Cyberbezpieczeństwo 2021

Logotypy Szkoła Główna Służby Pożarniczej i Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej

Ewolucja społeczeństw w stronę społeczeństwa cyfrowego, wymusza niejako wprowadzenie zmian nie tylko globalnych, ale także tych o charakterze lokalnym. Społeczności lokalne, poszczególne gminy i miasta, stoją przed wieloma poważnymi i zróżnicowanymi wyzwaniami, takimi jak: skutki starzejącej się populacji, stres środowiskowy, starzejąca się infrastruktura oraz przyszłość poważnych i rosnących ograniczeń zasobów naturalnych (wody, paliw, itp.) i nowe typy cyfrowych zagrożeń.

Zapewnienie społecznościom lokalnym możliwości zrównoważonego rozwoju jest związane z potrzebą wprowadzania innowacji, także cyfrowych, w różnych obszarach funkcjonowania Państwa, społeczeństw i człowieka. Wydaje się to być nieuniknionym kierunkiem rozwoju, a jednocześnie stając się potencjalnym celem ataków i zagrożeń w obszarze cyfrowym. Stąd niezbędne jest coraz większe zaangażowanie władz lokalnych w zakresie tworzenia bezpiecznych miejsc zamieszkania i inteligentnych miast (smart city), kształtowania kultury zaufania tożsamej z poczuciem bezpieczeństwa z zadbaniem o budowanie odporności zarówno w skali makro – Państwo, mezo – społeczeństwo i mikro – człowiek.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

CZEGO SIĘ DOWIESZ PODCZAS NASZEJ KONFERENCJI?

Celem konferencji jest ukazanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów wdrażania idei społeczeństwa 5.0 zorientowanego na człowieka, z równoczesnym rozwojem gospodarczym, rozwiązywaniem problemów społecznych, ale przede wszystkim rozwojem technologii cyfrowych ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo. Prezentowane zagadnienia wpisują się w nurt rosnącego zapotrzebowania w dziedzinie cyfrowych rozwiązań, zarówno w sferze  państwowej, społecznej oraz indywidualnej, zintegrowanych z szeroko definiowanym bezpieczeństwem.

Konferencja dedykowana jest dla interdyscyplinarnego środowiska naukowego, jak i praktyków dla których temat szerokich zmian współczesnego społeczeństwa pod wpływem nowych technologii jest bliski.

 • Hans DAS – Director Emergency Management and rescEU (ECHO.A)  – “Unijny Mechanizm Ochrony Ludności z uwzględnieniem roli Polski”.

Inteligentne technologie bazujące na wydajnej i sieciowej infrastrukturze są spójne z ideą Społeczeństwa 5.0, w której podkreśla się aspekt symbiozy i wykorzystania rozwoju technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji z poszanowaniem otoczenia i środowiska naturalnego, szczególnie że technologie te oferują rozwiązania dedykowane dla miast i społeczności lokalnych. Do obszarów, w których miasta i gminy mogłyby być inteligentne można zaliczyć: demografię, mobilność i komunikację, energię, środowisko, bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, e-administrację, edukację. Zmiany te wymagają także modyfikacji istniejących przepisów prawa. Dlatego panel ten dedykujemy dla interdyscyplinarnego środowiska naukowego jak i praktyków biznesu (również lokalnego), którym temat szerokich zmian współczesnego społeczeństwa pod wpływem nowych technologii jest bliski.
Należy pamiętać, iż celem Społeczeństwa 5.0 jest stworzenie społeczeństwa zorientowanego na człowieka, w którym osiągany jest zarówno rozwój gospodarczy, jak i rozwiązywanie problemów społecznych, a ludzie mogą cieszyć się wysoką jakością aktywnego i wygodnego życia. Tak zdefiniowane społeczeństwo, szczegółowo zajmujące się różnymi potrzebami ludzi, niezależnie od regionu, wieku, płci, języka itp., dostarcza niezbędne przedmioty i usługi. Kluczem do jego realizacji jest połączenie cyberprzestrzeni i świata rzeczywistego w celu generowania wysokiej jakości danych, a przez to tworzenie nowych wartości i rozwiązań w celu rozwiązywania problemów. Ta wizja możliwa jest na poziomie Państwa to dążenie do nowego, skoncentrowanego na człowieku społeczeństwa, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów społecznych z osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju.

