XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Kryzys i organizacja bezpieczeństwa wewnętrznego w obliczu współczesnych zagrożeń. Nowe wyzwania społeczeństwa cyfrowego.

XIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA „KRYZYS I ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ. NOWE WYZWANIA SPOŁECZEŃSTWA CYFROWEGO”

TERMIN I MIEJSCE

22.11.2022 r., Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (stacjonarnie i on-line).

ORGANIZATORZY

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń środowiska akademickiego i ekspertów w zakresie wypracowania naukowych i praktycznych podstaw do dyskusji na temat wyzwań i zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz współczesnego społeczeństwa cyfrowego jako odpowiedź na kryzysy XXI wieku, w tym migracyjny, epidemiczny czy związany z wojną w Ukrainie. Konferencja będzie także platformą umożliwiającą prezentacji najnowszych wyników badań i projektów, osiągnięć i wyzwań związanych z rozwojem społeczeństwa cyfrowego. Ambicją organizatorów jest także poddanie pogłębionej analizie, także krytycznej, wzajemnego wpływu innowacyjnych technologii (sztuczna inteligencja, blockchain, Internet Rzeczy, systemy bezzałogowe, systemy satelitarne) na przeciwdziałanie zagrożeniom, zarządzanie kryzysami, budowę odporności instytucji i społeczeństw w warunkach zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności.

PANELE

Stan środowiska naturalnego w wielu obszarach świata, niski poziom rozwoju ekonomicznego i brak perspektyw życiowych w Afryce i Azji wygenerowały w Europie problem migracyjny. Afryka, Azja, zwłaszcza Bliski Wschód, kontynenty doświadczane krwawymi konfliktami i wojnami, klęskami i katastrofami naturalnymi stanowi poważne wyzwanie dla współczesnej ochrony granic Unii Europejskiej, w tym granicy Polski. Nielegalni migranci stali się bronią w rękach dyktatorów, którzy usiłują destabilizować suwerenne państwa w dawnym bloku wschodnim. Analiza zagrożeń, możliwości pomocy jak i ochrony pasa granicznego wymaga pogłębionej analizy i dyskusji nie tylko w środowisku odpowiedzialnym stricte za ochronę granicy Polski, ale również strategii bezpieczeństwa dla Europy na kolejne lata. Prognozy nie są optymistyczne, w skrajnym scenariuszu masowa migracja do Europy dopiero nastąpi. Pytanie, na które trzeba szukać odpowiedzi brzmi następująco: Czy Europa jest na to gotowa? Czy można zatrzymać niekorzystny trend? Jakie działania muszą zostać podjęte? Jakie instrumenty powinny zostać użyte: militarne, ekonomiczne, edukacyjne, technologiczne, prawne?

Proponowane obszary do dyskusji:

 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz zarządzanie kryzysowe w nowych uwarunkowaniach (realny konflikt militarny w Ukrainie, realny problem na granicy polsko-białoruskiej, doświadczenia z COVID-19, rozwój technologiczny);
 2. Zarządzanie kryzysem czy zapobieganie mu i przygotowanie do reagowania w przypadku jego wystąpienia i do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań oraz do usuwaniu jego skutków;
 3. Zagrożenia transgraniczne dla bezpieczeństwa Polski i UE;
 4. Media i informacje w cyberprzestrzeni nowymi determinantami bezpieczeństwa wewnętrznego i (rozwoju) kryzysów;
 5. Świadomość sytuacyjna oraz nowe technologie i narzędzia w zarządzaniu i reagowaniu kryzysowym;

Globalizacja w połączeniu z cyfryzacją wszystkich dziedzin ludzkiego życia stała się wszechobecna, stanowiąc jednocześnie element integracji jak i dezintegracji jednostek i zbiorowości, zarówno w wymiarze krajowym, regionalnym jak i światowym. Predestynacja odbiorców a czasem i nadawców na tworzoną narrację polityczną, społeczną i ekonomiczną generuje gwałtowne reakcje społeczne, które prowadzą do destabilizacji wewnętrznej państwa.

