POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ RZESZOWSKĄ

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ RZESZOWSKĄ

 

Działalność naukowa, badawcza, dydaktyczna, organizacyjna i promocyjna to obszary współpracy, które ujęto w porozumieniu zawartym 9 lipca 2021 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza.

Strony wyraziły wolę i chęć współdziałania m.in. w zakresie:

  • wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych,
  • opracowywania koncepcji, realizacji badań i projektów naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych,
  • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych lub międzynarodowych,
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez strony,
  • wspierania i organizowania bezpośrednich kontaktów, spotkań i wymiany informacji, w szczególności w postaci debat naukowych,
  • opracowywania wspólnych publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych,
  • systematycznej wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności.

Na mocy porozumienia studenci obu uczelni będą mogli uczestniczyć w wymianach o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym, a dla kadr uczelnianych mogą być organizowane wizyty w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udział w stażach naukowych.

Sygnatariuszami umowy byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Politechnikę Rzeszowską reprezentował Rektor Pan prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik.