II Międzynarodowa Konferencja Naukowa ”Mechanisms for Assessing Innovation in Crisis Management”

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Mechanisms for Assessing Innovation in Crisis Management”

25 czerwca 2021 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w Warszawie wraz z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej oraz we współpracy z ośrodkami akademickimi z: Münster (Niemcy), Bukaresztu (Rumunia), Budapesztu (Węgry) i Lwowa (Ukraina), a także Wojskową Akademią Techniczną i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy zorganizowały międzynarodową konferencję naukową poświęconą mechanizmom ewaluacji nt. ”Mechanisms for Assessing Innovation in Crisis Management”, która odbyła się pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (PSP) – Szefa Obrony Cywilnej Kraju nadbryg. Andrzeja Bartkowiaka.

Konferencję otworzył Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny. Następnie głos zabrali: Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB Pan dr Marcin Lis.

W trakcie konferencji wystąpili prelegenci z: Grecji, Litwy, Niemiec i Polski, którzy dzielili się swoją wiedzą w dwóch sesjach plenarnych.

Podczas spotkania praktycy oraz nauczyciele akademiccy dyskutowali o problemach wykorzystania instrumentów metodologicznych do oceny nowych rozwiązań technologicznych, ale i organizacyjnych w praktyce zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Wystąpienia prelegentów dotyczyły:

  • uniwersalnej metodologii oceny innowacji stworzonej w ramach projektu DRIVER+,
  • definicji pojęcia innowacja, a także przykładów zastosowania innowacyjnych rozwiązań wywołanych pandemią,
  • oceny technologii rozwijanych w ramach projektów INGENIOUS, RESPONDRONE i INCLUDING,
  • wniosków płynących z zastosowania dronów w międzynarodowych i krajowych operacjach ratowniczych,
  • zasad i dobrych praktyk certyfikacji sprzętu wdrażanego w PSP,
  • certyfikacji i akredytacji,
  • doświadczeń z ewaluacji nowoczesnych narzędzi w ramach projektu EDEN.

Już na wstępie dyskusji konferencyjnych wskazano na to, iż rzeczywistość, z jaką mamy do czynienia wymusza konieczność wdrażania nowych technologii, jak i rozwiązań organizacyjnych.

Głosy w dyskusji potwierdziły, że istnieje konieczność ugruntowania i usystematyzowania sposobów i metod ewaluacji nowych rozwiązań – szczególnie tych, które dotychczas nie zostały ustandaryzowane w ramach systemów normalizacyjnych. Wnioski z wystąpień wskazywały na to, że w odniesieniu do nowych rozwiązań można zastosować metodykę Trial Guidance Methodology, wypracowaną w projekcie DRIVER+. Uwzględniając wypowiedzi prelegentów jest możliwe, że do ewaluacji rozwiązań dla zarządzania kryzysowego i ochrony ludności posłużyć może również metoda quasieksperymentu, która charakteryzuje się pewną elastycznością umożliwiającą dostosowanie środowiska badań do cech właściwych sytuacjom kryzysowym.

Konferencję w imieniu organizatorów podsumował i zamknął Przewodniczący Komitetu Naukowego bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński, wskazując na kluczowe kierunki rozwoju problematyki oceny innowacji w zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności oraz dziękując wszystkim za przygotowanie i udział w konferencji.

Zastępcami Przewodniczącego byli nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni oraz Pan prof. dr hab. Bernard Wiśniewski.

Konferencja zgromadziła w sumie 113 uczestników z kraju i zagranicy.

Komunikat z konferencji ukazał się w najnowszym wydaniu międzynarodowego czasopisma Crisis Response Journal wydawanego w Wielkiej Brytanii, które objęło konferencję patronatem medialnym.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: https://wsb.edu.pl/ii-international-scientific-conference-on-evaluation-mechanisms-mechanisms-for-assessing-innovation-in-crisis-management.

Zdjęcia: D. Penar