O wydziale

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego (WIBC) jako pierwszy w Polsce rozpoczął tradycje naukowe i dydaktyczne z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem. Powstał w 2000 roku w ramach środków Tempus Phare. Na Wydziale prowadzone są badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Szczególny nacisk położony został na zarządzanie kryzysowe, ochronę ludności, bezpieczeństwo pracy, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także społeczne i humanistyczne aspekty bezpieczeństwa (m.in. edukację dla bezpieczeństwa). Wszyscy studenci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowej wymianie studenckiej (Erasmus+), a także licznych kursach i szkoleniach.

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludności. Badania uwzględniają zmiany zachodzące w Polsce, Europie i na świecie, w zakresie bezpieczeństwa powszechnego oraz wynikające z nich potrzeby zapewnienia sprawnego i efektywnego działania podmiotów odpowiedzialnych za ochronę ludności, zarówno na wypadek sytuacji kryzysowej w czasie pokoju, jak i na wypadek działań zbrojnych. Badania korespondują z ustaleniami tzw. strategii lizbońskiej oraz ideą bolońską wspólnej, europejskiej przestrzeni badawczej i dydaktycznej.

Jakość kształcenia pdf

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci WIBC to inżynierowie bezpieczeństwa cywilnego, inżynierowie bezpieczeństwa pracy oraz licencjaci bezpieczeństwa wewnętrznego i magistrowie bezpieczeństwa wewnętrznego.

Absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego są przygotowani do wyko­nywania funkcji doradczych, kontrolnych i administracyjnych na różnych szczeblach administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych (zwłaszcza dużego i zwiększonego ryzyka awarii przemysłowych).

Absolwent specjalności inżynieria bezpieczeństwa cywilnego, realizowanej na kie­runku inżynieria bezpieczeństwa, to osoba predysponowana do kreowania bezpie­czeństwa powszechnego w kontekście ochrony ludności. Jest przygotowany m.in. do:

– oceny stanu przygotowania i sprawności systemu gotowości cywilnej i cywilnego zarządzania kryzysowego,

– opracowywania raportów o prognozowanych zagrożeniach i metodach zapobiega­nia, przeciwdziałania i przygotowania na wypadek zagrożenia,

– współtworzenia programów w zakresie planowania cywilnego na wszystkich szczeblach administracji publicznej, w tym planów zarządzania kryzysowego,

– tworzenia planów i programów ochrony ludności w sytuacjach nadzwyczajnych,

– opiniowania projektów aktów prawnych i pozostałych dokumentów z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ratownictwa i pozo­stałych aspektów bezpieczeństwa powszechnego.

Absolwent specjalności inżynieria bezpieczeństwa pracy, realizowanej na kierunku inżynieria bezpieczeństwa, posiada specjalistyczne wykształcenie inżynierskie, uprawniające do wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Zna standardy, metody i środki inżynierskiego budowania środowiska bezpieczeństwa i higieny pracy, które stosowane są na arenie krajowej i międzynarodowej.

W szczególności potrafi:

– kontrolować i audytować stan BHP w przedsiębiorstwie na podstawie analizy relacji człowiek – maszyna – otoczenie,

– organizować i prowadzić ciekawe szkolenia z wykorzystaniem najskuteczniejszych innowacyjnych metod aktywizujących,

– dokonywać oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem zaawansowanych metod inżynierskich, w oparciu o rzetelną analizę czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, a także wypadków przy pracy,

– projektować i diagnozować ergonomiczne stanowiska pracy,

– skutecznie budować środowisko bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Absolwent specjalności inżynieria ciągłości działania, realizowanej na kierunku in­żynieria bezpieczeństwa, zdobył wiedzę z zakresu działań, które powinny być podej­mowane w celu ochrony organizacji przed negatywnymi skutkami nieplanowanych zdarzeń, poprzez świadome podejmowanie decyzji dotyczących eksponowania organi­zacji na istniejące zagrożenia lub podejmowania działań ograniczających ryzyko prze­rwania działalności, jak również inwestowania w środki pozwalające na zaplanowane odtworzenie przerwanej działalności.

Inżynieria ciągłości działania obejmuje działania organizacyjne, techniczne, biznesowe i społeczne, mające na celu:

– minimalizację potencjalnych strat wynikających z przerwania krytycznych procesów biznesowych,

– rozpoznanie podatności organizacji,

– określenie zasobów objętych szczególną ochroną, jak również opracowanie dla nich rozwiązań alternatywnych,

– minimalizację ryzyka poprzez wprowadzenie zabezpieczeń,

– utrzymywanie organizacji na minimalnym akceptowalnym poziomie realizowanych procesów,

– bezpieczne wstrzymanie do odwołania procesów biznesowych, uznanych za niekry­tyczne dla organizacji.

Zarządzanie ciągłością działania obejmuje: zarządzanie ryzykiem, odtwarzanie dzia­łalności, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie jakością, zarządzanie BHP, zarządzanie wiedzą, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie bezpieczeństwem, komunikację kryzysową i public relations.

