NOWOŚCI W OFERCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ!

Nowości w ofercie studiów podyplomowych w Szkole Głównej Służby Pożarniczej!


Studia podyplomowe wpisują się w ideę kształcenia przez całe życie. Pogłębienie wiedzy, uzyskanie dodatkowych umiejętności, a może nowa ścieżka kariery zawodowej? Odpowiadając na potrzeby współczesnego świata i oczekiwania kandydatów, Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP) proponuje nowe studia podyplomowe ukierunkowane na podniesienie kwalifikacji w wybranych obszarach.

Senat SGSP przyjął uchwały w sprawie ustalenia programu nowych studiów podyplomowych, które będą organizowane od roku akademickiego 2022/2023. Oferujemy studia dla ludzi z pasją i chęcią dalszego rozwoju, a także gwarantujemy otrzymanie specjalistycznego wykształcenia, tak pożądanego na rynku pracy.

***

Studia podyplomowe „Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w sektorze publicznym”

Jako publiczna jednostka naukowa kształcącą m.in. w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie doskonale rozumiemy złożony charakter współczesnego środowiska bezpieczeństwa, którego element stanowią hybrydowo, kaskadowo i sieciowo uwarunkowane zagrożenia w cyberprzestrzeni. Wraz z dynamiką i złożonością zagrożeń w tym obszarze, rosną również oczekiwania wobec Instytucji sektora publicznego. Opracowany wraz z naszymi Partnerami program kształcenia jest pełnowymiarową odpowiedzią o charakterze specjalistycznej wiedzy merytorycznej; technicznej oraz praktycznej, niezbędnych do budowania kompetencji zarządczych w zakresie cyberbezpieczeństwa w Instytucjach sektora publicznego.

Mamy nadzieję, że nasza Uczelnia stanie się dla Państwa nie tylko miejscem zdobywania jakościowej i profesjonalnej wiedzy oraz praktyki ale także będzie interdyscyplinarną platformą networkingu sektora publicznego.

Do kogo kierujemy nasze studia

Studia są skierowane do wszystkich osób pracujących w sektorze publicznym (np. przedstawicieli administracji publicznej, przedstawicieli formacji mundurowych, korpusu służby cywilnej, przedstawicieli stałych misji dyplomatycznych, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, przedstawicieli ochrony zdrowia, przedstawicieli IK, przedstawicieli przemysłu a także wszystkich osób odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym).

Nie jest wymagana wiedza specjalistyczna.

Studia podyplomowe „Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe”

Studia mają na celu przygotowanie specjalistów do wykonywania zadań związanych z ochroną ludności w sektorze publicznym. W programie studiów największy nacisk położono na praktykę, w tym na rozwijanie kompetencji umożliwiających wykonywanie złożonych i wzajemnie powiązanych zadań zarządczych i wykonawczych na płaszczyznach ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Zwrócono przy tym uwagę na zrozumienie istoty zagrożeń mogących doprowadzić do sytuacji kryzysowej i kryzysu (również w świetle efektu kaskadowego rozwoju tych zagrożeń). Wśród osób prowadzących zajęcia będą osoby bezpośrednio zaangażowane w tworzenie przepisów związanych z ochroną ludności, obroną cywilną i  zarządzaniem kryzysowym, praktycy mający doświadczenie w organizacji działań międzynarodowych i akcji humanitarnych, jak również nauczyciele akademiccy SGSP o bardzo dużym doświadczeniu w organizacji gier decyzyjnych i ćwiczeń.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla przedstawicieli wszystkich służb, jak również administracji publicznej działającej w sferze ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (np. pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego).

Studia podyplomowe „Inżynieria pożarowa budynków i budowli”

Głównym założeniem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności i postaw niezbędnych dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe budynków, istotnie rozszerzone o obiekty infrastruktury komunikacyjnej. Uczestnicy studiów zdobędą wiedzę, umiejętności i postawy inżyniera budowlanego, zwłaszcza we wspólnym zakresie ich kompetencji z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz umiejętności przeprowadzania symulacji komputerowych z różnymi modelami pożarów, oddymiania i ewakuacji w budynkach. Studia mają na celu zrozumienie istoty wykorzystania urządzeń przeciwpożarowych w zależności m.in. od przeznaczenia, warunków i konstrukcji analizowanych budynków z aspektami projektowania takich instalacji. Studia są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy SGSP i Politechniką Rzeszowską.

Dla kogo?

Studia przeznaczone są dla: wszystkich inżynierów, którzy biorą udział w procesie budowlanym, projektantów, architektów, inspektorów nadzoru, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, specjalistów i inspektorów ochrony przeciwpożarowej, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, kierowników budowy, techników budynkowych, osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe zakładów pracy, budynków itp., osób, które chcą wzbogacić swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa budynków i budowli oraz innych osób, które zajmują się tematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa pożarowego.

***

Dbanie o bezpieczeństwo obywateli to jeden z najważniejszych obowiązków, jakie spoczywają na nowoczesnym państwie. Specjaliści, którzy potrafią przewidzieć zagrożenie oraz podjąć odpowiednie działania w trakcie kryzysu, są nieustannie poszukiwani na rynku pracy.

Serdecznie zachęcamy do śledzenia informacji o powyższych studiach podyplomowych i warunkach rekrutacji! Pełna oferta studiów podyplomowych w SGSP dostępna jest na stronie: https://podyplomowe.sgsp.edu.pl/.