ŚWIADCZENIA

DRODZY STUDENCI

 

Przyjmowanie wniosków o świadczenia –

  STYPENDIUM SOCJALNE, STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGA

nadal trwa!

(szczegóły w regulaminie świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

oraz Zarządzeniu zmieniającym regulamin świadczeń dla studentów SGSP w zakresie dotyczącym okresu studiowania i okresu przysługiwania świadczeń).

 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Student może ubiegać się o świadczenia, takie jak:

 • stypendium Ministra,
 • stypendium Rektora,
 • stypendium socjalne,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

wprowadzony Zarządzeniem 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r.

Zarządzenie nr 13/2022 Rektora-Komendanta Szkoly Głównej Służby Pożarniczej z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

Informacje na temat wsparcia finansowego dla studentów – broszura Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

STYPENDIUM REKTORA

 

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o STYPENDIUM REKTORA na rok akademicki 2021/2022.

UWAGA !!!     Stypendium rektora ma charakter konkursowy i nie przysługuje, jeśli wniosek o jego przyznanie został złożony po          20 października. Wnioski takie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA:

 • Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 • Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce mogą otrzymać studenci, którzy uzyskali średnią ocen z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,0 (liczoną zgodnie z postanowieniami Regulaminu studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej).
 • W przypadku posiadania przez studenta średniej ocen w skali innej niż 2-5 określonej Regulaminem studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, student zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie według załącznika nr 8 do regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z przeliczeniem uzyskanej średniej na skalę ocen 2-5, wystawione przez uczelnię, w której uzyskał średnią uprawniającą do otrzymania świadczenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, a także który jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 • O otrzymaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej.
 Punktację za wyróżniające wyniki w nauce przedstawia tabela:

Średnia ocen

Punktacja

4,90-5,00

10 pkt

4,80-4,89

9 pkt

4,70-4,79

8 pkt

4,60-4,69

7 pkt

4,50-4,59

6 pkt

4,40-4,49

5 pkt

4,30-4,39

4 pkt

4,20-4,29

3 pkt

4,10-4,19

2 pkt

4,00-4,09

1 pkt

Punktację za wysokie wyniki sportowe przedstawia tabela:

Ocena osiągnięć sportowych studenta zależy od rangi zawodów, które miały miejsce w poprzednim roku akademickim. Wyniki za osiągnięcia podlegają sumowaniu, przy czym maksymalna suma punktów do otrzymania wynosi 10 pkt. Punktowane będzie tylko najwyższe osiągnięcie w ramach jednego wydarzenia sportowego.

Osiągnięcia sportowe

Punktacja

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Świata

10 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Świata

9 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

7 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

6 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

5 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie uczelni społeczno-przyrodniczych, Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku, zawodach międzynarodowych podległych właściwym ministrom spraw wewnętrznych lub obrony narodowej

4 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski organizowane przez służby mundurowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub Ministrowi Obrony Narodowej

2 pkt

Osiągnięcia sportowe potwierdzane powinny być zaświadczeniem odpowiedniego związku sportowego lub przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego Uczelni.

Punktację za osiągnięcia naukowe lub artystyczne przedstawia tabela:

Ocenie kryteriów uprawniających do starania się o stypendium rektora z tytułu osiągnięć naukowych i artystycznych podlegają wyniki uzyskane przez studenta w poprzednim roku akademickim. Wyniki za osiągnięcia podlegają sumowaniu, przy czym maksymalna suma punktów do otrzymania wynosi 10 pkt. Punktowane będzie tylko najwyższe osiągnięcie w ramach jednego wydarzenia naukowego lub artystycznego.

Osiągnięcia naukowe

Punktacja

Publikacja lub przekład książki o charakterze naukowym

10 pkt/liczba autorów

Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (lista A i B), ogłoszonym przez MNiSW

8 pkt/liczba autorów

Publikacja artykułu/referatu w czasopiśmie uczelnianym studenckiego ruchu naukowego, w zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym lub w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego)

2 pkt/liczba autorów
(max. 4 pkt)

Rozdział w książce o charakterze naukowym

9 pkt/liczba autorów

Czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

5 pkt/liczba autorów

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym lub publikacja w czasopiśmie Uczelni lub udokumentowany czynny udział w badaniach naukowych (np. w projektach badawczych realizowanych przez Uczelnię)

2 pkt/liczba autorów
(max. 4 pkt)

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach technicznych, branżowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

0,5 pkt/liczba autorów
(max. 2 pkt)

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

10 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

8 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub lokalnych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

3 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub regionalnych

1 pkt

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

10 pkt

Punktację za osiągnięcia artystyczne przedstawia tabela:

Osiągnięcia artystyczne

Punktacja

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

10 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

9 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

7 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

6 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

4 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze regionalnej

2 pkt
(max. 4 pkt)

Publikacja książki artystycznej lub upowszechnienie innych osiągnięć artystycznych

6 pkt

Zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej

3 pkt

Udział w projektach artystycznych prowadzonych przez Uczelnię lub przez Uczelnię we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym

1 pkt
(max. 2 pkt)

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Przyjmowanie wniosków o STYPENDIUM SOCJALNE na rok akademicki 2021/2022 nadal trwa !

(szczegóły w regulaminie świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

oraz Zarządzeniu zmieniającym regulamin świadczeń dla studentów SGSP w zakresie dotyczącym okresu studiowania i okresu przysługiwania świadczeń).

 

ZASADY PRZYZNAWANIA:

Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, ustaloną na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor-Komendant w porozumieniu z Samorządu Studenckiego (w roku akademickim 2020/2021 wysokość ta wynosiła 1 050 zł).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. O uznaniu przypadku za szczególnie uzasadniony każdorazowo decyduje Rektor-Komendant.

PODSTAWOWE DOKUMENTY, które powinien złożyć student ubiegający się o stypendium socjalne:

 • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – FORMULARZ DO POBRANIA
 • oświadczenie studenta i członków jego rodziny o dochodach i alimentach świadczonych na rzecz innych osób (wypełnia STUDENT oraz KAŻDY pełnoletni członek rodziny studenta) – FORMULARZ DO POBRANIA
 • oświadczenie dotyczące okresu studiowania i okresu przysługiwania świadczeń o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm) – FORMULARZ DO POBRANIA
 • klauzula informacyjna RODO – FORMULARZ DO POBRANIA
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie w 2020 r. – składa student i wszyscy członkowie rodziny studenta, którzy ukończyli 18 lat. Zaświadczenia powinny zawierać informacje o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych w ostatnim roku podatkowym lub ich braku,

UWAGA! NAGŁÓWEK ZAŚWIADCZENIA POWINIEN BRZMIEĆ:

„ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30E I 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH„,

 • zaświadczenie o wysokości pełnej składki zdrowotnej w 2020 r. z ZUS lub zakładu pracy (nie jest wymagane w przypadku, gdy dochód brutto jest zerowy lub dochód jest opodatkowany ryczałtem lub dochód osiągany jest na podstawie gospodarstwa rolnego),
 • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określające sytuację dochodową i majątkową studenta i jego rodziny – zobowiązani są tylko ci studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł

POZOSTAŁE DOKUMENTY w zależności od sytuacji: 

 • oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu warunków, mających wpływ na skład rodziny wymienionej we wniosku – FORMULARZ DO POBRANIA,
 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania, osiągniętych z tego tytułu dochodach bądź wysokości należnego zryczałtowanego podatku, 
 • dokumenty poświadczające dochody niepodlegającego opodatkowaniu, np.:
  • alimenty – wyrok sądu o rozwodzie, wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów lub o częściowej egzekucji, zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • gospodarstwo rolne – zaświadczenia z urzędu gminy lub urzędu miasta – o powierzchni gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych). Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z Urzędu Gminy dodatkowo przedstawić umowę dzierżawy notarialnie potwierdzoną. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. wyniósł 3 819 zł – zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • kserokopia odpisu aktu urodzenia – dla członków rodziny do 18 roku życia nieuczęszczających do szkoły (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół – dla członków rodziny pobierających naukę do 26 roku życia,
 • akt zgonu osoby z rodziny studenta,
 • dokumenty potwierdzające „uzyskanie” lub „utratę” dochodu (świadectwo pracy, umowę zlecenie, zaświadczenie z zakładu pracy z datą zatrudnienia i kwotą wypłat z dwóch pierwszych miesięcy),
 • Inne ewentualne dokumenty w zależności od sytuacji.

