Konferencja „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”

III Krajowa Konferencja Naukowa pn.

„Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”

 

Określenie kierunków doskonalenia realizacji zadań przez formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne na wszystkich poziomach organizacyjnych państwa to jedno z głównych założeń III Krajowej Konferencji Naukowej pn. „Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi”, która odbyła się 22 października 2018 r. w Sulistrowiczkach. Organizatorem konferencji był Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie we współpracy z: Wydziałem Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Wydziałem Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytutem Badawczym w Józefowie oraz Szkołą Policji w Katowicach.

Konferencja okazała się dobrą sposobnością do wymiany doświadczeń w zakresie doskonalenia działań jednolitych formacji umundurowanych. Tak jak w latach poprzednich, podstawowym założeniem konferencji było stwierdzenie, że za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa odpowiedzialnych jest wiele podmiotów, wśród których istotną rolę odgrywają jednolite formacje umundurowane uzbrojone bądź wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Nieustanne zmiany towarzyszące bezpieczeństwu wewnętrznemu oraz  potencjał instytucji państwowych przeznaczonych do dbałości o bezpieczeństwo wiążą się z potrzebą permanentnych poszukiwań skutecznych rozwiązań prawno-organizacyjnych, służących zapewnieniu niezagrożonego funkcjonowania i możliwości rozwoju państw. Systematyczne usprawnianie metod jest konieczne ze względu na fakt, że relacje między zagrożeniami i wyzwaniami a bezpieczeństwem wewnętrznym nie są w dużej mierze zrównoważone. W świetle powyższego należy podkreślić, że zarządzanie przywołanymi formacjami to złożony proces, którego istotą jest stworzenie warunków do efektywnego wykonywania ustawowo określonych zadań. Ma ono uporządkowaną specyfikę, wymagającą ciągłego doskonalenia, które powinno mieć charakter systemowy i oparty na rezultatach naukowej eksploracji.

Konferencja stanowiła forum wymiany poglądów zarówno w sferze poznawczej, jak i utylitarnej.

 

Zdjęcia: Sławomir Górski