TRENAŻER LNG

lng-trenazer-logo
lng-ncbir-logo
lng-cnbop-pib-logo
lng-sgsp-logo
lng-amw-logo
lng-slusarstwo-logo
lng-aerospace-logo

Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG

INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem projektu było opracowanie, rozwój i testowanie w warunkach rzeczywistych technologii niezbędnej do zbudowania stanowiska badawczo-treningowego, służącego do opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego na wyposażeniu Państwowej Straży Pożarnej podczas zdarzeń LNG.

CELE

Cel główny:

Celem głównym projektu było opracowanie i wykonanie prototypu trenażera LNG, opracowanie taktyki działania podczas awarii cysterny LNG oraz procedur szkoleniowych dla działań jednostek PSP na poziomie operacyjnym.

Cele szczegółowe:

  1. skonstruowanie i wykonanie prototypu trenażera fizycznego LNG,
  2. określenie możliwości użycia oraz opracowanie na podstawie badań wymagań dla sprzętu ratowniczego: pneumatycznego, hydraulicznego, elektrycznego, ręcznego oraz środków ochrony indywidualnej ratowników podczas pracy z LNG,
  3. badanie zachowania się obłoku LNG w zmiennych warunkach atmosferycznych,
  4. analiza i ocena ryzyka wystąpienia awarii oraz procedur działania w warunkach awarii,
  5. opracowanie procedur ratowniczych / treningowych i wytworzenie sprzętu technicznego, umożliwiającego trening z wykorzystaniem nowoczesnych technik.

W związku z tym projekt zakładał przeprowadzenie prac mających na celu:

  • budowę środowiska ćwiczebnego dla służb ratowniczych poprzez opracowanie trenażera stacjonarnego LNG na atrapie autocysterny na naczepie do przewozu LNG i odzwierciadlającego go trenażera ćwiczebnego do symulacji procedur mających na celu likwidację zagrożenia na miejscu zdarzenia,
  • opracowanie metodyki oceny ryzyka wystąpienia zagrożenia wraz z procedurami reagowania.
  • przygotowanie programów szkolenia dla poszczególnych grup szkolonych: strażacy/ratownicy, dowódcy (technicy oficerowie pożarnictwa), szkolenie specjalistyczne chemiczne, szkolenie specjalistyczne techniczne, bhp podczas akcji ratowniczej.
  • przeprowadzenie demonstracji trenażera w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

BADANIA

ŚRODOWISKO ĆWICZEBNE

METODY OCENY RYZYKA

STANOWISKO BADAWCZE

PROGRAMY SZKOLENIA

TRENAŻER LNG