40. ROCZNICA UTWORZENIA SGSP

40. rocznica utworzenia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

 

18 stycznia 2022 r. mija 40 lat od momentu powstania Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP). Szkołę utworzono Rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 stycznia 1982 r., które stanowiło, że SGSP będzie kształcić i wychowywać kadry specjalistów oficerów pożarnictwa, po ukończeniu studiów przygotowanych do objęcia stanowisk wymagających wyższego wykształcenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Szkoła uzyskała uprawnienia nadawania absolwentom tytułu magistra inżyniera lub inżyniera pożarnictwa określonej specjalności.

Tłem wydarzeń poprzedzających utworzenie SGSP była pacyfikacja strajku podchorążych Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej (WOSP) oraz decyzja Rady Ministrów o jej rozwiązaniu. Podchorążym byłej WOSP dano szansę ukończenia nauki w Szkole pod nową nazwą, o ile zostali zakwalifikowani przez Komisję Rekrutacyjną. Zajęcia w SGSP rozpoczęły się 1 lutego 1982 r.

***

Chcąc upamiętnić wydarzenia sprzed 40 lat oraz podkreślić dotychczasową działalność naszej uczelni, 18 stycznia 2022 r. w SGSP odbyła się uroczystość, podczas której Rektor-Komendant SGSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni zaprezentował kierunki dalszego rozwoju SGSP. Temat osiągnięć SGSP z 40. lat jej istnienia zaprezentował Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności st. bryg. dr inż. Zdzisław Salamonowicz.

SGSP tworzą zasługi i zaangażowanie wielu pokoleń. Nasza Alma Mater jest godną kontynuatorką dorobku swoich poprzedniczek: Centralnego Ośrodka Wyszkolenia Pożarniczego, Centralnej Szkoły Pożarniczej, Centralnej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, Szkoły Oficerów Pożarnictwa, WOSP (rys historyczny dostępny jest na stronie: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=362). Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa i bezpieczeństwo wewnętrzne. W planach jest również utworzenie nowego kierunku ratownictwo medyczne. SGSP realizuje także studia podyplomowe i posiada uprawnienia doktorskie w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Pan Rektor-Komendant podziękował za trud w podnoszeniu jakości publikacji naukowych oraz podkreślił rolę wynalazków, konferencji i projektów oraz współpracy naukowej w działalności naszej Alma Mater. Dotychczas podpisano 105 umów i porozumień o współpracy z uczelniami i partnerami, a od 2006 r. zrealizowano ponad 80 projektów naukowych, badawczych i rozwojowych. Uczelnia dysponuje bazą naukową wyposażoną w aparaturę i sprzęt w wielu przypadkach unikalnymi w skali kraju.

Planowana jest dalsza rozbudowa infrastruktury:

  • na terenie uczelni – m.in. budowa nowego obiektu biurowo-dydaktyczno-laboratoryjnego;
  • na terenie Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa SGSP w Nowym Dworze Mazowieckim – m.in. budowa Centrum Medycznej Symulacji Poligonowej oraz symulatora szkoleniowego w zakresie wykorzystania technicznych systemów przeciwpożarowych wspierających ewakuację ludzi z obiektów budowlanych.

Istotną rolę w funkcjonowaniu SGSP odgrywa stale rozwijająca się współpraca z zagranicznymi instytucjami partnerskimi.

Podczas uroczystości wyróżniono funkcjonariuszy i pracowników z wieloletnim stażem służby i pracy w naszej uczelni, w dowód uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju SGSP.

Swą obecnością wydarzenie jubileuszowe uświetnili: Minister Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki Pan Bartosz Rybak, Prezes Agencji Badań Medycznych Pan dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Marek Kuberski, byli rektorzy i komendanci naszej uczelni, kierownictwo i Senat SGSP oraz przedstawiciele społeczności akademickiej SGSP i zaprzyjaźnionych instytucji.

***

W rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych oraz nauki, szkolnictwa wyższego i techniki z 22 stycznia 1982 r. określone zostały rodzaje studiów prowadzonych przez SGSP. Były to magisterskie studia zawodowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej, studia podyplomowe oraz kursy doskonalenia zawodowego. Ponadto Szkoła została uprawniona do prowadzenia studiów i kursów specjalnych w zakresie specjalistycznej dyscypliny naukowej w ochronie przeciwpożarowej.

Obecnie SGSP, posiadająca status uczelni akademickiej, jest publiczną uczelnią służb państwowych o uznanej renomie w obszarze badań i kształcenia najlepszych specjalistów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa powszechnego i ochrony ludności, w tym oficerów pożarnictwa. SGSP to jednocześnie jednostka organizacyjna PSP. Do zadań uczelni w tym zakresie należy m.in. udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych czy też likwidacja miejscowych zagrożeń.

Przez cały okres funkcjonowania uczelnia systematycznie rozwija swoją ofertę naukowo-dydaktyczną, kształcąc przyszłą kadrę oficerską PSP oraz przygotowując absolwentów do stawiania czoła wymaganiom współczesnego rynku pracy.

SGSP posiada bogatą tradycję szkolnictwa pożarniczego i jest godną kontynuatorką dorobku w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnej ochrony ludności przed zagrożeniami naturalnymi i cywilizacyjnymi. Taka pozycja to nie tylko wynik wizji rodzącej się i ukształtowanej w umysłach kadry, studentów i absolwentów, lecz także codziennej pracy wszystkich pracowników i zaprzyjaźnionych instytucji, która na przestrzeni lat tworzy utożsamianie się strażackiego środowiska.

Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzymy wszystkim obecnym i byłym pracownikom, funkcjonariuszom, studentom oraz absolwentom dalszego rozwoju i sukcesów. Wierzymy, że SGSP utrzyma swoją wysoką pozycję naukową oraz, że zapisze dalsze wspaniałe karty swojej historii.

 

Informacje historyczne opracowano na podstawie: 75-lecie kształcenia oficerów straży pożarnej, Wyd. Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2014

FOTORELACJA

LISTY OKOLICZNOŚCIOWE