KONFERENCJA JUBILEUSZOWA „30-LAT PSP – NASZĄ DROGĄ DO EUROPY” – ZAPROSZENIE DO PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW POKONFERENCYJNYCH

ZAPROSZENIE DO PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW POKONFERENCYJNYCH

Trochę historii…

30 lat temu, 24 sierpnia 1991 r., Sejm RP uchwalił ustawę umożliwiającą utworzenie profesjonalnej służby pożarniczej – Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalona równolegle ustawa o ochronie przeciwpożarowej spowodowała poprzez krajowy system ratowniczo-gaśniczy włączenie RP do europejskiego mechanizmu ochrony ludności.

Trudne i odpowiedzialne zadania związane ze służbą pożarniczą mogą realizować jedynie funkcjonariusze charakteryzujący się dużą wiedzą, praktycznymi umiejętnościami i kompetencjami o interdyscyplinarnym charakterze. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP), będąc spadkobiercą Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP), kształci kadrę oficerską Państwowej Straży Pożarnej dla potrzeb dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej. W roku bieżącym mija 50 lat od rozpoczęcia wyższego kształcenia pożarniczego w Polsce przez WOSP. SGSP już blisko 40 lat pielęgnuje najlepsze tradycje i pomnaża dorobek przeszłości, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki oraz edukacji zgodnie z potrzebami państwa i narodu. Uczelnia daje studentom możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach i w licznych organizacjach, w tym od 30 lat w Samorządzie Studenckim.

Przywołane okoliczności stanowią doskonałą okazję do przygotowania i wydania opracowania pokonferencyjnego, które będzie jednym z wymiernych efektów konferencji organizowanej przez SGSP w dniach 21-22.10.2021 r. (więcej informacji o konferencji wkrótce).

 

Cel przygotowywanej publikacji: Inwentaryzacja wiedzy w zakresie problematyki ochrony przeciwpożarowej związanej z organizacją Państwowej Straży Pożarnej (PSP), rolą szkół pożarniczych w systemie kształcenia kadr PSP, jak również prezentacja potencjału badawczo-rozwojowego na rzecz wzmacniania możliwości Państwowej Straży Pożarnej, a także zdefiniowanie zakresu możliwych zmian prawnych w dziedzinie szeroko pojętego ratownictwa i ochronie ludności.

 

Zakres tematyczny opracowania pokonferencyjnego:

 • 30 lat Państwowej Straży Pożarnej,
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej oczami studentów i absolwentów,
 • Ratownictwo i ochrona ludności – stan bieżący, propozycje zmian legislacyjnych,
 • Wyzwania i technologie jutra dla Państwowej Straży Pożarnej,
 • Współpraca Państwowej Straży Pożarnej z otoczeniem zewnętrznym,
 • Potencjał badawczo-rozwojowy szkół pożarniczych w Polsce na rzecz wzmacniania możliwości Państwowej Straży Pożarnej,
 • Działalność wdrożeniowa szkół pożarniczych na rzecz wzmacniania potencjału Państwowej Straży Pożarnej.

 

Wymagania ogólne dotyczące przygotowania materiałów do opracowania pokonferencyjnego:

 1. Jako materiały do opracowania pokonferencyjnego przyjmowane są wyłącznie materiały niepublikowane wcześniej w innych czasopismach.
 2. Przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne i nienaruszające praw autorskich innych osób.
 3. Objętość dostarczonej pracy nie powinna przekraczać arkusza wydawniczego, tzn. 40 000 znaków typograficznych ze spacjami.
 4. Materiał kierowany do druku powinien zawierać m.in.:
 • tytuł niezawierający skrótów (z wyłączeniem skrótów powszechnie znanych);
 • imię i nazwisko autora, stopień/tytuł naukowy, e-mail, telefon kontaktowy, afiliację, identyfikator ORCID;
 • tekst główny wraz z rysunkami, fotografiami, tabelami i załącznikami;
 • wykaz przywoływanej literatury.
 1. Do tekstu głównego należy dołączyć streszczenie w języku polskim omawiające zagadnienia poruszane w materiale.

 

Szczegółowe wymagania edytorskie:

 1. Tekst główny:
 • powinien być pisany czcionką 11-punktową (Calibri), z interlinią 1,3 wiersza, z ujednoliconą i ciągłą numeracją (zarówno rysunków, tabel czy fotografii, jak i rozdziałów);
 • nie należy stosować „twardych spacji”;
 • pożądany jest podział tekstu na rozdziały (zaopatrzone w tytuły) i podrozdziały
  z ponumerowanymi nagłówkami, np.:
 1. Tytuł rozdziału;
  • Tytuł podrozdziału;
   •  
 1. Wzory matematyczne (pisane w edytorze równań) umieszczane w publikacjach technicznych podlegają określonym regułom wyróżniania; preferowane są jednostki SI, m.in. należy:
 • oznaczać kursywą zmienne oraz jedno- i dwuliterowe indeksy;
 • czcionką prostą oznaczać cyfry, jednostki fizyczne (jak m, s, kg), stałe fizyczne
  i matematyczne (np. liczba e, jednostka urojona i), nazwy funkcji (sin, cos, tg, log, ln itp.), trzy- i wieloliterowe skróty wyrazów umieszczane w indeksach (const, kryt), wzory i symbole chemiczne.
 1. Rysunki i tabele należy umieszczać w tekście podstawowym, blisko miejsca powołania; zaleca się wykonywanie rysunków w programach tworzących grafikę wektorową;
  dodatkowo rysunki powinny być zapisane jako odrębne pliki w formacie JPG i dołączone
  do głównego materiału; tabele powinny być wykonane w edytorze tekstu (niezależnie
  od ilustracji), mieć krótkie tytuły i nagłówki kolumn; każdy rysunek i tabela powinny być ponumerowane, mieć tytuł oraz źródło; tytuł rysunku umieszczany jest pod rysunkiem,
  a tytuł tabeli nad tabelą; należy podawać źródło rysunków lub tabel pod tytułem rysunku i pod tabelą, w jeden z następujących sposobów:
 • Źródło: opracowanie własne;
 • Źródło: opracowano na podstawie [1] – odnośnik do literatury;
 • Źródło: [1] – odnośnik do literatury;
 • brak źródła traktowany jest jako opracowanie własne.
 1. Fotografie powinny być dostarczone w postaci plików JPG lub TIFF.
 2. Wyrazy i sformułowania pochodzenia obcego powinny być pisane kursywą, cytaty zaś należy umieszczać w cudzysłowie.
 3. Piśmiennictwo, na które powołano się w materiale, powinno być zamieszczone po głównym tekście.
 4. Dla książek: po numerach w nawiasach kwadratowych należy umieszczać nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł książki, wydawcę, miejscowość i rok wydania; przykład: „[1] Wieczorek S., Budowa maszyn, PWN, Warszawa 2001”.
 5. Dla czasopism: po numerach w nawiasach kwadratowych należy umieszczać nazwiska autorów, inicjały imion, tytuł materiału (kursywą), tytuł czasopisma, rok wydania, nr, str.; przykład: „[1] Wieczorek S., Budowa maszyn, „Przegląd Pożarniczy” 2001, nr 4, s. 34–45”.
 6. Przypisy dolne należy umieszczać na poszczególnych stronach maszynopisu, stosując numeracje ciągłą.

 

Założenia organizacyjne opracowania pokonferencyjnego:

 • język opracowania pokonferencyjnego: j. polski,
 • data wydania opracowania: IV kwartał 2021 r.,
 • termin przesyłania materiałów do opracowania: materiał należy przesłać najpóźniej do 22 października 2021 r. do mł. kpt. dr. inż. Rafała Wróbla na adres e-mail: rwrobel@sgsp.edu.pl (tel. 22 56 17 501).