POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM PUL IM. 111 ESKADRY MYŚLIWSKIEJ W WOŁOMINIE

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM PUL IM. 111 ESKADRY MYŚLIWSKIEJ W WOŁOMINIE

 

Współpraca w obszarze działalności dydaktycznej, organizacyjnej i promocyjnej to podstawowe założenia porozumienia, które zawarto 17 lutego 2022 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a I Liceum Ogólnokształcącym PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.

Strony wyraziły wolę i chęć współdziałania w zakresie:

  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych, zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Strony;
  • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów;
  • wspierania i organizowania bezpośrednich kontaktów, spotkań i wymiany informacji;
  • wymiany informacji i doświadczeń w prowadzonych obszarach działalności;
  • promocji przedsięwzięć prowadzonych przez Strony w obszarze ich działalności;
  • wymiany uczniów i studentów w celu ich udziału w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym,
  • wizyty kadry w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji.

Sygnatariuszami umowy byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast Liceum mundurowe w Wołominie reprezentowała Dyrektor Pani mgr Agnieszka Kaczyńska.

 

***

Licea mundurowe PUL to szkoły mundurowe z uprawnieniami szkół publicznych, prowadzone przez Stowarzyszenie non-profit Płocki Uniwersytet Ludowy. Stowarzyszenie prowadzi placówki o charakterze edukacyjnym i proobronnym na terenie całej Polski. W szkołach PUL realizowane są specjalności: wojskowa, policyjna, pożarnictwo i ratownictwo, odpowiednio zgodnie z aktualnymi programami pilotażowymi MON, MSWiA oraz programami własnymi w zakresie samoobrony, wf, pożarnictwa i ratownictwa.