MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA – SKAŻENIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO POWODOWANE PRZEZ ODPADY – WYZWANIA I ZAGROŻENIA EKOLOGISTYKI

Serdecznie zapraszamy Państwa na Międzynarodową Konferencję naukową organizowaną w ramach projektu polskiej współpracy rozwojowej współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pt.: Ekologistyka – usprawnianie zarządzania składowiskami odpadów w obwodzie Lwowskim, którego partnerem jest Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia.

Konferencja jest podsumowaniem dotychczasowych działań prowadzonych na terenie RP oraz kraju beneficjenta. Stanowi również platformę do dyskusji na temat ważnych, z punktu widzenia zarządzania odpadami, kwestii nie tylko technicznych ale i społecznych. Wyzwania i zagrożenia związane ze składowaniem odpadów są zagadnieniami koniecznymi do podejmowania w dyskusjach na arenie międzynarodowej.

Istotną misją konferencji  jest wsparcie merytoryczne osób zajmujących się tematyką składowania odpadów oraz podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających ze złego gospodarowania odpadami.

Щиро запрошуємо Вас на Міжнародну наукову конференцію, організовану в рамках проєкту польської співпраці для розвитку, співфінансованого Міністерством закордонних справ Республіки Польща під назвою: Екологістика – вдосконалення управління звалищами твердих побутових відходів у Львівській області, партнером якого є Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Конференція є підсумком заходів, які були проведені до цього часу на території Республіки Польща та країни-бенефіціара. Це також платформа для обговорення важливих, з точки зору поводження з відходами, не лише технічних, а й соціальних питань. Проблеми та ризики звалищ є важливими питаннями для обговорення на міжнародній арені.

Важливою місією конференції є надання суттєвої підтримки для тих, котрі займаються проблемою зібрання відходів, та підвищення свідомості про загрози невідповідного поводження з відходами.

INFORMACJE / ІНФОРМАЦІЯ

16 grudnia 2021

stacjonarnie – Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, Warszawa

online – https://sgsp.clickmeeting.com/ekologistyka

Ankowski Artur, dr inż.

Bosak Pavlo, dr

Feltynowski Mariusz, dr inż., prof. uczelni

Grabowska-Lepczak Izabella, dr – wiceprzewodniczący

Majder-Łopatka Małgorzata, dr inż.

Menshykova Olga, dr

Popovych Vasyl, prof. dr nauk – wiceprzewodniczący

Rogula – Kozłowska Wioletta, dr hab. inż., prof. uczelni

Ratushnyy Roman, prof. dr nauk

Salamonowicz Zdzisław, dr inż.

Shuplat Taras, dr

Szykuła-Piec Barbara, dr – wiceprzewodniczący

Telak Oksana, dr hab. – przewodniczący

Duralski Dominik, mgr inż.

Grabowska-Lepczak Izabella, dr – przewodniczący

Popovych Vasyl, prof. dr nauk – wiceprzewodniczący

Svyatkevych Oleksandr, mgr

Szykuła-Piec Barbara, dr – wiceprzewodniczący

Telak Oksana, dr hab. – wiceprzewodniczący

9.00 – 9.15

 

Władze SGSP. Kierownik projektu

Керівництво ГШПС. Керівник проєкту

Otwarcie, powitanie uczestników i gości

Відкриття, привітання учасників і гостей

 

9.15 – 9.50

Władze SGSP. Kierownik projektu, uczestnicy projektu

Керівництво ГШПС. Керівник проєкту, учасники проєкту

Uroczyste przekazanie sprzętu

Урочиста передача обладнання

 

9.50 – 10.00

Oksana Bilous, dr hab., prof.

Оксана Білоус, д.ф.-м.н., проф.

Interdyscyplinarne programy edukacji ekologicznej: panaceum czy zła droga?

Міждисциплінарні освітні програми з екологістики: панацея чи хибний шлях?

10.00 – 10.10

Vasyl Popovych, dr hab., prof.

Василь Попович, д. т. н., проф.