Ponadto współczesne środowisko bezpieczeństwa charakteryzuje złożoność, nieprzewidywalność i strategiczna zmienność [1]. Przedmiotowe trendy szczególnie możemy obserwować w nowym środowisku bezpieczeństwa – cyberprzestrzeni. Aktualnie sieć cyfrowa to jedna z najszybciej rozwijających się przestrzeni aktywności człowieka – społecznej, ekonomicznej, kulturowej, edukacyjnej czy ekologicznej. Jednak oprócz niewątpliwych zalet, może implikować zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, instytucji, podmiotu gospodarczego czy jednostki. Dlatego identyfikowanie podatności systemu cyfrowego, poszukiwanie metod edukacyjnych, operacyjnych i strategicznych przeciwdziałania zagrożeniom jest szczególnym wyzwaniem dla bezpieczeństwa nie tylko organizacji międzynarodowych czy instytucji państwa, ale i obywatela.

Proponowane obszary do dyskusji:

 1. Strategiczne dokumenty w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego;
 2. Trendy występujące w cyberprzestępczości – instytucje i metody przeciwdziałania;
 3. Ewolucja problematyki bezpieczeństwa informacji i dezinformacji;
 4. Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni;
 5. Terroryzm w sieci – zagrożenia i wyzwania;
 6. Krajowy system cyberbezpieczeństwa;
 7. Militarne aspekty walki informacyjnej.


[1] A. Dawidczyk, Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa państwa. Wybrane metody.

Pozyskanie jak i powszechne wykorzystywanie potencjału technicznego z uwzględnieniem zautomatyzowanych systemów zarządzania kryzysowego w znaczący sposób podnosi skuteczność podejmowanych działań na rzecz przejęcia kontroli nad kryzysem. Istotnym jest dokonanie analizy, na ile stosowane rozwiązania i technologie informatyczne są podatne na zakłócenia w realiach działań zbrojnych i kryzysów. W jaki sposób poddać naukowej analizie użycie technologii komunikacyjnych i informatycznych (sieci 5G-6G, Internet of Things), dysruptywnych i emergentych (sztuczna inteligencja, blockchain, cloud computing, komputery kwantowe, big data, wirtualna/rozszerzona rzeczywistość, urządzenia ubieralne, in.), satelitarnych (Global Navigation Satellite Systems: GPS, Galileo, EGNOS, GLONASS, BeiDou, in.) czy bezzałogowych (roje dronów, zdalnie sterowane pojazdy) w ratownictwie, zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności?

Proponowane obszary do dyskusji:

 1. Organizacja pomocy humanitarnej w czasie kryzysu i wojny;
 2. Współpraca i koordynacja służb w zapewnieniu bezpieczeństwa w obliczu kryzysu/wojny;
 3. Skuteczność systemów i planów zarządzania kryzysowego wobec współczesnych zagrożeń;
 4. Użycie technologii informatycznych i satelitarnych w ratownictwie, zarządzaniu kryzysowym i ochronie ludności;
 5. Bezpieczeństwo transmisji danych w sieciach, rojach, systemach bezzałogowych.

Bezpieczeństwo informacji stanowi priorytet funkcjonowania każdego podmiotu państwowego, zarówno w ujęciu wewnętrznym, jak i jego istnienia na arenie międzynarodowej. Informacja z uwagi na fakt powstania i rozwoju społeczeństwa cyfrowego i rozwoju technologii (sieci 5G-6G, Internet of Things, blockchain, sztuczna inteligencja, komputery kwantowe, systemy bezzałogowe, GNSS) współcześnie stanowi obszar działań dywersyjnych i sabotażowych. Zarzucanie mediów społecznościowych nieprawdziwymi informacjami to współcześnie powszechna metoda dezinformacji wpływająca na nastroje społeczne i kształtowanie negatywnych postaw. Budzenie świadomości strachu i zagrożenia implikuje negatywne reakcje jednostek i zbiorowości.

