POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ POMIĘDZY SZKOŁĄ GŁÓWNĄ SŁUŻBY POŻARNICZEJ (SGSP) A POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ (PŁ)

Rektor prof. Krzysztof Jóźwik i profesor SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski (foto: Filip Podgórski)
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ POMIĘDZY SZKOŁĄ GŁÓWNĄ SŁUŻBY POŻARNICZEJ (SGSP) A POLITECHNIKĄ ŁÓDZKĄ (PŁ)

 

Współpraca w szczególności w zakresie działalności naukowej, badawczej i dydaktycznej to podstawowe założenie porozumienia, które zawarto 12 stycznia 2021 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Politechniką Łódzką (PŁ).

Strony wyraziły wolę i chęć prowadzenia wszechstronnej współpracy w ramach posiadanych uprawnień i możliwości.

Działania podejmowane przez obie uczelnie będą dotyczyć m.in. następujących zakresów:

  • wspólna realizacja przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych;
  • wspólne organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i prezentacji;
  • wymiana studentów i kadry w obszarze dydaktycznym, naukowym i badawczym;
  • zgłaszanie propozycji wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych m.in. w zakresie badań i projektów naukowych oraz promocji przedsięwzięć prowadzonych przez strony w obszarze ich działalności.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Politechnikę Łódzką reprezentował Rektor PŁ prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik.