Zaproszenie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

Zaproszenie na wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+

Zapraszamy pracowników i studentów na wyjazdy zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019.

 

WYJAZDY DLA PRACOWNIKÓW

W ramach Programu Erasmus+ zapraszamy wykładowców/pracowników administracyjnych, którzy są zainteresowani podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2018 r.

Wyjazdy pracowników uczelni:

Cel wyjazdu

Celem wyjazdu pracownika administracyjnego jest udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje związane z charakterem pracy wykonywanej w jednostce macierzystej, doskonaleniem kompetencji zawodowych, poszerzeniem wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach,work shadowing” itp.

Pracownicy muszą znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chcą się wybrać lub język w którym zorganizowane będzie szkolenie.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

  • Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie szkolenia zatwierdzony przez bezpośredniego przełożonego pod względem zgodności z profilem zawodowym pracownika lub kierunkiem jego rozwoju.

Wyjazdy nauczycieli akademickich:

Celem wyjazdu nauczyciela akademickiego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych w uczelni zagranicznej (obowiązkowe 8 godzin tygodniowo) oraz dodatkowo monitorowanie toku studiów odbywanych przez studentów SGSP w uczelni zagranicznej, zapoznanie się ze sposobem realizacji procesu dydaktycznego w zakresie swojej specjalności.

Nauczyciel akademicki musi znać w stopniu dobrym język kraju, do którego chce się wybrać lub język w którym będzie prowadził zajęcia dydaktyczne.

Standardowa długość pobytu szkoleniowego to jeden tydzień. Szkolenie może trwać od 2 do 5 dni roboczych.

  • Osoba zakwalifikowana na wyjazd powinna dostarczyć przed rozpoczęciem procedury wyjazdowej Porozumienie o programie nauczania zatwierdzony przez kierownika jednostki organizacyjnej SGSP, w której jest zatrudniony ubiegający się o wyjazd dany nauczyciel akademicki.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium zgodnie ze stawkami obowiązującymi w Programie ERASMUS+ na rok akademicki 2018/19, które przeznaczone są na opłatę kosztów utrzymania i zakwaterowania w czasie pobytu w uczelni partnerskiej. Osoby zakwalifikowane na taki wyjazd otrzymują również dofinansowanie kosztów podróży.

Osoby zainteresowane uzyskaniem bliższych informacji dotyczących udziału w ww. mobilnościach mogą kontaktować się bezpośrednio z Koordynatorami Wydziałowymi:

  • WIBC – Moniką Tryboń, email: mtrybon@sgsp.edu.pl;
  • WIBP – Szymonem Ptakiem, email: sptak@sgsp.edu.pl;
  • Uczelnianym Koordynatorem Programu Erasmus+ – Marią Ceglińską, email: mceglinska@sgsp.edu.pl

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest przesłanie formularza zgłoszeniowego  na adres Koordynatora Uczelnianego (oraz w kopii do danego Koordynatora Wydziałowego) w terminie do 22 października 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj:

  1. formularz zgłoszeniowy dla pracownika administracyjnego
  2. formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela akademickiego


WYJAZDY  DLA STUDENTÓW cywilnych

W ramach Programu Erasmus+ organizujemy wyjazdy zagraniczne na:

  • studia semestralne (semestr zimowy 2018/2019),

Zgłoszenia przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do 22.10.2018 r.

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE  odbędą się w pierwszej połowie listopada 2018 r. (szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie).

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ /kopia do odpowiedniego Koordynatora Wydziałowego/: mceglinska@sgsp.edu.pl w terminie do 22 października 2018 r. włącznie.

Zgłoszenie zostaje przyjęte po otrzymaniu maila zwrotnego.

Wszyscy studenci, którzy nadeślą poprawnie wypełnione zgłoszenia będą brali udział w rozmowie kwalifikacyjnej w języku angielskim i/lub niemieckim.

O terminie rozmowy studenci zostaną powiadomieni drogą mailową.