Proponowane obszary do dyskusji:

 1. Normatywny wymiar bezpieczeństwa informacyjnego w świetle wyzwań cyberspołeczeństwa;
 2. Charakterystyka zasobów informacyjnych w transsektorowych obszarach bezpieczeństwa;
 3. Dezinformacja w cyberprzestrzeni;
 4. Zadania i rola służb dyspozycyjnych w zakresie neutralizacji i zwalczania dezinformacji;
 5. Wyzwania w kontekście systemów wspierania procesów decyzyjnych, systemów kształcenia i szkolenia służb.

Postrzeganie środowiska działań zbrojnych przez pryzmat trzech wymiarów: lądu, wody i powietrza współcześnie podlega głębokiej weryfikacji. Cyberprzestrzeń i jej wyzwania skłaniają do tworzenia potencjału osobowego i technicznego do podejmowania działań obronnych w związku z atakiem na infrastrukturę krytyczną państwa. Wojna informacyjna z udziałem mediów społecznościowych stanowi istotny i bardzo skuteczny element oddziaływania na przeciwnika wobec przewagi militarnej w sprzęcie i sile żywej. Kreowanie obrazu przeciwnika w wirtualnej rzeczywistości wpływa na poziom jego morale, jak również na możliwość przekazu prawdziwych informacji o rzeczywistym obrazie sytuacji. Jednakże zauważyć należy, że zniszczenie infrastruktury komunikacyjnej, blokada serwerów, zakłócanie sygnału mogą zredukować potencjał cybernetyczny do poziomu zerowego. A zatem należy się zastanowić, jak przeciwdziałać takiej sytuacji i jakiej alternatywy należy poszukiwać.

Proponowane obszary do dyskusji:

 1. Rola mediów społecznościowych w procesie definiowania problemów bezpieczeństwa;
 2. Funkcje mediów społecznościowych w teatrze działań wojennych;
 3. Media społecznościowe a obieg informacji prawnie chronionych;
 4. Strategie informacyjne wykorzystujące media społecznościowe w trakcie konfliktów zbrojnych.

Kultura bezpieczeństwa, a więc stan świadomości ukształtowany przez stosowne przepisy, działania organów władzy a przede wszystkim przez jednostki decyduje o poziomie bezpieczeństwa, a także „sposób, w jaki ludzie zachowują się w odniesieniu do bezpieczeństwa i ryzyka, gdy nikt nie patrzy”. Jest wyrazem tego, w jaki sposób kierownictwo i pracownicy w organizacji postrzegają i cenią bezpieczeństwo. Wszak aktywność jednostki ludzkiej opiera się na świadomości zagrożeń dla siebie oraz innych i stanowić winna naturalny sposób postępowania. Mentalne nastawienie do zagrożeń, ich dostrzeganie, jak również ograniczanie ryzyka ich wystąpienia decyduje o poziomie bezpieczeństwa. Zacieranie się granicy wymiarów realnego i wirtualnego nie zmienia statusu człowieka – nadal jest sobą, jednak lekceważenie prawdopodobieństwa zaistnienia niebezpieczeństwa prowadzi do poważnych konsekwencji. Niski poziom kultury bezpieczeństwa prowadzi do katastrof naturalnych i cywilizacyjnych rozciągniętych w czasie, jednak nadal realnych i niebezpiecznych.

Proponowane obszary do dyskusji:

 1. Relacje społeczne w cyberprzestrzeni a ochrona interesów bezpieczeństwa (organizacji międzynarodowych, państwa, samorządu, jednostki);
 2. Instytucjonalizacja bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym;
 3. Wyzwania metodologiczne w badaniach kultury bezpieczeństwa;
 4. Prawne aspekty kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie cyfrowym;
 5. Kultura bezpieczeństwa w budowie społeczeństwa odpornego na zagrożenia (resilient society).

PATRONATY

 • Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

w trakcie potwierdzania…

KOMITETY

 • nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. Uczelni, Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej;
 • nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, SGSP
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Biedugnis, SGSP
 • prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, DBA, LL.M, MPH, Dr h.c, Collegium Humanum
 • prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab.  Stanisław Pieprzny, Uniwersytet Rzeszowski
 • bryg. prof. dr hab. Marzena Półka, SGSP
 • prof. dr hab. Piotr Pruszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • prof. dr hab. Bronisław Sitek, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, SGSP
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Stanisław Bułajewski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • dr hab. Zbigniew Ciekanowski, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner, prof. Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. Jerzy Gałaj, SGSP
 • dr hab. Anna Gołębiowska, prof. uczelni, SGSP
 • mł. bryg. dr hab. inż. Paweł Gromek, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. Mirosława Jaworowska, prof. uczelni, SGSP
 • bryg. dr hab. inż. Adam Krasuski, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. Ewa Maria Marciniak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Mariusz Nepelski, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. inż. Andrzej Polańczyk, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. Marzena Rachwał, prof. uczelni, SGSP
 • bryg. dr hab. inż. Joanna Rakowska, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. inż. Wioletta Rogula-Kozłowska, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. inż. Ewa Rudnik, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. Marcin Smolarkiewicz, prof. uczelni, SGSP
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE
 • dr hab. Jakub Zięty, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyni
 • dr hab. Bogusław Ulijasz, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Sebastian Bentkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 • dr Iwona Florek, WSGE
 • bryg. dr Izabella Grabowska-Lepczak, SGSP
 • dr Julia Nowicka, Akademia Sztuki Wojennej
 • bryg. dr inż. Robert Piec, SGSP
 • bryg. dr hab. inż. Bożena Kukfisz, SGSP
 • płk dr Piotr Potejko, Uniwersytet Warszawski
 • mł. bryg. dr Barbara Szykuła-Piec, SGSP
 • dr Wojciech Wróblewski, SGSP
 • dr Sylwester Smoleński, WSGE
 • dr Leszek Goździewski, WSGE
 • dr Maciej Ciesielski, WSGE
 • dr Jacek Charatynowicz, WSGE
 • dr Czesław Marcinkowski, WSGE
 • dr hab. Małgorzata Such-Pyrgiel, prof. WSGE
 • dr Maciej Ciesielski, WSGE
 • dr Jacek Charatynowicz, WSGE
 • dr Radosław Fellner,  SGSP
 • dr Leszek Goździewski, WSGE
 • dr Czesław Marcinkowski, WSGE
 • dr Sylwester Smoleński, WSGE
 • st. bryg. mgr inż. Klaudia Madej-Węgier, SGSP
 • mł. kpt. mgr Katarzyna Mojska, SGSP
 • mgr inż. Marcin Wiechetek, SGSP
 • mgr Tomasz Zamiela, SGSP
 • Joanna Sitek, WSGE 

PUBLIKACJA

Najlepsze nadesłane oryginalne artykuły naukowe, po pozytywnych recenzjach, zostaną rekomendowane do wydania w czasopismach: „Journal of Modern Science” (100 pkt MEiN) oraz „Zeszyty Naukowe SGSP” (70 pkt MEiN).

Ostateczne wersje artykułów należy składać do dnia 31 stycznia 2023 r. Formatka do pobrania TUTAJ.

WARUNKI UDZIAŁU

Organizatorzy konferencji nie przewidują opłaty konferencyjnej.
Rejestracja trwa do dnia 17. października 2022 r. – po kliknięciu w poniższy baner.

W zależności od sytuacji pandemicznej i kwestii organizacyjnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do realizacji wydarzenia lub jego część (w tym PANELI) tylko w formule on-line. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznego przydzielenia wystąpień do poszczególnych paneli oraz modyfikacji i likwidacji paneli w razie niedostatecznej liczby zgłoszeń.

KONTAKT

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: konferencja.bezpieczenstwo@wsge.edu.pl oraz konferencjabc@sgsp.edu.pl.