Ekologistyka – usprawnianie zarządzania składowiskami odpadów w obwodzie Lwowskim | Екологістика – вдосконалення управління звалищами твердих побутових відходів у Львівській області

Ekologistyka – usprawnianie zarządzania składowiskami odpadów w obwodzie Lwowskim

Екологістика – вдосконалення управління звалищами твердих побутових відходів у Львівській області

1.09.2021 – 31.12.2021 r.

 

Projekt „Ekologistykausprawnienie zarządzania składowiskami odpadów w obwodzie lwowskim”, realizowany jest w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2021 organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Na Ukrainie corocznie dochodzi do kilkuset zdarzeń nadzwyczajnych, związanych z zagrożeniami naturalnymi i antropogenicznymi. Zdarzenia te prowadzą do znacznych strat osobowych i materialnych. W minionych latach  Lwów borykał się z wieloma problemami związanymi z gospodarką odpadami i ich składowaniem na wysypiskach, a w szczególności na wysypisku we wsi Grzybowice Wielkie (Wełyki Hrybowyczi) w obwodzie Lwowskim.

Projekt dotyczy współpracy w ramach usprawniania zarządzania składowiskami odpadów w obwodzie Lwowskim. Głównym zadaniem jest pomoc przy identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem skażeń środowiska naturalnego spowodowanych przez odpady długotrwale składowane oraz opracowaniu systemu rozpoznawania i reagowania na nie.

W interesie Polski i Ukrainy leży zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i neutralizacja skutków. Uwzględniając ramowy program działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof, zarówno naturalnych, jak i związanych z działalnością człowieka, zespół pomysłodawców projektu uznał potrzebę wsparcia administracji miasta Lwowa jako priorytetową w obszarze aktywności ekologicznej.

Partnerem Projektu jest uczelnia kształcąca specjalistyczne kadry na potrzeby systemu ochrony ludności, ochrony i ratownictwa ekologicznego i służb ratowniczych państwa. Lwowski Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia jest partnerem o zbliżonym zakresie i profilu wyższego poziomu kształcenia. Uczestnictwo wybranej uczelni w Projekcie gwarantuje szerokie i długofalowe oddziaływanie jego rezultatów.