MODERATORZY
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej
   im. Alcide de Gasperi w Józefowie;
 • bryg. dr inż. Robert Piec, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
PRELEGENCI
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. nauki i transferu technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny – obszar zdrowia
 • prof. dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc, Akademia Sztuki Wojennej – obszar bezpieczeństwo
 • dr hab. Stanisław Bułajewski, prof. UWM, Burmistrz Mrągowa – obszar administracja
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Rektor-Komendant SGSP – obszar społeczny
 • dr hab. Magdalena Sitek, prof. uczelni, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie – obszar bezpieczeństwo energetyczne w kontekście wystarczalności OZE
 • dr hab. Andrzej Janusz Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy – obszar bezpieczeństwo
 • płk dr Piotr Potejko, President of ASIS International Poland Chapter – obszar cyberbezpieczeństwo
 • przedstawiciel TAURON Polska Energia S.A.

Od kilku dekad tematy dotyczące rozwoju cybertechnologii, cyber-szans oraz cyber-zagrożeń w różnym ujęciu i w różnych obszarach bezpieczeństwa są tematami bardzo popularnymi i często dyskutowanymi podczas licznych konferencji i spotkań. Należy jednak zwrócić uwagę, że zazwyczaj niemal odruchowo następuje powiązanie ich z cyberprzestrzenią i cyberbezpieczeństwem. Tymczasem sytuacja związana z walką z pandemią COVID-19 pokazała jak wielkie znaczenie cybertechnologie (różnego rodzaju cyber-rozwiązania) mają w walce z zagrożeniami zupełnie nie informatycznymi – ani nie „wychodzącymi” z cyberprzestrzeni, ani nie należącymi do niej. Epidemia COVID-19 – zagrożenie stricte natury biologicznej – od samego początku stanowi bardzo silny bodziec uaktywniający  i nasilający rozwój i zakres wykorzystania cybertechnologii.

Cele:

 • omówienie Rządowych ograniczeń, zakazów i zaleceń, w kontekście cybertechnologii i e-usług;
 • analiza Inicjatyw obywatelskich w walce z destabilizacją życia społeczno-gospodarczego w związku z COVID-19;
 • systemy wsparcia procesów decyzyjnych na szczeblu centralnym i regionalnym;
 • systemy monitorowania, przekazywania i obrazowania danych dotyczących epidemii;
 • cybernetyczne i fizyczne bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej szpitali podczas Covid-19.
MODERATORZY
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
PRELEGENCI
 • płk Krzysztof Leszczyński, Szef Wydziału Współpracy Cywilno-Wojskowej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej

Działania WOT w walce z cyberprzestępczością i dezinformacją podczas covid i wewnętrzne zarządzanie działaniami wspierającymi

 •  dr hab. Grzegorz Gudzbeler, prof. UW, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski

Systemy wsparcia procesów decyzyjnych i szkolenia na szczeblu centralnym i regionalnym

 •  Beata Janowczyk, Szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Wykorzystanie systemu geoinformacyjnego w zarządzaniu kryzysowym na przykładzie walki z epidemią COVID-19

 •  dr hab. Zbigniew Ciekanowski, dr Julia Nowicka (AszWoj), mgr Ivanna Gierut,Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Zagrożenie małoletnich w cyberprzestrzeni

 • dr Agnieszka Wójcik-Czerniawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Digitalizacja tradycyjnego rynku finansowego w dobie COVID-19

 • dr Karol Suchenia, mgr Krzysztof Czyrkiewicz , mgr Anna Suchenia, Politechnika Krakowska

Zastosowanie BPMN w CYBERSECURITY

 •  dr Joanna Grubicka, Akademia Pomorska w Słupsku

Bezpieczeństwo cyfrowe w erze datafikacji i platformizacji

 • dr Wojciech Ratajek, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu

Wpływ mediów cyfrowych na rozwój psychofizyczny dziecka na wczesnym etapie rozwoju – zagrożenia i korzyści

Zagrożenia o charakterze hybrydowym są jednymi z najistotniejszych współczesnych podatności w kontekście różnych wymiarów bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego. Z uwagi na możliwy zakres stosowanych środków mogą mieć różnorodny charakter i podlegają ciągłym zmianom. Wykorzystywane narzędzia zależą od potencjału i zasobów, ale mogą też pojawiać się fałszywe profile w mediach społecznościowych, w celu rozpowszechniania fałszywych opinii czy wywierania negatywnego wpływu na decyzje jednostek czy decydentów politycznych.
Zwalczanie zagrożeń hybrydowych obejmuje eliminację lub zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń. Musi ono również przewidywać, jaki obszar będzie priorytetowy i jakie nowe narzędzia konieczne będzie zastosować. Do zwalczania zagrożeń hybrydowych muszą się włączyć wszystkie ważne instytucje lokalne, ponadto ośrodki naukowo-badawcze, prywatna przedsiębiorczość oraz organizacje społeczne i religijne.

