Nowe specjalizacje na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej!

NOWE SPECJALIZACJE NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W SZKOLE GŁÓWNEJ SŁUŻBY POŻARNICZEJ!

 

Pasjonujecie się tematami związanymi z bezpieczeństwem i macie w sobie chęć pomagania innym? Poznajcie nowe specjalizacje na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Głównej Służby Pożarniczej (SGSP)!

Bezpieczeństwo wewnętrzne w SGSP to nowatorski i interdyscyplinarny kierunek studiów przygotowujący specjalistów w zakresie ochrony ludności, bezpieczeństwa powszechnego i zarządzania kryzysowego. Studia te charakteryzują się dużą liczbą zajęć praktycznych związanych z realizacją projektów (np. w zakresie planowania i organizacji ćwiczeń i gier symulacyjnych, kształtowania bezpiecznych przestrzeni czy opracowywania planów zarządzania kryzysowego), które kształtują w studentach umiejętność twórczego rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Studia o tym profilu przy­gotowują do wykonywania zadań w obszarze bezpie­czeństwa wewnętrznego, realizowanych przez organy państwowe i samorządowe, a także podmioty gospo­darcze i instytucje pozarządowe zgodnie z ich statuto­wymi obowiązkami w tym zakresie. Kierunek w szczególności polecany jest osobom pragnącym zdobywać wiedzę, umiejętności oraz kształtować kompetencje niezbędne podczas działań mających wpływ na bezpieczeństwo obywateli. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na rozumienie mechanizmów kształtujących bezpieczeństwo państwa w wymiarze wewnętrznym, a także na wielokierunkową eksplorację właściwej proble­matyki z perspektywy nauk o bezpieczeństwie, nauk ekonomicznych oraz nauk prawnych.

W trakcie studiów cywilnych studenci wybierają jeden z kilku zakresów studiów, otrzymując specjalistyczną wiedzę z danego obszaru.

 

Od roku akademickiego 2022/2023 oferujemy nowatorski program stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Nowe zakresy tematyczne (specjalizacje):

  • Ochrona przeciwpożarowa (I stopień);
  • Ochrona ludności, obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe (I stopień);
  • Zarządzanie w formacjach umundurowanych (II stopień);
  • Analityk bezpieczeństwa (II stopień).

W zależności od wybranego zakresu, nowe dodatkowe uprawnienia:

  • Szkolenie podstawowe ratownika OSP;
  • Szkolenia na instruktora obrony cywilnej;
  • Szkolenie kierownika bezpieczeństwa imprezy masowej;
  • Szkolenie SPSS (szeroko pojęta analiza danych).

Proponujemy nowe ciekawe zajęcia: Cyberbezpieczeństwo, Zarządzanie projektami bezpieczeństwa, Pierwsza pomoc z elementami ratownictwa medycznego (ze świadectwem ukończenia szkolenia), Elementy protokołu dyplomatycznego w służbie i wiele innych, stawiając przede wszystkim na praktykę.

 

Dołączcie do grona studentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i rozwijajcie swoje zainteresowania oraz zdobywajcie wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną!

Szczegóły dotyczące rekrutacji: https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=40.

System Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://irk.sgsp.edu.pl/pl/.

Program stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne dostępny jest na stronie: https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/prawo/uchwaly-senatu/2022/18412,Uchwala-nr-13062022-Senatu-Szkoly-Glownej-Sluzby-Pozarniczej-z-dnia-22-czerwca-2.html.