Migracja niebezpiecznych składników filtratu składowiskowego do poziomów glebowych

Міграція небезпечних компонентів фільтратів сміттєзвалищ у ґрунтові горизонти

10.10 – 10.20

Andriy Delyatynchuk, przewodn. gromady Андрій Делятинчук, голова територіальної громади

Problemy gospodarki odpadami na terenach górskich

Проблеми поводження з відходами в гірській місцевості

10.20 – 10.35

Przerwa

10.35 – 10.45

Nataliya Gotsiy, dr

Наталія Гоцій, к.с.-г.н.

Gospodarka odpadami w m. Lwów

Особливості поводження із твердими побутовими відходами у м. Львів

10.45 – 10.55

Grygoriy Dmytriv, dr, doc.

Григорій Дмитрів, к.х.н., доцент

Zastosowanie eko-pojemników z biodegradowalnych polimerów sposobem na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska przez składowiska odpadów

Використання екотари з біодеградабельних полімерів як шлях до зменшення забруднення довкілля звалищами твердих побутових відходів

10.55 – 11.05

Yaroslav Genyk, dr hab., doc.

Ярослав Геник, д.с.-г.н., доцент

Ekologiczne i biologiczne podstawy rewitalizacji składowisk odpadów

Еколого-біологічні основи ревіталізації сміттєзвалищ і полігонів твердих побутових відходів

11.05 – 11.15

Oleg Kovalchuk, adj.

Олег Ковальчук, ад’юнкт

Metody zarządzania projektami i programami środowiskowymi przez interesariuszy

Методи управління стейкхолдерами природоохоронних проектів і програм

11.15 – 11.25

Nataliya Grynchyshyn, dr, doc.

Наталія Гринчишин, к.с-г.н., доцент

Konieczność wprowadzenia kompostowania odpadów organicznych w miastach Ukrainy

Необхідність впровадження компостування органічної речовини твердих побутових відходів у містах України

11.25 – 11.35

Oleksandra Dyda, dr

Олександра Дида, канд. архітектури

Wizualne i estetyczne wyzwania związane z utylizacją odpadów w warunkach miejskich

Візуально-естетичні виклики утилізації побутових відходів в умовах урбанізованого середовища

11.35 – 11.45

Pavlo Bosak, dr

Павло Босак, к.т.н.

Sposoby odnawiania zdewastowanych krajobrazów Lwowa i Wołynia

Шляхи відновлення девастованих ландшафтів Львівщини та Волині

11.45 – 11.55

Taras Shuplat, dr

Тарас Шуплат, к.с.-г.н.

Procesy fitomelioracyjne na hałdach przedsiębiorstw górniczych i chemicznych

Фітомеліоративні процеси на відвалах гірничо-хімічних підприємств

 

11.55 – 12.05

Iryna Kochmar, adj.

Ірина Кочмар, ад’юнкт

Odpady przemysłowe i ich wpływ na środowisko

Промислові відходи та їх вплив на довкілля

12.05 – 12.15

 

 

 

Kateryna Korol, adj.

Катерина Король, ад’юнкт

Mikroklimat lwowskich składowisk w strefie turystyczno-rekreacyjnej

Мікроклімат сміттєзвалищ Львівщини в туристично-рекреаційній зоні

12.15 -12.25

Anna Prędecka, dr inż.

Анна Прендецка, к.н., інж.

 

Ryzyko zawodowe związane z narażeniem na czynniki biologiczne w zakładach gospodarki odpadami

Професійний ризик, пов’язаний із впливом біологічних чинників на підприємствах з утилізації відходів

12.25 – 13.45

Przerwa

13.45 – 13.55

Barbara Szykuła-Piec, dr

Барбара Шикула-П’єц, к.н.

Postawy NIMBY w kontekście procesu zarządzania składowiskami odpadów

Позиція NIMBY в контексті управління сміттєзвалищами

13.55 – 14.05

Oksana Telak, dr hab.

Оксана Теляк, д.н.

Wpływ ekologistyki na zmiany klimatyczne

Вплив екологістики на зміни клімату

 

14.05 – 14.15

Przerwa

14.15 – 14.45

Uczestnicy konferencji

Учасники конференції

Panel dyskusyjny

Дискусія

14.45 -15.00

Zakończenie. Podsumowanie.

Закінчення, підсумки.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Проект фінансується програмою польського співробітництва з розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща.

TRANSMISJA ONLINE / ОНЛАЙН ПЕРЕДАЧА