Cyberbezpieczeństwo 2021

Ewolucja społeczeństw w stronę społeczeństwa cyfrowego, wymusza niejako wprowadzenie zmian nie tylko globalnych, ale także tych o charakterze lokalnym. Społeczności lokalne, poszczególne gminy i miasta, stoją przed wieloma poważnymi i zróżnicowanymi wyzwaniami, takimi jak: skutki starzejącej się populacji, stres środowiskowy, starzejąca się infrastruktura oraz przyszłość poważnych i rosnących ograniczeń zasobów naturalnych (wody, paliw, itp.) i nowe typy cyfrowych zagrożeń.
Zapewnienie społecznościom lokalnym możliwości zrównoważonego rozwoju jest związane z potrzebą wprowadzania innowacji, także cyfrowych, w różnych obszarach funkcjonowania Państwa, społeczeństw i człowieka. Wydaje się to być nieuniknionym kierunkiem rozwoju, a jednocześnie stając się potencjalnym celem ataków i zagrożeń w obszarze cyfrowym. Stąd niezbędne jest coraz większe zaangażowanie władz lokalnych w zakresie tworzenia bezpiecznych miejsc zamieszkania i inteligentnych miast (smart city), kształtowania kultury zaufania tożsamej z poczuciem bezpieczeństwa z zadbaniem o budowanie odporności zarówno w skali makro – Państwo, mezo – społeczeństwo i mikro – człowiek.

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?

CZEGO SIĘ DOWIESZ PODCZAS NASZEJ KONFERENCJI?

Celem konferencji jest ukazanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów wdrażania idei społeczeństwa 5.0 zorientowanego na człowieka, z równoczesnym rozwojem gospodarczym, rozwiązywaniem problemów społecznych, ale przede wszystkim rozwojem technologii cyfrowych ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo. Prezentowane zagadnienia wpisują się w nurt rosnącego zapotrzebowania w dziedzinie cyfrowych rozwiązań, zarówno w sferze  państwowej, społecznej oraz indywidualnej, zintegrowanych z szeroko definiowanym bezpieczeństwem.
Konferencja dedykowana jest dla interdyscyplinarnego środowiska naukowego, jak i praktyków dla których temat szerokich zmian współczesnego społeczeństwa pod wpływem nowych technologii jest bliski.

 • Hans DAS – Director Emergency Management and rescEU (ECHO.A)  – “Unijny Mechanizm Ochrony Ludności z uwzględnieniem roli Polski”

Inteligentne technologie bazujące na wydajnej i sieciowej infrastrukturze są spójne z ideą Społeczeństwa 5.0, w której podkreśla się aspekt symbiozy i wykorzystania rozwoju technologii cyfrowych, w tym sztucznej inteligencji z poszanowaniem otoczenia i środowiska naturalnego, szczególnie że technologie te oferują rozwiązania dedykowane dla miast i społeczności lokalnych. Do obszarów, w których miasta i gminy mogłyby być inteligentne można zaliczyć: demografię, mobilność i komunikację, energię, środowisko, bezpieczeństwo, opiekę zdrowotną, e-administrację, edukację. Zmiany te wymagają także modyfikacji istniejących przepisów prawa. Dlatego panel ten dedykujemy dla interdyscyplinarnego środowiska naukowego jak i praktyków biznesu (również lokalnego), którym temat szerokich zmian współczesnego społeczeństwa pod wpływem nowych technologii jest bliski.
Należy pamiętać, iż celem Społeczeństwa 5.0 jest stworzenie społeczeństwa zorientowanego na człowieka, w którym osiągany jest zarówno rozwój gospodarczy, jak i rozwiązywanie problemów społecznych, a ludzie mogą cieszyć się wysoką jakością aktywnego i wygodnego życia. Tak zdefiniowane społeczeństwo, szczegółowo zajmujące się różnymi potrzebami ludzi, niezależnie od regionu, wieku, płci, języka itp., dostarcza niezbędne przedmioty i usługi. Kluczem do jego realizacji jest połączenie cyberprzestrzeni i świata rzeczywistego w celu generowania wysokiej jakości danych, a przez to tworzenie nowych wartości i rozwiązań w celu rozwiązywania problemów. Ta wizja możliwa jest na poziomie Państwa to dążenie do nowego, skoncentrowanego na człowieku społeczeństwa, przy jednoczesnym rozwiązywaniu problemów społecznych z osiąganiem celów zrównoważonego rozwoju.

