Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

 

DRODZY STUDENCI

 

wniosek o STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

na rok akademicki 2021/2022

można złożyć w terminie

 

od 1 do 20 PAŹDZIERNIKA 2021 r.

lub przez cały rok akademicki 2021/2022

 

– szczegóły w Zarządzeniu 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym:

  • orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

 

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się od pierwszego roku studiów.

 

W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, krótszy niż rok akademicki – stypendium przyznaje się tylko na okres ważności dokumentu. W przypadku przedłożenia zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się z miesiącem w którym przedłożono zaświadczenie.

 

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

 

Student zgodnie z przepisami jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zapraszamy do kontaktu:

 • osobistego w godzinach pracy Działu Spraw Studenckich;
 • za pośrednictwem e-mail: irosiak@sgsp.edu.pl;kamojska@sgsp.edu.pl.
 • telefonicznego: tel. 22 56-17-374, 22 56-17-724.