30 lat Państwowej Straży Pożarnej – naszą drogą do Europy

30 lat temu, 24 sierpnia 1991 r. Sejm RP uchwalił ustawę umożliwiającą utworzenie profesjonalnej służby pożarniczej – Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalona równolegle ustawa o ochronie przeciwpożarowej spowodowała poprzez krajowy system ratowniczo-gaśniczy, włączenie się naszego kraju do europejskiego mechanizmu ochrony ludności.
Trudne i odpowiedzialne zadania związane ze służbą pożarniczą mogą realizować jedynie funkcjonariusze charakteryzujący się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami na wysokim poziomie. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), będąc spadkobiercą Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP), kształci kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej. W roku bieżącym mija 50 lat od rozpoczęcia wyższego szkolnictwa pożarniczego w Polsce przez WOSP. SGSP już blisko 40 lat, pielęgnuje najlepsze tradycje i pomnaża dorobek przeszłości, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki oraz edukacji zgodnie z potrzebami państwa i narodu. Uczelnia daje swoim studentom możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach i organizacjach, w tym od 30 lat w Samorządzie Studenckim.

INFORMACJE O KONFERENCJI

 • 50-lecie wyższego szkolnictwa pożarniczego w Polsce,
 • 30-lecie ogłoszenia ustaw o PSP i ochronie przeciwpożarowej,
 • 30-lecie powstania samorządu studenckiego SGSP,
 • 40. rocznica strajku w Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP).
 • 21-22.10.2021 r.
 • Warszawa, siedziba SGSP, aula A2, 2 piętro, obiekt 01, bud. F.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
 • PZU LAB SPÓŁKA AKCYJNA,
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne SPÓŁKA AKCYJNA,
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Koło przy Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • Zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej oraz podmiotów współpracujących z organizatorami.
 • Przewodniczący Komitetu – nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni,
 • I zastępca Przewodniczącego – dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni,
 • II zastępca Przewodniczącego – mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel,
 • prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, Uniwersytet Wrocławski,
 • nadbryg. dr inż. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP,
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni,
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni,
 • bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni,
 • bryg dr inż. Anna Prędecka,
 • kpt. dr inż. Adrian Bralewski,
 • kpt. dr inż. Sylwia Boroń.
 • Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – Elżbieta Witek,
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Mariusz Kamiński,
 • Komendant Główny PSP – nadbryg. Andrzej Bartkowiak.
 • Przegląd Pożarniczy.

PROGRAM KONFERENCJI

08.00 – 09.00

Rejestracja

09.00 – 09.30

Otwarcie konferencji

09.30 – 11.20

Sesja 1.
30 lat
Państwowej Straży Pożarnej

MODERATOR – nadbryg. dr inż. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP

 1. Historia powstawania PSP – dr Paweł Karol Gąsiorczyk, Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
 2. Powstanie i ewolucja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, Uniwersytet Wrocławski
 3. Historia rozwoju poszczególnych dziedzin ratownictwa – st. bryg. mgr inż. Jacek Zalech, Komenda Główna PSP
 4. PSP w europejskim mechanizmie ochrony ludności – bryg. mgr inż. Michał Langner, Komenda Główna PSP
 5. Działalność PSP na rzecz zapobiegania zagrożeniom – st. bryg. mgr inż. Ernest Ziębaczewski, Komenda Główna PSP

11.20 – 11.50

Przerwa kawowa & wystawa

11.50 – 13.20

Sesja 2.
Debata studentów
i absolwentów WOSP oraz SGSP

MODERATOR – dr hab. inż. Andrzej Mizerski, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 1. Początki kształcenia w WOSP – nadbryg. w st. spocz. Roman Kaźmierczak, Przedstawiciel pierwszego rocznika absolwentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej
 2. Strajk w WOSP – Stanisław Kryda, Uczestnik wydarzeń 1981
 3. Historia SGSP (40 lat SGSP) – nadbryg. w st. spocz. prof. dr hab. Jerzy Wolanin, dr h. c.
 4. 30 lat samorządności studenckiej SGSP – st. str. pchor. Klaudia Jodłowska, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego SGSP

13.20 – 14.30

Przerwa obiadowa & kawa

14.30 – 15.30

Sesja 3.
Ochrona ludności – kierunki zmian

MODERATOR – mgr inż. Stanisław Ręcławowicz, Komenda Główna PSP

 1. Państwowa Straż Pożarna w systemie administracji publicznej – prof. dr hab. Tadeusz Kocowski, Uniwersytet Wrocławski
 2. Ochrona ludności – rola samorządu terytorialnego i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Komenda Główna PSP

15.40

Podsumowanie pierwszego dnia konferencji

09.00 – 09.30

Otwarcie 2. dnia konferencji

09.30 – 11.15

Sesja 1.
Wyzwania i technologie jutra dla PSP

MODERATOR – bryg. mgr inż. Rafał Szczypta, Komenda Główna PSP

 1. Wyzwania związane z pożarami instalacji fotowoltaicznych – st. kpt. dr inż. Szymon Ptak, mł. kpt. dr inż. Adrian Barasiński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
 2. Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych w PSP – mł. kpt. inż. Mateusz Banaś, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 3. Nowe technologie w ratownictwie wodnym – kpt. w st. spocz. Jacek Gelert, przedstawiciel Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
 4. Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu strażaków – szansa czy zagrożenie? – st. kpt. mgr inż. Artur Luzar, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
 5. Wykorzystanie modeli numerycznych oraz nowoczesnych technologii analizy chemicznej w procesie ustalania przyczyn powstania pożarów – mł. bryg. mgr inż. Tomasz Daszkiewicz, Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

11.15 – 11.45

Przerwa kawowa & wystawa

11.45 – 13.10

Sesja 2.
Współpraca PSP z otoczeniem zewnętrznym na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i środowiska

MODERATOR – mł. kpt. dr inż. Rafał Wróbel, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 1. Zarządzanie ryzykiem w zakładach przemysłowych – Dariusz Gołębiewski, PZU LAB S.A.
 2. Współpraca PSE i PSP na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa IK – Tomasz Szewczyk, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
 3. Bezpieczeństwo ewakuacji – uwarunkowania, normy, rozwiązania – mł. bryg. w st. spocz. dr inż. Marcin Cisek, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

13.10 – 14.10

Przerwa kawowa & wystawa

14.10 – 15.10

Sesja 3.
Potencjał badawczo- -rozwojowy SGSP na rzecz wzmacniania potencjału PSP

MODERATOR – dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 1. Baza Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim – st. bryg. mgr inż. Grzegorz Bugaj, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 2. Trenażer LNG – mł. bryg. mgr inż. Wojciech Klapsa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy
 3. Projekt SYM PPOŻ – mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Ogrodnik, prof. uczelni, Szkoła Główna Służby Pożarniczej

15.10 – 16.00

Sesja 4.
Działalność wdrożeniowa SGSP

MODERATOR – nadbryg. Krzysztof Hejduk, Zastępca Komendanta Głównego PSP

 1. Mobilny turbinowy system ratowniczo-gaśniczy – st. kpt. dr inż. Tomasz Węsierski, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 2. DRivingInnoVation in crisis management for European ResilienceDRIVER+ – bryg. dr inż. Tomasz Zwęgliński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 3. Założenia, oczekiwania, potrzeby – przedstawiciel KG PSP

16.00

Podsumowanie drugiego dnia konferencji

ZDJĘCIA

WYSTAWA

LISTY