MODERATORZY
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Alcide de Gasperi w Józefowie;
 • bryg. dr inż. Robert Piec, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
PRELEGENCI
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. nauki i transferu technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny – obszar zdrowia;
 • prof. dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc, Akademia Sztuki Wojennej – obszar bezpieczeństwo;
 • dr hab. Stanisław  Bułajewski, burmistrz Mrągowa – obszar administracja;
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – obszar społeczny;
 • dr hab. Magdalena Sitek, prof. uczelni, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej.
 •  

Od kilku dekad tematy dotyczące rozwoju cybertechnologii, cyber-szans oraz cyber-zagrożeń w różnym ujęciu i w różnych obszarach bezpieczeństwa są tematami bardzo popularnymi i często dyskutowanymi podczas licznych konferencji i spotkań. Należy jednak zwrócić uwagę, że zazwyczaj niemal odruchowo następuje powiązanie ich z cyberprzestrzenią i cyberbezpieczeństwem. Tymczasem sytuacja związana z walką z pandemią COVID-19 pokazała jak wielkie znaczenie cybertechnologie (różnego rodzaju cyber-rozwiązania) mają w walce z zagrożeniami zupełnie nie informatycznymi – ani nie „wychodzącymi” z cyberprzestrzeni, ani nie należącymi do niej. Epidemia COVID-19 – zagrożenie stricte natury biologicznej – od samego początku stanowi bardzo silny bodziec uaktywniający  i nasilający rozwój i zakres wykorzystania cybertechnologii.

Cele:

 • omówienie Rządowych ograniczeń, zakazów i zaleceń, w kontekście cybertechnologii
  i e-usług;
 • analiza Inicjatyw obywatelskich w walce z destabilizacją życia społeczno-gospodarczego w związku z COVID-19;
 • systemy wsparcia procesów decyzyjnych na szczeblu centralnym i regionalnym;
 • systemy monitorowania, przekazywania i obrazowania danych dotyczących epidemii;
 • cybernetyczne i fizyczne bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej szpitali podczas Covid-19.
MODERATORZY
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.
PRELEGENCI
 • płk Krzysztof Leszczyński, Szef Wydziału Współpracy Cywilno – Wojskowej Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej;
 • dr hab. Grzegorz Gudzbeler, prof. UW, Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski;
 • Beata Janowczyk, Szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zagrożenia o charakterze hybrydowym są jednymi z najistotniejszych współczesnych podatności w kontekście różnych wymiarów bezpieczeństwa gospodarczego i społecznego. Z uwagi na możliwy zakres stosowanych środków mogą mieć różnorodny charakter i podlegają ciągłym zmianom. Wykorzystywane narzędzia zależą od potencjału i zasobów, ale mogą też pojawiać się fałszywe profile w mediach społecznościowych, w celu rozpowszechniania fałszywych opinii czy wywierania negatywnego wpływu na decyzje jednostek czy decydentów politycznych.
Zwalczanie zagrożeń hybrydowych obejmuje eliminację lub zminimalizowanie potencjalnych zagrożeń. Musi ono również przewidywać, jaki obszar będzie priorytetowy i jakie nowe narzędzia konieczne będzie zastosować. Do zwalczania zagrożeń hybrydowych muszą się włączyć wszystkie ważne instytucje lokalne, ponadto ośrodki naukowo-badawcze, prywatna przedsiębiorczość oraz organizacje społeczne i religijne.

Cele:

 • przedstawienie i scharakteryzowanie zagrożeń hybrydowych w kontekście bezpieczeństwa państwa, działalności samorządu terytorialnego i prywatnej przedsiębiorczości;
 • identyfikacja zagadnień zagrożeń hybrydowych w krajowych i międzynarodowych dokumentach strategicznych;
 • wskazanie metod i instrumentów przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.
MODERATORZY
 • dr Jacek Charatynowicz, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie.
PRELEGENCI
 • dr hab. Piotr Dela, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni;
 • dr hab. Krzysztof Cebul, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego;
 • dr Jacek Raubo, Prezes Zarządu Fundacja Bezpieczeństwa i Strategii;
 • Rafał Kiełbus, Izba Gospodarcza Blockchain i Nowych Technologii;
 • Bartłomiej Ostrowski, Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Odporność społeczna związana ze wzmacnianiem społeczności na wypadek zagrożenia, z budową przyjaznej infrastruktury i rozwojem smart city jest warunkiem sine qua non w procesie kształtowania Społeczeństwa 5.0.  Model ten, inicjuje dążenie do nowego społeczeństwa skoncentrowanego na człowieku, proponuje włączenie do każdej przestrzeni życia społecznego innowacji czwartej rewolucji przemysłowej, tj. Internet of Things (IoT), sztuczną inteligencję (AI), robotykę i ekonomię współdzielenia. Elementy te można i należy wykorzystać w procesie zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku ich wystąpienia, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury. Stworzenie zrównoważonego społeczeństwa dla bezpieczeństwa i dobrobytu ludzi możliwe jest poprzez wykorzystanie systemów cyber-fizycznych. Połączenie systemów fizycznych  i cybernetycznych związane jest z gromadzeniem informacji, wzajemnej ich wymianie mając realny wpływ na podejmowanie natychmiastowych decyzji.
Wobec tego informacja stanowi jedno z najważniejszych elementów procesu zarządzania kryzysowego i działań ratowniczych. Czas operacyjny podmiotów biorących udział w sytuacji kryzysowej w znacznej części jest uzależniony od przepływu informacji, które współcześnie są coraz częściej udostępniane w formie cyfrowej. Jest to niewątpliwie rozwiązanie optymalizujące reakcje podmiotów, lecz poprzez ten fakt, może stać się celem w cyfrowej działalności przestępczej.  Dlatego też nie tylko winno się dołożyć wszelkich starań, aby informacja została przygotowana w sposób rzetelny z zachowaniem wszelkich zasad komunikacji, ale także należy zadbać o cyberbezpieczeństwo przekazywanych danych. Dostęp do informacji umożliwiający podjęcie optymalnej decyzji podczas zdarzeń kryzysowych jest ściśle powiązany z poufnością, operacyjnością oraz integralnością.

Cele:

 • przedstawienie zasad komunikacji w sytuacji kryzysowej;
 • zarządzanie informacją w procesie zarządzania kryzysowego;
 • rola informacji w procesie operacyjnych działań ratowniczych;
 • zasady kształtowania i przekazywania informacji dla społeczeństwa w sytuacji kryzysowej oraz podczas podejmowanych działań ratowniczych.
MODERATORZY
 • Beata Jakoniuk -Wojcieszak, Dyrektor Programowy, TVP Info.
PRELEGENCI
 • prof dr hab. Bogdan Mieczysław Szulc, Akademia Sztuki Wojennej;
 • kmdr dr hab. Grzegorz Krasnodębski, prof AMW, Morskie Centrum Cyberbezpieczeństwa;
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej Alcide de Gasperi w Józefowie;
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej;
 • dr hab. Marta du Vall, prof. KAAFM, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego;
 • dr Anna Borowczak, EGO-Evaluation for Government Organization S.C.

Szczególne znaczenie administracji lokalnej w rozwoju społeczeństwa związane jest z terytorialnym zakresem jej działania i koncentracją na realizacji potrzeb wspólnoty lokalnej. To właśnie administracja lokalna jest najczęstszym punktem kontaktu obywatela ze sferą publiczną. Najważniejsze usługi, związane z podstawowymi sferami życia obywatela, realizowane są z zasady przez samorząd. Usługi te samorządy realizują nie tylko w ramach zadań własnych, ale i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W dobie ciągłego rozwoju cyfrowego oczekiwanie, że usługi państwowe, w tym samorządowe, będą świadczone drogą elektroniczną, stale wzrasta. Udostępnianie usług cyfrowych
o najwyższym poziomie dojrzałości wymaga odpowiedniej infrastruktury informatycznej i narzędzi. Cyfryzacja usług często powoduje zmianę ich charakteru z lokalnego na centralny. Powoduje też ograniczenie potrzeby bezpośredniego kontaktu z urzędem. Pojawia się pytanie, gdzie leży granica pomiędzy zachowaniem autonomii i pierwotnego charakteru administracji lokalnej a wprowadzaniem i korzystaniem przez samorządy z centralnych rozwiązań służących realizacji potrzeb obywateli?