Cele:

 • przedstawienie i scharakteryzowanie zagrożeń hybrydowych w kontekście bezpieczeństwa państwa, działalności samorządu terytorialnego i prywatnej przedsiębiorczości;
 • identyfikacja zagadnień zagrożeń hybrydowych w krajowych i międzynarodowych dokumentach strategicznych;
 • wskazanie metod i instrumentów przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.
MODERATORZY
 • dr Jacek Charatynowicz, WSGE,
 • dr Sylwester Smoleński, WSGE
PRELEGENCI
 • dr hab. Piotr Dela, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Wojna z wykorzystaniem cyberprzestrzeni

 •  dr hab. Krzysztof Cebul, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Demokracja liberalna a bezpieczeństwo informacyjne – zagrożenia i wyzwania

 •  dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. Ucz. Collegium Civitas

Warunki skuteczności ataku informacyjnego, zagadnienie „Fake news w polityce i życiu społecznym”

 •  dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski

Informatyzacja działalności organów jednostek samorządu terytorialnego szansą czy zagrożeniem dla istoty wspólnoty samorządowej

 • dr Jacek Raubo, Prezes Zarządu Fundacja Bezpieczeństwa i Strategii

Współczesne myślenie o systemie bezpieczeństwa granicy państwa

 •  Bartłomiej Ostrowski, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

EU Hybnet – przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym i wspieranie odporności społecznej na dezinformację i fake newsy

 •  dr Grzegorz Abgarowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wojna hybrydowa jako nowe zjawisko w kontekście międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych

 • mgr Krzysztof Wąsik, dr inż. Grzegorz Słowiński, Uczelnia Techniczno-Handlowa

Wykrywanie oszustw związanych z kartami kredytowymi za pomocą uczenia maszynowego

Odporność społeczna związana ze wzmacnianiem społeczności na wypadek zagrożenia, z budową przyjaznej infrastruktury i rozwojem smart city jest warunkiem sine qua non w procesie kształtowania Społeczeństwa 5.0.  Model ten, inicjuje dążenie do nowego społeczeństwa skoncentrowanego na człowieku, proponuje włączenie do każdej przestrzeni życia społecznego innowacji czwartej rewolucji przemysłowej, tj. Internet of Things (IoT), sztuczną inteligencję (AI), robotykę i ekonomię współdzielenia. Elementy te można i należy wykorzystać w procesie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku ich wystąpienia, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury. Stworzenie zrównoważonego społeczeństwa dla bezpieczeństwa i dobrobytu ludzi możliwe jest poprzez wykorzystanie systemów cyber-fizycznych. Połączenie systemów fizycznych  i cybernetycznych związane jest z gromadzeniem informacji, wzajemnej ich wymianie mając realny wpływ na podejmowanie natychmiastowych decyzji.
Wobec tego informacja stanowi jedno z najważniejszych elementów procesu zarządzania kryzysowego i działań ratowniczych. Czas operacyjny podmiotów biorących udział w sytuacji kryzysowej w znacznej części jest uzależniony od przepływu informacji, które współcześnie są coraz częściej udostępniane w formie cyfrowej. Jest to niewątpliwie rozwiązanie optymalizujące reakcje podmiotów, lecz poprzez ten fakt, może stać się celem w cyfrowej działalności przestępczej.  Dlatego też nie tylko winno się dołożyć wszelkich starań, aby informacja została przygotowana w sposób rzetelny z zachowaniem wszelkich zasad komunikacji, ale także należy zadbać o cyberbezpieczeństwo przekazywanych danych. Dostęp do informacji umożliwiający podjęcie optymalnej decyzji podczas zdarzeń kryzysowych jest ściśle powiązany z poufnością, operacyjnością oraz integralnością.

Cele:

 • przedstawienie zasad komunikacji w sytuacji kryzysowej;
 • zarządzanie informacją w procesie zarządzania kryzysowego;
 • rola informacji w procesie operacyjnych działań ratowniczych;
 • zasady kształtowania i przekazywania informacji dla społeczeństwa w sytuacji kryzysowej oraz podczas podejmowanych działań ratowniczych.
MODERATORZY
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, SGSP;

 • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, SGSP

PRELEGENCI
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Informacja w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w obliczu katastrof

 •  kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, prof AMW, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa

Infrastruktura krytyczna państwa a zagrożenia z cyberprzestrzeni

 •  dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska, Politechnika Warszawska

Człowiek – ogniwo najsłabsze czy najsilniejsze? Rola zarządzania zasobami ludzkimi w zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego organizacji

 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP,

Intrastruktura krytyczna. Trendy w politce cyberbezpieczeństwa w Polsce i Republice Chińskiej

 •  dr Waldemar Grądzki, WSGE,

Wpływ szkoleń z wykorzystaniem technologii IT i wirtualnej rzeczywistości (VR) na efektywność działań zespołów zarządzania kryzysowego

 •  dr Emilia Żuchowska-Kotlarz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Zarządzanie w ujęciu ochrony własnych wyników badań

 •  dr Maciej Henryk Górny, Akademia im. Jakuba z Paradyża

Optymalizacja polityki informacyjnej w sytuacjach kryzysowych w ujęciu socjocybernetyki — wybrane zagadnienia

 •  dr Dariusz Brążkiewicz, PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 Znaczenie militarne garnizonu Biała Podlaska w trzeciej dekadzie XXI wieku dla wschodniej części Polski

 •  dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie

Rola informacji w społeczeństwie cyfrowym- zarządzanie kryzysowe

 • dr Sylwester Smoleński, WSGE,

Komunikacja kryzysowa w świetle głównych dokumentów planistycznych z zakresu zarządzania kryzysowego

Szczególne znaczenie administracji lokalnej w rozwoju społeczeństwa związane jest z terytorialnym zakresem jej działania i koncentracją na realizacji potrzeb wspólnoty lokalnej. To właśnie administracja lokalna jest najczęstszym punktem kontaktu obywatela ze sferą publiczną. Najważniejsze usługi, związane z podstawowymi sferami życia obywatela, realizowane są z zasady przez samorząd. Usługi te samorządy realizują nie tylko w ramach zadań własnych, ale i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W dobie ciągłego rozwoju cyfrowego oczekiwanie, że usługi państwowe, w tym samorządowe, będą świadczone drogą elektroniczną, stale wzrasta. Udostępnianie usług cyfrowych
o najwyższym poziomie dojrzałości wymaga odpowiedniej infrastruktury informatycznej i narzędzi. Cyfryzacja usług często powoduje zmianę ich charakteru z lokalnego na centralny. Powoduje też ograniczenie potrzeby bezpośredniego kontaktu z urzędem. Pojawia się pytanie, gdzie leży granica pomiędzy zachowaniem autonomii i pierwotnego charakteru administracji lokalnej a wprowadzaniem i korzystaniem przez samorządy z centralnych rozwiązań służących realizacji potrzeb obywateli?

Cele:

 • omówienie rozwiązań cyfryzacji samorządów – zadanie własne czy zadanie państwa;
 • omówienie wpływu udostępnianych centralnie rozwiązań informatycznych na funkcjonowanie samorządów;
 • rola automatyzacji procesów administracyjnych a wykluczenie cyfrowe;
 • analiza szans i zagrożeń związanych z cyfryzacją samorządów.
MODERATORZY
 • dr Magdalena Witkowska-Krzymowska, Dyrektor Departamentu Regulacji cyfrowych – KPRM;
 • dr Wojciech Wróblewski, SGSP.
PRELEGENCI
 • prof. dr hab. Jarosław Dobkowski, Uniwersytet Warmińsko Mazurski

Decyzje administracyjne generowane automatycznie

 •  dr Krzysztof Gawkowski

Uczelnia Techniczno-Handlowa w Warszawie

Wpływy cyberprzestrzeni na bezpieczeństwo zdrowotne człowieka

 • prof. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski

„Zcyfronizowanie” usług publicznych świadczonych przez samorząd terytorialny

 •  prof. dr hab. Stanisław Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski

Wpływ cyfryzacji na jakość życia obywateli

 •  Jacek Czech, Thales

Skala cyberzagrożeń a zadania ustawowe JST- w czym tkwi słabe zabezpieczenie cyfrowe JST?

 •  dr inż. Piotr Dobosz, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu

Problemy i wyzwania dla administracji IT w szkołach i na uczelniach – metody ochrony danych wrażliwych uczniów, słuchaczy i studentów

 •  dr Wioletta Wróbel-Delegacz, WSGE

Jednostka ludzka jako zagrożenie dla bezpieczeństwa cyfrowego

 • mgr Krzysztof Paturej, Międzynar. Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS)

Rozwój Programu Lokalna Odpowiedzialność i Świadomość w bezpieczeństwie chemicznym, ekologicznym i cyberbezpieczeństwie  

 •  dr Iwona Florek, WSGE

Różnorodność w miejscu pracy – równość pracowników: rzeczywistość a uwarunkowania prawne i ekonomiczne

