Temat 6: Ochrona ludności (w tym obrona cywilna) oraz zarządzanie kryzysowe w redukcji ryzyka katastrof.
 • Temat 7: Szkolenia i ćwiczenia w redukcji ryzyka katastrof.

 

Redaktor wydania specjalnego:

mł. bryg. dr hab. inż. Paweł GROMEK, prof. uczelni

Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa, Polska

Redaktor zarządzający „Zeszytów Naukowych SGSP”

pgromek@sgsp.edu.pl

+48 22 56 17 331

 

Języki:

 • angielski,
 • polski.

 

Polityka recenzowania:

Każdy artykuł zostanie poddany podwójnej ślepej recenzji (double-blind review).

 

Istotne daty:

Pierwszy ostateczny termin składania artykułów: 31.08.2021 r.

Koniec procesu recenzowania: 31.10.2021 r.

Planowana publikacja: IV kwartał 2021 r.

 

Opłaty:

Brak opłat za publikację na zasadach wolnego dostępu.

 

Otwarty dostęp:

Wszystkie artykuły będą dostępne do bezpłatnego ściągnięcia w formacie ‘.pdf’ ze strony internetowej czasopisma.

 

Jak przedkładać:

Korzystając ze strony czasopisma: „Zeszyty Naukowe SGSP” albo mailem na adres: wydawnictwo@sgsp.edu.pl lub pgromek@sgsp.edu.pl

 

 


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 

The Scientific Papers of the Main School of Fire Service

Call for papers for the Special Issue:

Current experiences and good practices in disaster risk reduction.

From global to local solutions

 

Motivation

The first two decades of the 21st century have proven that daily life can be disrupted by numerous factors. Some of them could exceed society capabilities to cope with epidemics, floods, wildfires, hurricanes, earthquakes, mudflows, landslides, industrial accidents, climate change consequences, terrorist attacks and other kinds of hazards with a potential to initiate a disaster (UNDRR, 2020). Furthermore, hazards could coexist, as an effect leading to multi-disasters with additional, more severe negative effect on individuals, local groups and entire societies (Pescaroli & Alexander, 2015; Alexander, 2018).

Worldwide omnipresence of disasters forces us to look for solutions (organizational, political, technical etc.) to reduce disaster risk in many places around the world. International institutions (such as UNDRR, WHO, CDC, DG ECHO) ensure wide access to strategic documents with information how to generally do it in multiple perspectives (i.a. epidemic, flood, terrorist attack ones). However, every implementation of general idea should be done in a critically determined way, to adjust it into local conditions (Collins et al., 2015) and to allow the most effective increase in resilience and coping (i.a. absorptive) capacity of the society (Vázquez-González et al., 2021).

Disaster risk reduction (DRR) is generally known as a global direction of ensuring safety and security in reference to disasters. As an effect there could be a risk that some local solutions (e.g. theoretical, organizational and procedural ones) could have limited chances to break through well-known and/or globally exposed DRR ones. This is an inspiration to catalogue general DRR concepts (allowing for current experiences, good practices and development perspectives) and to present practical examples of their implementation at local level.

This Special Issue aims to create space for discussion on current experiences and good practices in DRR. We are open for papers that represent both top-down and bottom-up approaches reflecting global and local approaches and solutions in DRR (theoretical and practical ones) respectively. We strongly believe that such kind of approach will allow to inspire a wide spectrum of our readers to critically implement and/or evaluate current approaches and ideas to reduce disaster risk globally and locally.

 

Subject coverage

Subject areas of interest include but are not limited to the following ones:

 • Topic 1: Disasters nowadays (case studies, reports, statistics analysis, development trends etc.), comprising i.a. epidemics, floods, wildfires, hurricanes, earthquakes, mudflows, landslides, industrial accidents, climate change consequences and terrorist attacks.
 • Topic 2: Theoretical foundations of DRR.
 • Topic 3: Practical implementation of theoretical foundations of DRR, globally and/or locally.
 • Topic 4: Current experiences in building resilience and/or coping capabilities due to epidemics, floods, wildfires, hurricanes, earthquakes, mudflows, landslides, industrial accidents, climate change consequences, terrorist attacks etc.
 • Topic 5: Crisis management systems, disaster management systems, emergency systems, homeland security systems, national security systems and other kinds of organizational systems in DRR. Their operations and ideas are to increase efficiency in disaster conditions.
 • Topic 6: Civil protection (incl. civil defense) and crisis management in DRR.
 • Topic 7: Training and exercises for DRR.

 

Special Issue Editor:

Maj. Pawel Gromek, DCs. Eng., associate professor

The Main School of Fire Service, Warsaw, Poland

Managing Editor of the Scientific Papers of the Main School of Fire Service

pgromek@sgsp.edu.pl

+48 22 56 17 331

 

Languages:

 • English,
 • Polish (with free-of-charge possibility for author to translate the paper into English)

 

Review policy:

Each paper will be proceeded to double-blind review.

 

Important dates:

First submission deadline: 31.08.2021

Completions of review process: 31.10.2021

Plan for publication: in 2021

 

Fees:

There are no fees for submission, publication and open access formula.

 

Open access:

All papers will be free-of-charge download in ‘.pdf’ versions from the journal website.

 

How to submit:

With the use of the journal website: https://zeszytynaukowe-sgsp.pl/