Zapomoga

 

Wniosek o zapomogę należy złożyć nie później niż 3 miesiące po wystąpieniu zdarzenia, które jest podstawą złożenia wniosku.

 

Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.

 

Zapomogę można przyznać studentowi, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, w szczególności na skutek:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • ciężkiej choroby studenta lub członków jego najbliższej rodziny,
 • śmierci najbliższych członków rodziny, jeśli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej,
 • kradzieży lub zniszczenia bez winy studenta jego mienia (zgłoszenie musi być udokumentowane w terminie 14 dni od daty zdarzenia),
 • nagłych okoliczności losowych, które mają znaczący wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej, w szczególności klęski żywiołowej.

 

Zapomoga nie może być przyznawana dwa razy z tego samego tytułu.

 

Składając wniosek o zapomogę student powinien określić wysokość niezbędnej pomocy pieniężnej, o jaką występuje.

 

Składając wniosek o zapomogę student ma obowiązek udokumentowania okoliczności stanowiących podstawę wniosku.

 

Udokumentowaniem wniosku o zapomogę są w szczególności zaświadczenia:

 • z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • lekarskie,
 • z policji,
 • inne zaświadczenia właściwych instytucji i urzędów, potwierdzające okoliczności opisane we wniosku.

 

Zapomoga jest przyznawana w formie pieniężnej. Kwota zapomogi jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 1 000,00 zł.

 

UWAGA: Przed wydrukiem należy pobrać plik!

 

 1. Wniosek o zapomogę na rok akademicki 2020/2021 – FORMULARZ DO POBRANIA
 2. Do każdego wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną RODO – FORMULARZ DO POBRANIA

 

 

Kompletnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami należy:

 

 • złożyć w Kancelarii Ogólnej (Obiekt 02, parter, pok. 117 – wejście od ul. Siemiradzkiego) – dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „STYPENDIUM”

lub

 • wysłać pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem na kopercie – „STYPENDIUM”) – przy wysyłce obowiązuje data stempla pocztowego – dotyczy tylko listu poleconego wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

Zapraszamy do kontaktu:

 • w godzinach pracy Działu Spraw Studenckich (pok. 219, obiekt 01, I p. – wejście od ul. Słowackiego, od strony Metra Marymont);
 • za pośrednictwem e-mail: kamojska@sgsp.edu.pl, aczarnecka@sgsp.edu.pl;
 • telefonicznego: tel. 22 56-17-724, 22 56-17-529