Absolwent specjalności bezpieczeństwo europejskie (specjalność realizowana od roku akademickiego 2018/2019), realizowanej na kierunku bezpieczeństwo we­wnętrzne, zdobędzie wiedzę z zakresu ewolucji zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy, polityki bezpieczeństwa krajów europejskich, w tym jej głównych instrumentów, takich jak: Sojusz Północnoatlantycki (NATO), Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Istotny przedmiot poznania naukowego i dydaktyki w obszarze bezpieczeństwa, w ramach specjalności bezpieczeństwo europejskie, stanowią ponadto zagrożenia energetyczne, ekologiczne, społeczne, katastrofy naturalne i cywilizacyjne (awarie i katastrofy prze­mysłowe), konflikt zbrojny i jego konsekwencje w państwach, zarówno bliskich, jak i odległych geograficznie od Unii Europejskiej.

Szczególnym celem specjalności bezpieczeństwo europejskie jest wskazanie na procesy formułowania i implementacji polityki bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej we wszystkich jej wymiarach (politycznym, gospodarczym, społecznym, ekonomicznym, militarnym, itp.), wskazanie na proces transformacji polityki w NATO, UE i innych or­ganizacjach międzynarodowych, a także na regionalną i dwustronną współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, współpracę w zakresie bezpieczeństwa przemy­słowego, ochrony środowiska naturalnego itd.

Specjalność bezpieczeństwo europejskie prowadzona jest w językach polskim i an­gielskim.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskują wiedzę i doświad­czenie z zakresu:

• analizy stanu i procesów zapewnienia bezpieczeństwa, a także podejmowania de­cyzji w tym obszarze, wspomaganych funkcjami zarządzania: planowaniem, organi­zowaniem, motywowaniem i kontrolą,

• zwiększania efektywności procesów zarządzania podsystemami bezpieczeństwa wewnętrznego,

• kreowania bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z infrastrukturą krytyczną i innymi systemami istotnymi z punktu widzenia funkcjonowania państwa. Posiadają wiedzę o zjawiskach zagrażających ciągłości działania tego rodzaju obiek­tów, instalacji i urządzeń, a także o sposobach minimalizacji ryzyka ich wystąpienia,

• zapewnienia bezpieczeństwa bezpośrednio i pośrednio związanego z bytowaniem i rozwojem człowieka,

• zjawisk i procesów społecznych wpływających na jakość bytu i rozwoju człowieka.

Absolwent WIBC posiada zdolność twórczego myślenia i rozwiązywania problemów. Sprawdza się w toku pracy indywidualnej i zespołowej, zarówno w roli kierownika, jak i członka grupy. Potrafi szybko podejmować trafne decyzje oraz wykazuje chęć ciągłe­go podnoszenia kwalifikacji. Absolwenci są przygotowani zarówno do kreatywnego działania na rzecz bezpieczeństwa ludności, jak również mienia przed skutkami współ­czesnych zagrożeń.

Po ukończeniu studiów absolwenci WIBC posiadają umiejętności wiedzę z zakresu:

• oceny planów zarządzania kryzysowego czy obrony cywilnej, raportów bezpieczeń­stwa i innych cywilnych dokumentów planistycznych pod kątem adekwatności względem wszelkich współczesnych zagrożeń i standardów prawnych,

• analizowania zagrożeń powszechnych, społecznych, publicznych, militarnych, poli­tycznych, ekonomicznych, ekologicznych, w tym zagrożeń o charakterze terrory­stycznym i cybernetycznym, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

• analizy i oceny ryzyka, w tym ryzyka zawodowego,

• edukowania dla bezpieczeństwa społeczeństwa i społeczności lokalnych,

• bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniającą właściwe warunki pracy według aktual­nych standardów międzynarodowych i krajowych, a także inżynierskiej wiedzy naukowej,

• zasad modelowania zagrożeń, również z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych do symulacji rozwoju pożaru, zagrożenia chemicznego i powodzi,

• kształtowania procesów decyzyjnych, indywidualnych i grupowych, pod presją czasu i mediów,

• nawiązywania kontaktów z mediami i współpracy z nimi,

• funkcjonowania współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i między­narodowego.

Tytuły zawodowe wydawane w SGSP reguluje „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. 2017, poz. 279)”

Perspektywy zawodowe dla absolwentów WIBC

Absolwenci WIBC podejmują pracę w kraju i za granicą w przedsiębiorstwach pry­watnych i państwowych, urzędach administracji publicznej i instytucjach służb pu­blicznych, m.in. na stanowiskach:

• inżyniera bezpieczeństwa cywilnego,

• menedżera / pracownika służby BHP,

• koordynatora / trenera szkoleń specjalistycznych,

• pracownika biura / wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego,

• pracownika centrum zarządzania kryzysowego,

• pracownika zespołów kryzysowych,

• pracownika cywilnego służb mundurowych,

• kierownika / koordynatora projektów w zakresie bezpieczeństwa.

