PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „EKOLOGISTYKA –USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA SKŁADOWISKAMI ODPADÓW W OBWODZIE LWOWSKIM”

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „EKOLOGISTYKA –USPRAWNIENIE ZARZĄDZANIA SKŁADOWISKAMI ODPADÓW W OBWODZIE LWOWSKIM”

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) wspólnie z Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia we Lwowie (LPUBŻ) dynamicznie realizuje projekt pn. „Ekologistyka – usprawnienie zarządzania składowiskami odpadów w obwodzie lwowskim”. Projekt współfinasowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz realizowany w ramach Polskiej pomocy rozwojowej 2021 umożliwia współpracę oraz wymianę doświadczeń i wiedzy w obszarze nauki, badań oraz rozwoju obu uczelni.

Seminarium naukowe

W dniach 1-2 października 2021 r. odbyło się otwierające projekt seminarium naukowe pn. „Doskonalenie pomiaru skażeń środowiska naturalnego na składowiskach miasta Lwowa przez odpady długotrwale”. Poruszono wiele istotnych kwestii związanych z samą organizacją projektu oraz rozpoczęto merytoryczną dyskusję o szeroko rozumianej ekologistyce. Wśród tematów znalazły się m.in. te związane z organizacją gospodarki odpadami w obwodzie lwowskim, analizą ryzyka, bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową w gospodarce odpadami. Omówiono aspekty działań ratowniczych w obiektach zajmujących się składowaniem odpadów oraz sposoby ograniczania negatywnych skutków dla środowiska. Seminarium odbyło się przy wykorzystaniu narzędzi do komunikacji elektronicznej na odległość. SGSP reprezentowali m.in.: mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak,  mł. kpt. dr hab. Oksana Telak – kierownictwo projektu oraz eksperci merytoryczni. Ze strony LPUBŻ przedstawicielami byli: prof. dr n. Roman Ratushnyy, prof. Vasyl Popovych oraz pozostali eksperci biorący udział w projekcie.

Wizja lokalna, wykłady, ćwiczenia – Warszawa

W dniach 5-6 października 2021 r. SGSP miała przyjemność gościć przedstawicieli LPUBŻ – ukraińskiego partnera projektu. Była to nie tylko wizja lokalna i zapoznanie z gospodarką odpadami, technologiami składowania i unieszkodliwiania odpadów w Polsce, lecz także przede wszystkim spotkanie ekspertów z bratnich uczelni w celu podzielenia się wiedzą i doświadczeniami.

Wizja lokalna odbyła się w Przedsiębiorstwie Gospodarowania Odpadami w Płocku. Proces zarządzania odpadami przedstawiła Pani Iwona Seklecka, Specjalista ds. Rozwoju i Handlu. Prezentacja została przeprowadzona w bardzo profesjonalny sposób.

Nasi goście odwiedzili również warszawską firmę „BYŚ” zajmującą się kompleksową usługą odbioru i zagospodarowania odpadów, gdzie Rzecznik przedsiębiorstwa Pan Karol Wójcik oprowadził po całym zakładzie, omawiając cały cykl zarządzania składowaniem.

Po powrocie do siedziby SGSP odbyły się wykłady i dyskusje związane z tematyką projektu. Gościem specjalnym był Prorektor LPUBŻ Pan prof. dr n. Roman Ratushnyy.

Cykl szkoleń i seminariów, wizji lokalnych – Lwów

W dniach 10-15 października 2021 r. w ramach realizacji kolejnego zadania projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2021 współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, eksperci SGSP przebywali we Lwowie w Państwowym Uniwersytecie Bezpieczeństwa Życia. Wizytę w ramach projektu rozpoczęto od spotkania z władzami Uniwersytetu. Następnie odbywały się wykłady, prelekcje, ćwiczenia, dyskusje i wizje lokalne. Omówiono kwestie ratownictwa chemiczno-ekologicznego, sprzętu do działań ratowniczych w obiektach zajmujących się gospodarką odpadami, a także przedstawiono aparaturę do monitorowania stanu środowiska. Poruszano kwestie rezyliencji społecznej, podnoszenia świadomości oraz edukacji dla bezpieczeństwa ekologicznego. Podczas wizji lokalnych zespół projektowy z SGSP miał okazję zapoznać się z problemami w zakresie składowania odpadów w obwodzie lwowskim. W czasie pobytu we Lwowie w ramach projektu SGSP reprezentowali: mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, mł. kpt. dr hab. Oksana Telak, bryg. dr inż. Artur Ankowski, bryg. dr inż. Małgorzata Majder-Łopatka oraz bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz.

W interesie Polski i Ukrainy leży zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i neutralizacja skutków. Uwzględniając ramowy program działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof, zarówno naturalnych, jak i związanych z działalnością człowieka, zespół pomysłodawców projektu uznał potrzebę wsparcia administracji Lwowa jako priorytetową w obszarze aktywności ekologicznej.