PRACE NAD URUCHOMIENIEM W SGSP NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW RATOWNICTWO MEDYCZNE

PRACE NAD URUCHOMIENIEM W SGSP NOWEGO KIERUNKU STUDIÓW RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) w porozumieniu z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej (PSP) prowadzi intensywne działania nad utworzeniem nowego kierunku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym – Ratownictwo medyczne.

Nowy kierunek kształcenia powstaje z inicjatywy Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności i odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy oraz wpisuje się w strategię SGSP, która dotyczy  m.in. poszerzania, unowocześniania i dostosowywania oferty dydaktycznej do potrzeb społecznych. Podstawowym celem powołania kierunku jest umożliwienie zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji w jednej z kluczowych dziedzin dla lokalnych społeczności – ratownictwie medycznym.

Sytuacja wywołana wirusem COVID-19, jak również doświadczenia funkcjonariuszy PSP pokazują, jak duże znaczenie dla funkcjonowania współczesnego świata ma działalność związana z ratownictwem medycznym. Kierunek Ratownictwo medyczne jest naturalnym kierunkiem rozwoju SGSP, która od lat kształci ratowników – oficerów PSP. Stwarza to podstawy do nauki bezpośredniego współdziałania dwóch najbardziej istotnych służb na miejscu zdarzenia – jednostek straży pożarnej oraz zespołów ratownictwa medycznego, co może jeszcze bardziej usprawnić działania ratownicze.

Podjęcie współpracy z placówkami związanymi z kształceniem medycznym, a także z różnymi instytucjami społecznymi czy opiekuńczymi pozwoli studentom poznać rzeczywistość zawodową oraz nabyć podstawowe kompetencje zawodowe. Uruchomienie nowego kierunku ma na celu wykształcenie profesjonalistów, posiadających duży potencjał wiedzy i praktycznych umiejętności.

SGSP aktywnie włącza się w przedsięwzięcia związane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem zdrowotnym. W uczelni aktywnie funkcjonuje Sekcja Ratownictwa Medycznego (https://www.facebook.com/SM.SGSP), której działalność dotyczy m.in. poszerzania wiedzy z dziedziny medycyny ratunkowej, podejmowania sprawnej i skutecznej akcji ratowniczej, a także wymiany doświadczeń i angażowania w pracę naukową i badawczą.

Obecnie zespół SGSP opracowuje wniosek w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów.