POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ Z UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ Z UNIWERSYTETEM PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH

 

Mając na uwadze wzmocnienie działań w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń, a także długofalowe perspektywy rozwoju dla środowiska akademickiego, 16 marca 2022 r. Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) zawarła porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym (UPH) w Siedlcach.

Współdziałanie pomiędzy uczelniami będzie obejmować działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną, organizacyjną i promocyjną.

Strony wyraziły wolę i chęć współpracy m.in. w zakresie:

  • wspólnej realizacji badań, projektów i przedsięwzięć naukowych, badawczo-rozwojowych i edukacyjnych;
  • zgłaszania propozycji opracowywania wspólnych projektów w konkursach krajowych
    i międzynarodowych;
  • przygotowywania i realizacji przedsięwzięć dydaktycznych;
  • wspólnej organizacji konferencji i seminariów.

Na mocy porozumienia studenci obu uczelni będą mogli uczestniczyć w przedsięwzięciach o charakterze edukacyjnym, naukowym lub badawczym, a dla kadr uczelnianych mogą być organizowane wizyty w celu wymiany doświadczeń w zakresie edukacji i badań naukowych oraz udziału w stażach naukowych.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast UPH reprezentował Rektor Pan prof. dr hab. Mirosław Minkina.

 

***

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest ważnym ośrodkiem naukowym, artystycznym i kulturotwórczym. Istotnym elementem działalności Uniwersytetu jest współpraca z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą. Uczelnia prowadzi prace rozwojowe i badania naukowe ukierunkowane na rozwój nauki, gospodarki i kultury.