POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z WOJSKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZNĄ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

 

Współpraca w szczególności w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej to podstawowe założenie porozumienia, które zawarto 6 grudnia 2021 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT).

Strony wyraziły wolę i chęć prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości.

Działania podejmowane przez obie uczelnie będą dotyczyć m.in. następujących zakresów:

  • wymiana kadry naukowo-dydaktycznej w zakresie prowadzenia określonych i wcześniej ustalonych tematycznie zajęć dydaktycznych, celem odbycia staży naukowych przez osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne;
  • wspólne organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i prezentacji, w których uczestniczyć będą pracownicy, studenci oraz nauczyciele akademiccy każdej ze stron porozumienia, w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych;
  • wymiana wzajemnych doświadczeń w zakresie prowadzonej działalności statutowej;
  • zgłaszanie propozycji wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych m.in. w zakresie badań i projektów naukowych oraz promocji przedsięwzięć prowadzonych przez strony w obszarze ich działalności;
  • prowadzenie wzajemnej wymiany studentów, zainteresowanych uczestniczeniem w zajęciach dydaktyczno-naukowych.

Sygnatariuszami umowy byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast WAT reprezentował Rektor-Komendant płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.