INSTYTUTY

INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Do zadań Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa należy prowadzenie działalności naukowej
w dyscyplinie Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz dyscyplinach pokrewnych,
a także upowszechnianie wyników badań w czasopismach i wydawnictwach, inicjowanie
i koordynowanie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych
i szkoleniowych.

W skład IIB wchodzą: Pracownia Badań Podstawowych oraz Pracownia Monitorowania Zagrożeń Środowiskowych.

Do zadań Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego należy prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie naukowej Nauki o bezpieczeństwie oraz dyscyplinach pokrewnych,
a także upowszechnianie wyników badań w czasopismach i wydawnictwach, inicjowanie 
i koordynowanie krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych, rozwojowych
i szkoleniowych.

W skład IBW wchodzi Pracowania Badań Społecznych.

Do priorytetowych obszarów i kierunków badawczych Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa należą:

 • Ilościowa i jakościowa ocena wpływu pożarów na jakość powietrza w Polsce.
 • Modelowanie ryzyka zdrowotnego i środowiskowego oraz prognozowanie stanu jakości powietrza z wykorzystaniem wybranych metod matematycznych
  i statystycznych.
 • Identyfikacja źródeł zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w budynkach jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej.
 • Ocena narażenia zdrowotnego strażaków na wybrane produkty spalania.
 • Termostabilność materiałów polimerowych.
 • Właściwości wytrzymałościowe konstrukcyjnych kompozytów drewnopochodnych poddanych skojarzonym obciążeniom termicznym i cieplnym.
 • Wpływ dodatków (odpadów polimerowych, stłuczki szklanej) na właściwości wytrzymałościowe kompozytów betonowych poddanych obciążeniom termicznym.
 • Wpływ środków gaśniczych wykorzystywanych podczas działań ratowniczo-gaśniczych na środowisko.
 • Zdalna i in-situ identyfikacja substancji niebezpiecznych.
 • Zastosowanie biosurfaktantów w usuwaniu rozlewisk substancji ropopochodnych.
 • Modelowanie rozwoju pożaru wewnętrznego i procesów jego gaszenia oraz procesu ewakuacji.
 • Wykorzystanie  strumieni rozpylonych generowanych przez urządzenia gaśnicze
  w procesie absorpcji substancji niebezpiecznych.
 • Badania eksperymentalne rozwoju pożaru wewnętrznego grupy A i procesów ich gaszenia.
 • Ilościowe metody kategoryzacji ryzyk pożarowych oraz podejmowanie decyzji na podstawie ryzyka.
 • Analiza metodą elementów skończonych (MES) wpływu warunków eksploatacji na zachowanie się środków ochrony indywidualnej.

Do priorytetowych obszarów i kierunków badawczych Instytutu Bezpieczeństwa Wewnętrznego należą:

 • Analiza i koncepcja użytkowania Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych w ratownictwie i ochronie ludności – perspektywa modelu 5xM
 • Ryzyko operacyjne w funkcjonowaniu systemów bezpieczeństwa powszechnego.
 • Analiza  porównawcza parametrów wybuchowości wytypowanych pyłów.
 • Jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas epidemii COVID-19.
 • Zarządzanie ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce.
 • Optymalizacja użycia systemów bezzałogowych w ratownictwie i ochronie ludności.
 • Odporność społeczna i zarządzanie bezpieczeństwem społecznym.
 • Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych i edukacja dla bezpieczeństwa.
 • Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa: zarządzanie kryzysowe, zarządzanie ryzykiem i ciągłością działania.
 • Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne.
 • Wpływ komunikacji społecznej i medialnej na kształtowanie bezpieczeństwa.
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, system cyberbezpieczeństwa w Polsce.
 • Wojska obrony terytorialnej w obronie Polski oraz działaniach przeciwhybrydowych i cyberobronie.
 • Zarządzanie projektami w administracji publicznej.
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Technologie wspierające procesy decyzyjne w Państwowej Straży Pożarnej, komunikacja kryzysowa w ratownictwie.
 • Zastosowanie specjalistycznych mobilnych urządzeń do identyfikacji substancji niebezpiecznych w miejscu zdarzenia.

Współpraca z przedsiębiorcami to dla nas, jako Instytutów, jeden z najważniejszych celów działalności. Świadczymy usługi komercyjnych prac badawczych, prac zleconych. Dążymy do usprawnienia procesu komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych tak, aby sprostać oczekiwaniom przedsiębiorców chcących współpracować z SGSP na zasadach rynkowych. Dążymy do wypracowania jak najlepszej oferty, łączącej w sobie zalety działalności Uczelni z modelem współpracy preferowanym przez Firmy. Pragniemy zapewnić współpracującym z nami Firmom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, a także tworzyć przestrzeń wymiany opinii i doświadczeń na rzecz wspólnego opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

KOMERCYJNE PRACE BADAWCZE – ZOBACZ

Instytuty zajmują się także obsługą administracyjną Rad Dyscyplin Naukowych: Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz Nauki o bezpieczeństwie.

DOKTORATY – ZOBACZ

NASZ ZESPÓŁ

DYREKTOR INSTYTUTU INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA
st. bryg. dr hab. inż Adam Krasuski, prof. uczelni
akrasuski@sgsp.edu.pl

STARSZY SPECJALISTA
lic. Iwona Marzec
tel. (22) 56 17 674
imarzec@sgsp.edu.pl

 SPECJALISTA
mgr Ranata Grabowska
tel. (22) 56 17 722
rgrabowska@sgsp.edu.pl

 

DYREKTOR INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
bryg. dr inż. Robert Piec
tel. (22) 56 17 363
rpiec@sgsp.edu.pl

STARSZY SPECJALISTA
 kpt. mgr Katarzyna Mojska
tel. (22) 56 17 395
kmojska@sgsp.edu.pl