REKRUTACJA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

REKRUTACJA NA WYJAZDY ZAGRANICZNE W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

Zapraszamy pracowników i studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022.

WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW

W ramach programu Erasmus+ zapraszamy wykładowców/pracowników administracyjnych, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2021 r. włącznie.

Wymagany jest komplet dokumentów, tj.:

 1. formularz zgłoszeniowy;
 2. program szkolenia/nauczania (szczegóły poniżej);
 3. oświadczenie związane z zagrożeniem SARS-CoV-2.

Wyjazdy pracowników uczelni:

Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w jednostce macierzystej, doskonaleniem kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, ”work shadowing” itp.

Pracownicy muszą znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chcą się wybrać lub język, w którym zorganizowane będzie szkolenie.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

 • Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie szkolenia (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement), zatwierdzone przez bezpośredniego przełożonego pod względem zgodności z profilem zawodowym pracownika lub kierunkiem jego rozwoju.

Wyjazdy nauczycieli akademickich:

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej (8 godzin zajęć tygodniowo lub 4 godziny zajęć dydaktycznych i udział w 4 godzinach zajęć organizowanych dla wykładowców przez uczelnię przyjmującą) oraz dodatkowo monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów SGSP w uczelni zagranicznej, zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Nauczyciel akademicki musi znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chce się wybrać lub język, w którym będzie prowadził zajęcia dydaktyczne.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

 • Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie nauczania (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement), zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej SGSP, w której jest zatrudniony ubiegający się o wyjazd dany nauczyciel akademicki.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami obowiązującymi w programie Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022, które przeznaczone są na opłatę kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Osoby zakwalifikowane na wyjazd Erasmus+ otrzymują także dofinansowanie kosztów podróży.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dodatkowych informacji dot. udziału w ww. mobilnościach Erasmus+ mogą kontaktować się bezpośrednio z:

 • Uczelnianym Koordynatorem programu Erasmus+ – Panią mgr Marią Ceglińską, e-mail: mceglinska@sgsp.edu.pl;
 • Wydziałowym Koordynatorem programu Erasmus+ – st. kpt. dr. inż. Szymonem Ptakiem, e-mail: sptak@sgsp.edu.pl oraz Zastępcą Wydziałowego Koordynatora programu Erasmus+ st. kpt. dr inż. Agatą Walczak, e-mail: awalczak@sgsp.edu.pl.

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres Koordynatora Uczelnianego (oraz w kopii do Koordynatorów Wydziałowych) w terminie do 12 listopada 2021 r. włącznie.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:

 1. formularz zgłoszeniowy dla pracownika administracyjnego;
 2. formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela akademickiego.

Uwaga: zgodnie z zapisami uchwały Senatu SGSP 16/09/2020, wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są uwzględniane w ocenie okresowej nauczyciela akademickiego.

WYJAZDY  DLA STUDENTÓW CYWILNYCH

 W ramach Programu Erasmus+ organizujemy wyjazdy zagraniczne na:

 • praktyki (2-3 miesięczne) w roku akademickim 2021/2022;
 • studia semestralne (semestr letni 2021/2022).

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 12 listopada 2021 r. włącznie.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE  odbędą się w pierwszej połowie listopada 2021 r. (szczegóły podamy w późniejszym terminie), w związku z sytuacją epidemiczną, za pośrednictwem technologii informatycznych.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj. Należy wypełnić także oświadczenie związane z bezpieczeństwem epidemicznym, które znajduje się tutaj.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ /kopia do Koordynatorów Wydziałowych/: mceglinska@sgsp.edu.pl w terminie do 12 listopada 2021 r. włącznie.

Zgłoszenie zostaje przyjęte po otrzymaniu maila zwrotnego.

Wszyscy studenci, którzy nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenia będą brali udział w rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim i/lub niemieckim.

O terminie rozmowy studenci zostaną powiadomieni drogą mailową.