SZKOLENIE MASCAL W RAMACH WSPÓŁPRACY Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM

SZKOLENIE MASCAL W RAMACH WSPÓŁPRACY Z WOJSKOWYM INSTYTUTEM MEDYCZNYM

 

W ramach porozumienia o współpracy podpisanego 27 października 2021 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Wojskowym Instytutem Medycznym (WIM), 14 stycznia 2022 r. na terenie WIM podchorążowie kompanii I oraz strażacy w służbie stałej SGSP uczestniczyli w szkoleniu MASCAL. Ćwiczenia zorganizowano wraz z udziałem załóg Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Celem szkolenia MASCAL jest zapoznanie uczestników ze specyfiką działań ratowniczo-medycznych w przypadku zdarzeń mnogich oraz masowych. Główna tematyka skupia się na problematyce wypadków komunikacyjnych, współczesnych zagrożeń terrorystycznych, zasadach planowania działań medycznych, typowych obrażeniach i odmienności działania w środowisku niebezpiecznym, zagrożeniach CBRN i organizacji systemu reagowania i zabezpieczenia medycznego.

Do zadań SGSP, jako jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, należy uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń. Dzięki zawartemu porozumieniu o współpracy SGSP i WIM oraz przeprowadzonym ćwiczeniom, funkcjonariusze naszej uczelni w sposób praktyczny mogli doskonalić dotychczasowe umiejętności. Rozwój kompetencji wśród studentów-podchorążych jest niezwykle istotny również w perspektywie pełnienia służby stałej.

***

Wojskowy Instytut Medyczny (WIM) to jednostka badawczo-rozwojowa. Instytut jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Strategią WIM jest m.in. zapewnienie kompleksowej, nowoczesnej, opartej o najwyższe standardy, opieki medycznej i realizacja wieloprofilowej aktywności naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Porozumienie o współpracy pomiędzy SGSP i WIM zawarto, wyrażając wolę i chęć współdziałania w różnorodnym zakresie, np.: wsparcia merytorycznego, doskonalenia procedur współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami, promocji przedsięwzięć prowadzonych przez strony w obszarze ich działalności.

 

Zdjęcia: Paweł Kościński