Cele:

 • omówienie rozwiązań cyfryzacji samorządów – zadanie własne czy zadanie państwa;
 • omówienie wpływu udostępnianych centralnie rozwiązań informatycznych na funkcjonowanie samorządów;
 • rola automatyzacji procesów administracyjnych a wykluczenie cyfrowe;
 • analiza szans i zagrożeń związanych z cyfryzacją samorządów.
MODERATORZY
 • Magdalena Witkowska-Krzymowska, Dyrektor Departamentu Regulacji Cyfrowych – KPRM.
PRELEGENCI
 • dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych, Uniwersytet Rzeszowski;
 • Elżbieta Ura, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski;
 • Jarosław Dobkowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko Mazurski;
 • Jacek Czech, Tales.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

 • 22 listopada 2021
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, Warszawa
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP);
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie (WSGE).
 • Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP;
 • Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • nadbryg. dr Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. Uczelni, Rektor Szkoły Główna Służby Pożarniczej;
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. nauki i transferu technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE, Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie;
 • dr hab. Elżbieta Feret, prof. UR, Prorektor ds. Kolegium Nauk Społecznych Uniwersytet Rzeszowski;
 • dr hab. Andrzej Janusz Zybertowicz, doradca społeczny Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
 • dr hab. inż. Stanisław Biedugnis, SGSP;
 • dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c, Collegium Humanum;
 • dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski;
 • dr hab. Stanisław Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski;
 • bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, SGSP;
 • dr hab. Piotr Pruszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny;
 • dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie;
 • dr hab. Grzegorz Sobolewski, SGSP;
 • dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski;
 • dr hab. Stanisław Bułajewski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • dr hab. Zbigniew Ciekanowski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie;
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji;
 • dr hab. inż. Andrzej Fellner, prof. Politechniki Śląskiej;
 • dr hab. inż. Jerzy Gałaj, SGSP;
 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Evelina Kristanova, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie;
 • dr hab. Ewa Maria Marciniak, Uniwersytet Warszawski;
 • dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni, SGSP;
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. inż. Józef Stępak, prof. uczelni, SGSP;
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE, WSGE;
 • dr hab. Jakub Zięty, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • dr Sebastian Bentkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • dr Iwona Florek, WSGE;
 • dr Izabella Grabowska-Lepczak, SGSP;
 • dr n. med. Beata Janas, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie;
 • dr Julia Nowicka – Akademia Sztuki Wojennej;
 • bryg. dr inż. Robert Piec, SGSP;
 • płk dr Piotr Potejko, Uniwersytet Warszawski;
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, SGSP;
 • dr Bogusław Ulijasz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • dr Wojciech Wróblewski, SGSP.
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, WSGE;
 • dr Izabella Grabowska-Lepczak, SGSP;
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, SGSP;
 • dr Jacek Charatynowicz, WSGE;
 • dr Sylwester Smoleński, WSGE;
 • dr inż. Tomasz Węsierski, SGSP;
 • dr Wojciech Wróblewski, SGSP;
 • mgr inż. Klaudia Madej-Węgier, SGSP;
 • mgr Artur Banaszak, WSGE.
 • Efektem konferencji będzie monografia o charakterze zbiorowym składająca się z artykułów zaakceptowanych do druku po przeprowadzeniu procesu recenzyjnego. Publikacja ukaże się w wydawnictwie punktowanym – 80 punktów, rozdział 20 punktów;
 • Komitet Naukowy zastrzega sobie możliwość odrzucenia zgłoszonego referatu, ze względu na niezgodność z tematem konferencji lub zakwalifikowania go do monografii pokonferencyjnej;
 • Osoby zainteresowane złożeniem artykułu do publikacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (tytuł wystąpienia + abstrakt) do dnia 12 listopada 2021 r. poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY;
 • Ostateczne wersje artykułów należy składać do dnia 31 grudnia 2021 r.
 • Organizatorzy konferencji nie przewidują opłaty konferencyjnej;
 • Chętni proszeni są o zgłoszenie się poprzez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY;
 • Przewiduje się formę hybrydową konferencji.
 • 9.30                 rejestracja
 • 10.00-10.15    przywitanie gości
 • 10.15-10.45    wykład otwierający
 • 10.45-12.00    panel dyskusyjny
 • 12.00-12.15    przerwa kawowa
 • 12.15- 13.30   pierwsze dwa panele równoległe
 • 13.30-14.00    lunch
 • 14.00-15.30    kolejne dwa panele
 • 15.30               zakończenie konferencji
 • TAURON Polska Energia S.A.