Zaproszenie na Sympozjum pt. „Ewakuacja zgromadzeń na przestrzeniach otwartych”

I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej

 1. Ewakuacja zgromadzeń na przestrzeniach otwartych

Komunikat nr 3

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Koło przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej

oraz Stowarzyszenie Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego

 

pod patronatem honorowym Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

oraz patronatem medialnym Przeglądu Pożarniczego

 

mają zaszczyt zaprosić na I Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej pt. Ewakuacja zgromadzeń na przestrzeniach otwartych. Sympozjum odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. w godzinach 08:45-12:00 w formie zdalnej (z wykorzystaniem platformy MsTeams®). W jego trakcie głos zabiorą osoby zaangażowane w planowanie ewakuacji międzynarodowych przedsięwzięć o charakterze zgromadzeń na przestrzeniach otwartych. Podzielą się swoimi wiedzą i doświadczeniami nabytymi w związku z organizacją Światowych Dni Młodzieży 2016, a także centralnych obchodów uroczystości z okazji 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej (2019) i 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości (2019).

Tematyka sympozjum:

 1. Problemy praktyczne dotyczące ewakuacji zgromadzeń na przestrzeniach otwartych – doświadczenia ŚDM.
 2. Regulacje prawne dotyczące ewakuacji zgromadzeń na przestrzeniach otwartych.
 3. Dokumentacja związana z ewakuacją zgromadzeń na przestrzeniach otwartych.
 4. Narzędzia inżynierskie w planowaniu ewakuacji na przestrzeniach otwartych.
 5. Rozwiązania organizacyjne dotyczące ewakuacji na przestrzeniach otwartych.

Ramowy program sympozjum:

Lp.

Godziny

Czas trwania

Temat wystąpienia

Prelegenci

1

08:45-09:00

00:15

Rozpoczęcie sympozjum

Powitanie uczestników

mł. bryg. Paweł Gromek,

przedstawiciel Władz SGSP

2

09:00-09:20

00:20

Problemy praktyczne dotyczące ewakuacji zgromadzeń na przestrzeniach otwartych – doświadczenia ŚDM

st. bryg. Paweł Knapik

3

09:20-09:40

00:20

Regulacje prawne dotyczące ewakuacji zgromadzeń na przestrzeniach otwartych

st. bryg. Ernest Ziębaczewski

bryg. Rafał Szczypta

4

09:40-10:00

00:20

Dokumentacja związana z ewakuacją zgromadzeń na przestrzeniach otwartych

mł. kpt. Rafał Wróbel

5

10:00-10:20

00:20

Narzędzia inżynierskie w planowaniu ewakuacji na przestrzeniach otwartych

mł. bryg. w st. spocz. Marcin Cisek

6

10:20-10:40

00:20

Rozwiązania organizacyjne dotyczące ewakuacji na przestrzeniach otwartych

mł. bryg. Paweł Gromek

7

10:40-11:40

01:00

Dyskusja

mł. bryg. Paweł Gromek

(moderator)

8

11:40-12:00

00:20

Podsumowanie sympozjum

mł. bryg. Paweł Gromek

Komitet naukowy sympozjum:

 1. mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. SGSP (przewodniczący)
 2. mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. SGSP (zastępca przewodniczącego)
 3. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. SGSP
 4. bryg. prof. dr hab. inż. Marzena Półka
 5. dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. SGSP
 6. bryg. dr inż. Paweł Janik
 7. bryg. dr inż. Robert Piec
 8. mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel

Komitet organizacyjny sympozjum:

 1. kpt. mgr inż. Andrzej Krauze (przewodniczący)
 2. kpt. mgr inż. Mateusz Fliszkiewicz (zastępca przewodniczącego)
 3. mł. kpt. mgr inż. Michał Zugaj
 4. pchor. Michał Majek
 5. pchor. Michał Kowalczyk

Uczestnictwo w sympozjum:

Osoby zarejestrowane otrzymają zaproszenia z platformy MsTeams® oraz wiadomość na podane adresy e-mail z linkami do logowania próbnego wyznaczonego na dzień 21 września 2021 r. (w godzinach 09:00-13:00) oraz do logowania na sympozjum wyznaczonego na dzień 22 września 2021 r. (w godzinach 08:45-12:00). Będą to różne linki. W przypadku braku niniejszych wiadomości, organizatorzy uprzejmie proszą o niezwłoczny kontakt.

Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawach zgłoszeń uczestnictwa jest mł. kpt. Michał Zugaj (e-mail: mzugaj@sgsp.edu.pl, tel. 1: 22 56 17 711, tel. 2: 796 394 285).

Opłaty:

Organizatorzy będą kontaktowali się z osobami zobligowanymi do uiszczenia opłat po zakończeniu sympozjum.

Równocześnie zachęcamy wszystkich uczestników do kontynuacji dyskusji nt. ewakuacji zgromadzeń na przestrzeniach otwartych poprzez przygotowanie i opublikowanie artykułu naukowego w „Zeszytach Naukowych SGSP” (https://zeszytynaukowe-sgsp.pl) i/lub artykułu branżowego w „Przeglądzie Pożarniczym” (https://www.ppoz.pl/).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z siedzibą w Warszawie (01-629), przy ul. Słowackiego 52/54 (adres poczty elektronicznej: sgsp@sgsp.edu.pl).
 2. W Szkole Głównej Służby Pożarniczej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, adres: 01-629 Warszawa, ul Słowackiego 52/54, adres poczty elektronicznej: iod@sgsp.edu.pl.
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rejestracji udziału w I Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej pt. Ewakuacja zgromadzeń na przestrzeniach otwartych (planowany termin sympozjum: 22 września 2021 r.).
 4. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są – nie istnieją odbiorcy.
 5. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani(a) dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rejestracji udziału w I Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej pt. Ewakuacja zgromadzeń na przestrzeniach otwartych.
 7. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia  
 8. W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody posiada Pani(-) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani (a), że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią(a) danych osobowych określonych w formularzu zgłoszenia jest niezbędne do celów rejestracji udziału w I Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym z Zakresu Ochrony Przeciwpożarowej pt. Ewakuacja zgromadzeń na przestrzeniach otwartych. Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w Nie jest Pani(-) zobowiązana(y) do podania innych danych osobowych niż określone w formularzu rejestracji.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią(a) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 1 i 4 RODO.