ŚWIADCZENIA

DRODZY STUDENCI

 

Wniosek o przyznanie świadczenia na rok akademicki 2022/2023
należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać na adres korespondencyjny Uczelni.
w terminie:

 • wniosek o stypendium socjalne przez cały rok akademicki 2022/2023,
 • wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych przez cały rok akademicki 2022/2023,
 • wniosek o zapomogę przez cały rok akademicki 2022/2023,
 • wniosek o stypendium rektora termin minął.

Wszelkie niezbędne informacje dot. sposobu oraz kryteriów i trybu przyznawania świadczeń zamieszczono w zakładkach dotyczących poszczególnych świadczeń.

 ——————————————————————-

 

Prawo do pomocy materialnej przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia albo na jednolitych studiach magisterskich.

 

Prawo do świadczeń nie przysługuje studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Student może ubiegać się o świadczenia, takie jak:

 • stypendium ministra,
 • stypendium rektora,
 • stypendium socjalne, w tym socjalne w zwiększonej wysokości,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • zapomoga.

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

wprowadzony Zarządzeniem 63/22 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 wrześnie 2022 r.

 

Informacje na temat wsparcia finansowego dla studentów – broszura Ministerstwa Edukacji i Nauki

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

STYPENDIUM MINISTRA

 

STUDENTKA SZKOŁY GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ WYRÓŻNIONA STYPENDIUM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Z dumą informujemy, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński przyznał w roku akademickim 2022/2023 stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe studentce Szkoły Głównej Służby Pożarniczej inż. Wioletcie Sadłowskiej. Wyróżnienie to jest wyrazem codziennego trudu zdobywania wiedzy i umiejętności, a także ponadprzeciętnego wypełniania studenckich obowiązków. 9 grudnia 2022 r. Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz wręczył list gratulacyjny w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Inż. Wioletta Sadłowska jest studentką studiów magisterskich na kierunku inżynieria bezpieczeństwa. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia i życzymy, aby przyznane stypendium umocniło zaangażowanie w naukę, jak również pomogło dalej rozwijać zainteresowania i zdobywać cenne doświadczenia!

Wszystkich naszych studentów zachęcamy do podejmowania dodatkowych aktywności, które, oprócz systematycznej nauki, mogą pomóc w realizacji zamierzonych celów i spełnianiu marzeń. W naszej Uczelni istnieje możliwość np. podejmowania różnorodnych inicjatyw w uczelnianych organizacjach studenckich, udziału w projektach, warsztatach czy międzynarodowej wymianie, a kadra chętnie wspomoże w tych działaniach.

Stypendium ministra

 

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium ministra:

Stypendium na dany rok akademicki może otrzymać student, który:

 • zaliczył rok studiów w roku akademickim 2021/2022 i jest wpisany na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia,
 • a także uzyskał w okresie studiów znaczące osiągnięcia:
  1) naukowe związane ze studiami lub
  2) sportowe.

Okres studiów, obejmuje:

 1. w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia – okres od dnia rozpoczęcia tych studiów do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek;
 2. w przypadku studenta studiów drugiego stopnia – okres od dnia rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek;
 3. w przypadku studenta, który otrzymał stypendium w poprzednich latach – okres od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium, do dnia 30 września roku, w którym składa wniosek.

Studentowi może być przyznane świadczenie z tytułu znaczących osiągnięć naukowych związanych ze studiami. Wyróżnia się następujące rodzaje osiągnięć:
1) autorstwo lub współautorstwo:

 1. artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych, zamieszczonych w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym dalej „wykazem czasopism”,
 2. artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych niezamieszczonych w wykazie czasopism,
 3. monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa zamieszczone w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanym dalej „wykazem wydawnictw”, redakcje naukowe takich monografii lub rozdziałów w takich monografiach,
 4. monografii naukowych wydanych przez wydawnictwa niezamieszczone w wykazie wydawnictw, redakcje naukowe takich monografii lub autorstwa rozdziałów w takich monografiach;

2) udzielone:

 1. patenty na wynalazki,
 2. prawa ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawa z rejestracji topografii układu scalonego;

3) referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich;
4) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów.

Studentowi może być przyznane świadczenie z tytułu znaczących osiągnięć sportowych. Wyróżnia się następujące rodzaje znaczących osiągnięć sportowych:

1) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej we współzawodnictwie sportowym objętym programem igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), co najmniej:

 1. szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
 2. ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
 3. szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
 4. trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
 5. pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
 6. miejsc, o których mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) zajęcie w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

 1. uniwersjadzie,
 2. akademickich mistrzostwach świata,
 3. akademickich mistrzostwach Europy,
 4. Europejskich Igrzyskach Studentów.

Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie przez studenta znaczących osiągnięć, to w szczególności:

1) w przypadku osiągnięć naukowych:

a. kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,
b. kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego,
c. potwierdzenie złożenia zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub topografii układu scalonego w celu uzyskania odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa z rejestracji topografii układu scalonego,
d. kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,
e. kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

2) w przypadku osiągnięć sportowych zaświadczenie wystawione przez:

a. polski związek sportowy,
b. Akademicki Związek Sportowy.

Student ubiegający się o przyznanie stypendium ministra powinien złożyć do Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej za pośrednictwem Działu Spraw Studenckich:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium ministra,
 2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć,
 3. Oświadczenie studenta dot. zamieszczenia danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia w zbiorze danych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz na przetwarzanie tych danych,
 4. Pozostałe niezbędne, w zależności od sytuacji oświadczenia.

Szczegóły dotyczące stypendium zawarto w rozporządzeniu :

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Ogólnej SGSP

(Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM MINISTRA”.

STYPENDIUM REKTORA

 

Termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023

minął 20 października 2022 r.

 Stypendium rektora ma charakter konkursowy i nie przysługuje, jeśli wniosek o jego przyznanie został złożony po terminie,

tj. po 20 października 2022 r.
Wnioski takie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

!!! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb !!!

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW SGSP

(szczegóły w Zarządzeniu 63/2022 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

 

ZASADY PRZYZNAWANIA:

 • Stypendium rektora może otrzymywać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
 • Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce mogą otrzymać studenci, którzy uzyskali średnią ocen z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,0. Średnia ocen liczona jest z ostatni rok studiów, jako średnia arytmetyczna wszystkich ocen otrzymanych z zaliczeń i egzaminów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Przy wyznaczaniu średniej arytmetycznej bierze się pod uwagę oceny szczegółowe wraz z ocenami niedostatecznymi.
 • W przypadku posiadania przez studenta średniej ocen w skali innej niż 2-5 określonej według zasad przedstawionych powyżej, student zobowiązany jest dołączyć zaświadczenie według załącznika nr 3 do regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, z przeliczeniem uzyskanej średniej na skalę ocen 2-5, wystawione przez uczelnię, w której uzyskał średnią uprawniającą do otrzymania świadczenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.
 • O stypendium rektora może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, a także który jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
 • O otrzymaniu stypendium będzie decydowało miejsce na liście rankingowej.
 • Stypendium może być przyznane na okres do dziesięciu miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr przez okres do pięciu miesięcy. 
 • Świadczenie wypłacane jest co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza wypłata, pod warunkiem uprawomocnienia się decyzji pozytywnej, następuje nie wcześniej niż w drugim miesiącu z wyrównaniem za pierwszy miesiąc, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
PODSTAWOWE DOKUMENTY, które student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora, powinien złożyć w wersji papierowej

1) dokumenty, które należy wygenerować z systemu USOSweb:

 • Wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2022/2023,
 • oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora na więcej niż jednym kierunku.

2) dokumenty dodatkowe:

 • zaświadczenie o przeliczeniu średniej ocen wystawione przez uczelnię, w której student uzyskał średnią uprawniającą do otrzymania świadczenia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej – DRUK DO POBRANIA.
 
Punktację za wyróżniające wyniki w nauce przedstawia tabela:

Średnia ocen

Punktacja

4,90-5,00

10 pkt

4,80-4,89

9 pkt

4,70-4,79

8 pkt

4,60-4,69

7 pkt

4,50-4,59

6 pkt

4,40-4,49

5 pkt

4,30-4,39

4 pkt

4,20-4,29

3 pkt

4,10-4,19

2 pkt

4,00-4,09

1 pkt

Punktację za wysokie wyniki sportowe przedstawia tabela:

Ocena osiągnięć sportowych studenta zależy od rangi zawodów, które miały miejsce w poprzednim roku akademickim. Wyniki za osiągnięcia podlegają sumowaniu, przy czym maksymalna suma punktów do otrzymania wynosi 10 pkt. Punktowane będzie tylko najwyższe osiągnięcie w ramach jednego wydarzenia sportowego.

Osiągnięcia sportowe

Punktacja

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Świata

10 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie, Mistrzostwa Świata, Uniwersjada, Akademickie Mistrzostwa Świata

9 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w zawodach: Mistrzostwa Europy, Akademickie Mistrzostwa Europy

7 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

6 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski

5 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski w typie uczelni społeczno-przyrodniczych, Ogólnopolskich Igrzyskach Studentów Pierwszego Roku, zawodach międzynarodowych podległych właściwym ministrom spraw wewnętrznych lub obrony narodowej

4 pkt

Zajęcie medalowego miejsca w Mistrzostwach Polski organizowane przez służby mundurowe podległe Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub Ministrowi Obrony Narodowej

2 pkt

Osiągnięcia sportowe potwierdzane powinny być zaświadczeniem odpowiedniego związku sportowego lub przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego Uczelni.

Punktację za osiągnięcia naukowe lub artystyczne przedstawia tabela:

Ocenie kryteriów uprawniających do starania się o stypendium rektora z tytułu osiągnięć naukowych i artystycznych podlegają wyniki uzyskane przez studenta w poprzednim roku akademickim. Wyniki za osiągnięcia podlegają sumowaniu, przy czym maksymalna suma punktów do otrzymania wynosi 10 pkt. Punktowane będzie tylko najwyższe osiągnięcie w ramach jednego wydarzenia naukowego lub artystycznego.

Osiągnięcia naukowe

Punktacja

Publikacja lub przekład książki o charakterze naukowym

10 pkt/liczba autorów

Publikacja artykułu w czasopiśmie naukowym umieszczonym w aktualnym wykazie czasopism punktowanych (lista A i B), ogłoszonym przez MNiSW

8 pkt/liczba autorów

Publikacja artykułu/referatu w czasopiśmie uczelnianym studenckiego ruchu naukowego, w zeszycie naukowym/specjalistycznym/fachowym lub w formie elektronicznej (np. na stronie internetowej ośrodka badawczego, jednostki uczelni, wydawnictwa specjalistycznego lub fachowego)

2 pkt/liczba autorów
(max. 4 pkt)

Rozdział w książce o charakterze naukowym

9 pkt/liczba autorów

Czynny udział w międzynarodowych konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

5 pkt/liczba autorów

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach naukowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym lub publikacja w czasopiśmie Uczelni lub udokumentowany czynny udział w badaniach naukowych (np. w projektach badawczych realizowanych przez Uczelnię)

2 pkt/liczba autorów
(max. 4 pkt)

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, sesjach technicznych, branżowych (referat, poster, prezentacja multimedialna) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

0,5 pkt/liczba autorów
(max. 2 pkt)

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

10 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

8 pkt

Miejsce medalowe w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub lokalnych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach międzynarodowych

5 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach ogólnopolskich

3 pkt

Zakwalifikowanie się w drodze eliminacji do finału 
w naukowych konkursach/festiwalach/olimpiadach uczelnianych lub regionalnych

1 pkt

Autorstwo lub współautorstwo patentu lub wzoru użytkowego

10 pkt

Punktację za osiągnięcia artystyczne przedstawia tabela:

Osiągnięcia artystyczne

Punktacja

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

10 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze światowej

9 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

8 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze europejskiej

7 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

6 pkt

Zajęcie miejsc 4 – 6 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze krajowej

4 pkt

Zajęcie miejsc 1-3 w klasyfikacji generalnej w konkursach lub festiwalach artystycznych o randze regionalnej

2 pkt
(max. 4 pkt)

Publikacja książki artystycznej lub upowszechnienie innych osiągnięć artystycznych

6 pkt

Zamieszczenie dzieła artystycznego w publikacji zbiorowej

3 pkt

Udział w projektach artystycznych prowadzonych przez Uczelnię lub przez Uczelnię we współpracy z innym ośrodkiem akademickim lub kulturalnym

1 pkt
(max. 2 pkt)

Osiągnięcia naukowe i artystyczne uzyskane w poprzednim roku akademickim powinny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami wydawców, autorów dzieł, zaświadczeniami organizatorów konkursów/festiwali artystycznych/konferencji lub sympozjów, zaświadczeń o procentowym udziale wszytskich współautorów artykułu lub książki, certyfikaty lub dyplomy potwierdzające zajęcie określonych miejsc w konkursach, itp.

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu 63/2022 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. 

 

Kompletnie wypełniony i zarejestrowany w systemie USOSweb oraz podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2022/2023
należy wypełnić w systemie USOSweb, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej
w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać na adres korespondencyjny Uczelni

wnioski można składać przez cały rok akademicki 2022/2023

 

!!! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb !!!

!!! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OŚWIADCZENIA W SYSTEMIE USOSweb !!!

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW SGSP

(szczegóły w Zarządzeniu 63/2022 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

 

ZASADY PRZYZNAWANIA:

 1. Stypendium socjalne może otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Podstawą przyznania stypendium socjalnego jest wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, ustaloną na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 3. Wysokość maksymalnego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor-Komendant w porozumieniu z Samorządu Studenckiego (na podstawie art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754) od dnia 1 stycznia 2023 r. Pan Rektor-Komendant SGSP w porozumieniu z Samorządem Studenckim SGSP podwyższył próg dochodu z kwoty 1 051,70 zł netto do kwoty 1 294,4 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta).
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. O uznaniu przypadku za szczególnie uzasadniony każdorazowo decyduje Rektor-Komendant.
 5. W przypadku decyzji pozytywnej świadczenie wypłacane jest co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza wypłata, pod warunkiem uprawomocnienia się decyzji, następuje nie wcześniej niż w drugim miesiącu z wyrównaniem za pierwszy miesiąc, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. 
 
PODSTAWOWE DOKUMENTY, które student ubiegający się o stypendium socjalne, w tym socjalne w zwiększonej wysokości, powinien złożyć w wersji papierowej

 

1) dokumenty, które należy wygenerować z systemu USOSweb:

2) podstawowe dokumenty jakie należy załączyć do wniosku:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie w 2021r. – składa student i wszyscy członkowie rodziny studenta, którzy ukończyli 18 lat. Zaświadczenia powinny zawierać informacje o dochodach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanych w ostatnim roku podatkowym ( UWAGA! NAGŁÓWEK ZAŚWIADCZENIA POWINIEN BRZMIEĆ: „ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU SKARBOWEGO O DOCHODZIE CZŁONKA RODZINY PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30B, 30C, 30E I 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH„, informacje jakie powinny się znaleźć na zaświadczeniu to:
   a) kwota dochodu przed odliczeniami (czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszania o należny podatek dochodowy),
   b) kwota składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,
   c) kwota podatku należnego,
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny studenta i studenta w 2021 roku  innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

   POZOSTAŁE DOKUMENTY, są to  przykładowe dokumenty w zależności od sytuacji w rodzinie studenta:  (szerszy katalog dokumentów znajdziesz w regulaminie świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w  §7 ust.2)
  • zaświadczenie o wysokości pełnej składki zdrowotnej w 2021 r. z ZUS lub zakładu pracy (nie jest wymagane w przypadku, gdy dochód brutto jest zerowy lub dochód jest opodatkowany ryczałtem lub dochód osiągany jest na podstawie gospodarstwa rolnego),
  • zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej określające sytuację dochodową i majątkową studenta i jego rodziny – zobowiązani są tylko ci studenci, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600,00 zł
  • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej. Zaświadczenie musi zawierać informację o sposobie opodatkowania, osiągniętych z tego tytułu dochodach bądź wysokości należnego zryczałtowanego podatku, 
  • dokumenty poświadczające dochody niepodlegającego opodatkowaniu, np.:
   • alimenty – wyrok sądu o rozwodzie, wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika o bezskuteczności wyegzekwowania alimentów lub o częściowej egzekucji, zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
   • gospodarstwo rolne – zaświadczenia z urzędu gminy lub urzędu miasta – o powierzchni gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych). Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z Urzędu Gminy dodatkowo przedstawić umowę dzierżawy  potwierdzoną notarialnie. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r. wyniosła 3 288 zł – zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
  • kserokopia odpisu aktu urodzenia – dla członków rodziny do 18 roku życia nieuczęszczających do szkoły (oryginał do wglądu),
  • zaświadczenia o uczęszczaniu rodzeństwa do szkół – dla członków rodziny pobierających naukę do 26 roku życia,
  • akt zgonu osoby z rodziny studenta,
  • dokumenty potwierdzające „uzyskanie” lub „utratę” dochodu (świadectwo pracy, umowę zlecenie, zaświadczenie z zakładu pracy z datą zatrudnienia i kwotą wypłat z dwóch pierwszych miesięcy),
  • Inne ewentualne dokumenty w zależności od sytuacji.

UWAGA: Dokumenty dostarczane jako KOPIA, prosimy przedstawić w oryginale do wglądu celem potwierdzenia „za zgodność z oryginałem”.

Student ma obowiązek zgłaszania trwałych zmian, które zachodzą w składzie rodziny, dochodach rodziny lub toku studiów i innych mających wpływ na dalsze korzystanie ze świadczeń.

 

Kompletnie wypełniony i zarejestrowany w systemie USOSweb oraz podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych 

na rok akademicki 2022/2023
należy wypełnić w systemie USOSweb, 

a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej
w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać na adres korespondencyjny Uczelni

wnioski można składać przez cały rok akademicki 2022/2023

 

!!! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb !!!

 

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW SGSP

(szczegóły w Zarządzeniu 63/2022 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

 

PODSTAWOWE DOKUMENTY, które student ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych, powinien złożyć w wersji papierowej:

1) dokumenty, które należy wygenerować z systemu USOSweb:

 • Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2022/2023.
 • orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność studenta.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym:

 • orzeczeniem o niepełnosprawności,

 • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,

 • orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Łączny okres, przez który przysługuje świadczenie, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu świadczenie przysługuje na studiach:

 1. pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;

 2. drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.

 

Do okresu, o którym mowa powyżej, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 3 Ustawy, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się od pierwszego roku studiów.

W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, krótszy niż rok akademicki – stypendium przyznaje się tylko na okres ważności dokumentu. W przypadku przedłożenia zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się z miesiącem, w którym przedłożono orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność.

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Student zgodnie z przepisami jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku.

W przypadku decyzji pozytywnej świadczenie wypłacane jest co miesiąc w terminie do 20-go dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza wypłata, pod warunkiem uprawomocnienia się decyzji, następuje nie wcześniej niż w drugim miesiącu z wyrównaniem za pierwszy miesiąc, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu 63/22 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 wrześnie 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wygenerowany z systemu USOSweb wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

ZAPOMOGA

Wniosek o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2022/2023
należy wypełnić w systemie USOSweb,

a następnie wydrukować, podpisać i złożyć w wersji papierowej
przez cały rok akademicki 2022/2023

w Kancelarii Ogólnej SGSP lub przesłać na adres korespondencyjny Uczelni

!!! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W SYSTEMIE USOSweb !!!

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW SGSP

(szczegóły w Zarządzeniu 63/2022 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej)

ZASADY PRZYZNAWANIA:

 1. Zapomogę można przyznać studentowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności na skutek:

  • nieszczęśliwego wypadku,
  • ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny,
  • śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej,
  • kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia),
  • nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej, w szczególności klęski żywiołowej.
 2. Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 3 miesiące po wystąpieniu zdarzenia, które jest podstawą złożenia wniosku.
 3. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim, natomiast nie może być przyznawana dwa razy z tego samego tytułu.
 4. Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej, a student może ubiegać się o przyznanie zapomogi w wysokości do 3 000,00 zł. Student składając wniosek o zapomogę powinien określić wysokość niezbędnej pomocy pieniężnej, o jaką występuje.
 5. Wypłata świadczenia następować będzie w zależności od posiadanych przez Uczelnię środków w funduszu stypendialnym.
 6. Wypłata zapomogi realizowana będzie w ciągu 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu świadczenia.
PODSTAWOWE DOKUMENTY, które student ubiegający się o przyznanie stypendium rektora, powinien złożyć w wersji papierowej

1) dokumenty, które należy wygenerować z systemu USOSweb:

 • Wniosek o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2022/2023.

2) dokumenty dodatkowe (składając wniosek o zapomogę student ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę wniosku):

 • z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • lekarskie,
 • z policji,
 • inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów, potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.

Kompletnie wypełniony i zarejestrowany w systemie USOSweb oraz podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Świadczenia

Zapraszamy do kontaktu:

w Dziale Spraw Studenckich (pok. 222, obiekt 01, I p. – wejście od METRA MARYMONT);
za pośrednictwem e-mail: irosiak@sgsp.edu.pl; kamojska@sgsp.edu.pl;
telefonicznego: tel. 22 56-17-374, 22 56-17-724