UWAGA: Dokumenty dostarczane jako KOPIA, prosimy przedstawić w oryginale do wglądu celem potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”.

Student ma obowiązek zgłaszania trwałych zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych mających wpływ na dalsze korzystanie ze świadczeń.

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

wprowadzony Zarządzeniem 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r.

Zarządzenie nr 13/2022 Rektora-Komendanta Szkoly Głównej Służby Pożarniczej z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

UWAGA: Przed wydrukiem należy pobrać plik!

 • Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2020/2021 – FORMULARZ DO POBRANIA.
 • Oświadczenie studenta i członków jego rodziny o dochodach i alimentach świadczonych na rzecz innych osób (wypełnia STUDENT oraz KAŻDY pełnoletni członek rodziny studenta) – FORMULARZ DO POBRANIA
 • Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców oraz spełnieniu warunków, mających wpływ na skład rodziny wymienionej we wniosku – FORMULARZ DO POBRANIA,
 • oświadczenie dotyczące okresu studiowania i okresu przysługiwania świadczeń o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm) – FORMULARZ DO POBRANIA
 • klauzula informacyjna RODO – FORMULARZ DO POBRANIA

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wniosek o STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na rok akademicki 2021/2022 można złożyć przez cały rok akademicki 2021/2022 – szczegóły w regulaminie świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

oraz Zarządzeniu zmieniającym regulamin świadczeń dla studentów SGSP w zakresie dotyczącym okresu studiowania i okresu przysługiwania świadczeń).

 

 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym:

 • orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

 • orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się od pierwszego roku studiów.

W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, krótszy niż rok akademicki – stypendium przyznaje się tylko na okres ważności dokumentu. W przypadku przedłożenia zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się z miesiącem w którym przedłożono zaświadczenie.

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student zgodnie z przepisami jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Zarządzenie nr 13/2022 Rektora-Komendanta Szkoly Głównej Służby Pożarniczej z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

UWAGA: Przed wydrukiem należy pobrać plik!

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021 – FORMULARZ DO POBRANIA
 • oświadczenie dotyczące okresu studiowania i okresu przysługiwania świadczeń o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm) – FORMULARZ DO POBRANIA
 • klauzula informacyjna RODO – FORMULARZ DO POBRANIA

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

ZAPOMOGA

 

Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 3 miesiące po wystąpieniu zdarzenia, które jest podstawą złożenia wniosku.

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

Zapomogę można przyznać studentowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności na skutek:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny,
 • śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej,
 • kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia),
 • nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej, w szczególności klęski żywiołowej.

 

Zapomoga nie może być przyznawana dwa razy z tego samego tytułu.

Składając wniosek o zapomogę student powinien określić wysokość niezbędnej pomocy pieniężnej, o jaką występuje.

Składając wniosek o zapomogę student ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są w szczególności zaświadczenia:

 • z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • lekarskie,
 • z policji,
 • inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów, potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.

Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej. Kwota zapomogi jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 1 000,00 zł.

 

UWAGA: Przed wydrukiem należy pobrać plik!

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

KREDYTY STUDENCKIE

 

Informacje dotyczące kredytów studenckich dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod linkiem:  https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie/ oraz w dokumencie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie kredytów studenckich.

 

Świadczenia

Zapraszamy do kontaktu:

w Dziale Spraw Studenckich (godziny przyjęć studentów: pon. – pt. 10.00 – 13.00) pok. 319, obiekt 02, II p. – wejście od ul. Siemiradzkiego);
za pośrednictwem e-mail: irosiak@sgsp.edu.pl; kamojska@sgsp.edu.pl;
telefonicznego: tel. 22 56-17-374, 22 56-17-724