ZAPROSZENIE NA III SEMINARIUM NAUKOWE NT. „KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO”

Zaproszenie na III seminarium naukowe nt. „Konteksty bezpieczeństwa powszechnego”

 

25 listopada (czwartek) 2021 r. odbędzie się

III seminarium naukowe nt. „Konteksty bezpieczeństwa powszechnego”,

którego celem jest określenie okoliczności wpływających

na zakres przedmiotowo-podmiotowy bezpieczeństwa powszechnego.


Spotkanie będzie przeprowadzone w formie online.


W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału. Poniżej szczegóły organizacyjne.

 

III SEMINARIUM NAUKOWE
na temat

KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO

 

ORGANIZATOR

Zakład Bezpieczeństwa Powszechnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB
Centrum Metodologii Badań w Naukach o Bezpieczeństwie Akademii WSB
Zakład Systemów Bezpieczeństwa Wojskowej Akademii Technicznej
Koło Naukowe Inżynierów Bezpieczeństwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 
TERMIN 

25 listopada 2021 r.
godz. 10:00 – 12.45

Link do spotkania na platformie Teams. 

 
KOMITET NAUKOWY  

Przewodnicząca
dr inż. Magdalena GIKIEWICZ

Zastępcy Przewodniczącej
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK
dr Paulina POLKO
dr Justyna STOCHAJ

Członkowie
prof. dr hab. inż. Bernard WIŚNIEWSKI
dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI, prof. AWSB
dr hab. Janusz FALECKI, prof. UP
dr hab. Włodzimierz FEHLER, prof. UPH
dr hab. Paweł LUBIEWSKI, prof. WSPol
dr hab. Jarosław PROŃKO, prof. UJK
dr hab. Stanisław RYSZ, prof. UP
dr hab. Robert SOCHA, prof. AWSB
dr hab. Ryszard SZYNOWSKI, prof. AWSB
dr Patrycja BRYCZEK-WRÓBEL
dr Robert GWARDYŃSKI
dr Paweł KAWALERSKI
dr Bogusław KOGUT
dr Natalia MOCH
dr Krzysztof SZWARC
dr Jacek ZBOINA
dr Jan ZIOBRO
dr Monika Tryboń

 
KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr inż. Joanna KOZIOŁ
kontakt: jkoziol@sgsp.edu.pl
ogn. pchor. Michał Kowalczyk

 
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
  • Seminarium adresowane jest do wszystkich, którzy dostrzegają potrzebę włączenia się w nurt dyskusji na temat bezpieczeństwa powszechnego.
  • Seminarium prowadzone będzie online, z aplikacji Microsoft Teams.
  • Czas wystąpienia w formie referatu/komunikatu naukowego powinien wynosić 15 min. 
  • Komitet naukowy zastrzega sobie prawo kwalifikacji tematów proponowanych wystąpień.
  • Udział w seminarium jest bezpłatny.
CEL SEMINARIUM

Określenie okoliczności wpływających na zakres  przedmiotowo – podmiotowy bezpieczeństwa powszechnego

 

WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI SEMINARIUM

Zjawiska zachodzące w przyrodzie, zarówno naturalne, jak i antropogeniczne, postrzegane  są jako symptomy niekorzystnych zmian, zagrożenia lub wręcz zdarzenia nadzwyczajne,  które w konsekwencji ich pojawienia się godzą w człowieka, jego zdrowie i życie. W literaturze naukowej z niezagrożonym funkcjonowaniem człowieka wiąże się bezpieczeństwo powszechne. Bezpieczeństwo to jest również obecne w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.  Jest zatem w sposób naturalny obiektem badań naukowych, mimo tego, iż toczące się dyskusje  nie doprowadziły jeszcze do jednoznacznego i niebudzącego wątpliwości wyjaśnienia znaczenia tego pojęcia. Taki stan rzeczy sprawia, iż termin „bezpieczeństwo powszechne” tłumaczyć można wielorako. Nie mniej jednak najczęściej utożsamiane jest  z przeciwdziałaniem zagrożeniom płynącym ze strony sił przyrody i skutków rozwoju cywilizacyjnego. To relacje bezpośrednie. Są jednak i takie, które podkreślają związki pośrednie między nim a bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem zdrowotnym, bezpieczeństwem ekonomicznym itd. Przyjmując takie założenie organizatorzy seminarium liczą na prezentację poglądów dotyczących identyfikacji terminu „bezpieczeństwo powszechne” w szerszym tle poznawczym i utylitarnym oraz wskazanie jego kontekstów. Bowiem jakkolwiek by go nie rozpatrywać jego istotą była, jest i będzie troska o bezpieczeństwo ludzi, będąca jednocześnie nadrzędnym celem w realizacji zadań wszystkich podmiotów funkcjonujących  w ramach systemu bezpieczeństwa państwa. 

 
PROGRAM SEMINARIUM

Lp. 

Czas 

Przedsięwzięcie 

Prowadzący 

 1.

10:00–10:10

Otwarcie seminarium

dr inż. Magdalena GIKIEWICZ

prof. dr hab. inż. Bernard WIŚNIEWSKI

 

2.

10:10–10:15 

Wprowadzenie do seminarium 

  dr inż. Magdalena GIKIEWICZ

 

   

Pierwsza sesja obrad plenarnych
Moderator: prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI 

3.

10:15–10:30 

Istota systemu bezpieczeństwa narodowego

dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI

(Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

4.

10:30–10:45 

Przedmiotowy wymiar bezpieczeństwa strukturalnego

płk dr hab. Krzysztof DRABIK

(Akademia Sztuki Wojennej w

Warszawie)

5.

10:45–11:00

Bezpieczeństwo powszechne – konieczność rewizji pojmowania

dr hab. Włodzimierz FEHLER  (Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach)

6.

11:00-11:15

Ochrona dynamiczna jako element systemu bezpieczeństwa jednostek

penitencjarnych

gen. dr Marcin STRZELEC (Szkoła Wyższa Wymiaru

Sprawiedliwości w Warszawie)

   

Druga sesja obrad plenarnych
Moderator: dr inż. Magdalena GIKIEWICZ

7.

11:15-11:30

Kategoria bezpieczeństwa zdrowotnego 

w naukach o bezpieczeństwie

dr Mateusz KUCZABSKI 

(Akademia Sztuki Wojennej w

Warszawie)

8.

11:30–11:45

Sekurytyzacja zagrożeń pandemicznych. 

HIV, SARS i SARS-COV-2

dr Paulina POLKO 

(Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej)

9.

11:45-12:00

Ukryte zagrożenia pandemiczne  procesów migracyjnych

dr hab. Paweł LUBIEWSKI 

(Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

10.

12:00–12:15 

Młodzież i bezpieczeństwo. 

Współczesne aspekty kształcenia obronnego w Polsce

dr hab. Ilona URYCH  

(Akademia Sztuki Wojennej w

Warszawie)

   

Podsumowanie seminarium

11.

12:15–12:30

Dyskusja

dr inż. Magdalena GIKIEWICZ prof. dr hab. inż. Bernard WIŚNIEWSKI

12.

12:30–12:45

Zakończenie seminarium

dr inż. Magdalena GIKIEWICZ