UWARUNKOWANIA I KONTEKSTY BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

„UWARUNKOWANIA I KONTEKSTY
BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO”


PATRONAT:

JM Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej
dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ prof. AWSB

 

ORGANIZATOR:

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

WSPÓŁORGANIZATOR:
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

 

KOMITET NAUKOWY:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

Zastępca Przewodniczącego:

 dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB

Członkowie:
prof. dr hab. Marian CIEŚLARCZYK
prof. dr hab. Andrzej GLEN
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK
prof. dr hab. Ryszard JAKUBCZAK
prof. dr hab. Tomasz JAŁOWIEC
prof. dr hab. Waldemar KACZMAREK
prof. dr hab. Romuald KALINOWSKI
prof. dr hab. Hubert KRÓLIKOWSKI
prof. dr hab. Arkadiusz LETKIEWICZ
prof. dr hab. Eugeniusz NOWAK
prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI
prof. dr hab. Jan POSOBIEC
prof. dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI
prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT dr h. c.
prof. dr hab. Bogdan SZULC
prof. dr hab. Jerzy WOLANIN dr h. c.
prof. dr hab. Jarosław WOŁEJSZO
prof. dr hab. Marek WRZOSEK
prof. dr hab. Zenon ZAMIAR
prof. dr hab. Waldemar ZUBRZYCKI
dr hab. Aleksander BABIŃSKI
dr hab. Andrzej DAWIDCZYK prof. UJK
dr hab. Marcin JURGILEWICZ prof. PRz
dr hab. Janusz FALECKI prof. UP
dr hab. Włodzimierz FEHLER prof. UPH
dr hab. Mariusz FRĄCZEK prof. AP
dr hab. Mieczysław KOZIŃSKI
dr hab. Paweł LUBIEWSKI prof. WSPol.
dr hab. Andrzej PIECZYWOK prof. UKW
dr hab. Robert SOCHA prof. AWSB
dr hab. Katarzyna SZCZEPAŃSKA – WOSZCZYNA prof. AWSB
dr hab. Ryszard SZYNOWSKI prof. AWSB
dr hab. Krzysztof ZAŁĘSKI prof. AWSB
dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI prof. SGSP
dr inż. Magdalena GIKIEWICZ
dr Paulina POLKO
dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI

 

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
dr Bogusław KOGUT
dr Artur SZELA

 

CEL KONFERENCJI:
Określenie zasadniczych obszarów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
wraz z relacjami zachodzącymi między nimi

TERMIN:
14 stycznia 2022 r. w g. 9.00-16.00

SPOSÓP PRZEPROWADZENIA KONFERENCJI:
online przy wykorzystaniu platformy Microsoft Teams


WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI KONFERENCJI:

Bezpieczeństwo wewnętrzne, jak każde inne, obecne jest we wszystkich warunkach i stanach funkcjonowania państwa. Udział elementów systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w realizacji powierzonych prawem zadań w jest znaczący i jednoznaczny. Ich wykonywanie uwzględnia specyfikę przygotowań do przeciwstawienia się warunkom zagrożeń terrorystycznych, sytuacjom kryzysowym oraz wojennym, a także reguły wypracowane w toku bieżącej działalności podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz umiejętność organizacji współdziałania.

Państwo, jako organizacja, chcąc zapewnić sobie niezakłócony byt podejmuje starania i działania temu służące. Jego narzędziem jest administracja publiczna, której podstawowym celem działania jest organizowanie
i zabezpieczenie interesów zbiorowych społeczeństwa oraz organizacja działań w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Trwające poszukiwania optymalnych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jego uwarunkowań i kontekstów trwają nieprzerwanie i zapewne trwać będą zawsze. Dotyczą one bieżącej działalności administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz ośrodków akademickich. Poszukiwania te w odniesieniu do uczelni wyższych są konsekwencją ich misji związanej z uprawianiem nauki i wypełnianiem służebnej roli wobec społeczeństwa.

Tegoroczna konferencja jest wypełnieniem zobowiązań zaciągniętych wobec uczestników konferencji organizowanej 21 stycznia ubr. Bowiem, w czasie dyskusji prowadzonych w czasie obrad plenarnych wskazywano na potrzebę kontynuacji rozważań odnoszących się do uwarunkowań i  kontekstów bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

Lp.

Czas

Przedsięwzięcie

Prowadzący

1

2

3

4

Otwarcie konferencji

1

9.00 – 9.20

Wystąpienie
JM Rektor AWSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ
prof. AWSB

2

9.20 – 9.30

Wystąpienie
przewodniczącego  Komitetu Naukowego

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI

1

2

3

4

pierwsza sesja obrad plenarnych:
Moderator: prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI, dr Bogusław KOGUT

3

9.30 – 9.45

Cechy i funkcje nauki

dr hab. Andrzej Czupryński prof. AWSB
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

4

9.50 – 10.05

Znaczenie przeszłości w badaniach bezpieczeństwa

prof. dr hab. Bernard WIŚNIEWSKI
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

5

10.10 – 10.25

 

Sztuczna inteligencja
jako wielopostaciowy instrument polityki bezpieczeństwa wewnętrznego

dr hab. Włodzimierz FEHLER prof. UPH
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach

6

10.30 – 10.45

 

Zarządzanie wiedzą w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne

dr hab. Agnieszka SZCZYGIELSKA
prof. ASzWoj.
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

7

10.45 – 11.10

Dyskusja 

Moderator

druga sesja obrad plenarnych:
Moderator: dr hab. Andrzej CZUPRYŃSKI prof. AWSB, dr Magdalena GIKIEWICZ

8

11.10 – 11.25

Wpływ ekstremizmu i radykalizmu
na bezpieczeństwo wewnętrzne

dr hab. Adam HOŁUB prof. UMK
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

9

11.30 – 11.45

Kryzys migracyjny na granicach państw członkowskich Unii Europejskiej
z Republiką Białorusi i jego wpływ
na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski

dr hab. Andrzej WAWRZUSISZYN
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

10

11.50 – 12.05

Zagrożenia dużych skupisk ludzkich

dr hab. Marcin JURGILEWICZ prof. PRz
Politechnika Rzeszowska

11

12.10 – 12.30

Dyskusja 

Moderator

trzecia sesja obrad plenarnych:
Moderator: dr hab. Paweł LUBIEWSKI, dr Paulina POLKO

12

12.30 – 12.45

Rola mediów społecznościowych
w budowie wizerunku Państwowej Straży Pożarnej na przykładach działań
poza granicami kraju

nadbryg. dr inż. Mariusz FELTYNOWSKI
prof. SGSP
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
w Warszawie

13

12.50 – 13.05

Wpływ rozwoju technologii informacyjnych
na ochronę informacji – rozważania
w kontekście bezpieczeństwa wewnętrznego

dr hab. Mariusz FRĄCZEK prof. AP
Akademia Pomorska w Słupsku

15

13.10 – 13.25

Specyfika zarządzania łańcuchami dostaw
w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego

płk prof. dr hab. Tomasz JAŁOWIEC
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

1

2

3

4

16

13.30 – 13.50

Dyskusja 

Moderator

czwarta sesja obrad plenarnych:
Moderator: dr hab. Ryszard SZYNOWSKI prof. AWSB, dr inż. Tomasz ZWĘGLIŃSKI

17

13.50 – 14.05

Wpływ reglamentacji broni
na bezpieczeństwo i porządek publiczny

mł. insp. dr hab. Aleksander BABIŃSKI prof. WSPol
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

19

14.10 – 14.25

Ochrona zdrowia
a bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

dr hab. Janusz  CHEŁCHOWSKI
prof. AKFM
Akademia Krakowska
im. Frycza Modrzewskiego

20

14.30 – 14.45

Legalność przetwarzania danych osobowych podczas akcji zespołu ratownictwa medycznego

dr hab. inż. Stanisław RYSZ prof. UP
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka
w Sanoku

21

14.50 – 15.05

Instytucjonalno-edukacyjny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego

dr hab. Andrzej PIECZYWOK prof. UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy

22

15.05 – 15.25

Dyskusja 

Moderator

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

23

15.25 – 15.50

Podsumowanie obrad

Przedstawiciel Komitetu Naukowego

24

15.50 – 16.00

Wystąpienie
JM Rektor AWSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ
prof. AWSB