 •  mgr Agnieszka Orzeszko, SWPS

Niepełnosprawność jako czynnik wykluczenia cyfrowego

 • dr Leszek Goździewski, WSGE

Wykluczenie cyfrowe osób starszych i związane z nim zagrożenia – w poszukiwaniu rozwiązań

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • 22 listopada 2021
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, Warszawa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP);
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie (WSGE).
 • Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister
  w Kancelarii Prezydenta RP;
 • Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • nadbryg. dr Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. Uczelni, Rektor Szkoły Główna Służby Pożarniczej;
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. nauki i transferu technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie;
 • insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. WSPol, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytet Rzeszowski;
 • dr hab. Andrzej Janusz Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis, SGSP;
 • prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c, Collegium Humanum;
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski;
 • prof. dr hab.  Stanisław Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski;
 • bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, SGSP;
 • prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie;
 • prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, SGSP;
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski;
 • dr hab. Stanisław Bułajewski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • dr hab. Zbigniew Ciekanowski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie;
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji;
 • dr hab. inż. Andrzej Fellner, prof. Politechniki Śląskiej;
 • dr hab. inż. Jerzy Gałaj, SGSP;
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof uczelni, SGSP;
 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. uczelni, SGSP;
 • bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Evelina Kristanova, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie;
 • insp. dr hab. Iwona Klonowska, prof. WSPol, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
 • dr hab. Ewa Maria Marciniak, Uniwersytet Warszawski;
 • dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni, SGSP;
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni, SGSP      ;
 • dr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni, SGSP;
 • bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. inż. Józef Stępak, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, WSGE;
 • dr hab. Jakub Zięty, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • dr Sebastian Bentkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • dr Iwona Florek, WSGE;
 • płk dr inż. Krzysztof Cygańczuk, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy;
 • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, SGSP;
 • bryg. dr inż. Paweł Janik, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy;
 • dr n. med. Beata Janas, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie;
 • dr Julia Nowicka – Akademia Sztuki Wojennej;
 • bryg. dr inż. Robert Piec, SGSP;
 • płk dr Piotr Potejko, Uniwersytet Warszawski;
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, SGSP;
 • dr Bogusław Ulijasz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • dr Wojciech Wróblewski, SGSP;
 • bryg. dr inż. Jacek Zboina, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy;
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, WSGE;
 • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, SGSP;
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, SGSP;
 • dr Jacek Charatynowicz, WSGE;
 • dr Sylwester Smoleński, WSGE;
 • dr inż. Tomasz Węsierski, SGSP;
 • dr Wojciech Wróblewski, SGSP;
 • bryg. mgr inż. Klaudia Madej-Węgier, SGSP;
 • mgr Artur Banaszak, WSGE;
 • Joanna Sitek, WSGE.
 • Efektem konferencji będzie monografia o charakterze zbiorowym składająca się z artykułów zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego. Publikacja ukaże się w wydawnictwie punktowanym – 80 punktów, rozdział 20 punktów.
 • Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszonego referatu, ze względu na niezgodność z tematem konferencji lub zakwalifikowania go do monografii pokonferencyjnej.
 • Szanowni Państwo! Informujemy, że od godziny 15.00 dnia 16.11.2021 roku organizatorzy konferencji nie przyjmują zgłoszeń czynnych (z wygłoszeniem referatu). Do 15.00 dnia 17.11.2021 można zgłaszać się do działu biernego w wydarzeniu
 • Ostateczne wersje artykułów należy składać do dnia 31 stycznia 2022 r.
 • Organizatorzy konferencji nie przewidują opłaty konferencyjnej;
 • Szanowni Państwo! Informujemy, że od godziny 15.00 dnia 16.11.2021 roku organizatorzy konferencji nie przyjmują zgłoszeń czynnych (z wygłoszeniem referatu). Do 15.00 dnia 17.11.2021 można zgłaszać się do działu biernego w wydarzeniu.
 • Przewiduje się formę hybrydową konferencji.
 • 9.30                 rejestracja
 • 10.00-10.15    przywitanie gości
 • 10.15-10.45    wykład otwierający
 • 10.45-12.00    panel dyskusyjny
 • 12.00-12.15    przerwa kawowa
 • 12.15- 13.30   pierwsze dwa panele równoległe
 • 13.30-14.15    lunch
 • 14.15-16.15    kolejne dwa panele
 • 16.15               zakończenie konferencji
 • TAURON Polska Energia S.A.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

TRANSMISJE ONLINE

Transmisja: panel główny, sesje I i III

Transmisja: sesje II i IV