PODODDZIAŁY SZKOLNE

Pododdziały Szkolne stanowią strażacy PSP w służbie kandydackiej (studenci-podchorążowie) funkcjonujący w systemie skoszarowanym w kompaniach i plutonach oraz funkcjonariusze PSP w służbie stałej, którzy pełnią funkcje dowódcze. Pododdziały Szkolne realizują zadania wychowawcze, szkoleniowe i operacyjne. Podstawowym zadaniem dowódcy Pododdziałów Szkolnych oraz podległych dowódców kompanii i zastępców dowódcy kompanii jest bezpośredni wpływ na kształtowanie sylwetki studenta-podchorążego poprzez organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu wychowawczego i programu dyscyplinującego, wdrażanie dyscypliny służbowej, toku życia koszarowego, regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego. Pododdziały Szkolne stanowią również zaplecze odwodowe Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w formie kompanii szkolnej „Warszawa”, która może być wykorzystana do działań ratowniczych podczas długotrwałych akcji ratowniczych. Pododdziały Szkolne tworzą ponadto Kompanię Reprezentacyjną PSP oraz Kompanię Reprezentacyjną SGSP.

Zakres działania i zadania Pododdziałów Szkolnych:

1. Pododdziały Szkolne są jednostką organizacyjną SGSP realizującą zadania:

1) wychowawcze i szkoleniowe w odniesieniu do studentów będących strażakami w służbie kandydackiej;

2) zadania polegające na wdrażaniu dyscypliny służbowej i toku życia koszarowego dla strażaków w służbie kandydackiej;

3) zadania operacyjne w ramach Kompanii Szkolnej „Warszawa” Centralnego Odwodu Operacyjnego (COO) Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG);

4) zadania związane ze szkoleniem strażaków w służbie kandydackiej z regulaminu musztry i ceremoniału pożarniczego.

2. Do zadań Pododdziałów Szkolnych SGSP należy w szczególności:

1) określenie zasad postępowania w celu zapewnienia odpowiedniego porządku i dyscypliny wśród strażaków w służbie kandydackiej;

2) realizacja procesu wychowawczego strażaków w służbie kandydackiej;

3) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych SGSP w zakresie realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego i szkoleniowego;

4) realizacja działań dotyczących przyznawania świadczeń, nagradzania oraz awansowania strażaków w służbie kandydackiej;

5) planowanie potrzeb związanych z należnościami dla strażaków w służbie kandydackiej oraz nadzór nad wydatkowaniem przyznanych w tym zakresie środków;

6) organizacja i nadzór nad szkoleniem strażaków w służbie kandydackiej
w zakresie przepisów dotyczących służby wewnętrznej, w szczególności ceremoniału pożarniczego i regulaminu musztry;

7) organizacja i nadzór nad przestrzeganiem porządku dnia w Pododdziałach Szkolnych;

8) współpraca w zakresie organizacji uroczystości na terenie SGSP i poza nim, zgodnie z ceremoniałem i regulaminami w tym zakresie;

9) prowadzenie uroczystości o charakterze pożarniczym na terenie SGSP i poza nim, zgodnie z ceremoniałem i regulaminami w tym zakresie;

10) organizacja zgrupowań szkoleniowych dla strażaków w służbie kandydackiej, będących kandydatami na studentów-podchorążych SGSP;

11) planowanie i ewidencjonowanie wydatkowania środków finansowych na realizację zadań w Pododdziałach Szkolnych.