Stypendium dla osób niepełnosprawnych

 

DRODZY STUDENCI,

 

wniosek o STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na rok akademicki 2020/2021

można złożyć w terminie

do 20 PAŹDZIERNIKA 2020 r. lub przez cały rok akademicki 2020/2021

– szczegóły w Zarządzeniu 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

 

W przypadku, gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznaje się od pierwszego roku studiów.

 

W przypadku, gdy dokument stwierdzający niepełnosprawność wystawiony jest na czas określony, krótszy niż rok akademicki – stypendium przyznaje się tylko na okres ważności dokumentu. W przypadku przedłożenia zaświadczenia o niepełnosprawności, będącego kontynuacją poprzedniego, wypłatę stypendium wznawia się z miesiącem w którym przedłożono zaświadczenie.

 

Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

 

Student zgodnie z przepisami jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w Zarządzeniu 78/20 Rektora-Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej z dnia 30 wrześnie 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

 

 

UWAGA: Przed wydrukiem należy pobrać plik!

 

  1. Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021 – FORMULARZ DO POBRANIA.
  2. Do każdego wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO– FORMULARZ DO POBRANIA.

 

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 

  • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

  • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Zapraszamy do kontaktu:

  • osobistego w godzinach pracy Referatu Obsługi Studentów (pok. 219, obiekt 01, I p. – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont);
  • za pośrednictwem e-mail: kamojska@sgsp.edu.pl, aczarnecka@sgsp.edu.pl;
  • telefonicznego: tel. 22 56-17-724, 22 56-17-529