Oświadczenie w sprawie dostępności

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Uczelnia) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sgsp.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1.linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika, z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:

a) nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,

b) nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

c) z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,

d) pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,

2. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a) pochodzą z różnych źródeł,

b) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

c) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

3.  niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów dla osób niepełnosprawnych,

4. na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,

5. strona posiada wtyczkę dla niepełnosprawnych, która umożliwia: powiększenie tekstu, pomniejszenie tekstu, dostosowanie skali szarości, ustawienie kontrastu, podświetlenie tła, podkreślenie linków, ustawienia czcionki,

6. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

a) cel linku nie jest odpowiednio określony,

b) załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

c) pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Niezgodności wymienione w pkt. 3-4 deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-30

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Mateuszem Wojtyrowskim, e-mail: mwojtyrowski@sgsp.edu.pl, tel. +48 22 56 17 566 lub Szymonem Siedleckim, e-mail: ssiedlecki@sgsp.edu.pl, tel. +48 22 56 17 566.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

1.dane osoby zgłaszającej żądanie,

2.wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

3.sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Administratorzy stron internetowych zrealizują żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Uczelnia zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:- dostęp do wejść do obiektów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej: Obiekt 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowany przy ul. J. Słowackiego 52/54 – wejście od str. ul. J. Słowackiego przez biuro przepustek obiektu 01. Obiekt 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowany przy ul. H. Siemiradzkiego 2 – wejście od str. ul. H. Siemiradzkiego przez biuro przepustek obiektu 02. Wszystkie przejścia na terenie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie są objęte Systemem Kontroli Dostępu.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

– budynek A – sala gimnastyczna – dostęp wejściem z zewnątrz od strony placu wewnętrznego. Budynek B – dostęp do sal dydaktycznych „R” i „Z” znajdujących się na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. budynek C, parter – w holu wejściowym zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiająca dostęp do pomieszczeń sanitarnych, sal wykładowych („T”, „W”) oraz pokoi wykładowców na parterze budynku. Pozostałe kondygnacje niedostępne. Budynek D – garaże i pomieszczenia jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz rejony zakwaterowania kompanii – niedostępne. Budynek E – pomieszczenia kuchni, stołówka, świetlica – niedostępne. Budynek F – na zewnątrz budynku zamontowana jest platforma schodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach, umożliwiająca dostęp do sal wykładowych i pomieszczeń wykładowców na parterze. Wewnątrz budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do pomieszczeń na pozostałych kondygnacjach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

– na terenie obiektu 01 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. J. Słowackiego 52/54 zamontowane są dwie platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach. Na terenie obiektu 02 szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2 zamontowane są trzy platformy schodowe do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach umożliwiające dostęp do pomieszczeń w budynku B.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

– na terenie obiektu 02 Szkoły Głównej Służby Pożarniczej zlokalizowanego przy ul. H. Siemiradzkiego 2, na parkingu wewnętrznym nr 2, znajduje się jedno miejsce do parkowania przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

– osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem przyznano prawo wstępu do budynków i ich otoczenia.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

– brak takiej możliwości.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.