Potencjalne miejsca pracy:

• Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

• Rządowe Centrum Bezpieczeństwa,

• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

• biura bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich,

• komórki właściwe zarządzaniu kryzysowemu w starostwach powiatowych,

• komórki właściwe zarządzaniu kryzysowemu w urzędach miast (gmin),

• komórki właściwe bezpieczeństwu w przedsiębiorstwach branży naftowej,

• służba bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych i krajowych,

• jednostki wojskowej ochrony przeciwpożarowej,

• przedsiębiorstwa usługowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i p.poż. (szkolenia, ekspertyzy, projektowanie, nadzór, kontrole),

• przedsiębiorstwa naukowo-badawcze w dziedzinie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności,

• przedsiębiorstwa kolejowe,

• służby związane z monitorowaniem bezpieczeństwa ekologicznego,

• operatorzy infrastruktury krytycznej.

 

 
 

Na WIBC prowadzone są studia pierwszego stopnia:

 • stacjonarne i niestacjonarne na kierunku INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA, w specjalnościach:
  • inżynieria bezpieczeństwa cywilnego,
  • inżynieria bezpieczeństwa pracy.
 • stacjonarne i niestacjonarne na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, w specjalnościach:
  • zarządzanie bezpieczeństwem,
  • ochrona infrastruktury krytycznej,
  • ochrona ludności.

 Na WIBC prowadzone są studia drugiego stopnia:

 • stacjonarne i niestacjonarne na kierunku BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, w specjalnościach:
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa,  
 • ochrona ludności i mienia,  
 • bezpieczeństwo europejskie (specjalność prowadzona jest w języku polskim, jak i w języku angielskim).  

Na WIBC prowadzone są specjalistyczne studia podyplomowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP),
 • Logistyka w bezpieczeństwie kraju (LBK)
 • Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB)
 • Bezpieczeństwo energetyki jądrowej (BEJ)
 • Studia menedżerskie dla kadry kierowniczej służb państwowych (MEN)
 • Zarządzanie kryzysowe w świetle regulacji Unii Europejskiej (ZK).

 WIBC organizuje seminaria otwarte z zakresu prowadzonej działalności naukowo-dydaktycznej, które mogą dotyczyć:

 • współpracy z mediami,
 • analizy ryzyka,
 • bezpieczeństwa imprez masowych,
 • ewakuacji z budynków i terenów,
 • systemów informacji przestrzennej,
 • kształcenia na odległość,
 • projektowania systemów bezpieczeństwa,
 • ochrony ludności, w tym ewakuacji z budynków i terenów,
 • zarządzania tłumem, w tym bezpieczeństwa imprez  masowych.

Na Wydziale prowadzone są badania naukowe w zakresie szeroko rozumianej ochrony ludności. Badania uwzględniają zmiany zachodzące w Polsce, Europie i na świecie, w zakresie bezpieczeństwa powszechnego oraz wynikające z nich potrzeby zapewnienia sprawnego i efektywnego działania podmiotów odpowiedzialnych za ochronę ludności, zarówno na wypadek sytuacji kryzysowej w czasie pokoju, jak i na wypadek działań zbrojnych. Badania korespondują z ustaleniami tzw. strategii lizbońskiej oraz ideą bolońską wspólnej, europejskiej przestrzeni badawczej i dydaktycznej. Osiągnięcia WIBC budowane są zarówno przez pracowników, jak i studentów Wydziału

STRUKTURA WIBC

Dziekanat – kontakt:

 

mgr inż. Joanna Kwoczak
Kierownik dziekanatu

mgr Emilia Lehman 
(studia stacjonarne SP-C, SD-BW)          
email: elehman@sgsp.edu.pl
tel. (022) 561-76-11

mgr Beata Krawczyk
(rozliczenia godzin dydaktycznych WIBC)
email: bkrawczyk@sgsp.edu.pl
tel. (022) 561-73-96

mgr Katarzyna Sota
(studia stacjonarne SP-CBW, studia niestacjonarne NP-C, NP-CBW, ND-BW)
email: ksota@sgsp.edu.pl
tel. (022) 561-76-11

 

Godziny pracy dziekanatu:
Poniedzialek, wtorek, czwartek: 7.45 – 10.00 i 13.00 – 15.15                                                                                   Środa: Praca własna dziekanatu
Piątek: 7.45 – 10.00 i 10.30 – 15.15
Sobota: (tylko w dniach zjazdów) 8.00 – 13.00
Niedziela: dziekanat jest nieczynny

Wnioski w indywidualnych sprawach studenckich przyjmowane są w Sekretariacie Dziekana p. 311 (za szklanymi drzwiami) w godzinach 7.30 – 14.45.

Wnioski o wydanie zaświadczeń prosimy wrzucać do skrzynki przed dziekanatem lub zgłaszać drogą mailową. Odbiór zaświadczeń w dniu następnym w Sekretariacie Dziekana p. 311 .