POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z POLITECHNIKĄ ŚWIĘTOKRZYSKĄ

 

Działalność naukowa, badawcza, dydaktyczna, organizacyjna i promocyjna to obszary współpracy, które ujęto w porozumieniu zawartym 4 sierpnia 2021 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Politechniką Świętokrzyską.

Strony wyraziły wolę i chęć współdziałania w zakresie:

 • zgłaszania propozycji, wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych,
  badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych;
 • opracowywania koncepcji, realizacji badań i projektów naukowych, badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych lub międzynarodowych;
 • opracowywania raportów z uzyskanych badań;
 • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Strony;
 • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów;
 • wspierania i organizowania bezpośrednich kontaktów, spotkań i wymiany informacji, w szczególności w postaci debat naukowych;
 • opracowywania wspólnych publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii naukowych;
 • systematycznej wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności;
 • promocji przedsięwzięć prowadzonych przez Strony w obszarze ich działalności;
 • wymiany studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym,
 • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych.

Na mocy porozumienia studenci obu uczelni będą mogli uczestniczyć w wymianach o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym, a dla kadr uczelnianych mogą być organizowane wizyty w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udział w stażach naukowych.

Sygnatariuszami umowy byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Politechnikę Świętokrzyską reprezentował Rektor Pan prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba.