POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

 

Działalność naukowa, badawcza, dydaktyczna, organizacyjna i promocyjna to obszary współpracy, które ujęto w porozumieniu zawartym 8 marca 2022 r. pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Akademią Wychowania Fizycznego (AWF) Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Strony wyraziły wolę i chęć współdziałania m.in. w zakresie:

  • wspólnej realizacji przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych oraz w zakresie badań i projektów naukowych;
  • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych lub międzynarodowych;
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych;
  • wspólnej organizacji konferencji, seminariów i sympozjów.

Na mocy porozumienia studenci obu uczelni będą mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym, a dla kadr uczelnianych mogą być organizowane wizyty w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast AWF w Warszawie reprezentował Rektor Pan prof. dr hab. Bartosz Molik.

***

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie jest nowoczesną uczelnią odwołującą się do tradycji. Kształci studentów i prowadzi badania naukowe, stanowiąc tym samym integralną część narodowego, a także europejskiego systemu edukacji i nauki.