POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z KOMENDĄ STOŁECZNĄ POLICJI

Porozumienie o współpracy z Komendą Stołeczną Policji

 

Mając na uwadze doskonalenie funkcjonowania parocesu dydaktycznego, podnoszenie jakości kształcenia i popularyzację osiągnięć nauki, 1 września 2022 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą Główną Służby Pożarniczej (SGSP) a Komendą Stołeczną Policji (KSP).

Porozumienie określa sposób wspólnej realizacji zadań na rzecz edukacji, propagowania działalności w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego oraz bezpieczeństwa powszechnego, kształtowania postaw patriotycznych, profilaktyki w zapobieganiu przestępczości, a także kształtowania społecznie pożądanych postaw.

Strony wyraziły wolę współdziałania w zakresie m.in:

  • dydaktyki, nauki i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz promocji służby i pracy w Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także służby w Ochotniczej Straży Pożarnej;
  • przeprowadzenia szkoleń i wykładów dla funkcjonariuszy i pracowników KSP i SGSP;
  • umożliwienia funkcjonariuszom i pracownikom KSP oraz funkcjonariuszom, pracownikom i studentom SGSP uczestnictwa w wizytach studyjnych, krajowych oraz międzynarodowych seminariach i konferencjach naukowych;
  • organizacji zajęć dla studentów SGSP;
  • umożliwienia studentom SGSP odbycia staży i praktyk studenckich;
  • propagowania informacji na temat przedsięwzięć realizowanych w zakresie promocji bezpieczeństwa.

Sygnatariuszami porozumienia byli: ze strony SGSP Rektor-Komendant nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni, natomiast KSP reprezentował nadinspektor Paweł Dzierżak.